Deformationer av last Flashcards

1
Q

Vad menas med begreppet krypning?

A

Med tiden fortgående, långsam deformation hos vissa material under mekanisk belastning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med elastisk respektive plastisk deformation av ett material?

A

Deformation är en form- eller volymändring som varje kropp undergår vid mekanisk belastning.
Deformation kan vara återgående vid avlastning (elastisk) eller permanent (plastisk).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Rita ett diagram som visar deformation som funktion av tid för ett krypbenäget material. Visa
var man kan avläsa momentan, tidsberoende, reversibel och irreversibel deformation.

A
Se sid. 125.
Momentan – ögonblicklig deformation
Tidsberoende – den deformation som inte sker ögonblickligen
Reversibel – elastiska deformationen
Irreversibel – plastisk deformation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Beskriv innehållet i Hookes lag. Definiera begreppet elasticitetsmodul.

A

Se kap 6.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur definieras tvärkontraktionstalet

A

”Poissons konstant” kan anta värden mellan 0 och 0,5. Materialberoende konstant som beskriver
sambandet i en kropps tvåaxiella deformation.

v= Epsilon(vinkelrät) / Epsilon (två ax)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad menas med skjuvmodulen?

A

Detta är motsvarigheten till elasticitetsmodul för skjuvspänning.
tao = G*y där G är skjuvmodulen där G är:

G = E/ 2(1+v)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hur definieras kryptalet?

A

omega = Krypeformation vid tiden t / elastisk deformation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad innebär Boltzmanns superpositionsprincip.

A

Den totala krympningen kan ses som summan av varje krypning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad innebär begreppet spänningsrelaxation? Ge ett exempel av praktisk betydelse.

A

Innebär att ett material snabbt deformeras och spänningen som uppkommer i materialet avklingar sedan med tiden. Denna typ av belastningsfall är vanlig i skruvförband, packningar och tätningar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Beskriv tre olika sätt att definiera ett materials elasticitetsmodul.

A

Hookes lag, sekantmodulen och tangentmodulen. Där de två senare är approximationer av Hookes lag.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Beskriv fenomenet tixotropi. Ge två exempel på tixotropa material.

A

Egenskap hos en tjockflytande eller gelartad produkt som innebär att denna blir alltmer lättflytande ju längre tid och ju kraftigare den rörs om.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly