Deck 5 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 5 > Flashcards

Flashcards in Deck 5 Deck (95):
0

饭馆

fàn guǎn
restaurant

1

shì
room

2

陈小平

chén xiǎo píng

3

王冬生

wáng dōng shēng

4

医生

yī shēng
doctor

5

称呼

chēng hū
call address
เรียก(ชื่อ)

6

jìn
enter come in

7

nán
difficult

8

苹果

píng guǒ
apple

9

面条

miàn tiáo
บะหมี่

10

yào
want

11

liǎng 2
+ลักษณะนาม
+นามที่ไม่ต้องมีลักษณะนาม

12

shǎo
little few less

13

ba
เออะ สิ เถอะ
เถอะนะ (เหมือนขอๆหน่อย)

14

líng
zero

15

hái
also fairly still

16

中午

zhōng wǔ
noon

17

cháng
long

18

这些

zhè xiē
these

19

玉米

yù mǐ
corn

20

冰球

pīng qiú
ice ball game
ice hockey

21

mài
sell

22

懂了

dǒng le
เข้าใจแล้ว

23

一家人

yì jiā rén
one family
ครอบครัว(เรา)

24

不错

bú cuò
not bad

25

不谢

bú xiè
not at all
don't mention it

26

diàn
ร้านค้า

27

商店

shāng diàn
ร้านค้า

28

哪里

nǎ lǐ
where

29

手机

shǒu jī
มือถือ

30

书包

shū bāo
กระเป๋าหนังสือ

31

xīn
heart

32

lái
come

33

shàng shang
up above

34

diàn
electricity

35

yòng
use

36

口人

ตัวเลข + kǒu rén
... members in the family

37

大弟弟

dà dì di
น้องชายคนโต

38


pear

39

táo
peach ท้อ

40

zhǐ
only just merely
แค่ เพียงแต่

41

jiān
pan-fry sauté

42

shuō
พูด

43


แซ่
in order together

44

汽车

qì chē
car

45

小弟弟

xiǎo dì di
น้องชายคนเล็ก

46

一个哥哥

yí ge gē ge
one older brother

47


méi
no
ไม่รู้อนาคต
ถ้ารู้แน่ ใช้ 不

48

可以

kě yǐ
can pretty good

49

请问

qǐng wèn
excuse me
ขอถามหน่อย

50

คำเรียกคุณผู้หญิง
Ms.+ นามสกุล

(姓)小姐
xìng นามสกุล+ xiǎo jiě

51

fàn
อาหาร ข้าว
meal

52

qǐng
please

53

wèn
ask

54

bāo
กระเป๋า

55

ài
love

56

měi
สวย

57

太太

tài tai
ภรรยา

58

商人

shāng rén
พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ

59

吉他

jí tā
guitar

60

浴室

yù shì
bathroom
ไว้อาบน้ำ

61

小提琴

xiǎo tí qín
violin

62

国王
王国

guó wáng king
wáng guó kingdom

63

日期

rì qī
วันที่

64

gěi
give ไม่มีกรรมก็ได้
给 ของ 给 คนที่ถูกให้。

65

橘子

jú zi
ส้มเปลือกหนา

66

别的

bié de
other อย่างอื่น

67


kuài
หยวน ภาษาพูด
คู่กับ 毛 mào?

68

没有

meí yǒu
ไม่มี

69

电脑

diàn nǎo
computer

70

饺子

jiǎo zi
dumpling

71

筷子

kuài zi
ตะเกียบ

72

(ของ) ขายยังไง?

ของ+ 怎么卖?
... zěn me mài?

73

大海

dà hǎi
ocean

74

家家

jiā jiā
every family/household

75

海马

hái mǎ
seahorse

76

人海

rén hǎi
huge crowd

77

海港

hái gǎng
habour seaport

78

姓名

xìng míng
full name
ชื่อนามสกุล

79

上海
海上

shàng hǎi Shanghai
hǎi shang at the sea

80

He's very friendly.

他很友好。
tā hěn yóu hǎo

81

shǒu
มือ

82

นี่เงินค่ะ /นี่ค่ะ

给你钱。/给你。
ให้คุณ
พูดเวลายื่นของให้ (ร้านค้า)

83

西方

xī fāng
the west

84

手写发票

shóu xiě fā piào
บิลเขียนมือ

85

zhōu
congee

86

张东

zhāng dōng
ชื่อ

87

正式发票

zhèng shì fā piào
official receipt

88

เข้าใจยัง?

懂了吗?
dǒng le ma

89

ให้เรียกคุณว่าไงดี
เวลาเจอกัน ถามชื่อ

怎么称呼?
zěn me chēng hu

90

ทอนคุณ (จำนวนเงิน)

找您...
zhǎo nín ...

91

เอาอย่างอื่นอีกมั้ย?
(ที่ร้าน)

还要别的吗?
hái yào bié de ma

92

กลับไปแล้ว

回去了。
huí shù le

93

ไปไปรษณีย์ส่งจดหมาย

去邮局寄信。
qù yóu jú jì xìn

94

A: ขอโทษ
B: ไม่เป็นไร

A: 对不起!duì bu qǐ
B: 没关系!méi guān xi (จริงใจกว่า)
没什么!méi shén me