Glasial transport Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Glasial transport > Flashcards

Flashcards in Glasial transport Deck (3)
Loading flashcards...
1

Kvar kjem det bretransporterte materialet frå?

Det kjem frå breerosjon og med tilførsel frå ras frå dalsider

2

På kva måte (i på eller under breen) skjer bretransporten ?

Subglasialt, supraglasialt og englasialt.

3

Korleis bevegar lausmaterialet seg i breen om det befinn seg over eller under likevektslinja?

Over likevektslinja bevegar lausmaterialet seg inn mot midten av breen, dette skjer og under breens overflate (altså inne i breen) grunna breens straumningslinjer.
Under likevektslinja bevegar lausmaterialet seg ut mot sidene og opp mot overflata.