Greek NT Nouns - Part 2 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Nouns - Part 2 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Nouns - Part 2 Deck (500):
1

διάλεκτος, -ου, ἡ (6)

speech, language

2

διαφθορά, -ᾶς, ἡ (6)

decay, corruption

3

δοκός, -οῦ, ἡ (6)

a beam of timber, log

4

ἐπιφάνεια, -ας, ἡ (6)

appearance, appearing

5

ἐργασία, -ας, ἡ (6)

profit, business, work

6

ἔχθρα, -ας, ἡ (6)

enmity, hostility

7

ζυγός, -οῦ, ὁ (6)

a yoke

8

θυμίαμα, -τος, τό (6)

incense

9

κάρφος, -ους, τό (6)

a speck

10

καταπέτασμα, -τος, τό (6)

a curtain or veil

11

κατάρα, -ας, ἡ (6)

a curse

12

κιβωτός, -οῦ, ἡ (6)

a wooden box, ark

13

κλείς, -κλειδός, ἡ (6)

a key

14

κόλπος, -ου, ὁ (6)

a bosom, breast

15

κόφινος, -ου, ὁ (6)

a basket

16

κραυγή, -ῆς, ἡ (6)

an outcry, crying, clamor

17

λειτουργία, -ας, ἡ (6)

a service, a ministry

18

λύκος, -ου, ὁ (6)

a wolf

19

μάγος, -ου, ὁ (6)

a magician

20

μάστιξ, -ιγος, ἡ (6)

a whip, scourge, affliction

21

μέριμνα, -ης, ἡ (6)

care, anxiety, worry

22

μεσίτης, -ου, ὁ (6)

a mediator

23

μιμητής, -οῦ, ὁ (6)

an imitator

24

μόσχος, -ου, ὁ (6)

a calf

25

νόημα, -τος, τό (6)

thought, mind, purpose

26

ὁμοίωμα, -τος, τό (6)

likeness, form, appearance

27

ὁμολογία, -ας, ἡ (6)

a confession

28

ὄναρ, τό (6)

a dream

29

ὄξος, -ους, τό (6)

sour wine

30

ὅπλον, -ου, τό (6)

a tool, implement, weapon

31

ὀσμή, -ῆς, ἡ (6)

a smell, aroma, fragrance

32

παιδεία, -ας, ἡ (6)

training, discipline

33

παρασκευή, -ῆς, ἡ (6)

preparation, the day of preparation (for a Sabbath or feast)

34

πενθερά, -ᾶς, ἡ (6)

a mother-in-law

35

πεποίθησις, -εως, ἡ (6)

confidence

36

πηλός, -οῦ, ὁ (6)

clay

37

πήρα, -ας, ἡ (6)

a leather pouch, bag

38

ποιητής, -οῦ, ὁ (6)

a maker, a doer

39

πρᾶξις, -εως, ἡ (6)

a deed, function, practice

40

πρόσκομμα, -τος, τό (6)

a stumbling, an occasion of stumbling, offense

41

πρόφασις, -εως, ἡ (6)

a pretense, pretext

42

πυρετός, -οῦ, ὁ (6)

a fever

43

σινδών, -όνος, ἡ (6)

fine linen cloth

44

σπήλαιον, -ου, τό (6)

a cave

45

σπόρος, -ου, ὁ (6)

a seed (sown)

46

στάδιος (6)

a stadia (about 600 feet)

47

συντέλεια, -ας, ἡ (6)

completion, end, consummation

48

ὕπνος, -ου, ὁ (6)

sleep

49

ὑπόδειγμα, -τος, τό (6)

a copy, example

50

ὑπόκρισις, -εως, ἡ (6)

hypocrisy

51

ὕσσωπος, -ου, ὁ (6)

hyssop

52

ὕψος, -ους, τό (6)

height

53

φιλαδελφία, -ας, ἡ (6)

the love of brothers, brotherly love

54

φορτίον, -ου, τό (6)

a burden, load

55

φύλλον, -ου, τό (6)

a leaf

56

χαλκολίβανον, -ου, τό (6)

burnished bronze

57

χειμών, -ῶνος, ὁ (6)

winter, a storm

58

χρῆμα, -τος, τό (6)

