Allmän översikt Flashcards

1
Q

Ge exempel på några vanliga stommaterial.

A

Materialen i de lastbärande delarna av byggnaden kallas stommaterial. Betong, lättbetong, stål, trä och tegel är exempel på detta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nämn några egenskaper som är väsentliga för stommaterial.

A

Hållfasthet ( Hur stor last per yta materialet kan bära) Deformationsegenskaper (Hur materialet böjs, töjs eller sammantrycks under belastning.) Volymbeständighet (Hur materialet påverkas vid fukt.) Beständighet mot frost, korrosion, röta m.m. Beteende i samband med brand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nämn fem olika regler och hjälpmedel, som måste eller kan beaktas i samband med val av material till en konstruktion.

A

Ekonomi Ekologi Funktion i färdig byggnad Funktion i byggfasen Framtida drift

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är ett ekologiskt material?

A

Hur miljövänligt ett material kan anses vara beror på många olika faktorer. Några exempel är att materialet är producerat/förädlat nära byggplatsen, att materialet är del i ett slutet kretslopp, att det inte bygger på slöseri med ändliga resurser, att det är energieffektivt både i byggfasen och i bruksfasen samt att det inte innehåller skadliga ämnen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad menas med återvinning av material?

A

Med återvinning menas nyttiggörande av restprodukter. Det kan göras som återbruk, materialåtervinning eller energiåtervinning. Med återbruk menar man återanvändning där produkten nyttjas i någorlunda ursprunglig form, t.ex. då man återanvänder hela tegelstenar till ett nytt bygge. Vid materialåtervinning använder man materialet i produkten till något nytt, t.ex. då man gör grus av gammalt tegel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly