Obestrik 3 Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Obestrik 3 > Flashcards

Flashcards in Obestrik 3 Deck (30)
Loading flashcards...
1

Nævn punkterne i obestrikundersøgelsen.

Anamnese:
Observer
Eksplorer
vaginalt
(rektalt: torsion)
Diagnostiser
Korriger
Ekstraher

2

Nævn de anamnestiske punkter ifht. obestrik.

Ikælvningsdato
Forløb af drægtighed
Start på fødsel
Afgang af fostervand
Forløb af fødsel
Undersøgelse
Fødselshjælp

3

Hvad foretages under "Eksplorer"?

Lægmand?
Rengøring af perinealregion (mild sæbe)
Snoningsfolder
Udrivninger
Cervix opblokning: (er cervix opblokket?)

4

Hvad indebærer punktet diagnosticer?

Erkendelse af fosterplacering, og fostertilstand.

5

Hvis koen ikke er under fødsel, hvordan cervix uteri føles? (ko)

Ingen opblokning af cervix uteri, max 2 fingre kan komme igennem.

6

Hvordan karakteriseres fosterplacering?

Fosterdele:
Fødte: Synlige
Indtrådte: i bækken
Ikke indtrådte: Foran bækken

Indkiling i bækken:
Ikke indkilet: let forskydeligt
Løst indkilet: kan forskydes
Indkilet: ikke forskydeligt( og det er noget lort!)

Leje:
Kalvens længdeakse/koens længdeakse
Længdeleje: forlæns/baglæns
Tværleje: Forreste/bagerste

Stilling:
Kalvens ryg/koens ryg
øverste
underste

Holdning: Lemmer/krop og fødselsvej
Normal
holdningsfejl(ansvarlig for 60-70% af dystokier)

7

Hvordan identificeres de til fødsel liggende fosterekstremiteter?

Identificeres på forknæ/haseled IKKE sålefladerne.

8

Hvordan vurderes fosterets tilstand?

Hvis der er ingen positive dødstegn, så antag fosteret for levende!

Livstegn:
Reflekser
Bevægelser

Dødstegn:
løsning af hove/klove/hår(8-12 timer)
Emfysem, maceration, lugt(24 timer)

9

Koriger: Hvad er konsekvensen af fejlagtig fremtrækning før udretning?

Indkiling af foster.

10

Hvordan opnås forløsning ved fremtrækning af foster?

Fosteret ligger i længdeleje, øverste stilling og normal holdning.

Cervix uteri opblokket(undgå tidlig hinderuptur)

Rigeligt med fostervandserstatning

Træk skal udøves synkront med veerne og i fødselsretning

11

Hvor sættes fødselskæder på kalven i forbindelse med udtrækning?

Proksimalt for kodeled.

12

Forklar proceduren ved brug af trækapparat til udtrækning af foster. (ko)

Læg fødselskæder om forben proksimalt for koden og øjnkroge på fosteret. Sæt trækstang på. Læg stigen bag koen, og vurder løbende pladsen. Maximal trækkraft er 165 kg svarende til 2 mand. Træk med veerne.

13

Beskriv fremtrækningsteknikken ved fødselshjælp for so. Forlænslængdeleje, baglænslængdeleje, ved fosterkollision.

Vurder pladsforholdene. Brug evt. fostervanderstatning. Dyb eksploration ud i uterushorn.

Forlænslængdeleje:
Grisen gribes fat med kroggreb om nakken eller i øjenhuler.

Baglænslængdeleje:
Grisen fattes omkring haseleddene

Ved fosterkollision:
Det ene foster reponeres, imens det andet fremtrækkes.

14

Beskriv udretning og fremtrækning af foster hos får/ged.

Brug rigeligt med fostervandserstatning!! (underviser: tænk fostervandserstatning ved får)
Udretning: Skal være forsigtig da børen er skrøbelig. Løft evt bagende(men respirationsbesvær)

15

Beskriv principper ved føtotomi og forudsætningen for det.

Forudsætning: At fosteret er dødt. Så afliv foster først evt. med boltpistol på hovedet hvis det kan fremtrækkes, hvis koen eller foster ikke kan reddes ellers.

Få snit: mindst belastning for moderdyr og operatør. Den afsavede del skal fikseres --> fødselskæder, dobbeltkroge, trækstænger.

Maksimal opblokning af cervix uteri: Bedste arbejdsforhold, mindst risiko for at beskadige.

Ingen beskadigelser af fødselsveje: risiko for forværring, perforation, udrivning.

16

Beskriv fremgangsmåden ved føtotomi.

Undsøgelse og forudsætninger er opfyldt.

Moderdyrets bagpart højt placeret.

Fostervandserstatning appliceres.

Instrumenter klargøres.

(bog): Epidural anæstesi 1ml/100kg 2% lidokain med 2% adrenalin(for at forlænge virkning) sprøjtes 1 ml per sekund ind. varer ca. 150 min. Samt indgives spasmolytica clenbuterol(langsomt IV/IM) så man kan fremdrive fosteret nok til at lave intrauterin føtotomi. Pas godt på når der ligges epidural anæstesi ikke at introducere en infektion hvis man har rørt ved det putride foster først.

