Innleiing Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Innleiing > Flashcards

Flashcards in Innleiing Deck (9)
Loading flashcards...
1

Korleis definere ein bre etter Ahlmanns definisjon?

"Ein bre er ein masse av snø og is som vesentleg ligg på land og som er eller har vore i bevegelse"

2

Kor mykje av alt ferskvatn er bunde opp i brear?

70%

3

I kva undergrupper kan vi dele inn læra om brear?

Fysisk glasilogi, Hydro-metreologisk glasiologi og geomorfologisk glasiologi.

4

Kva er det fysisk glasiologi fortel oss om?

Indre prosessar, isens fysiske eigenskapar og struktur, isbrears bevegelse og temperarur.

5

Kva er det Hydro-metreologisk glasiologi fortel oss om?

Dette gir info om samspelet mellom is, atmosfære og brevariasjonar.

6

Kva er det Geomofologisk glasiologi omhandlar?

Samspelet mellom is og jordoverflate, isens erosjon og evne som formdannande agens.

7

Kortid var siste istids maksimum, og kortid var siste store framrykk ?

Siste istids maksimum var for 18-20 000 år sidan medan siste store framrykk var for 11800 år sidan. (tapes transgresjonen)

8

Kortid blei klimaet slik vi kjenner det i dag?

Det blei slik for 3800 sidan.

9

Når hadde ein den kraftigaste breframveksten?

mellom 1650 og 1920.