Porositet och densitet Flashcards

1
Q

Definiera begreppet porositet.

A

Porositet, P, är förhållandet mellan porvolym och total volym. [%]. (ekv. 3.1)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hur definieras skrymdensitet?

A

Skrymdensiteten är densiteten av hela volymen, inklusive porer. (ekv. 3.2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur definieras kompaktdensitet?

A

Kompaktdensiteten är densiteten av det kompakta materialets volym, exklusive porer. Den är nästan konstant för många vanliga material (ekv. 3.3, tabell 3.2).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad menar man när man endast använder ordet ”densitet”?

A

Skrymdensitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ange sambandet mellan porositet, skrymdensitet och kompaktdensitet.

A

(ekv. 3.4)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är en pyknometer? Vad används den till?

A

En pyknometer används för att bestämma kompaktdensiteten för ett material. Materialet mals fint för att minimera förekomsten av porer och vägs sedan innan det hälls i pyknometern tillsammans med någon vätska med känd densitet. På så vis kan man bestämma pulvrets volym och därmed också dess kompaktdensitet. (fig. 3.3.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad menas med torrdensitet?

A

Densiteten för en uttorkad kropp kallas torrdensitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad menas med brutto- och nettodensitet?

A

Bruttodensitet är densitet för en hel kropp, t.ex. en tegelsten med hål i (håltegel). Nettodensitet är densitet för själva massan i en kropp, t.ex. tegelstenen exklusive hålen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilka olika typer av porer kan finnas i ett material?

A

Öppna porer, som kan vara genomströmningsbara eller ej genomströmningsbara.
Stängda porer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vilken typ av porer fylls vid fri vattenupptagning respektive vacuummättning?

A

Vid frivillig vattenupptagning fylls endast öppna porer, men också de kan vara svåra att fylla eftersom luftblåsor lätt stängs in i systemet. Vid vacuummättning placeras provet i vacuum innan det fylls med vätska, vilket motverkar att luftblåsor blir kvar i porerna.De slutna porerna kommer man dock inte åt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är en porstorleksfördelning? Hur kan denna anges?

A

Porstorleksfördelningen har stor betydelse för ett poröst materials egenskaper. Man anger gränser för porstorlekar, t.ex. radie, och delar in porerna efter dessa gränser. Fördelningen kan anges genom att ange frekvensen, d.v.s. volymandel inom varje intervall mellan två gränser, eller genom att ange summaporositeten, d.v.s. summan a volymen av de porer som ej överstiger ett visst gränsvärde. (fig 3.6.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Definiera vad som menas med att materials specifika yta.

A

Ett materials specifika yta är summan av porernas eller partiklarnas omslutningsytor för en viss mängd av materialet [m2/kg]. Den specifika ytan ökar starkt vid minskad pordiameter, om porositeten samtidigt bibehålls.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Nämn två egenskaper som direkt påverkas av porositetens storlek.

A

Porositetens storlek har betydelse främst för materialets styrka och värmeledningsförmåga. En sänkning av densiteten med 10%ger en hållfasthetsminskning med 20-25 %. Porstorleksfördelningen har betydelse för materialets beständighet och förmåga att täta mot gaser och vätskor. En stor mängd mycket små porer, som i exempelvis betong, gör materialet hygroskopiskt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly