Metallurgi Flashcards

1
Q

Vad är en vakans?

A

När en atom saknas i ett kristallgitter så kallas detta vakans. Vakanser attraherar varandra varför de kan ge uppkomst till sprickbildning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en dislokation

A

Det att isotropin störs. Kan liknas vid ett extra plan atomer som avslutas mitt i kristallstrukturen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur påverkar dislokationerna metallernas egenskaper?

A

Det bildas lokala spänningskoncentrationer i metallen som påverkar dess hållfasthetsegenskaper. Det kan bildas skjuvspänningar i metallstrukturen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är korngräns i metall?

A

Området mellan kristallkornen i kristallina material.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka egenskaper hänger samman med en finkornig metallstruktur?

A

Det har högre hållfasthet än ett grovkornigt material. Krypningsbenägenheten är större i ett finkornigt material

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur påverkas mikrostrukturen hos metaller vid valsning?

A

Kristallerna orienteras i band i valsriktningen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är segring?

A

Segring är en ojämn fördelning av legeringselement i gjutna material. Man skiljer på mikro- och makrosegring.

Mikrosegring är variation av legeringselement inom en kristall, t.ex. en dendritkristall. Makrosegring är skillnader i sammansättning över stora avstånd i ett göt eller gjutstycke.

I ett stålgöt kan sammansättningen variera mellan bottnen och toppen av götet. Segring orsakas av att den fasta fasen får en annan sammansättning än smältan under stelningsförloppet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka tre metoder används för att åstadkomma stora variationer i metallers egenskaper.

A

Legering
Kallbearbetning
Värmebehandling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilka egenskaper ändras vid legering av metaller?

A

Smältpunkt, elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga, töjbarhet och hållfasthet förändras vid legering.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vilken information ger ett fasdiagram?

A

Fasdiagrammet beskriver vilka kristaller som bildats och mängden av dessa vid en blandning av två komponenter vid en viss temperatur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är en eutektisk sammansättning?

A

Eutektium, ett flerkomponentsystem med sådan sammansättning att den ger lägsta möjliga smältpunkt. Ex. alla legeringar av bly och tenn smälter vid lägre temperatur än de rena metallerna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är en intermediär fas? Ge ett exempel.

A

I några tvåfassystem bildas kemiska föreningar mellan de ingående ämnena, dessa föreningar kallas intermediär fas. Ett exempel är järn-kolföreningen cementit som bidas i stål och gjutjärn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är kallsträckning?

A

Kallsträckning innebär att man drar ut kroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är kalldragning?

A

Är de plastiska formningsmetoder där ett metalliskt ämne dras genom en hålförsedd skiva. Genom denna process ökar ämnets längd samtidigt som dess tvärsnittsarea minskar. Tråd- och rördragning utgör exempel på sådana processer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad blir effekten av kallbearbetning?

A

Sträckgränsen höjs och brottförlängningen minskar. Detta kan utnyttjas för högre påspänningar men blir sprödare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad sker vid åldring av metall?

A

Materialet blir sprödare, åldring uppstår ofta vid kallbearbetning.

17
Q

Vilka tre faktorer karakteriserar en värmebehandling? Vilken effekt har dessa faktorer på metallens egenskaper?

A

Upphettningstemperaturen, vilka kristalltyper som kan bildas. Hålltiden (tiden som materialet hålls till upphettningstemperaturen), om kristallomvandlingen blir fullständig och hur stor kristallerna kan bli. Svalningshastigheten, bestämmer om det bildas kristaller i jämvikt eller om det bildas övermättade kristaller.