Parasitkontrol Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Parasitkontrol > Flashcards

Flashcards in Parasitkontrol Deck (28)
Loading flashcards...
1

Diagnostiske metoder, som kan tages i anvendelse ved overvågning og diagnostik af parasitbyrden. Hvad er formålet med parasitkontrolprogram? Hvor mange æg udskiller de dyr der skal behandles?

Formål:
Holde parasitbyrden under sygdomfremkaldende niveauer. Hvilket betyder at man ikke udrydder parasitterne. Fordele ved lave niveauer er at dyrene udvikler immunitet og øger refugiets størrelse --> bremser resistensudvikling.

- Kun der der udskiller mere end 200 EpG skal behandles. Hvis alle blev behandlet på en gang  så er der kun de resistente orm tilbage --> resistens mod ormemidler.

2

Diagnostiske metoder, som kan tages i anvendelse ved overvågning og diagnostik af parasitbyrden. Hvordan foregår larvedyrkning til diagnostik? Dictyocaulus viviparus som eksempel.

Baermann (lungeormlaver L1)
• Dictyocaulus viviparus
• Graduering:
o 1-5  lavgradig
o 5-25  moderat
o > 25 massiv
 Varierende udskillelse - kvalitativ vurdering

Gødningsprøven pakkes i gaze og ophænges i et slemmeglas, der fyldes med vand. Næste dag kan larverne hentes op fra bunden af glasset. Derefter artsbestemmes de så under mikroskop

3

Diagnostiske metoder, som kan tages i anvendelse ved overvågning og diagnostik af parasitbyrden.
Forklar ægtælling med mcmaster.

2 g fæces afvejes opblandet med 30ml væske salt opløsning. Der røres godt rundt, og med en pippette tages en prøve fra blandingen og det overføres til 2 mcmaster tællekamre. Der tælles æg i hvert kammer og antallet ganges med 50 for at finde EPG = antal æg/g fæces. Kvantitativ undersøgelse.

• EPG:
o Ostertagia, Cooperia og Trichosronggylu
o Findes 0-100 epg --Z lavgradig, 100-500 epg --> moderat og > 500 epg --> massiv. Når der findes > 200 epg --> behandling.

• OPG:
o Coccidiose
o 0-100  lav, 100-1000  moderat, > 1000 massiv. Rigtig høje er >100.000. Raske dyr kan have mange tusinde OPG.

Der kan findes mange typer æg for hest fx: strongylide æg, parascaris(spolorm) æg, bændelormæg, oxyuris æg

4

Diagnostiske metoder, som kan tages i anvendelse ved overvågning og diagnostik af parasitbyrden.
Forklar æg tælling sedimentation.

 Sedimentation
• Man udnytter at æggene er tunge og dermed falder de til bunds ved centrifugering. Man kan optage et sediment, farve det med metylblå og undersøge det i mikroskopet.
• Fasciola, Paramphistomum
o 1-2 lavgradig
o 2-10 moderat
o > 10 massiv

Varierende udskillelse - kvalitativ vurdering

5

De mest betydende parasitter for hver dyrekategori. Hvilke parasiter har størst betydning for føl? Beskriv livscyklus og kliniske symptomer

Parascaris equrum (spolorm) samt S. westeri.

Parascaris equrum:
- Hepato-tracheal livscyklus med en præpatenstid på 8-9 uger. Symptomer opstår derfor fra 10 uger. Ved svære infektioner kan der ses hoste, dyspnoe og mukopurulent næseflåd pga. lungevandring.
- Kliniske symptomer: kararrhalsk enteritis med vekslende forstoppelse og diarre. Stærkt inficerede føl bliver vommet, utrivelige og får tørt mat udseende.

6

De mest betydende parasitter for hver dyrekategori. Hvilken parasit har størst forekomst i unghesten? Beskriv livscyklus og kliniske symptomer.

Cyathostomer, parascaris equrum.
Cyathostomer(mest forekommende strongylide hos hest):
- Encystede laver der borer sig ind i tarmslimhinden hvor de udvikles til voksne ægliggende orm. De voksne orm blive i tyktarmen hvor de hæfter sig fast i slimhinden --> kan give trombe eller ødelagt slimhinde -->lægkage og evt. diarre.

Klassiske symptomer: Kolik, diarre, afmagring

7

De mest betydende parasitter for hver dyrekategori. Hvilken parasit har størst betydning i den voksne hest? Beskriv dens livscyklus. Præpatenstid? Kliniske symptomer

S. vulgaris, Cyathostomer(tilbagevendende diarre i voksne heste - bog)

Strongylus vulgaris:
- Livscyklus :
L3 optages -->borer sig ind i tarmslimhinden i den bagerste del af tyndtarmen, forreste del af tyktarmen og ceacum -->

bliver til L4 --> vandring lige under tunica intima og i blodbanen op til udspring af A. Mesenterica cranialis --> ophold i 3-4 mdr. -->

bliver til L5 -->vandrer tilbage via arterierne ned til caecum og colon hvor de indlejres i små kasseøse knudedannelser --> brister --> frigøres til tarmlumen og suger blod herfra.


- Præpatentiden er 6 mdr., så ofte ses de kliniske symptomer inden man kan detektere æggene.
- Kliniske symptomer:
o L4 i intima -->periateriel inflammation af sympatiske ganglier --> nedsat peristaltik --> obstipation(forstoppelse) --> tromboembolisk kolik
o L4 i intima --> tromboembolisk endarteritis og aneurysme især i A. Mes. Cranialis --> ischæmisk/hæmorrhagisk infarkt --> obstipation og disponerer for lejeforandringer -->tromboembolisk kolik.

Arcus aorta hjerteklap --> endocarditis
Bugaorta --> intermiterende halthed

L5 i colon og ceacum --> slimhinder ulcera  anæmi, diarre -->dehydrering og hypoproteinæmi ødem og utrivelighed.

8

De mest betydende parasitter for hver dyrekategori. Kvæg. Beskriv forekomst og livscyklus for O. ostetagie.

O. ostetagie
- Forekomst: Findes i alle besætninger hvor dyrene er på græs om sommeren, endog også ved køer der ikke græsser pga. gyllespredning. Ses især ved græsmarker og enge der vedvarende bruges til ungkreaturer.
- Livscyklus: Ægudskillelse  udvikling til infektive L3  optagelse og etablering af L3 i løbekirtler  L4 L5  vandrer op på overfladen og laver æg. Præpatenstid ca. 3 uger (sommerostertagiose)

9

De mest betydende parasitter for hver dyrekategori. Kvæg. Beskriv patogenesen for O. ostetagie. Hvilke ostertagiose former findes? Hvad er larvernes udvikling i det friafhængig af? optimal temperatur?

- Patogenese:
o Laver (L4) i løbekirtler --> destruktion og reduktion af parietalceller dette medfører:

Øget pepsinogen i blodet.

Nedsat HCl/pepsin i løben --> nedsat fordøjelse,

pH stigning i løben, nedsat bakteriostatisk effekt --> diarre --> nedsat tilvækst/utrivelighed.

Tab af plasmaproteiner -->ødemer.

- Lavernes udvikling i det fri er stærk afhængig af fugtighed og temperatur. Den optimale temperatur er 20-25 grader. Udvikling foregår især ved eller i kokassen. Kliniske symptomer ses på 3 tidspunkter:
o 3-4 uger efter udbinding: Pga. infektion med overvintrede larver. Foregår sjældent og ofte ubemærket.
o Sommerostertagiose: Ses fra august og til indbinding, især ved kalve i deres første græsningssæson. De fleste dyr angribes, men der er stor variation i de kliniske symptomer. Vigtigste symptom er profus, vandig og grønlig diarre hvilket giver en tilsmudset hale og bagpart. Ydermere ses der nedsat tilvækst og utrivelighed.
o Vinterostertagiose: Laverne inhiberes i tarm krypterne i op til flere måneder og bliver først aktiveret når temperaturen, kælvning, foderskifte el. lignende sker. Ses fra januar og til udbinding. Kommer ofte sporadisk ved kalve og kvier der har været på græs forrige sommer. Der ses akut profus og ofte intermitterede diarre.

10

De mest betydende parasitter for hver dyrekategori. Små drøvtyggere. Beskriv symptomerne denne parasit medfører. Hvordan diagnosticeres parasitten? Hvad er dens livscyklus?

