Conversation 2 Flashcards Preview

Afrikaans > Conversation 2 > Flashcards

Flashcards in Conversation 2 Deck (78):
1

Vestig

Settle

2

Internskaap

Internship

3

Nog a jaar

Another year

4

Gemeenskaplike diens

Community service

5

Hele getal

Total number

6

Afhanglik van

Depending on

7

In getal

In total

8

Opleiding sentrum

Training centre

9

Die pad na HoutBaai is gesluit

The road to Hout Bay is closed

10

Padwerke

Roadworks

11

Stop/Gaan

Stop/Go

12

Entrance

Ingang

13

Die hof pad is ook gesluit

The main road is also closed

14

Glyerrig

Slippery

15

Versigtig

Careful

16

Staple gek

Totally agree

17

Sedert

Since

18

Vererger

Make it worse

19

Veel

Much

20

Bespreek

Booked

21

Toeskouer

Spectator

22

Waai

Wave (a hand)

23

Ek waai nou (slang)

I'm off now (slang)

24

Vir myself

To myself

25

kom goed oor die werk

get along well

26

Ons kom goed oor die werk met mekaar

We get along well with each other

27

Hierdie tyd

This time

28

In the past

In die gelede

29

Eenvoudig

Simple

30

Inderdaad

Indeed

31

Meeste van hulle gaan kinders wees

Most of them are going to be children

32

Alle ouderdome

All ages

33

Ontmoontlik

Impossible

34

Ombeskof

Rude

35

My opleiding

My training

36

Vergoed

Renumerated

37

Hoflike

Polite

38

Gewelddadig

Violent

39

Skop en skreen

Kicking and screaming

40

Settle

Vestig

41

Internship

Internskaap

42

Another year

Nog a jaar

43

Community service

Gemeenskaplike diens

44

Total number

Hele getal

45

Depending on

Afhanglik van

46

In total

In getal

47

Training centre

Opleiding sentrum

48

The road to Hout Bay is closed

Die pad na HoutBaai is gesluit

49

Roadworks

Padwerke

50

Stop/Go

Stop/Gaan

51

Ingang

Entrance

52

The main road is also closed

Die hof pad is ook gesluit

53

Slippery

Glyerrig

54

Careful

Versigtig

55

Totally agree

Staple gek

56

Since

Sedert

57

Make it worse

Vererger

58

Much

Veel

59

Booked

Bespreek

60

Spectator

Toeskouer

61

Wave (a hand)

Waai

62

I'm off now (slang)

Ek waai nou (slang)

63

To myself

Vir myself

64

get along well

kom goed oor die werk

65

We get along well with each other

Ons kom goed oor die werk met mekaar

66

This time

Hierdie tyd

67

In die gelede

In the past

68

Simple

Eenvoudig

69

Indeed

Inderdaad

70

Most of them are going to be children

Meeste van hulle gaan kinders wees

71

All ages

Alle ouderdome

72

Impossible

Ontmoontlik

73

Rude

Ombeskof

74

My training

My opleiding

75

Renumerated

Vergoed

76

Polite

Hoflike

77

Violent

Gewelddadig

78

Kicking and screaming

Skop en skreen