wealth, money

59

ἀγαλλίασις, -εως, ἡ (5)

exultation, great joy, gladness

60

ἀετός, -οῦ, ὁ (5)

an eagle, vulture

61

ἀκαταστασία, -ας, ἡ (5)

a distrurbance, disorder, tumult

62

ἁλιεύς, -έως (5)

a fisherman

63

ἄμμος, -ου, ἡ (5)

sand

64

ἀνάπαυσις, -εως, ἡ (5)

cessation, rest

65

ἄνεσις, -εως, ἡ (5)

a loosening, relaxation, rest, relief

66

ἀνθύπατος, -ου, ὁ (5)

a consul, proconsul

67

ἀντίδικος, -ου, ὁ (5)

an opponent, adversary

68

ἀντίχριστος, -ου, ὁ (5)

antichrist

69

ἄργυρος, -ου, ὁ (5)

silver

70

ἀρετή, -ῆς, ἡ (5)

virtue, moral excellence

71

γαζοφυλάκιον, -ου, τό (5)

treasury

72

γάλα, -γαλακτος, τό (5)

milk

73

γένεσις, -εως, ἡ (5)

origin, birth, genealogy

74

δόγμα, -τος, τό (5)

(a public) decree, ordinance

75

δουλεία, -ας, ἡ (5)

slavery

76

δυσμή, -ῆς, ἡ (5)

(the) western (region)

77

εἶδος, -ους, τό (5)

form, sight, appearance

78

εἴσοδος, -ου, ἡ (5)

an entrance

79

ἔμπορος, -ου, ὁ (5)

a merchant

80

ἐπιγραφή, -ῆς, ἡ (5)

an inscription

81

ἐπίσκοπος, -ου, ὁ (5)

a superintendent, an overseer

82

ἔχιδνα, -ης, ἡ (5)

a viper

83

ζήτημα, -τος, τό (5)

an inquiry, question, issue

84

ζόφος, -ου, ὁ (5)

deep gloom, darkness

85

ἡδονή, -ῆς, ἡ (5)

pleasure

86

θώραξ, -ακος, ὁ (5)

a breastplate

87

ἰδιώτης, -ου, ὁ (5)

an unskilled or ungifted person

88

ἱματισμός, -οῦ, ὁ (5)

clothing

89

κῆπος, -ου, ὁ (5)

a garden

90

κονιορτός, -οῦ, ὁ (5)

dust

91

κράσπεδον, -ου, τό (5)

a border, tassel, fringe

92

κῦμα, -τος, τό (5)

a wave

93

κύων, -κυνός (5)

a dog

94

λατρεία, -ας, ἡ (5)

service, divine worship

95

λειτουργός, -οῦ, ὁ (5)

a minister, a servant

96

ληνός, -οῦ, ἡ (5)

a wine press

97

μερίς, -ίδος, ἡ (5)

a part, portion

98

μῦθος, -ου, ὁ (5)

a fable, myth

99

μωρία, -ας, ἡ (5)

foolishness

100

νηστεία, -ας, ἡ (5)

fasting, a fast

101

ὁδηγός, -οῦ, ὁ (5)

a leader, guide

102

ὀθόνιον, -ου, τό (5)

a piece of fine linen

103

οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ (5)

compassion, pity, mercy

104

ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ (5)

a reproach

105

ὄνος, -ου, ὁ (5)

an ass, donkey

106

οὐρά, -ᾶς, ἡ (5)

a tail

107

ὀψάριον, -ου, τό (5)

fish

108

παγίς, -ίδος, ἡ (5)

a trap, snare

109

παραβάτης, -ου, ὁ (5)

transgressor

110

παραγγελία, -ας, ἡ (5)

an instruction, a command

111

παράκλητος, -ου, ὁ (5)

helper, advocate

112

παροιμία, -ας, ἡ (5)

a proverb, parable, allegory, figure of speech

113

πένθος, -ους, τό (5)

mourning

114

περιποίησις, -εως, ἡ (5)

preservation, acquisition, possession

115

περίσσευμα, -τος, τό (5)

superfluity, abundance

116

πίναξ, -ακος, ἡ (5)

a board, dish, platter

117

πλάνος, -ον (5)

a deceiver

118

πλευρά, -ᾶς, ἡ (5)

the side

119

πλοιάριον, -ου, τό (5)

a small boat

120

ποίμνη, -ης, ἡ (5)

a flock

121

ποίμνιον, -ου, τό (5)

a flock

122

προθυμία, -ας, ἡ (5)

eagerness, readiness

123

πρωτοκλισία, -ας, ἡ (5)

the chief place, place of honor (at table)

