Årsaker til istider Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Årsaker til istider > Flashcards

Flashcards in Årsaker til istider Deck (10)
Loading flashcards...
1

Kva er det dei store klimaendringane skuldast?

Det er generellt akseptert at dei store klimaendringane som fører til vekslingar mellom mellomistider og istider skuldast tre nesten periodiske variasjonar i jorda si bane og akse.

2

Kva er det ein meinar med at ytre påverkna er liten, men indre mekanismar forsterkar desse?

.

3

På kva måte påverkar jordbana sin form klimavariasjonar?

Jordbana er ei ellipse, men denne bana varierar over tid frå nesten ein sirkel, til ein meir flatklemt ellipse. Denne variasjonen følgjer syklusar på 100 000 og 400 000 år, og gir ein forskjell i solinnstrålinga til jorda på mindre enn 0.1%. Dette er nærast ubetydlig. Resten av drivkrafta til istider/mellomistider er ein omfordeling av innstrålinga mellom årstider og mellom breddegrader.

4

På kva måte påverkar jordaksa sin hellning klimet?

Jorda sin akse står på skå i forhold til jordbana, noko som gjer til at vi får årstidsvariasjonar. Skråningen på aksen er imidlertid ikkje konstant, og endrar seg med ein periodisitet 41 000 år.
Vinkelen varierar mellom 22.1 og 24.5 grader. Større skråning på jordaksen gjev ein større forskjell mellom sommar og vinter. Var jordaksen heilt rett, ville ikkje vi hatt årstider.

5

På kva måte påverkar presesjon klimaet?

Presesjon er ein variabel som kan samanliknast med det som skjer med ein snurrebass som begynn å svinge rundt når den tapar hastigheit. Jordaksen svinger på samme måte.
"Dette fører til årstidene bruker 22 000 år på å gå rundt"

6

Kva er Perihelion?

Det er betegnelsen på det punktet på jordbana som er nærast sola. I dag er pelihelion 3.januar.

7

Kva er milankovichsyklusane?

Det er markerte klimautslag med ein periodisitet på 100 000, 41000 og 23000 år, på grunn av jordaksen, og jordrotasjonen og bana rundt sola varerar.

8

Kva er ei spektralkurve?

.

9

Kva er det som kan skuldast dei høgfrekvente klimavariasjonane?

Solflekkar og solaktivitet.
Vulkanutbrot og aeroslør
Drivhuseffekta.

10

Vis drivhuseffekta:

.