Bresprekker Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Bresprekker > Flashcards

Flashcards in Bresprekker Deck (10)
Loading flashcards...
1

Kva er det som fører til at brear sprekk opp? (krefter)

Der strekkreftene er større enn dei andre kreftene vil isen sprekke opp. Der trykket er høgare enn strekkreftene vil isen bli pressa opp

2

Kva er årsaken til at bresprekker sjeldant er djupare enn 20-30 meter?

Det er fordi at trykket av overliggande is her nede er større enn strekkreftene som verkar på isen.

3

På kva måte spelar terrengforhold inn på brear?

.

4

Kva tre hovedgrupper av bresprekker har vi ?

Randsprekker, tverrsprekker og lengdesprekker.

5

Kva er og korleis blir randsprekker danna?

På grunn av at isbreen sin fart avtar ut mot sidene, blir det danna strekksprekker som går frå sidene og inn mot midten av breen. Desse vil etterkvart følgje breens retning.

6

Kvar blir tverrsprekker danna?

Dei blir danna der breen har eit brattare fall enn ellers på breen. Eksempel er breg/berglepper, som er ein spesiell type tverrsprekk.

7

Kva er lengdesprekker og korleis blir dei danna?

Det er sprekkar som går langs breens løp. Desse kan skuldast at det ligg ein fjellrygg under breen, eller ved at det er utvidelse av dalen, slik at breen strekk seg ut i bredda.

8

Kva er det som er kontrollerande for om det blir danna snøbruer?

- At det er bresprekker som er åpne igjennom eit år før dei blir lukka.
- Snømengde, størrelse på sprekk og retning til vind relativt til sprekka.

9

Kva er det som er kontrollerande for bereevna til snøbruer?

- Snøtjukkelsen, snøen sin tettheit og eventuelle islag i snøen.
- Lufttemperaturen og forma på bruene er også viktig.

10

Kva for to typar bresprekkar (geometrisk) er det vi har ? Kva type er mest stabil?

A og V sprekk. V sprekk er mest stabil. Den fungerar som ein kile for dei overliggande massane.