Isens fysiske eigenskapar Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Isens fysiske eigenskapar > Flashcards

Flashcards in Isens fysiske eigenskapar Deck (4)
Loading flashcards...
1

Kva er eigenvekta til rein is kontra breis?

Rein is har eigenvekt på 0.917 medan breis har ei eigenvekt på 0.9

2

Korleis påverkar temperatur hardheita til breis?

Hardheita til isen aukar ved synkande temperatur. Ved -70 har isen samme hardheit som feltspat.

3

Kva kjemisk eigenskap med is er det som gjer at isen får auka tettheit når den blir danna ?

Det er at vannmolekyla dannar heksagonale ordningar, som gjev større holrom mellom molekyla enn i vatn.

4

Kva betyr det at breis oppfører seg som eit plastisk legeme?

Det innnebærer at deformasjonshastigheita av ein iskrystall aukar raskare enn auken i krafta som verkar på den. Slik atbrear strekker seg ut i bratte skråningar og blir tjukkare på flate parti.