Conversation 3 Flashcards Preview

Afrikaans > Conversation 3 > Flashcards

Flashcards in Conversation 3 Deck (100):
1

Ontvang

Receive

2

Oproep

call (receive)

3

Dienspligtige Agentskap

Recruitment agent

4

Vulstasie

Filling station (formal)

5

Baas

Boss

6

Hy het nie enige werk nodig

He doesn't need any work done

7

Ek het 'n e-pos gekry

I got an email

8

Ek het 'n oproep gekry

I got a call

9

Die agent het my CV gevra

The agent asked for my CV

10

Lank gelede

Long ago

11

Kragter

Generator

12

Bedrag

Amount

13

Gewoone

Ordinary

14

Deel tyd se werk

Part time work

15

Verveeld

Bored

16

Geleentheid

Opportunity

17

Erfpos

Inheritance

18

Gunstelling

Favourite

19

Dis sleg om te veel tyd op jou hande te he

It's bad to have too much time on your hands

20

Onsekerheid

Uncertainty

21

Gedagtes

mind / thoughts

22

Meditasie

Meditation

23

Op die oomlik

At the moment

24

Net a bietjie

Only a bit

25

Vrek lui

Very lazy

26

Mediteer

Meditate

27

Ek probeer dit vermy

I avoid it

28

Twee keer

Twice

29

Afgelaai

Drop off

30

Operasie

Operation

31

Geen spiere

No muscles

32

Emmer

Bucket

33

Opgetel

Pick up

34

Sy het her rug seer gemaak

She hurt her back

35

Probleeme sedert dan

Problems since then

36

Hy pas haar op

He looks after her

37

Geduldig

Patient

38

Kersfees

Christmas

39

Ontwerpersgoed

Designer goods

40

Baie luiderig

Very load

41

Wie die hele tyd kuir

Visit all the time

42

Baie keer

Many times

43

Buite huisie

Wendy house

44

Spasie

Space

45

Bederf

Spoil

46

Gesky

Divorce

47

Jy verstaan nie heeltemal nie

You don't completely understand

48

Alreeds groot

Already grown

49

Uit gegaan met

go out with

50

Ongemaklike

Awkward

51

Receive

Ontvang

52

call (receive)

Oproep

53

Recruitment agent

Dienspligtige Agentskap

54

Filling station (formal)

Vulstasie

55

Boss

Baas

56

He doesn't need any work done

Hy het nie enige werk nodig

57

I got an email

Ek het 'n e-pos gekry

58

I got a call

Ek het 'n oproep gekry

59

The agent asked for my CV

Die agent het my CV gevra

60

Long ago

Lank gelede

61

Generator

Kragter

62

Amount

Bedrag

63

Ordinary

Gewoone

64

Part time work

Deel tyd se werk

65

Bored

Verveeld

66

Opportunity

Geleentheid

67

Inheritance

Erfpos

68

Favourite

Gunstelling

69

It's bad to have too much time on your hands

Dis sleg om te veel tyd op jou hande te he

70

Uncertainty

Onsekerheid

71

mind / thoughts

Gedagtes

72

Meditation

Meditasie

73

At the moment

Op die oomlik

74

Only a bit

Net a bietjie

75

Very lazy

Vrek lui

76

Meditate

Mediteer

77

I avoid it

Ek probeer dit vermy

78

Twice

Twee keer

79

Drop off

Afgelaai

80

Operation

Operasie

81

No muscles

Geen spiere

82

Bucket

Emmer

83

Pick up

Opgetel

84

She hurt her back

Sy het her rug seer gemaak

85

Problems since then

Probleeme sedert dan

86

He looks after her

Hy pas haar op

87

Patient

Geduldig

88

Christmas

Kersfees

89

Designer goods

Ontwerpersgoed

90

Very load

Baie luiderig

91

Visit all the time

Wie die hele tyd kuir

92

Many times

Baie keer

93

Wendy house

Buite huisie

94

Space

Spasie

95

Spoil

Bederf

96

Divorce

Gesky

97

You don't completely understand

Jy verstaan nie heeltemal nie

98

Already grown

Alreeds groot

99

go out with

Uit gegaan met

100

Awkward

Ongemaklike