汉语教程 23 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 23 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 23 Deck (89):
1

...面

mián
ข้าง... ซ้ายขวาหน้าหลังทิศ ฯลฯ

2

东边

dōngbiǎn
in the east

3

西边

xībiǎn
in the west

4

南边

nánbiàn
in the south

5

北边

běibiān
in the north

6

前边

qiánbiàn
in the front

7

后边

hòubiǎn
at the back

8

...边

biān
ข้าง... ซ้ายขวาหน้าหลังทิศ ฯลฯ

9

左边

zuǒ biān
ข้างซ้าย

10

右边

yòu biǎn
ข้างขวา

11

里边

lǐ biān
ข้างใน

12

外边

wài biǎn
ข้างใน

13

上边

shàng biǎn
ข้างบน

14

下边

xià biǎn
ข้างล่าง

15


ห่างจาก from

16

yuǎn
ไกล

17

jìn
ใกล้

18

地方

dì fang
place

19

足球场

zú qiú chǎng
สนามฟุตบอล
chǎng สนามกีฬา

20

足球

zú qiú
ฟุตบอล

21

劳驾

láo jià
รบกวนหน่อย excuse me
would you please

22

打听

dǎ ting
สอบถามเกี่ยวกับ

23

博物馆

bó wù guǎn
museum

24

和平

hé píng
peace

25

广场

guǎng chǎng
ก๋วงฉ่าง
square

26

Peace Square
ชอบใช้ชื่อนี้

和平广场
hépíng guǎngchǎng

27

中间

zhōng jiān
middle

28

cóng
from (time,place,point of view)

29

dào
to arrive
到...สถานที่...去 เน้นสถานที่

30


เมตร

31

一㚗
ตัวหลัง หาตัวไม่ได้ คล้ายตัวนี้แต่ข้างบนเป็น+
ตรงกลาง 3 ขีด

yì zhí
ตรงไป indicating one direction
ทำ...ตลอดเวลา

32

红绿灯

hóng lü4 dēng
traffic light

33

绿

lü4
green

34

dēng
lamp light

35

wǎng
ไปทาง...
往 +ทิศ+vเดิน,เลี้ยว

36

zuǒ
ซ้าย

37

yòu
ขวา

38

guǎi
เลี้ยว

39

马路

mǎlù
ถนน

40

ชื่อถนน lù

41

zuò
ลักษณนามสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ ภูเขา สะพาน museum

42

白色

bái sè
สีขาว

43

迷路

mí lù
หลงทาง

44

公共汽车

gōnggòngqìchē
รถเมล์

45

出租车

chūzūchē
taxi

46

司机

sījī
driver

47

算了吧

suànleba
to forget it

48

ข้างใน รร มีไปรษณีย์มั้ย

学校里边有邮局吗?
lǐbiān

49

จากที่นี่ไกลมั้ย

离这儿远吗?
lí yuàn

50

ด้านตะวันออกห้องสมุดเป็นสถานที่อะไร

图书馆东边是什么地方?
dōngbiǎn dìfāng

51

รบกวนหน่อย ฉันถามหน่อย...

劳驾、我打听一下儿、...
láojià wǒdǎtingyíxiàr

52

อยู่ตรงกลางระหว่าง สวน Peace กับ People Square

在和平公园和人民广场中间。
hépíng guǎngchǎng zhōngjiān

53

จากนี่(ประมาณ-คาดเดา)ไกลแค่ไหน

离这儿(有)多远?
lízhèryǒuduōyuǎn

54

จากนี่ถึงนั่นประมาณ(คาดเดา) 7-800 ม

从这儿到那儿大概(有)七八百米。
dàgài

55

ไปยังไงอ่ะ

怎么走呢?
zǒune

56

จากนี่ ตรงไปตลอด ไปทางตะวันออก ถึงไฟแดง ที่นั่นเลี้ยวไปทางซ้าย

从这儿一直往东走、到红绿灯那儿往左拐。
一直yìzhíดูตังจริงในดิก 往 wǎng
红绿灯 hónglü3dēng
左 zuǒ
拐 guǎi

57

จากที่นี่ถึงmuseum ประมาณ 2-3 กม

从这儿到博物馆有两三公里。
gōnglǐ

58

17-18 อัน

十七八个

59

23-24 ปี อายุ

二十三四岁

60

you how tall?
1.78 m

你多高?
一米七八。
ทศนิยมอ่านเรียงตัว
gāo

61

how far?

...多远
yuǎn

62

how old/big?

duoda

63

how heavy?

多重
zhǒng

64

how long?

多长
cháng

65

แม่น้ำแยงซีเกียงยาวประมาณเท่าไหร่

长江有多长?
chángjiāng

66

ข้างในมีคน

里边有个人。

67

เก้าอี้ตัวทางซ้ายคือของฉัน

左边的椅子是我的。
zuǒbiān yǐzi

68

ห้องสมุดข้างในมีห้องอ่านหนังสือเยอะ

图书馆里边有很多阅览室。
lǐbiān yuèlǎnshì

69

里边 กับ 上边 เวลามีนามข้างหน้า ให้...

ตัด 边

70

อยู่ที่+ชื่อสถานที่ ประเทศ ไม่ต้องใช้...


❌在中国里,在北京里
✅在中国,在北京

71

那边

nàbian
over there

72

邮局旁边

pángbian
ข้างๆ

73

门前

ménqián
หน้าประตู

74

ในห่อนี้เป็นของอะไร

这个包里是什么东西?

75

หน้าแมรี่เป็นไมเคิล

玛丽前边是麦克。

76

พระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออก

太阳从东边升起。
tàiyángcóngdōngbiǎnshēngqǐ

77

พวกเราจาก 8 โมงเริ่มเข้าเรียน

我们从八点开始上课。
kāishǐ

78

เขาจากเมกามาจีน

他从美国来中国。

79

แมรี่จาก รร ไปสถานทูต

玛丽从学校去大使馆。
dàshǐguǎn

80

จากที่นี่เดินไปทางตะวันออก

从这儿往东走。
wǎng

81

ฉันต้องการไปทางนั้น คุณล่ะ

我要往那边去、你呢?
wǎng

82

เดินไปทางข้างหน้าตลอด ก็เป็นพิพิธภัณฑ์

往前一直走就是博物馆。
yìzhí ดูตัวที่ถูกในดิก

83

平方米

píngfāngmǐ
sq meter

84

gāo
high tall

85

迷路

mílù
หลงทาง

86

公共汽车

gōnggòngqìche
bus

87

出租车

chūzūchē
taxi

88

司机

sījī
driver

89

算了吧

suànleba
to forget it