124

πτέρυξ, -υγος, ἡ (5)

a wing

125

σίναπι, -εως, τό (5)

mustard (a plant)

126

σκορπίος, -ου, ὁ (5)

a scorpion

127

σπυρίς, -ίδος, ἡ (5)

a large basket

128

στεῖρα, -ας, ἡ (5)

barren, infertile

129

στῆθος, -ους, τό (5)

the breast, chest

130

τρόμος, -ου, ὁ (5)

trembling, quaking

131

ὑετός, -ου, ὁ (5)

rain

132

υἱοθεσία, -ας, ἡ (5)

adoption

133

ὑπόστασις, -εως, ἡ (5)

substance, confidence, assurance

134

φόρος, -ου, ὁ (5)

tribute, tax

135

φύραμα, -τος, τό (5)

that which is mixed, a lump

136

χαλκός, -οῦ, ὁ (5)

money, copper or bronze

137

ἀγαθωσύνη, -ης, ἡ (4)

goodness

138

ἄγαμος, -ου, ἡ (4)

unmarried

139

ἄγκυρα, -ας, ἡ (4)

an anchor

140

ἄγνοια, -ας, ἡ (4)

ignorance

141

ἀκρίς, -ίδος, ἡ (4)

a locust

142

ἀκροατής, -οῦ, ὁ (4)

a hearer

143

ἁμάρτημα, -τος, τό (4)

a sin

144

ἀμνός, -οῦ, ὁ (4)

a lamb

145

ἀνάμνησις, -εως, ἡ (4)

a remembrance, reminder

146

ἄνθος, -ους, τό (4)

a flower

147

ἀντιλογία, -ας, ἡ (4)

dispute, contradiction, hostility

148

ἀπόκρισις, -εως, ἡ (4)

an answer

149

ἀποστολή, -ῆς, ἡ (4)

apostleship

150

ἅρμα, -τος, τό (4)

a chariot

151

ἀρχηγός, -οῦ, ὁ (4)

founder, leader, prince

152

ἄρωμα, -τος, τό (4)

a spice

153

ἄστρον, -ου, τό (4)

a star

154

ἀφροσύνη, -ης, ἡ (4)

foolishness

155

βαλλάντιον, -ου, τό (4)

a purse, money bag

156

βαπτισμός, -οῦ, ὁ (4)

washing, cleansing, baptism

157

βασίλισσα, -ης, ἡ (4)

a queen

158

γείτων, -ονος, ὁ (4)

a neighbor

159

γένημα, -τος, τό (4)

fruit, produce, harvest

160

γέννημα, -τος, τό (4)

offspring, child, brood

161

γογγυσμός, -οῦ, ὁ (4)

grumbling, murmuring, complaint

162

δεσμωτήριον, -ου, τό (4)

a prison, jail

163

δῆμος, -ου, ὁ (4)

a popular assembly, crowd

164

δόμα, -τος, τό (4)

a present, gift

165

ἐγκράτεια, -ας, ἡ (4)

mastery, self-control

166

εἰδωλολατρία, -ας, ἡ (4)

image worship, idolatry

167

ἔνδειξις, -εως, ἡ (4)

a proof, sign, demonstration

168

ἐνθύμησις, -εως, ἡ (4)

deliberation, thought, idea

169

ἐπίβλημα, -τος, τό (4)

a patch

170

ἐπιβουλή, -ῆς, ἡ (4)

a plot, a plot against

171

ἐπίθεσις, -εως, ἡ (4)

a laying on, an assault

172

ἐπισκοπή, -ῆς, ἡ (4)

a visitation, an overseeing

173

ἐρημία, -ας, ἡ (4)

a wilderness, desert

174

ἑρπετόν, -οῦ, τό (4)

a creeping thing, reptile

175

ζημία, -ας, ἡ (4)

damage, loss

176

ἡσυχία, -ας, ἡ (4)

stillness, silence, rest

177

ἦχος, -ους, τό (4)

a noise, sound

178

θρησκεία, -ας, ἡ (4)

religion, worship

179

θυρωρός, -οῦ, ὁ (4)

a doorkeeper, gatekeeper

180

ἴασπις, -ιδος, ἡ (4)

jasper (a translucent stone)

