Emotions 1 Flashcards Preview

Afrikaans > Emotions 1 > Flashcards

Flashcards in Emotions 1 Deck (100):
1

Bly

Happy / Glad

2

Gelukkig

Happy

3

Ekstaties

Ecstatic

4

Tevrede

Content / Very happy

5

Trots

Proud / Pride

6

Blydskap

Happiness

7

Geluk

Happiness

8

Tevredenheid

Contentment

9

Kwaad

Angry

10

Woedend

Furious

11

Gefrustreerd

Frustrated

12

Geirriteerd

Irritated

13

Ontsteld

Upset

14

Woede

Anger

15

Frustrasie

Frustration

16

Irritasie

Irritation

17

Ontsteltenis

Being upset

18

Geskok

Shocked

19

Skok

Shock

20

Vrees

Fear

21

Skaam

Ashamed / Embarassed

22

Skaamte

Shame

23

Verbaas / Verstom

Astonished

24

Oorbluf

Amazed

25

Oorweldig

In awe

26

Ongeloof

Disbelief

27

Simpatiek

Sympathetic

28

Verbasing / Verstomming

Astonishment

29

Oorbluftheid

Amazement

30

Oorweldiging

Awe

31

Ongeloof

Disbelief

32

Simpatie

Sympathy

33

Pyn

Pain / Heartache

34

Hartseer

Sad

35

Ongelukkig

Unhappy

36

Huilerig

Tearful

37

Buierig

Moody

38

Week / Broos

Vulnerable

39

Moedeloos

Discouraged

40

Eensaam / Alleen

Lonely

41

Teleurgesteld

Disappointed

42

Hartseer / Ongelukkigheid

Sadness

43

Huilerigheid

Tearfulness

44

Buierigheid

Moodiness

45

Weekheid

Vulnerability

46

Moedeloosheid

Discouragement

47

Eensaamheid / Alleenheid

Loneliness

48

Teleurstelling

Disappointment

49

Opgewonde

Excited

50

Opgewondenheid

Excitement

51

Happy / Glad

Bly

52

Happy

Gelukkig

53

Ecstatic

Ekstaties

54

Content / Very happy

Tevrede

55

Proud / Pride

Trots

56

Happiness

Blydskap

57

Happiness

Geluk

58

Contentment

Tevredenheid

59

Angry

Kwaad

60

Furious

Woedend

61

Frustrated

Gefrustreerd

62

Irritated

Geirriteerd

63

Upset

Ontsteld

64

Anger

Woede

65

Frustration

Frustrasie

66

Irritation

Irritasie

67

Being upset

Ontsteltenis

68

Shocked

Geskok

69

Shock

Skok

70

Fear

Vrees

71

Ashamed / Embarassed

Skaam

72

Shame

Skaamte

73

Astonished

Verbaas / Verstom

74

Amazed

Oorbluf

75

In awe

Oorweldig

76

Disbelief

Ongeloof

77

Sympathetic

Simpatiek

78

Astonishment

Verbasing / Verstomming

79

Amazement

Oorbluftheid

80

Awe

Oorweldiging

81

Disbelief

Ongeloof

82

Sympathy

Simpatie

83

Pain / Heartache

Pyn

84

Sad

Hartseer

85

Unhappy

Ongelukkig

86

Tearful

Huilerig

87

Moody

Buierig

88

Vulnerable

Week / Broos

89

Discouraged

Moedeloos

90

Lonely

Eensaam / Alleen

91

Disappointed

Teleurgesteld

92

Sadness

Hartseer / Ongelukkigheid

93

Tearfulness

Huilerigheid

94

Moodiness

Buierigheid

95

Vulnerability

Weekheid

96

Discouragement

Moedeloosheid

97

Loneliness

Eensaamheid / Alleenheid

98

Disappointment

Teleurstelling

99

Excited

Opgewonde

100

Excitement

Opgewondenheid