17

Nævn potentielle konsekvenser af for kraftig udtrækning af foster imod de generelle udtræknings principper.

Beskadigelse af n. pelvina.
Dislokalisering af sacrum.
Beskadigelser og læsioner kønsorganet.

18

Hvis fosteret ikke kan trækkes ud skal det hurtigt overvejes om der skal udføres kejsersnit. Efter 15-20 minutter manipulation uden succes. Beskriv proceduren fra start til slut. KO

Facilitet
Placering af dyret(fiksering)
Antal af folk til operation
Præoperativt(antibiose, klargøring)
Anæstesi(2 teknikker)
Incision
Suturering
Efterbehandling
Tilbageholdelsestid

Hvor skal skæres i uterus? hvad er vigtigt at undgå

Svært, men forsøg så vidt muligt at udfører operationen ved synlige kontaminerede dele af kælvningsboksen/stedet hvor fødslen foregår. Vær opmærksom på gulve: glat gulv kan lede til uheldige fald under operationen. Samt favorabelt hvor dyret er alene(ligesom i en kælvningsboks)

1) Operationen kan foretages stående eller i dorsal, lateral, sternal recumbency. Udføres operationen stående kan dyret bindes med højre flanke op ad væg og med hovedet mod et hjørne for at minimere bevægelse. Knuden skal bindes så man hurtigt kan løsne i tilfælde af dyret ligger sig ned.

Hvis dyret er stående bør sedation undgås da det kan få dyret til at ligge sig ned. Desuden kan xylazin få rumen til at svulme og obstruere operationssåret. Sedation som næsebrems kan bruges hvis det har effekt på koen.

Hvis man vil udfører operationen liggende kan man kaste dyret med reb eller/og sedere med (xylazin).
Liggende burde dyret placeret i højre lateral leje, eller semi-sternal leje med kroppen tiltet til højre.

Der burde være 2 eller flere assistenter til operationen.

2) Præoperativt: præoperativ antibiose i form af 10mg/kg procaine penicilin og dihydrostreptomycin IM(bog). Sulfo+ TMP --> ved komplikationer som forsat feber efter kælvning tetracyklin/eller efter resistensbestemmelse.(slides)
Jord og skidt børstes af dyret inden operationsstedet klippes. Hele flanken klippes fra transverse processer af vertebra til mælkevenen ventralt. Huden vaskes med 2 gange surgical scrub efterfulgt af afspritning. Kirurg påklædes sterilt med sterile handsker. Der føres steril draping over operationsområdet.

3) Anæstesi:
Flanke incision: Paravertebral anæstesi af nerverne associeret med transverse processer af T13, L1, L2, L3. Hvert sted injiceres 20 ml 2-3% lidokain med adrenalin. Succesfuld anæstesi ses som varm og hyperæmisk flanke uden tegn på smerterespons. Fordelen med denne anæstesitype er at hele muskulaturen på flanken bedøves så man kan eksplorerer abdomen under operation, lukke såret, og evt extendere flankesnittet. En ulempe er at der sker vasodilatation i muskellagene der giver anledning til øget blødningstendens heri.

En anden metode(står i slide) er lokal analgesi med 2% lidokain og adrenalin mange steder omkring hvor man vil lave incisonsstedet. Med kanylelængde afstand. Fordelen ved dette er at det er nemmere, men man ikke kan forlænge snittet uden at påfører smerte på koen hvis man skal have mere plads til at få fat i kalv. Hvert sted 5 ml subcutant og 10 ml i muskulaturen. Denne teknik gør det også sværre at suturer muskellag fordi flanken ikke er flaccid(stadig har muskeltonus)

4) Incision: venstre flanke. En fordel i denne side er at rumen kan bruges til at hindre tarmene udsættes. Ved stående operation er det ved venstre flankesnit også nemmere at rette en uterus torsion.
En vertikal hudincision udføres i midten af venstre flanke 10 cm ventralt for de transverse processer af vertebra og extenderes 30-40 cm.
Før man skære i uterusvæggen gribes om kalvens ben i hornspids, og uterus løftes op i såret. Skær 2 cm ud for klove mindst 15 cm væk fra salpinx. Husk at blive en den store curvatur(da det bløder meget i den lille curvatur! Der afskærmes ventral med håndklæder for at minimere kontaminationsrisiko. Når der er åbent til børen sættes fødselskæder om kalvens forben eller bagben. Altid enten kun forben eller bagben ikke en af hver! Husk at tjekke efter tvilling. Ved levende kalv klippes udhængende strenge og hinder af efterbyrd af(Ikke karunkler!), og afløses dagen efter. Ved død kalv knappes efterbyrd af, der tages svaberprøve fra lumen, der ligges børstave af samme stof som universelt. Den levende kalv ligges på forberedt halm og strå og der fjernes mucus for luftveje, og man afventer inspiration. Det er vigtigt at tjekke at det ikke bløder i uterus før man lukker igen.