H. contortus
- Akut haemonchose ses både hos lam og voksne og er karakteriseret ved udtalt anæmi, ble- ge/porcelænshvide slimhinder, nedstemthed, anorexi og evt. ødemer. Mortaliteten kan være høj. I modsætning til andre gastro-intestinale orm forårsager Haemonchus contortus sjældent diarré. Parasitten har på verdensplan udviklet udtalt anthelmintikaresistens, og en hurtig, sikker diagnose er således en forudsætning for effektiv behandling og forebyggelse
- Laboratoriediagnosen har hidtil været baseret på obduktionsfund og/eller identifikation af æg i fæces ved McMaster- analyse. Da Haemonchus producerer store mængder æg, har ægudskillelser over 2500 epg (æg pr. g. fæces) ofte været benyttet som indikation for tilstedeværelse af parasitten
- Ægene frigives fra den voksne hun orm og udvikles under fugtige forhold i fæces først til L1, L2 og senere L3(infektive stadie). L3 kravler op på bladene på det våde græs og venter på at blive indtaget af græsende dyr. Den inficerede larve passerer ned til løben, hvor den suger blod  anæmi hos dyret.

11

Forekomsten af anthelmintika-resistens hos de vigtigste parasitter hos heste og drøvtyggere. Hvordan måles et antiparasitært stofs virkning overfor parasitæg? /deres resistens niveau

- Påvisning:
o Ingen smarte hurtigmetoder
o Kun 1 metode i praksis:
 Faecal egg count reduction test (FECRT)

• To fæcesprøver
o Én lige før behandlig
o Én 14 dage efter behandlig
o Beregning af reduktion i procent
 (EPG før – EPG efter)/EPG før * 100 %
Herved fås en procent for hvor godt stoffet virker.

12

Forekomsten af anthelmintika-resistens hos de vigtigste parasitter hos heste og drøvtyggere.
Hvilke parasitter udvikler resistens? Hvilke behandlingsmuligheder kan der forekomme resistens? Nævn alternative behandlingsformer.

- Resistens ved kvæg og heste:
o Der er resistens ved alle de ovenfor omtalte parasitter, så det handler om kun at behandle dem der er syge, og dermed opretholde et refugium.
 Der kan forekomme resistens ved følgende behandlingsmuligheder:
• Benzimidazol
• Levamidasol
• Ivermectin
• Moxidectin
o Der kommer flere alternative behandlingsformer frem
Copper oxide wire particles (COWPs) – speciel kobbertype, som tager parasitterne – men OBS på at fårene ikke får kobberforgiftning.
 Rovsvampe
 Vacciner – forskellig effekt.

13

Bæredygtige principper for parasitkontrol, hvorved selektionspresset for udvikling af anthelmintika-resistens reducers. Beskriv selektiv terapi. Hvor tit tages prøver fra hestehold? Hvordan nedsættes smittetryk på marker? Hvorfor kan især nedbidte græsmarker have et højt smittetryk? Hvilke faktorer kan yderligere nedbringe smittetryk?

- Selektiv terapi
- Selektiv terapi
o Behandler kun de dyr der udskiller mange æg/larver, idet der dermed opretholdes et refugium.
o Hestehold:
 Baseres på gødningsprøver
• Prøver fra alle hestene typisk to gange årligt
• Behandle de heste der overstiger 200 Epg.

- Reduktion af smittetryk på marken
o Mange folde er overbelagte, undgå dette.
o Rotation mellem forskellig marker  Ormene/larverne er primært i de nederste 7-10 cm af græsset --> nedbidte græsmarker --> højt smittetryk.
o Midtsommerskifte
o Stribegræsning
o Sambegræsning (H. Contortus kommer gennem hest --> så er den væk uden der opstår sygdom. Dog OBS på overbelægning.
o Omlægning af folde
o Foldrensning (En maskine der suger ormene op)

14

Nævn et antihelmintika der kan bruges mod lungeorm på får og kvæg. Samt hest

Kvæg og får: Albendazol

Hest: Ivermectin, moxidectin

15

I hvilken aldersgruppe har dyr oftest problemer med coccidiose? symptomer? Hvordan reduceres forekomst? Hvad dræber coccidie æg i miljøet? Hvordan diagnosticeres?

Yngre dyr.

Reduceret vægtstigning, vandig diarre.

Mindsk fækal kontamination

Sol lys, tørke,

Diagnosticeres med flotations test mc master

16

Definer det parasitære refugie.

Parasitpopulationen, som ikke udsættes for ormemidlet v behandling: alle stadier på marken (æg, larvestadier-L3), parasitære stadier i værtsdyret, som ikke påvirkes af ormemidlet, ubehandlede dyr

17

Hvorledes influerer refugiet på udviklingen af ormemiddelresistens?

