Fuktfixering och fukttransport Flashcards

1
Q

Nämn några materialegenskaper som påverkas av fuktinnehållets storlek.

A

Ökat fuktinnehåll medför ökad värmeledningingsförmåga, försämrad beständighet och svällning. Det kan också medföra att materialet ruttnar eller möglar, orsaka katalyserade emissioner, frysning, korrosion och sänkt hållfasthet. Fuktvariation ger upphov till fuktrörelser i materialet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ange fem sätt på vilka vatten kan tillföras ett material.

A
  • Fuktighet i utomhusluften
  • Fuktproduktion inomhus (från människor, matlagning etc.)
  • Regn (särskilt slagregn)
  • Markfukt Byggfukt
  • Läckage från installationer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Definiera begreppet fukttillskott.

A

Skillnaden mellan ånghalten inne och ute, mäts i [g/m²]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad menas med byggfukt?

A

Den fukt som efter en byggnadsdels färdigställande måste avges för att materialet skall komma i fuktjämvikt med sin omgivning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ungefär hur mycket byggfukt finns i en normal betongblandning.

A

I vanlig betong är byggfukten 80-90 kg per m³ betong

6)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Definiera begreppen mättnadsånghalt, daggpunkt och relativ fuktighet

A

Mättnadsånghalten är den maximala ånghalten vid en viss temperatur. Daggpunkten är den lägsta temperatur som luften kan anta utan att fukten fälls ut. Relativ fuktighet är kvoten mellan ånghalt och maximal ånghalt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

När uppstår kondens i eller på ett material?

A

När temperaturen sjunker så att mättnadsånghalten understiger den ursprungliga ånghalten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad innebär begreppet kapillärkondensation?

A

Kapillärkondensation uppstår när ytorna är välvda, eller när ytor är placerade mycket nära varandra. Då har ytorna en större attraherande kraft på vattenmolekylerna vilket medför att kondensation kan uppstå vid lägre relativ fuktighet (RF) än normalt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ange de sätt på vilka vatten kan vara fixerat till ett material. Ordna dessa efter avtagande
bindningsenergi.

A
  1. Kemiskt bundet vatten – Ingår i det torra materialets struktur, t. ex. hydroxid, kristallvatten
  2. Adsorberat vatten – Bildar ett skikt med ett fåtal molekylers tjocklek på porytorna
  3. Kapillärt vatten – Finns i materialets porer, utöver det adsorberade vattnet. Ligger fritt.
  4. Fritt vatten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad menas med förångningsbart resp. icke förångningsbart vatten?

A

Vanligtvis brukar man definiera förångningsbart vatten som det vatten som avgår när ett material
upphettas till ca 105 °C. Undantag finns, t. ex. i gips

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Definiera begreppen fukthalt, fuktkvot och jämviktsfuktkvot.

A

Fukthalt är ett mått på materialets fuktinnehåll

w=Förångnisbara vattnets vikt/
Materialets volym

Fuktkvot ärsamma sak fast i förhållande till vikt

u=förångningsbara vattnets vikt
/materialets torra vikt

Fuktkvoten anges ofta i procent

Ett materials jämviktsfuktkvot eller jämviktsfukthalt är det fuktinnehåll ett material får om det får stå
länge i konstant luftfuktighet och temperatur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilket matematiskt samband finns mellan fukthalt och fuktkvot?

A
w/u=(Materialets torra vikt
/materialets volym)= rå
¨
Dvs.
w=rå*u

Där rå är materialets skrymdensitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad menas med hygroskopisk fukt?

A

Den fukt som absorberas ur luften med en relativ fuktighet på under 98 % ( φ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är en sorptionsisoterm? Nämn två andra namn som även används ibland?

A

Sambandet mellan materialets jämviktsfukthalt och den relativa luftfuktigheten. Sorptionsisoterm
kallas även jämviktsisoterm och hygroskopisk sorptionskurva.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad menas med sorptionshysterés?

