Betong Flashcards

1
Q

Vilka är beståndsdelarna i betong?

A

Cementpasta (cement och vatten)
Ballast (grus och sten)
Tillsatsmedel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är vettencementtalet?

A

Detta är proportionen mellan vatten och cement i cementpastan. Vattencementtalet är den helt
avgörande för cementpastans egenskaper. Vattencementtalet förkortas vct

vct = W / C

W = Mängden blandningsvatten
C = Mängden cement
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ge exempel på olika hjälpmedel som kan användas för bearbetning av färsk betong.

A

Stångvibrering, stavvibrering eller vibratorbalk används för att tillfälligt minska betongens viskositet,
detta gör att den flyter ut bättre (tixotropi). Även självkompakterande betong kan användas.
Betongen måste även skyddas från uttorkning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad innebär begreppet hydraulisk i samband med cement?

A

Det innebär att cementen hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som är beständig mot
vatten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Av vilka råmaterial tillverkas portlandcement?

A

Kalksten och lera.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Beskriv kortfattat cementtillverkningen.

A

1 Materialet (slam ”våtmetoden” eller pulver ”torrmetoden”)finmals och bränns i
roterugnar Varmast nederst i den lutande ugnen (1450 C).
2 Kylning, materialet kallas nu cementklinker (kulor/små klumpar)
3 Cementklinker mals med ca 5 % gips.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Varför tillsättgips vid cementtillverkningen?

A

För att reglera cementens bindningstid, vilken annars skulle bli alltför snabb.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad innebär begreppet bindetid?

.

A

Bindetid definieras som den tid, som åtgår för att en viss blandning av cement och vatten skall få en definierad grad av styvhet mätt med en standardiserad apparatur. För normalt portlandcement är denna tid 2-4 timmar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

I vilka huvudtyper indelas cement enligt svensk standard?

A

CEM I Portlandcement (100 % portlandklinker)
CEM II Portland-kompositcement (minst 65 %)
CEM III Slaggcement (20-65 %)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är ett s.k. byggcement?

A

Detta är en typ CEM II (med kalkstensfiller)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är ett s.k. anläggningscement?

A

Detta är en typ CEM 1 som har långsam värmeutveckling, därför är det bra till medelgrova/grova konstruktioner. Sorten är dessutom lågalkalisk (reducerar skaderisk vid alkalireaktiv ballast).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilka krav ställs på det vatten som skall användas vid betongtillverkningen?

A

Kan det drickas så kan det användas till betongtillverkningen. Man bör beakta salthalten då klorider kan orsaka erosionsskador på armering.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är skillnaden mellan makadam och singel?

A

Singel är okrossat naturligt bergsmaterial medan makadam är krossat. Makadam är absolut vanligast.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är en skiktkurva?

A

Den kurva man får efteruppmätning av ballastens olika fraktionsstorlekar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad kan inträffa om ballastmaterialet innehåller humus?

A

Om humus finns i ballasten så fördröjs betongens hårdnande och sluthållfastheten blir lägre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

När kan flyttillsatsmedel vara lämpliga att använda i betong?

A

Används för att med bibehållen hållfasthet skapa en lättfluten betong. Bra för tunnväggiga och hårt armerade konstruktioner, den är även lättare att jämna ut vid gjutning av bjälklag. Den bättre hållfastheten kommer från att vct talet kan minskat eftersom vattenhalten kan reduceras med flyttillsatsmedel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hur påverkas betongens egenskaper av luftporbildande tillsatsmedel?

A

Den gör den frostbeständig (vattnet får plats att expandera). Den får även bättre arbetbarhet och risken för vattenseparation minskar.

18
Q

Varför tillsätts ibland retarderande tillsatsmedel?

A

Detta kan användas för att undvika gjutfogar, klara längre frakter eller hindra att betongen blir för
varm vid grövre konstruktion. (Detta påverkar inte hållfastheten)

19
Q

Vad är silikastoft?

A

Detta är ett mycket finkornigt pulver av amorf (glasig) kiseldioxid. (Restprodukt efter tillverkningen av
legeringsämnen till stål). Det förbättrar betongens stabilitet, sammanhållning och gjutbarhet men är
mer vattenkrävande varför vattentillsatsmedel används.

20
Q

Vad är flygaska?

A

Flygaska (restprodukt från kolkraftverken) består av aluminiumsilikatglas. Kan delvis substituera
cement. Kan bl.a. ingå i CEM II.

21
Q

Hur definieras vbt?

A

Används istället för vct om tillsatsmaterial (obs inte tillsatsmedel) används.

vbt = W / (C + beta*D)

W = blandningsvatten (kg)
C = mängden cement (kg)
D = mängden tillsatsmaterial (kg)

beta = effektivitetsfaktor (0-1)

22
Q

Beskriv och namnge den vanligaste metoden som används för att mäta betongens konsistens.

A

Den vanligaste metoden är sättmott för lös konsisten eller ”vb-tal” (vibrerande metos) om det är styv
konsistens.

23
Q

För vilken typ av betong bestäms utbredningsmått?

A

För mycket lättflytande konsistenser.

24
Q

För mycket lättflytande konsistenser.

A

Vattenseparation- Uppstår om finmaterialet (cement och filler) är så litet att betpngen inte
förmår hålla kvar blandningsvattnet i betongen.

