Brebevegelse Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Brebevegelse > Flashcards

Flashcards in Brebevegelse Deck (14)
Loading flashcards...
1

Kva er drivkrafta bak isen sin bevegelse?

Isen bevegar seg på bakgrunn av tyngdekrafta, og som ein reaksjon av at dei ulike iskrystallane pressar kvarandre nedover ei hellning.

2

Kva er ei isstrømmingslinje?

Det er den bevegelsen ein gitt krystall har igjennom breen.

3

Korleis er isstrømingslinjene forskjellige undre og over likevektslinja?

Over likevektslinja, bevegar linjene seg nedover og inn mot midten. Breens overflate er her innsunken. Under likevektslinja: linjene bevegar seg oppover mot breens overflate og ut mot sidene. Overflata til breen er her oppbulande.

4

Kvar i breen er hastigheita til isstrømmingslinjene høgast?

Det er midt i breen. Og farta er høgast ved likevektslinja.

5

På kva fire måtar skjer isbevegelse?

Ved basal glidning, ved intern deformasjon, ved deformasjon av underlaget, eller ved ein kombinasjon av desse.

6

På kva måte fungerar isbevegelse ved basal glidning?

Det skjer ved høgt vanntrykk, som dannar ein film som isen glir på. Er høast seint på vinteren/tidlig sommar.

7

Korleis skjer isbevegelse med intern deformasjon?

Intern deformasjon er at iskrystallane flyttar på kvarandre, men isen botn er i stor grad frossen fast.

8

Korleis skjer bevegelse som følgje av deformasjon av underliggande sediment?

Isen blir flytta på grunn av sedimenta sin roterande bevegelse. (som ein båt på vedkubbar).

9

Kva bevegelsesmåte er dominerande på tempererte brear?

Basal glidning og indre deformasjon.

10

Er det basal gliding i polare brear?

Normalt ingen basal glidning her. Bevegelsen er i hovedsak styrt av indre deformasjon.

11

Kva faktorar er det som styrer breens glidning mot underlaget?

Temperatur i breen, underlagets beskaffenhet (komposisjon) og tilgang på vann.

12

Kva type bevegelse er det som er dominerande i bratte brear?

I bratte brear står glidning mot underlaget for 90% av bevegelsen.

13

Kva type bevegelse er det som er dominerande i slake brear?

Her står intern deformasjon (krystalldeformasjon) for mesteparten av bevegelsen.

14

Forskjell på compressive flow og extending flow?

...