A

Det innebär att uttorkning (desorption) och uppfuktning (absorption) av ett material inte sker på
samma sätt. Hysterés föreligger alltid, dvs. ett materials fukthaltskurva som funktion av den relativa
fuktigheten φ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ordna materialen lättbetong, trä och tegel efter ökande fuktinnehåll vid jämvikt med 50 % RF.

A

Tegel (ca 5 kg/m³), lättbetong (ca 10 kg/m³), trä (ca 50 kg/m³)

17
Q

Hur sker transporten av fukt i vätskefas?

A

Sugning i por- och kapillärsystem. När vatten kommer i kontakt med en fast vägg och luft uppstår
speciella attraktionskrafter på en vattenmolekyl. Se sid 67

Kapillärkraft är ett fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala
rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan (se bild). Kapillariteten hänger
nära samman med attraktionskrafter mellan vätskans molekyler och molekylerna i väggens material,
adhesion. Dessa krafter skall jämföras med krafter mellan vätskans egna molekyler, kohesion. Som
exempel kan nämnas vatten mot glas; adhesionen är här betydligt större än kohesionen, vilket leder
till att vatten stiger upp i smala kapillärer. Vätskan sägs väta väggen. Kapillärkrafter och adhesion har
betydelse för många alldagliga fenomen; vatten sugs upp i en tvättsvamp, markfuktigheten
transporteras genom ett jordlager etc. Kapillaritet utnyttjas också för att mäta ytspänningen.

Stighöjden ges av:

h = s/(rå(w)g) = (2sigmacosѲ)/(rrå(w)*g)

s är här måttet på sugning som erhålles ur laplace ekvation:
s=(2sigmacosѲ)/r

18
Q

Vad kallas vattenavvisande material? Ge exempel på ett sådant material.

A

Materialet kallas hydrofobt, hydrofobering av byggnadsmaterial använder silikon.

19
Q

Varför är den kapillära stighöjden störst i finkapillära material?

A

Det kapillära undertrycket ökar eftersom porerna är mindre (radien minskar).

20
Q

Vad anger Darcy’s lag?

A

Darcy’s lag beskriver hastigheten av ett fuktflöde som strömmar genom ett poröst material.

21
Q

Hur sker transporten av vattenånga?

A

Genom fuktkonvektion, som innebär att luften förflyttar sig och vattenångan med den, samt genom
diffusion som innebär att vattenmolekylerna rör sig från ett område med hög ånghalt till ett område
med låg ånghalt.

22
Q

Vad menas med fuktkonvektion? I vilka situationer kan fuktkonvektion ge problem?

A

Se ovan. Kan ge problem om varm och fuktig luft transporteras till kallare delar av konstruktionen där fukten kondenseras. Detta kan exempelvis ske om man har ett högre lufttryck på den varmare sidan än den kalla.

23
Q

Hur kan man bestämma ett materials ångpermeabilitet?

A

Genom koppmetoden, se sidan 80

24
Q

Vad menas med ett materials ånggenomgångsmotstånd?

A

Ånggenomgångsmotstånd mäts i [s/m] och anger hur effektivt ett material förhindrar genomströmning av ånga.

25
Q

Vad menas med ett materials kritiska fukttillstånd?

A

Det är kriterier som anger hur högt fuktinnehåll ett material kan ha innan det får skador, t ex frostskador.

26
Q

Ge exempel på två fuktkriterier för materialet trä?

A

Se sid 82

27
Q

Varför är det svårt att göra uttorkningsberäkningar för nygjuten betong?

A

Härdningen (hydratiseringen) sker olika snabbt beroende på vct, temperatur och fuktförhållande. Det är svårt att göra uttorkningsberäkningar på nygjuten betong eftersom fuktegenskaperna ändras med tiden.

28
Q

En mycket fuktig stav av autoklaverad lättbetong stängs in i en plastfolie. Den ena änden hålls sedan vid en lägre temperatur än den andra. I vilken riktning sker fuktvandringen?

A

—-?