181

ἱμάς, -άντος, ὁ (4)

a thong, strap

182

κάλυμμα, -τος, τό (4)

a covering, veil

183

κάμινος, -ου, ἡ (4)

a furnace

184

κανών, -όνος, ὁ (4)

a rule, standard

185

κατακλυσμός, -οῦ, ὁ (4)

a flood

186

καταλλαγή, -ῆς, ἡ (4)

reconciliation

187

κατήγορος, -ου, ὁ (4)

an accuser

188

κέντρον, -ου, τό (4)

a sharp point, sting, goad

189

κῆνσος, -ου, ὁ (4)

a poll tax

190

κιθάρα, -ας, ἡ (4)

a lyre, harp

191

κλῆμα, -τος, τό (4)

a vine branch

192

κοίτη, -ης, ἡ (4)

a bed, sexual promiscuity

193

κρανίον, -ου, τό (4)

a skull

194

κτῆμα, -τος, τό (4)

a possession, piece of property

195

κτῆνος, -ους, τό (4)

a beast of burden

196

κτίσμα, -τος, τό (4)

a creature

197

κυνάριον, -ου, τό (4)

a little dog

198

κυριότης, -ητος, ἡ (4)

lordship, dominion, authority

199

λάχανον, -ου, τό (4)

a garden herb, a vegetable

200

λεγιών, -ῶνος, ἡ (4)

a legion

201

λέπρα, -ας, ἡ (4)

leprosy

202

λόγιον (4)

a saying, an oracle

203

μαμωνᾶς, -ᾶ, ὁ (4)

riches, mammon

204

μάννα, τό (4)

manna

205

μάχη, -ης, ἡ (4)

a fight, conflict

206

μέλι, -ιτος, τό (4)

honey

207

μεσονύκτιον, -ου, τό (4)

midnight

208

μετοικεσία, -ας, ἡ (4)

change of abode, deportation

209

μύλος, -ου, ὁ (4)

a mill, a millstone

210

νεότης, -ητος, ἡ (4)

youth

211

νῖκος, -ους, τό (4)

victory

212

οἰκέτης, -ου, ὁ (4)

a house servant

213

ὄλεθρος, -ου, ὁ (4)

destruction, death, ruin

214

ὀπτασία, -ας, ἡ (4)

a vision

215

ὅρασις, -εως, ἡ (4)

a vision, appearance

216

ὁρκωμοσία, -ας, ἡ (4)

an oath

217

ὀστέον, -ου (4)

a bone

218

ὀψώνιον, -ου, τό (4)

compensation, wages

219

πατριάρχης, -ου, ὁ (4)

a patriarch

220

πέρας, -ατος, τό (4)

a limit, end, boundary

221

περισσεία, -ας, ἡ (4)

superfluity, surplus, abundance

222

πῆχυς, -εως, ὁ (4)

a cubit

223

πικρία, -ας, ἡ (4)

bitterness

224

πλάτος, -ους, τό (4)

breadth, width

225

πλεονέκτης, -ου, ὁ (4)

a covetous or greedy person

226

πληροφορία, -ας, ἡ (4)

full assurance, certainty

227

πολίτης, -ου, ὁ (4)

a citizen

228

πόνος, -ου, ὁ (4)

labor, toil, pain

229

πορφύρα, -ας, ἡ (4)

purple (cloth)