5) suturering:
Børen lukkes i et dobbelt inverterende suturmønster med resorberbar nr. 2 sutur. Det er vigtigt at starte i hornspidsen, ikke peneterer lumen og stramme meget.
Ved lukning af selve børvæg startes ovenfra. Peritoneum og første muskellag lukkes sammen. --> simpel fortløbende suturmønster. Og de 2 næste muskellag lukkes sammen --> simpel fortløbende suturmønster. Selve huden lukkes med agraffer.

Slides siger resorberbar nr 2. Bogen siger non-absorberbar i alle muskellag for at undgå hernia?

6) Efterbehandling:
Sørg for efterbyrd fjernes/afgår. Antibiotika behandling i 3 dage efter operationen. Temperatur tjekkes efterfølgende og mastitiskontrol.
Smertebehandling: NSAID: Romefen max 1-2 gange der er mulighed for tilbageholdt efterbyrd.
Tilbageholdelsestid slagtning:
lokal udrensning, men ingen transport af kvæg

19

Kan man bruge man epidural anæstesi til kejsersnit på gris?

Ja, det kan man godt.

20

Beskriv kejsersnitsproceduren fra start til slut for so. OBS "de 3 M'er", husk suturtype, suturmønster samt doser.

1) Præ: Intramuskulær dosering af zoletil "grisemix"(zoletil tørstof +xylazin + ketamin + butorphanol) 1ml/10 kg-15kg.

2) Afsprit øre hvor du vil stikke. Induktion: IV Thiopental Na 10%( til 2,5g tilsættes 25 ml NaCl) i ørevene 1ml/20kg samme i 1L NaCl drop/time.

3) Soen ligges på siden og der udføres vertikal hudincision i den venstre sublumbale fossa.(hvis den ligger med venstre side oppe, det kan udføres på begge sider) (tegn)

4) De drægtige horn håndteres på skift og skæres udenfor abdomen med vattamponer omkring sig for at minimere risikoen for kontamination af abdominal hulen.

5) (de 3 M'er) Der skæres Midt på hornet, Mellem fostre, Modsat ligamentrand.

6) Lukning af børen. Resorberbar polyglactin 910 sutur, i et inverterende suturmønster.

7) Lukning af bugvæg. Begynd ovenfra! Peritoneum lukkes med resorberbar nr. 0 sutur, i simpelt fortløbende mønster.
De 3 muskellag lukkes samlet med resorberbar monofilament nr. 2, i simpelt fortløbende mønster.
Huden lukkes til sidst med resorberbar monofilament nr. 2 simpel afbrudt knudesutur.

21

Hvordan afviger kejsersnit på får og ged fra ko?

1. Klargøring af patient:
Bindes liggende på bord
Der bruges IKKE sedation
operationsområdet vaskes IKKE, men afsprittes.
Pas på tynde bugvæg ved anæstesi(75ml lidokain)
2. Operation:
Børen er atonisk
Flere fostre
Pas på tynd bugvæg
3. Efterbehandling
Rimadyl
tetanusantitoxin 1000 ie. sc.

Husk tetanus vaccine før og efter operation.

22

Hvad er vigtigt lige efter fødsel for kalven/moderen? Ved kejsersnit?

Kalven skal have colostrum lige efter fødsel.
Er det ikke muligt må fodres gennem eosophagus tube 2-3 liter colostrum. Vigtigt for kalvens immunforsvar. Rens navlestrengs-område for at undgå narveinfektion og navleabcess. (spørg Kurt om det er korrekt!)Ved Kejsersnit gives koen oxytocin IM for at stimulere mælkelægning da ferguson's effekt ikke er igangsat til naturlig oxytocin udskillelse fra moderdyret. Samt uterus formindskelse.

23

Hvilke mishold opstår dystokier ved?

Misforhold mellem:
Uddrivende kraft(dvs. vé styrke.
Fødselsveje
Foster

24

Hvordan opdeles fødselshindringer?

Føtale eller maternelle dystokier.(hvem er årsagen?)

25

Hvilke føtaledystokier finder man?

Fosteret ligger forkert:
Lejefejl
Stillingsfejl
Holdningsfejl
Tvillingefødsel

Fosteret er forkert:
Misdannelse
Absolut for stort foster.

26

Hvilke stillingsfejl ser man hos ko?

Sidestilling. Fosterets ryg mod højre/venstre flanke
Underste stilling: Fosterets ryg mod moderens bugvæg. (differential diagnose: uterus torsion)

27

Hvilke holdningsfejl ser man hos ko?

Normal holdning= strakte ekstremiteter
Holdningsfejl: Et eller flere led er flekterede.

28

Hvordan udrettes liggefejl optimalt?

Forsigtigt til normal position. Skaf plads til udretning ved at skubbe fosteret ind --> mere plads. Fostervandserstatning!

29

Hvad giver hyppigst anledning til liggefejl hos svin? Hvad er årsagerne?

Lejefejl: tværleje.
Årsager: Bækkensnæverhed, for stort foster, mangelfuld opblokning af cervix uteri.

30

Hvornår ligges børstave på ko iforbindelse med kejsersnit?

Kun hvis der ikke gives universelt antibiotika, eller hvis der er en død kalv.