Conversation 5 Flashcards Preview

Afrikaans > Conversation 5 > Flashcards

Flashcards in Conversation 5 Deck (92):
1

Wys

Show

2

Streng

Strict

3

Dit hang af van die gebied

It depends on the area

4

Gemiddeld

Average

5

Verhuis

Move for good

6

Permanent

Permanent

7

Soos

Like (compare)

8

Balangrik

Important

9

Dierbare

Sweet (kind)

10

Plig

Duty

11

Goed

Fine (ok)

12

Boete

Fine (pay)

13

Om haar to vermy

To avoid her

14

Ongesond

Unhealthy

15

Vermy

Avoid

16

Beskerm

Protect

17

Baie min sien

See very little

18

Van toe af

From then

19

Gevolg

Followed

20

Raad / Advies

Advice

21

Ek het dit probeer

I tried it

22

Verbeter

Improve

23

Aanhou / Voort...gaan

Continue

24

Afstand

Distance

25

Sy sal miskien

She might

26

Herstel

Recover

27

Afgetreede

Retired

28

Aftree

Retire

29

Vry

Free

30

Ek het baie vrye tyd

I have lots of free time

31

Ongelukkige

Unhappy

32

Gelukkige

Happy

33

Depressie

Anxious / Depressed

34

Gedurende haar hele lewe

During all her life

35

Medikasie

Medication

36

Ek kan nie te naby te haar kom niw

I can't be too close to her

37

Leer ons nog om met onself to lief

learning to live with oneself

38

verskillende maniere

different way

39

Gawe grootouers

Kind grandparents

40

Afhanklik

Dependent

41

Breekbaar

Fragile

42

Kwes

Wound

43

Kwesbaar

Fragile / Wonded

44

Jy moet jou woorde tel

Watch your words

45

Ontsteld

Is upset

46

Ontstel

To upset

47

Show

Wys

48

Strict

Streng

49

It depends on the area

Dit hang af van die gebied

50

Average

Gemiddeld

51

Move for good

Verhuis

52

Permanent

Permanent

53

Like (compare)

Soos

54

Important

Balangrik

55

Sweet (kind)

Dierbare

56

Duty

Plig

57

Fine (ok)

Goed

58

Fine (pay)

Boete

59

To avoid her

Om haar to vermy

60

Unhealthy

Ongesond

61

Avoid

Vermy

62

Protect

Beskerm

63

See very little

Baie min sien

64

From then

Van toe af

65

Followed

Gevolg

66

Advice

Raad / Advies

67

I tried it

Ek het dit probeer

68

Improve

Verbeter

69

Continue

Aanhou / Voort...gaan

70

Distance

Afstand

71

She might

Sy sal miskien

72

Recover

Herstel

73

Retired

Afgetreede

74

Retire

Aftree

75

Free

Vry

76

I have lots of free time

Ek het baie vrye tyd

77

Unhappy

Ongelukkige

78

Happy

Gelukkige

79

Anxious / Depressed

Depressie

80

During all her life

Gedurende haar hele lewe

81

Medication

Medikasie

82

I can't be too close to her

Ek kan nie te naby te haar kom niw

83

learning to live with oneself

Leer ons nog om met onself to lief

84

different way

verskillende maniere

85

Kind grandparents

Gawe grootouers

86

Dependent

Afhanklik

87

Fragile

Breekbaar

88

Wound

Kwes

89

Fragile / Wonded

Kwesbaar

90

Watch your words

Jy moet jou woorde tel

91

Is upset

Ontsteld

92

To upset

Ontstel