230

προσήλυτος, -ου, ὁ (4)

a proselyte, convert

231

προσωπολημψία, -ας, ἡ (4)

respect of persons, partiality, personal favoritism

232

πρωτοκαθεδρία, -ας, ἡ (4)

the chief seat, seat of honor

233

πύργος, -ου, ὁ (4)

a tower

234

ῥύμη, -ης, ἡ (4)

a narrow street, lane, alley

235

σάκκος, -ου, ὁ (4)

sackcloth

236

σουδάριον, -ου, τό (4)

a face cloth, handkerchief, cloth

237

στενοχωρία, -ας, ἡ (4)

difficulty, distress, anguish

238

στοά, -ᾶς, ἡ (4)

a portico

239

στρουθίον, -ου, τό (4)

a sparrow

240

στῦλος, -ου, ὁ (4)

a pillar

241

συγκοινωνός, -οῦ, ὁ (4)

partaker, participant, partner

242

σῦκον, -ου, τό (4)

a fig

243

σύνδεσμος, -ου, ὁ (4)

a bond, fetter

244

σωτήριος, -ον (4)

bringing salvation

245

ταμεῖον, -ου, τό (4)

inner room, storeroom

246

ταπείνωσις, -εως, ἡ (4)

humiliation, humble state

247

ταῦρος, -ου, ὁ (4)

a bull, ox

248

τετραάρχης, -ου, ὁ (4)

a tetrarch

249

τεχνίτης, -ου, ὁ (4)

a craftsman, artisan, designer

250

τράγος, -ου, ὁ (4)

a male goat

251

ὑπερῷον, -ου, τό (4)

upper story, room upstairs

252

ὑποταγή, -ῆς, ἡ (4)

subjection, obedience

253

φάτνη, -ης, ἡ (4)

a manger, stall

254

φραγμός, -οῦ, ὁ (4)

a wall, fence, hedge, partition

255

φρόνημα, -τος, τό (4)

a mind set, way of thinking

256

χάλαζα, -ης, ἡ (4)

hailstone

257

ψωμίον, -ου, τό (4)

a fragment, morsel, small piece of bread

258

ὠδίν, -ῖνος, ἡ (4)

a birth pang, agony

259

ἁγιωσύνη, -ης, ἡ (3)

holiness

260

ἀδίκημα, -τος, τό (3)

a wrong, injury, misdeed

261

ἀθανασία, -ας, ἡ (3)

immortality

262

αἴτημα, -τος, τό (3)

a request

263

αἰχμαλωσία, -ας, ἡ (3)

captivity, host of captives

264

ἀλώπηξ, -εκος, ἡ (3)

a fox

265

ἀνάγνωσις, -εως, ἡ (3)

reading

266

ἀνθρωποκτόνος, -ου, ὁ (3)

a murderer

267

ἀπάντησις, -εως, ἡ (3)

a meeting

268

ἀπειλή, -ῆς, ἡ (3)

a threat

269

ἀποστάσιον, -ου, τό (3)

certificate of divorce

270

ἄριστον, -ου, τό (3)

breakfast, dinner

271

ἁρπαγή, -ῆς, ἡ (3)

plunder, robbery

272

ἀρραβών, -ῶνος, ὁ (3)

an earnest, pledge, deposit

273

ἀρχιτρίκλινος, -ου, ὁ (3)

headwaiter, butler

274

ἀσφάλεια, -ας, ἡ (3)

certainty, security, safety, truth

275

ἀσωτία, -ας, ἡ (3)

dissipation, debauchery, profligacy

276

βάσανος, -ου, ἡ (3)

(an examination by) torture, torment, pain

277

βία, -ας, ἡ (3)

strength, force, violence

278

βιβλαρίδιον, -ου, τό (3)

a little book

279

βόθυνος, -ου, ὁ (3)

a pit

280

βούλημα, -τος, τό (3)

purpose, will, intention, desire

281

βραχίων, -ονος, ὁ (3)

the arm

282

βυρσεύς, -έως, ὁ (3)

a tanner

283

γαλήνη, -ης, ἡ (3)

a calm

284

γόμος, -ου, ὁ (3)

cargo, freight

285

γυμνότης, -ητος, ἡ (3)

nakedness, exposure, destitution

286

δεσμοφύλαξ, -ακος, ὁ (3)

a prison keeper, jailer

287

διάδημα, -τος, τό (3)

a diadem, crown

288

διαίρεσις, -εως, ἡ (3)

a division, variety

289

διάκρισις, -εως, ἡ (3)

the act of passing judgment, distinguishing

290

διασπορά, -ᾶς, ἡ (3)

