Materialens egenskaper vid höga temperaturer Flashcards

1
Q

Ge ett exempel på strukturella förändringar i kristallina material vid förhöjd temperatur.

A

Kristallstorleken ändras. Mindre försvinner och större blir större. Detta förändrar hållfastheten i
material. Ledningsförmågan ökar. I vissa material uppkommer en gitteromvandling. Sedan så smälter
även rena kristallina material vid sin smältpunkt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

2) Keramiska material som upphettas till höga temperaturer har ofta högre hållfasthet i varm än i
avsvalnat tillstånd. Varför?

A

I keramiska material sänks hållfastheten som följd av en sprickbildning som kommer under
avsvalning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

3) Hur förändras stålets sträckgräns och brottöjning vid ökande temperatur?

A

Sträckgränsen minskar med ökad temperatur, brottöjningen minskar för att sedan öka efter viss
temperaturövergång (ca 150)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

4) Hur uppkommer avflagningar i samband med höga temperaturer?

A

I vilken typ av material
I material som är dåliga värmeledare uppstår en ojämn värmefördelning som ger en ojämn
spänningsfördelning Då blir det tryckspänningar i materialets yta, vid avsvalning så ökar därför draget
i ytan. Om dragspänningarna här blir större än brotthållfastheten så uppkommer sprickor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Definiera termochockparametern.

A

Termochock är en snabb temperaturskillnad.
T = (landa*sigma(b) (W /m))/ (Ealfa)
Lambda = värmeledningsförmåga
sigma = dragbrottsspänningen
Ju högre värde på T ju bättre klarar vi en termochock

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vilka tre faktorer måste finnas närvarande för att eld skall uppstå?

A

Värme, Syre, Bränsle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad menas med begreppet värmeinträngningskoefficient? I vilket sammanhang har detta
betydelse?

A

Värmeinträgningskoefficienten (b) är direkt proportionerlig mot antändningstiden.

b= sqrt(clanda)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Byggnadsmaterialen indelas ur brandteknisk synpunkt i tre olika grupper vilka?

A

Brännbara Obrännbara Svårantändliga (Dessa material brinner inte av sig själva när lågan tas bort)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad menas med en tändskyddande beklädnad?

A

Obrännbara eller andra lämpliga material som i 10 minuter förhindrar bakomvarande material att antändas (ex. 9 mm gips)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

På vilka sätt karakteriseras brandmotståndet hos bärande och/eller avskiljande byggnadsdelar?

A

En bokstav + en siffra. R för bärförmågan, E för täthet, I för isolering, siffran anger minuter som brandförmågan uppfylls.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Beskriv egenskaperna hos tegelmurverk vid brand

A

Tegelbitarna klarar hög värme men sprickbildning kan uppstå när de svalnat, speciellt vid en termochock. Området vid 573 grader eftersom tegel innehåller kvarts. Murbruket sönderdelas redan vid 500-600 grader.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Beskriv vad som händer med olika stålkvaliteter under och efter en brandpåverkan.

A

Varmvalsat ståls karakteristiska sträckgränsområde försvinner vid 250 grader, efter avsvalning så har den helt återfått sin ursprungliga hållfasthet. Maximal användningstemperatur för stål är 500 grader.
Kallbearbetat, den hållfasthetshöjande effekt som kallbearbetningen ger försvinner helt vid 400 grader. Kallvalsat återfår inte sin hållfasthet vid avsvalning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Nämn fyra olika metoder som kan användas för att skydda stål mot påverkan av höga temperaturer.

A
Man kan ha fiberarmerad sprutisolering på ytan som ska skyddas. 
Man kan klä in den med gipsskivor. 
Man kan ha fibersilikatskivor. 
Man kan gjuta in det i betong. 
Man kan ha brandskyddsfärg.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Beskriv de egenskaper som betong och armerad betong har vid höga temperaturer.

A

Vid 600 grader förångas vattnet i cementen, tryckhållfastheten förminskar då till hälften, Vid 1000 grader så har allt kemiskt vatten försvunnit och hållfastheten går helt förlorad. Avflagning sker ofta av större eller mindre bitar av betongen, kan medföra brott. Vittingen börjar utifrån som följd av betongens låga värmeledningsförmåga.
Betong är det ”normala” byggnadsmaterial som klarar brand bäst. Betongen isolerar stålet och hindrar det från att värmas upp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Beskriv egenskaperna hos lättbetong vid påverkan av höga temperaturer.

A

Autoklaverad lättbetong får ökad hållfasthet upp till 400 grader för att sedan minska, vid 700 grader har det lägre hållfasthet en vid rumstemperatur. Vid 1000 grader börjar materialet sintra. Långvarig upphettning leder till sprickbildning då kemiskt bundet vatten leds bort.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad händer med trä och limträ i samband med brandpåverkan.

A

Trä börjar brinna vid 250-280 grader. Vid långvarig exponering över 100 grader så förkolnar materialet och kan till slut börja brinna vid denna temperatur (kan t.ex. uppstå vid skorstenar). Med limträ fungerar det ungefär på samma sätt. Den oförkolnade delen av träet har kvar full hållfasthet. Limfogarna har något större brandmotstånd.

17
Q

Beskriv egenskaperna hos gips vid påverkan av höga temperaturer.

A

Vid upphettning frigörs det kemiskt bundna vatten vilket kräver mycket energi, detta medför att gips isolerar bra mot värme. Gips bör inte utsättas för långvarig värme över 45 grader, detta gör att kristallvattnet avgår.

18
Q

Vilka speciella brandproblem finns förknippade med plastmaterial?

A

Det har ett väldigt snabbt brandförlopp. Förbränning av plast kan ge upphov till giftiga gaser beroende på vad de innehåller. Smält brinnande plast kan droppa och kan brännas. Härdplaster brinner utan att smälta men kan avge vätecyanid och andra mkt giftiga gaser.

”Plast är otrevligt helt enkelt”- Evelina peterson