Hållfasthet Flashcards

1
Q

Definiera normaltöjning och spänning.

A

sigma = F / A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med en arbetslinje? Vilka andra namn används ibland?

A

Är ett annat namn på spänning-töjnings-diagrammet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad kännetecknar elastisk deformation?

A

En deformation där materialet efter avlastning helt återgår till sin ursprungliga form.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Definiera begreppet elasticitetsmodul?

A

Begreppet är en materialspecifik konstant som definieras som spänning / töjning och definieras i
Hooke’s lag.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad kännetäcknar en plastisk deformation?

A

Ett material med en plastisk deformation återgår inte till sitt ursprungstillstånd efter avlastning.
Detta beror på bristningar eller förändring av bindningar i materialet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Definiera begreppen elasticitetsgräns och proportionalitetsgräns?

A

Uttrycken är synonymer och beskriver gränsen mellan elastisk och plastisk deformation i form av
en spänning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Rita arbetslinjen för ett s k mjukt stål? Markera övre och undre sträckgräns, flytområde,
brottgräns och gränstöjning?

A

Se sid 105.
Övre sträckgräns är den spänning som måste uppnås för att plastisk deformation skall börja ske. Efter
att deformationen påbörjats är den undre sträckgränsen den lägsta spänning vid vilken töjning
fortfarande sker.

Flytområdet är ett stadium för ett material där deformationen ökar kraftigt vid ungefär konstant
spänning.

Materialteknisk term för den maximala spänningen som uppnås vid dragprovning. Brottgränsen
erhålls som maximal last dividerad med provstavens tvärsnittsarea.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Definiera begreppet 0.2-gräns.

A

En nominell sträckgräns för material som saknar ett flytområde. Man säger att sträckgränsen nåtts då
man erhållit 0.2 % plastisk deformation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad menas med skjuvspänning.

A

Den spänning som verkar parallellt med ett tvärsnitts plan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ge exempel på några spröda byggnadsmaterial.

A

Betong, sten, tegel och vissa plaster. Även trä till viss del.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ange den principiella skillnaden mellan spröda och sega material?

A

Sega material kan ha en plastisk deformation med bibehållen hållfasthet. Spröda material klarar endast en liten plastisk deformation innan brott uppstår.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad innebär kallbearbetning av material?

A

Permanent formförändring vid bearbetning av en metall i kallt tillstånd, t.ex. kallvalsning och tråddragning, eller vid mekanisk påkänning. Kalldeformation ger upphov till en höjning av hållfastheten (deformationshårdnande). Om deformationen blir för stor sker sprickbildning eller brott i materialet eftersom förmågan till formförändring är begränsad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Beskriv med en figur sambandet mellan spänning och töjning vid belastning av ett segt material över elasticitetsgränsen samt därefter avlastning och förnyad pålastning.

A

Se sidan 111.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Varför har spröda material en tryckhållfasthet som är många gånger större än draghållfastheten?

A

Brott i spröda material initieras av mikrosprickor. Vid ett dragprov kommer mikrosprickorna orsaka att tvärsnittsarian minskar och i den kvarvarande tvärsnittsarean så kommer spänningen öka. Vid tryckbelastning så kommer mikrosprickorna tryckas ihop.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ge exempel på material som på grund av anisotropi har olika hållfasthetsegenskaper i olika riktningar. Hur har anisotropi uppstått?

A

Innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar. I ett material kan detta framgå tydligast i en kristall.

Träs fiberegenskaper ger upphov till att trä är ett anisotropt material. Genom att valsa plåt så ger man även uppkomst till anisotropiska egenskaper hos material.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ge exempel på och förklara hur något brottvillkor kan användas vid tvåaxlig spänning som verkar på sega material.

A

-

17
Q

Vilket brottvillkor brukar användas för betong vid tvåaxlig spänning?

A

Brottvillkor motsvarande Trescas flytvillkor för metaller med skillnaden att betong har olika drag- och tryckhållfasthet

18
Q

vad menas med utmattningshållfastheten?

A

Det anger den brotthållfasthet som materialet påvisar vid spänningsvariationer. Det beror på lastväxlingar och skillnad mellan max- och mittspänningar. S.k. spänningsamplitud.

19
Q

Rita en Wöhler-kurva och ett Smith-diagram och förklara vad de beskriver.

A

Se sidan 119

20
Q

Hur bestäms draghållfastheten för sega respektive spröda material?

A

Sega så drar man bara, spröda material testas med indirekta dragmetoder som böjprov och sträckprov.

21
Q

Nämn fyra faktorer som påverkar resultatet vid provning av hållfastheten hos ett material. Ange även hur resultatet påverkas.

A

Provkroppens storlek, dess avlånghet, hastighet på belastningen, våtheten på provkroppen.