Luftvejslidelser KALVE Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Luftvejslidelser KALVE > Flashcards

Flashcards in Luftvejslidelser KALVE Deck (17)
Loading flashcards...
1

a) Angiv årsagerne til at kapaciteten for respiration er begrænset hos kvæg. b) Hvilken betydning har dette?

a) Kvæget har relativ lille total alveolar overflade, mindre densitet af kapillære, begrænset interdependence mellem lobuli, mangel på kollateral ventilation.

b) Der skal en stor del af lungekapacitetten til at dække basalbehov hvilket efterlader en lille del til rådighed ved sygdom.

2

Hvilke agens kan spille en rolle for udvikling af enzootisk pneumoni hos kalve?

(Ifølge Saunders er enzootisk pneumoni principielt af viral oprindelse --> immunosuppremere)
Vigtige virus: Parainfluenza-3 virus, BRS, Corona, IBR/IPV

Mycoplasma kan spille en rolle.(fx mycoplasma bovis)

Sygdommen kan give ophav til sekundære bakterielle infektioner:
A. pyogenes, H. somnus(hyppigst isoleret), P. multocida, M. haemolytica.

3

Hvad er enzootisk pneumoni?

Enzootisk pneumoni er en multifaktorial sygdom der rammer unge individer.

4

Hvilke patologiske manifestationer ses ved enzootisk kalve pneumoni?

- Kronisk progressive læsioner
- Purulent eller eksudativ bronchopneumoni
- Cranioventral distribution
- Abscess dannelse, nekrose og bronchiektasi
- Konsolidation.
- Adhædrancer.

5

Hvilke profylatiske forhold kan tages for at øge kontrollen af enzootisk kalve pneumoni?

Management:
- Ventilation: Fri for træk, varm luft skal ud, frisk luft skal ind.
- Hold syge separat fra raske
- God management: Rene, velstrøede, tørre arealer. Ikke fodre på gulve.
- Korrekt anvendelse af vacciner
- Opdag og behandle tidlige tilfælde

6

Hvordan forberedes kalven til trans-tracheal aspiration med henblik på diagnostik?

1) Sedation med xylazin --> 0,1-0,2 mg/kg IM
2) Lege artis forberedelse af 3x3 cm område 7-10 cm distalt for larynx.
3) Lokal analgesi med 0,5 ml lidokain
4) Vertikal incision 1 cm ud for trachea.

(Herefter føres et kateter ned i trachea hvorefter der opsamles 2-3 ml skyllevæske. Derefter skylles med 30 ml sterilt isotonisk NaCL efterfulgt af øjeblikkelig aspiration. Prøve væske overføres til to sterile rør, plain serum og EDTA, hvorefter såret lukkes med skin stables.)

7

Hvornår behandles hele flokken for enzootisk pneumoni?

Hvis der er over 20% syge dyr.

8

Hvilke faktorer overvejes ved behandling af pneumonien?

Agens: ifht. hvilket antibiotika der skal bruges.
Fordeling: Har stoffet de egenskaber der kan få den ud til lungevævet? (basisk)
Administratioinsvej: Først IV, herefter IM
Dosering og doseringsinterval: lang halveringstid.

9

Hvilke muligheder er der for diagnostik af respirationsvejslidelser?

1) Diagnostiske obduktioner
2) Indsendelse af kadavermateriale til VET-DTU
3) Trans-tracheale skylleprøver(Virus+bakterier+resistens)
4) Tracheale skylleprøver(Virus+bakterier+resistens)
5) Næsesvaberprøver(virus)
6) Blodprøver(titerstigning i parrede blodprøver)

Perkussion af lungefelt --> konsolidering, klar afgrænsning.

Auskultation --> efter mislyde, normal af frekvens og dybde. Thoraco abdominal?

Røntgen.

Endoskopi.

10

Hvilke management faktorer kan spille en rolle for kalvens immunitetsgrad?

- Fravæning(kalven får antistoffer gennem colostrum)
- kastration
- afhorning
- Foderskifte
- Transport

11

En af årsagerne til udvikling af enzootisk pneumoni hos kalve er BRS(V). Hvilken virus er skyld BRS, hvordan manifestere sygdommen sig, hvordan kan den påvises? Patogenese? Hvordan behandles?

Paramyxoviridae.
Rammer ofte grupper af dyr: hoste, dyspnø, feber, tørre rallelyde.
Sygdommen kan give subklinisk udfald hvor der ses lokalslimhinde immunitet.
Påvises ved antistofpåvisning(parrede blodprøver)

Hurtig udvikling af symptomer
Feber, depression, nedsat appétit, øget respirations frekvens, ptyalisme, host, nasal og lacrimalt flåd. Øget brnchial og brochovesikulære lyde

Ofte er flere dyr smittet på samme tid

Subkliniske infektioner er almindelige

Patogenese:
Epithelcellerne I respirationsvejene undergå apoptosis efter BRSV infection og debis findes I lumen.