Jo større andel af den samlede parasitpopulation, der er i refugie, jo langsommere er udviklingen af ormemiddelresistens. Parasitstadier i refugie udgør en fortyndende faktor, således at resistente parasitter fortyndes ud af ikke-resistente ditto

18

På hvilke måder kan man forøge eller formindske refugiets størrelse?

Årstiden er bestemmende for mængden af æg og larver på marken. Derfor er refugiet større om sommeren end om vinteren. Desuden kan refugiets størrelse reguleres ved selektiv terapi. Ved at lade nogen af dyrene være ubehandlet, øges refugiet.

19

Hvordan diagnosticeres lungeorm generelt?

Fæcesprøve til Baerman hvor man ser efter L1 larver.

20

Hvad er forskellen på ostetagiasis type 1 og type 2? Har voksne kreaturer symptomer på ostetagia infektion?

Type 1 rammer ofte unge dyr op til 18 måneder da de ikke har opbygget resistens ved deres første græsning.
Type 2 rammer i alderen 2-4 år.
Efter resistens opbygning har adulte kvæg sjælent kliniske symptomer på nematode infektion og behøver derned ikke anthelmintisk behandling. De kan stadig udskille parasitten og inficere nygræssere.

21

Hvad er klassiske tegn på infektion med Haemonchus contortus?

Anæmi!, diarre, afmagring

22

Hvordan transmitteres infektion med Parascaris equorum?

Oral optagelse af embryonerede æg, der klistrer til planter og inventar

23

Hvilken nematode kan vaccineres imod?

D. viviparus

24

Hvilke anthelmintika kan bruges mod cyathostomer larver?

Moxidectin, fenbendazol i dobbelt dosis 5 dage i træk

25

Hvad er FAMACHA metoden?

Metode udviklet til hurtigt at kunne diagnosticere anæmiske dyr der så kan behandles for H. contortus.
Farven i dyrenes øjenslimhinde vurderes, og dyr med de blegeste slimhinder behandles.

26

Hvordan er bændelorms livscyklus? hvordan kan forekomsten nedbringes?

Bændelormen har mellemvært i pansermiden og dermed indirekte livscyklus.

Heste græsser hyppigere på permanente græsmarker, hvorved der med tiden kan opbygges en relativ høj smitte af bændelorm i pansermiderne. Pansermider kan overleve 2 år
på en mark. Smitten kan reduceres betydeligt ved at pløje markerne.

27

Hvad er symptomerne på bændelorm hest?

Heste med mavesår har ofte samme symptomer, som heste med bændelorm-
infektion. Hvis en kikkertundersøgelse af en hest med mavesårssymptomer, ikke viser beskadigelse af mavslimhinden, skal man derfor lede efter bændelormeæg.
•Ofte viser hesten ikke regulær sygdom. Men omvendt er hesten ikke, som vi ønsker, at den skal være.
•Hesten præsterer mindre end forventet. Måske ikke hver gang den er til stævne eller deltager i væddeløb, men set over et længere forløb på nogle måneder, har hesten ikke præsteret, hvad dens talent og træningstilstand berettiger den til.
•Hesten kan også vise utilpashed i forbindelse med fodring eller et par timer efter fodring.
•Hesten er utrivelig med lidt mat hårlag og er mere mager, end den burde være.
•Eventuelt har hesten små korte kolikepisoder, som hurtigt går over. Eller den
har kolik, hvor dyrlægen ikke kan konstatere unormale forhold i bughulen ved undersøgelse af hesten. Hesten behandles med smertestillende medicin og falder til ro med det samme, og efterfølgende er hesten i orden. Dette kaldes spasmodisk kolik.

28

Hvordan påvises og behandles bændelorm hest?

Bændelormeæg i gødningen vil kunne påvises i gødningsprøver med mcmaster fra det tidlige efterår og hele vinteren./ Ved kraftig infektion.

Serologi alternativ måde at teste for bændelorm.

•Alle heste, som har fået påvist bændelormeæg i en gødningsprøve, skal behandles.
•Samtidig behandles øvrige heste i den samme gruppe af heste. Det vil sige, at alle heste i den samme fold, som den bændelormepositive hest, skal behandles.
•I nogle hestehold er der ved tidligere gødningsundersøgelse påvist infektion med bændelorm. I disse hestehold behandles hestene efter afslutningen af græsningssæsonen i november - december måned.

Behandles med Praziquantel.