Stenseparation- Detta uppstår i tansport, vid för lång vibrering och bearbetning. Lösare
konsistens och låg halt av finkronigt material kan ge upphov till att
stenmaterialet sedimenterar.

Bruksseparation- Ett skikt av cementbruk bildas vi ytan samtidigt som ballast sjunker,
inträffar vid för lös konsistens. Man får i princip två skikt.

25
Q

Beskriv i stora drag det som händer vid betongens hårdnande?

A

Hydration Kemisk reaktion mellan cement och vatten.

Fas 1 Ett viss tillstyvnande men betongen kan fortfarande ( till viss del) formas och vibreras

Fas 2 Det egentliga hårdnandet börjar, sker snabbt, känslig för uttorkning,
temperaturpåverkan och belastning.

Fas 3 Betången påverkas i liten grad (inget alls) av yttre betingelser

Fas 4 Den hårdnande betongen.

26
Q

Vad innebär begreppet hydrationsgrad?

A

Hydrationsgraden är det stadium till vilken Hydrationsstadiet har hunnit vid en viss tidpunkt (hur stor
andel av cementen som har hydratiserats ”reagerat”)

alfa = C(n) / C

C(n)= fullständigt hydratiserad cement i kg
C = totala mängden cement i kg
27
Q

Hur kan värmeutvecklingen minskas vid gjutning av grova konstruktioner?

A

Cement med lägre reaktionshastighet, lägsta möjliga cementhalt och låg utgångstemperatur

28
Q

Vad beskriver i princip mognadsgraden för betong?
Det är en funktion av härdningstid och betongtemperatur. Funktionen kallas ofta för tt-faktorn, vid
konstant temperatur kan M (mognadsgraden) skrivas:

A

Det är en funktion av härdningstid och betongtemperatur. Funktionen kallas ofta för tt-faktorn, vid
konstant temperatur kan M (mognadsgraden) skrivas:

M = T(0) + 10*t

Om temperaturen varierar så dela in tidsförloppet i lämpliga intervall och summera dessa.
Man kan även använda Arrhenius funktion där mognadsgraden beskrivs:

M= summa(ce^(-E /(RT+273) *dt

29
Q

Vad menas med ekvivalent härdningsålder för betong?

A

Kallas även mognadsålder. Definieras som den härdningstid vid +20 grader C som ger samma
mognadsgrad, och alltså ungefär samma hållfasthet som det aktuella temperaturförloppet.

t(20) = (T+ 10t) / 30 = kt

30
Q

Vad menas med plastisk krympning i betong?

A

Om nygjuten betong utses för torkning så fås en s.k. plastisk krympning, en betydande sammandragning av betongmassan som kan ge uppkomst till sprickbildning. Fenomenet uppkommer normalt inom 1-3 timmar från gjutning.

31
Q

Hur påverkas betongens egenskaper av fuktförhållandena vid härdningen?

A

Om det inte är nog fuktigt så avstannar hydrationen (om relativa fuktigheten i betongen understiger 80 %). Detta försämrar hållfastheten och ökar permeabiliteten vilket försämrar beständigheten.

32
Q

Vilken tryckhållfasthet måste betongen ha nått innan frysning tillåts ske?

A

Om tryckhållfastheten överstiger ca 5 MPa så sägs den fara säker mot frost.

33
Q

Skissera sambandet mellan tryckhållfasthet och vct för betong.

A

L

34
Q

Vilket av betongens delmaterial har störst inverkan på krympningens storlek?

A

Cementpastan

35
Q

Beskriv vad som händer när armerad betong karbonatiserar. Hur kan man synliggöra karbonatiseringens omfattning?

A

Koldioxid från den omgivande luften tränger långsamt in i betongen och bildar kalciumdioxid. Denna process neutraliserar den tidigare basiska betongen. När koldioxiden trängt in till armeringsstålet börjar detta rosta. Fronten kan synliggöras mha en fenolftaleinlösning eller annan pH-indikator som sprutas på en brottyta. Den icke-karbonatiserade betongen är då fortfarande basisk och detta åskådliggörs av indikatorn.

36
Q

Vad innebär det att en betong är ”vattentät”

A

Enligt BBK04 (Boverkets handbok om betongkonstruktioner) definierar vattentät betong som betong med ett vct på högst 0,6. Dessutom måste vikten av betongens vatten vara mindre än hälften av den sammanlagda vikten av cement och ballast, med en kornstorlek mindre än 0,25 mm

37
Q

Vad menas med högpresterande betong?

A

Betong med förbättrade egenskaper i ett eller flera avseenden, jämfört med vanlig betong.

38
Q

Vad menas med självkompakterande betong?

A

Betong som inte behöver vibreras. Betongen har mycket goda gjutegenskaper och har utvecklats i Japan och på senare år även i Sverige

39
Q

Hur betecknas hållfasthetsklass för betong enligt idag gällande standard? Vad betyder dessa beteckningar?

A

Betongs hållfasthetsklass betecknas idag som C XX/XX, ex. C 50/60 De första siffrorna anger lägsta karakteristiska tryckhållfasthet [MPa] för en cylinder (diameter 150 mm, höjd 300 mm), de sista två siffrorna motsvarande hållfasthet för en kub (med sida 150 mm)

40
Q

Vad är en exponeringsklass?

A

Indelningen klassificerar hur aggressiv omgivningen är för en viss betongkonstruktions beständighet. Exponeringsklasserna har tre eller fyra underklasser och totalt finns 18 olika exponeringsklasser.