BRSV får IgE produktionen til at stige og krydsbinding mellem virus eller andre allergener sker. Dette vi fører til mast celle mediator release dermed bl.a bronchiokonstriktion og lungeødem

Behandling:

Størreterapi og hinder sekundære bakterielle infektioner

NSAID for feber og inflammation

12

Kalven helbred i luftvejene kan scores i et scoringsystem. Nævn faktorer der indgår i systemet.

Scores fra 0-3. Hvor 0 er rask og 3 er meget påvirket.
Faktorer:
- Rektal temperatur
- Næseflåd(unilateralt/bi, konsistens)
- Hoste(induceret/spontant(værst))
- Øje(flåd)
- Hovedstilling

13

Nævn karakteristika ved Bovine Hemophilosis Complex(histophilus somnus).

- Septicemia
- infertilitet
-Myocarditis
- Otitis
- Suppurative bronchopneumoni
- Fibrinøs bronchopneumoni

14

Hvilket agens giver ophav til kalvedifteritis, hvilken aldersgruppe rammer sygdommen, hvilke managementfaktorer har betydning for udviklingen?

a) Fusobakterium necrophorum(opportunistisk=
b) 2 uger til 3 måneder
c) Dårlig hygeine, fugtigt varmt klima, vitamin A mangel, tandskifte.

15

Hvilke komplikationer kan opstå fra kalvedifteritis?

Nekrotiserende strubehovedbetændelse, trachealkolaps, aspirationspneumoni.

16

En kalv har hurtig vejrtrækning, feber og forstyrret almenbefindende med nedsat eller ingen ædelyst. Næse- og øjnflåd, samt savlen.
Hvilke kliniske undersøgelser/parakliniske vil du udføre for at diagnosticere årsagen? Hvad er specielt ved dyrkning af mykoplasmer? Hvordan behandles?

Perkussion af lungefelt - Normalt afgrænset? Normal perkussionslyd i hele lungefeltet? Vi hører om der evt skulle være konsolidering i lungefeltet som tegn på en infektion/(tumor). Auskultering af lungefelt - Mislyde? frekvens(små kalve: 20-50)? dybde? inspiration/expiration(patologisk)?
Check af kredsløbet --> kold periferi? kapillærfyldningstid, slimhinde farve, hydreringsgrad, hjerte frekvens(normal af rytme, styrke og frekvens?), venestase.
Samt temperatur(normal for kalv op til 40)

Paraklinisk:
Lungebetændelse kan skyldes mange forskellige bakterier, virus og mykoplasmer. Ved større sygdomsudbrud eller manglende effekt af behandling, vil det være hensigtsmæssigt at supplere klinisk undersøgelse med laboratorieundersøgelser og obduktion af ubehandlede døde kalve.
Blodprøve --> leukocyttal, svaberprøve til bakteriedyrkning/virus isolation, endoskopi, evt røntgen(kan det svare sig økonomisk?).

Dyrkning af mykoplasmer kræver specielt medie.

Behandling:
Antibiotikabehandling i 3-5 dage suppleret med smertestillende behandling. Pencillin bør være det foretrukne antibiotikavalg, dog ikke ved mistanke om mykoplasmer, eller hvor systematiske kliniske registreringer samt evt. laboratorieundersøgelser indikerer manglende virkning.

17

Hvad er patogenesen, symptomer på kalvedifteri? hvordan diagnosticeres og behandles?

Patogenese
F. necrophorum penetrerer ulcera i mundhulen. Bakterien vil give celledestruktion  nekrotiserende laryngitis, akkumulations af ekssudat og ændret lungefunktion.

Kan resultere i tracheal kolaps, pga nekrotiserende strubehoveds betændelse


Symptomer:
Akut onset af smertefuld hoste, stertor, trækker vejret med åben mund, hoved og hals strakt, anorexi, feber, nedsat æde og drikkelyst, depression, salivation, halitosis,

Mange kalve dør indenfor 2-7 dage, pga systemisk påvirkning af toxin og øvre luftvejs obstruktion

Diagnostik:

Baseres ofte på de kliniske tegn alene

Akut; akut septis condition kan udvises

Kronisk; leukocytosis med neutrofili, monocytosis g hyperfibrinogenæmi.


Behandling:
Sulfa/tmp
NSAID
Job behandling