Massebalanse i brear Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Massebalanse i brear > Flashcards

Flashcards in Massebalanse i brear Deck (14)
Loading flashcards...
1

Kva er massebalanse i brear ein rekasjon på?

Det er ein reaksjon på endringar i ablasjon og akkumulasjon. Som eit reknskap der det er inntekter og utgifter.

2

Korleis deler ein inn rekneskapsåret til breane?

inntektsåret er frå 1 okotber til 31 april.

3

Korleis måler ein opp utviklinga av breen?

Tek stakemålingar av snømengd i kombinasjon med tettheitsmålingar, samt å grave ned til fjordårets toppnivå.

4

Kvifor er det vanskelig å måle vekstutviklinga til polare brear?

Det er vanskeligare enn tempererte brear fordi det i polare brear ikkje har like tydelig forskjell mellom inntektsår og utgiftsår.

5

Kva er massebalansen oppgitt som?

Som endring. akkumulasjon - ablasjon for eit fast intervall (typisk eit år).

6

Korleis fungerar den hydrologiske metoden for beregning av massebalanse?

Denne metoden målar avrenning vs nedbær i nedslagsfeltet til breen. Denne metoden må korrigerast for fordamping og kondensasjon.

7

Korleis bruke foto til å tolke utviklinga av ein bre?

Samanlikne bilete/satelittbilder teke på samme tid av åre fleire år på rad, og sjå utviklinga av breen.

8

Kva faktorar er det som spelar inn på isbrears massebalanse? og korleis delast dei inn?

Meterologiske og ikkje meterologiske faktorar.
Meterologiske: Stråling, konveksjon, sublimasjon, konsensasjon, regnsmelte og vindtransport.
Ikkje metreologiske: Smelting i kontakt med sjøvann, kalving, varme ifm jord og friksjonsvarme.

9

Korleis har brear aust og vest for hovedvasskille utvikla seg mtp likevekta?

Brear vest for hovedvasskille har stort sett hatt ein auke i nettobalansen, medan innlandsbrear har hatt ein reduksjon sidan 1940 talet.

10

Kva er katabatiske vindar?

Det er svært lokale vindar danna av breens topografi og temperaturutveksling med atmosfæra.

11

Kva faktorar er det som spelar inn på ablasjonen?

Stråling, konveksjon, sublimasjon og konsensajon.

12

Kva er konveksjon?

Materialets varmeutveksling med lufta

13

Kva er sublimasjon?

Direkte fordamping av snø/is til damp

14

Kva er kondensasjon?

Vanndamp som avgir varme.