140 - Writing system. Orthography Flashcards Preview

Serbian > 140 - Writing system. Orthography > Flashcards

Flashcards in 140 - Writing system. Orthography Deck (55):
1

Grammar

Граматика

2

Vocabulary

Лексика

3

Phonetics

Фонетика

4

Noun

Именица

5

Adjective

Придев

6

Verb

Глагол

7

Adverb

Прилог

8

Pronoun

Заменица

9

Interjection

Узвик

10

Preposition

Предлог

11

Root

Корен

12

Ending

Наставак

13

Prefix

Префикс

14

Syllable

Слог

15

Suffix

Суфикс

16

Stress mark

Акцент

17

Apostrophe

Апостроф

18

Full stop

Тачка

19

Comma

Запета

20

Semi colon

Тачка запета

21

Colon

Две тачке

22

Ellipsis

Три тачке

23

Question mark

Упитник

24

Exclamation mark

Узвичник

25

Inverted commas

Наводнии

26

In inverted commas

У наводницима

27

Parenthesis

Заграда

28

In parenthesis

У загради

29

Hyphen

Спојница

30

Dash

Цртица

31

Space (between words)

Празница

32

Letter

Слово

33

Capital letter

Велико слово

34

Vowel

Самогласник

35

Consonant

Сугласник

36

Sentence

Реченица

37

Subject

Субјекат

38

Predicate

Предикат

39

Line

Ред

40

On a new line

У новом реду

41

Paragraph

Пасус

42

Word

Реч

43

Word group

Група речи

44

Expression

Израз

45

Synonym

Синоним

46

Antonym

Антоним

47

Rule

Правило

48

Exception

Изузетак

49

Correct (adj)

Коректан

50

Conjugation

Конјугација

51

Declension

Деклинација

52

Nominal case

Падеж

53

Question

Питање

54

To underline

Подвући

55

Dotted line

Тачкаста линија

Decks in Serbian Class (214):