Glasiale landformer Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Glasiale landformer > Flashcards

Flashcards in Glasiale landformer Deck (12)
Loading flashcards...
1

Korleis blir botnar danna?

Ref figur med forklaringar

2

Kva kallar ein store botnar?

Sekkedalar

3

Kva er nivasjonsprosessar?

Det er at smeltevann infilterer bergrunnen, fryser, ekspanderer og sprengjer laus bergartsfragment som så transporterast vekk med smeltevatnet. Dette skjer i forbindelse med snøfonner som eit tidlig botnbrestadie. Dei forsenker landoverflata i forhold til området rundt.

4

Korleis blir dalar danna?

Danna av kanaliserte brestraumar som konsentrerar erosjonen i djubda og former djupe, trange dalfører.

5

Kva er konfluens og diffluens?

Konfluens er samanløp av fleire brearmar.
Diffluens er spredning av ismassar.

6

Kva er dal-ender?

Markerte trinn i lengdeprofilet til ein dal. Dalender markerer som regel overgangen mellom ein nedre trang, djup dal. og ein øvre del som er åpen og grunn, og som strekker seg innover mot viddenivået.

7

Korleis har utviklinga av dei største dalane og fjordane i norge vore? (i geologisk tid)

Dei har blitt anlagt av elver i tertiær, men har blitt erodert djupare og blitt modifisert av glasial erosjon i kvartær tid.

8

Korleis kan isbrear erodere i forhold til erosjonsbasis?

Dei kan erodere under erosjonsbasis. Ein 300 meter tjukk bre kan erodere ein fjordbotn ned til 270 meter djup før breen begynn å flyte og den mistar erosjonseffekta.

9

Kva er fjordar i forhold til effekten breear har hatt på dei ?

Det er dalar, som har blitt overfordjupte av isbreerosjon, før isen har trekt seg tilbake og havet har komt inn og danna fjorden.

10

Er fjordane djupast lengst inne eller ute?

Inne i fjorden er djubda størst.

11

Kva er det som bestem virkinga av breerosjonen?

Det avhenger av tjukkelsen og hastigheita på breen, og om isstrømmen har vore fri eller konsentrert/kanaliser.

12

Korleis ser terrenget ut der brear har fått bevege seg relativt fritt uan å bli kanalisert?

Her får ein eit kupert landskap av isskulptuerte høgder i veksling med senkingar og smådaler.