Beständighet Flashcards

1
Q

Vad menas med åldring respektive livslängd hos material?

A

Åldring är det långsamt fortskridande materialförändringarna (naturlig förändring utan påtaglig förstörelse). Livslängd kan diskuteras ur olika perspektiv (teknisk – tidsperiod då funktionen kan upprätthållas med normalt underhåll) (ekonomisk – under vilken tid en byggnad kan vara lönsam)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nedbrytningsmekanismerna kan indelas i fem olika huvudgrupper, vilka? Ge ett exempel på nedbrytning för varje huvudgrupp

A

Kemiskt angrepp Elektrokemiskt angrepp fysikaliskt angrepp Biologisktangrepp Strålningsangrepp
(vissa angrepp anses vara kombinerat)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nämn fyra olika faktorer som påverkar angreppshastigheten vid kemiskt angrepp.

A

Materialets sammansättning
Materialets täthet
Omsättning av de aggressiva ämnena
Temperaturen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad menas med den elektrolytiska spänningskedjan? Vilken betydelse har den vid bedömning av risken för korrosion?

A

Anpassa materialen så att de följer spänningsserien. Använd samma material från spänningsserien. Använd ädlare metaller för att undvika korrosion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskriv den principiella mekanismen hos en korrosionsprocess. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att processen skall fortgå?

A

Förutsättningarna är att det krävs en elektrolyt, en potentialskillnad, och en elektronacceptor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

6)Vad menas med katodiskt skydd?

A

Det innebär att man ordnar så att hela ytan fungerar som katod genom användning av en offermetall (sätter på en oädlare metall). Man kan även göra det med hjälp av elektrisk spänning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad innebär karbonatisering i samband med betong? Vilka konsekvenser kan denna process få för armerad betong?

A

Karbonatisering är när betong tar upp koldioxid från luften och kalciumkarbonat återbildas. Korrosionsprocessen startat härigenom för armeringen då PH-värdet sjunker.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ange fyra metoder som används för att skydda mot korrosion.

A

Lämplig konstruktiv utformning (regnskydd o.s.v.)
Lämpligt materialval (kontakt mellan olika metaller undviks)
Ytbehandling
Rostmån

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Beskriv mekanismen vid frostsprängning av spröda, porösa material.

A

När vatten i materialets porer fryser så vidgas volymen och materialet kan spricka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

10) Vad menas med aktuell respektive kritisk vattenmättnadsgrad?

A

Den aktuella vattenmättnadsgraden är den grad som uppstår i materialet i en given miljö.

frysbart vatten / Tillgängligt utrymme

Den kritiska graden är den praktiskt högsta som kan uppkomma.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Frostbeständigheten hos betong kan förbättras med hjälp av luftporbildande tillsatsmedel.
Beskriv mekanismen för detta.

A

Porerna sänker vattenmättnadsgraden i materialet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Beskriv den mekanism som kan ge upphov till saltsprängning.

A

Om det finns salt i vattnet i materialet och vattnet torkar ut så kommer saltet at kristalliseras i
porerna och då uppkommer risk för sprängning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad menas med begreppet vittring?

A

Detta är en kombinerad process där temperatur och fuktrörelser samverkar med kemiska angrepp
och frostsprängning. Fukt tränger in i små sprickor från temperatur och fuktrörelser.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Nämn tre olika typer av biologiskt angrepp på byggnadsmaterial.

A

Svamp, bakterier, insekter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ge exempel på strålningsangrepp på byggnadsmaterial.

A

Solstrålningen är den främsta strålningskällan och påverkar bara organiska byggnadsmaterial.
Värmestrålningen och temperaturökningen påskyndar nedbrytningsprocessen och UV-strålningen
påverkar organiska material negativt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vatten medverkar som en viktig faktor vid nedbrytning av material. Nämn sex olika funktioner som vattnet kan ha i dessa sammanhang.

A
Medverkan i kemiska reaktioner
 Elektrolyt vid korrosion
 Frostsprängning 
Transportmedium för salter 
Fuktrörelser 
Förutsättning för biologisk nedbrytning
17
Q

Ge tre olika exempel där man vid laboratorieprovningar försöker accelerera ett kemiskt angrepp på material.

A

Onödig fråga

18
Q

Vad innebär begreppet synergism i samband med provning av beständighet? Ge ett exempel.

A

Synergism används då samverkan mellan två eller flera faktorer som påverkar en process gör så att den sammanlagda verkan blir större än summan av faktorernas verkningar var för sig.
Gummi i ozonhaltig atmosfär skadas inte, töjt gummi skadas inte. Men töjt gummi i ozonhaltig atmosfär skadas kraftigt.