汉语教程 26 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 26 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 26 Deck (67):
1

wèi
ส่วนมากออกเสียงว่า wéi
ใช้ตอนรับโทร หรือเรียก wèiwèi คุณๆ

2

阿姨

ā yí
น้า เมดในบ้าน คนตามร้าน

3

中学

zhōng xué
middle school

4

出国

chū guó
go abroad

5

出家

chūjiā
ไปบวชพระ

6

出门

chū mén
ออกจากบ้านไปข้างนอก

7

出去

chūqù
ออกไป(ไล่)
ออกไป(ธรรมดา)

8

打电话

dǎdiànhuà
make a phone call

9

关机

guānjī
ปิดโทรศัพท์

10

guān
switch off turn off

11

对了

duìle
oh yes

12

โทรหาฉัน

打电话找我
zhǎo

13

wàng
forget

14

开机

kāijī
เปิดโทรศัพท์

15

kāi
turn on เริ่มต้น ขับรถ เปิดประตู เปิดร้าน ดอกไม้บาน

16

yòu+v
again เกิดแล้ว

17

xiǎng
ทำเสียงดัง

18

jiē
รับ โทร ที่ รร
get receive

19


kick play football

20

比赛

bǐ sài
หรือ bǐ+v+แข่งอะไร
แข่ง

21

duì
team

22

shū
แพ้

23

yíng
ชนะ

24


1:0 ต่อ

25

祝贺你

zhù hè nǐ
ยินดีด้วยกับคุณ

26

āi
เอ้อ เปลี่ยนหัวข้อพูด

27

shàng
เข้าเรียน สอบติด เข้างาน เข้ามหาลัย

28

托福

tuōfú
TOEFL

29

已经...了
ขีดหน้าสูงกว่าหน่อย
คนละตัวกับ 已vs己

yǐ jīng
already

30

kǎo
สอบ

31

péi
ไปด้วยกัน ไปเป็นเพื่อน
我陪你去日本。

32

考试

kǎoshì
exam test

33


to get

34

满分

mǎnfēn
full mark

35

zuì
most

36

奖学金

jiǎngxuéjīn
scholarship

37

送行

sòngxíng
to see sb off
เลี้ยงส่ง

38

见面

jiànmiàn
meet see

39

预祝

yù zhù
to wish

40

成功

chéng gōng
to succeed
success

41

李璐平安

lǐ lù píng ān
to have a safe trip

42


to cry

43

เขาสี่โมงกว่าก็ไปบ้าน classmate แล้ว

他四点多就去同学家了。
就 jiù

44

เพื่อนร่วมห้องเรียน middle school ของเขาคนหนึ่งต้องไป ตปท เขาไปดูๆเขา

他的一个中学同学要出国,他去看看他。
yíge。chūguó

45

เขากลับมาได้ตอนไหน

他什么时候能回来?
能 néng

46

แต่เขาปิดโทรศัพท์แล้ว

可是他关机了。
kěshì
关guān

47

คุณผ่านไปสักครู่โทรอีกครั้งสิ

你一会儿再打吧。

48

เถียนฟางกลับมาแล้วหรือยัง

田芳回来了没有?

49

ยังไม่(มา)เลย

还没有呢。

50

จางตงโทรหาคุณแล้วหรือยัง

张东给你打电话了没有?

51

ฉันลืมเปิดมือถือแล้ว

我忘开机了。
忘 wàng
开机 kāijī

52

โทรศัพท์ดังอีกแล้ว คุณไปรับไป

电话又响了,你去接了。
响 xiǎng 接 jiē

53

วันนี้พวกเรากับทีมตัวแทนนักเรียนต่างชาติแข่งกัน

今天我们跟留学生代表队比赛了。
代表队 dàibiǎoduì
比赛 bǐsài

54

ทีมพวกคุณแพ้อีกแล้วหรือเปล่า

你们队又输了吧。
队 duì
输 shū

55

(คะแนน) เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่

几比几?
jǐbǐjǐ = jí bí jǐ

56

คุณต้องการเข้าห้องเรียนโทเฟลไม่ใช่เหรอ

你不是要上托福班吗?
托福 tuōfú

57

สมัครแล้วหรือยัง

报名了没有?
bàomíng

58

สมัครแล้วเรียบร้อย

已经报了。
yǐjīngbào

59

คุณใช่หรือไม่ใช่อยากด้วยที่จะสอบโทเฟิล

你是不是也想考托福?
考 kǎo
托福 tuōfú

60

คุณ accompany ฉันไปด้วยกันดีไหม

你陪我一起去,好吗?
陪 péi

61

不是...吗?

ไม่ใช่เหรอ
ผู้พูดรู้คำตอบแล้ว แค่ต้องการเน้น ไม่ได้ต้องการคำตอบ

62

คุณซื้ออะไร vs คุณซื้ออะไรมา

你买什么?
你买什么了?

63

了 ใช้แสดง
1-4

1. เกิดเหตุการณ์บางอย่าง
2. การกระทำที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
3. การมีขึ้นของสภาพการณ์
4. การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

64

...了没有?
แปลว่า
=

...แล้วรึยัง
= 了吗?

65

还没(有)...呢

การกระทำยังไม่เกิดหรือเสร็จสิ้นแต่กำลังจะเกิดหรือเสร็จสิ้น

66

没(有)+verb

ยังไม่ได้ทำ...

67

再 VS 又

再 ยังไม่เคยเกิดซ้ำ
又 เคยเกิดซ้ำแล้ว