Conversation 4 Flashcards Preview

Afrikaans > Conversation 4 > Flashcards

Flashcards in Conversation 4 Deck (100):
1

Uit mekaar

Broken up

2

Verhoudin

Affair

3

Gelos

Left (someone)

4

Ernstig

Serious

5

Sien jy daarna uit

Are you looking forward

6

Sibbe

Siblings

7

Algemene

common

8

Verskil

Difference

9

Gemaklik

Comfortable

10

Ongemaklik

Uncomfortable

11

Gister het ek aandeter met my ouers gehad

Yesterday I had dinner with my parents

12

Meddelmatig

Average

13

Nie baie goed

Not very well

14

Ook nie stadif nie

Not slowly either

15

Inkopies

Shopping

16

Gaan...doen

going to do

17

Ek gaan na die winkel

I'm going to the shop

18

Hy het dronk geword

He got drunk

19

Ek kry siek

I'm getting sick

20

Troeteldier

Pet

21

Kursus

Course

22

Eenvoudige besluit

Simple decision

23

Eentonig

Monotonous

24

Vervelig

Boring

25

Geselskap

Company

26

Skaam

Embarrassed

27

Vergees

Interrupt

28

Ek sal haar more gesien het

I was going to see her tomorrow

29

Ek het vergeet dat ek alreeds 'n aspraak vir aandeter gehad het

I forgot I already had a dinner appointment

30

Kanseleer

Cancel

31

In plaas van

Instead

32

Speciale getaal

Special deal

33

Ek sal hom vanaand besoek in plas van more

I'll visit him tonight instead of tomorrow

34

Aanbod

Deal (commercial)

35

Boonste verdieping

Upstairs

36

Onderste verdieping

Downstairs

37

Verdeel

Separate / divide

38

Skei

Separate / Divorce

39

Verdeelde ingang

Separate entrance

40

In sommige gebiede

in some areas

41

Toeriste

Tourists

42

Plaaslik

Local

43

Die plaaslike mense

Locals (people)

44

Behoort

Belong

45

Publiek

Public

46

Net tot die water lyn

Up to the water line

47

Personeel

Staff

48

Jaag hulle verg

Chase them away

49

Inwooner / Gas

Guest

50

Uitlander

Foreigner

51

Broken up

Uit mekaar

52

Affair

Verhoudin

53

Left (someone)

Gelos

54

Serious

Ernstig

55

Are you looking forward

Sien jy daarna uit

56

Siblings

Sibbe

57

common

Algemene

58

Difference

Verskil

59

Comfortable

Gemaklik

60

Uncomfortable

Ongemaklik

61

Yesterday I had dinner with my parents

Gister het ek aandeter met my ouers gehad

62

Average

Meddelmatig

63

Not very well

Nie baie goed

64

Not slowly either

Ook nie stadif nie

65

Shopping

Inkopies

66

going to do

Gaan...doen

67

I'm going to the shop

Ek gaan na die winkel

68

He got drunk

Hy het dronk geword

69

I'm getting sick

Ek kry siek

70

Pet

Troeteldier

71

Course

Kursus

72

Simple decision

Eenvoudige besluit

73

Monotonous

Eentonig

74

Boring

Vervelig

75

Company

Geselskap

76

Embarrassed

Skaam

77

Interrupt

Vergees

78

I was going to see her tomorrow

Ek sal haar more gesien het

79

I forgot I already had a dinner appointment

Ek het vergeet dat ek alreeds 'n aspraak vir aandeter gehad het

80

Cancel

Kanseleer

81

Instead

In plaas van

82

Special deal

Speciale getaal

83

I'll visit him tonight instead of tomorrow

Ek sal hom vanaand besoek in plas van more

84

Deal (commercial)

Aanbod

85

Upstairs

Boonste verdieping

86

Downstairs

Onderste verdieping

87

Separate / divide

Verdeel

88

Separate / Divorce

Skei

89

Separate entrance

Verdeelde ingang

90

in some areas

In sommige gebiede

91

Tourists

Toeriste

92

Local

Plaaslik

93

Locals (people)

Die plaaslike mense

94

Belong

Behoort

95

Public

Publiek

96

Up to the water line

Net tot die water lyn

97

Staff

Personeel

98

Chase them away

Jaag hulle verg

99

Guest

Inwooner / Gas

100

Foreigner

Uitlander