diaspora, a dispersion

291

διαστολή, -ῆς, ἡ (3)

a difference, distinction

292

δίκη, -ης, ἡ (3)

penalty, punishment, justice

293

δούλη, -ης, ἡ (3)

female slave, bondwoman

294

δραχμή, -ῆς, ἡ (3)

a drachma, coin

295

δρόμος, -ου, ὁ (3)

a course, race

296

δυνάστης, -ου, ὁ (3)

a ruler, a sovereign, court official

297

εἰλικρίνεια, -ας, ἡ (3)

sincerity, purity of motive

298

ἕλκος, -ους, τό (3)

a wound, a sore, an ulcer

299

ἔνταλμα, -τος, τό (3)

a precept, commandment

300

ἔξοδος, -ου, ἡ (3)

a departure, exodus

301

ἐπίτροπος, -ου, ὁ (3)

a guardian, steward, foreman

302

ἐρήμωσις, -εως, ἡ (3)

desolation, devastation, destruction

303

ἑσπέρα, -ας, ἡ (3)

evening

304

ἑταῖρος, -ου, ὁ (3)

a companion, friend, comrade

305

εὐαγγελιστής, -οῦ, ὁ (3)

an evangelist, a bringer of good tidings

306

εὐχή, -ῆς, ἡ (3)

a prayer, vow

307

εὐωδία, -ας, ἡ (3)

fragrance

308

ἠλί (3)

Eli, my God

309

θέατρον, -ου, τό (3)

a theater, a spectacle

310

θεραπεία, -ας, ἡ (3)

treatment, healing, servants

311

θέρος, -ους, τό (3)

summer

312

ἴαμα, -τος, τό (3)

a healing

313

ἴασις, -εως, ἡ (3)

a healing, cure

314

ἱερωσύνη, -ης, ἡ (3)

priesthood

315

ἰός, -οῦ, ὁ (3)

rust, poison

316

ἰσότης, -ητος, ἡ (3)

equality, fairness

317

ἴχνος, -ους, τό (3)

a track, footprint, step

318

καθαίρεσις, -εως, ἡ (3)

a tearing down, destruction

319

καθέδρα, -ας, ἡ (3)

a seat, chair

320

κατάκριμα, -τος, τό (3)

penalty, condemnation

321

κατάλυμα, -τος, τό (3)

a lodging place

322

κατηγορία, -ας, ἡ (3)

an accusation

323

καύσων, -ωνος, ὁ (3)

burning heat

324

κεντυρίων, -ωνος, ὁ (3)

a centurion

325

κεραμεύς, -έως, ὁ (3)

a potter

326

κέρδος, -ους, τό (3)

gain, profit

327

κῆρυξ, -υκος, ὁ (3)

a herald, preacher, proclaimer

328

κλίμα, -τος, τό (3)

a region

329

κολλυβιστής, -οῦ, ὁ (3)

a moneychanger

330

κολυμβήθρα, -ας, ἡ (3)

a pool

331

κουστωδία, -ας, ἡ (3)

a guard

332

κρημνός, -οῦ, ὁ (3)

a steep bank, cliff

333

κριτήριον, -ου, τό (3)

a law court, tribunal

334

κῶμος, -ου, ὁ (3)

excessive feasting, carousing

335

λαῖλαψ, -απος, ἡ (3)

a hurricane, storm, gale

336

λαλιά, -ᾶς, ἡ (3)

speech, way of talking

337

λιμήν, -ένος, ὁ (3)

a harbor, a haven

338

λοιδορία, -ας, ἡ (3)

abuse, reproach, insult

339

λύτρωσις, -εως, ἡ (3)

a ransoming, redemption

340

μακαρισμός, -οῦ, ὁ (3)

a blessing

341

μαλακία, -ας, ἡ (3)

sickness, weakness

342

μαστός, -οῦ, ὁ (3)

breast, nipple

343

ματαιότης, -ητος, ἡ (3)

vanity, emptiness, futility

344

μεγαλειότης, -ητος, ἡ (3)

splendor, magnificence, greatness, majesty

345

μεγαλωσύνη, -ης, ἡ (3)

greatness, majesty

346

μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ (3)

a great man, magnate

347

μέθη, -ης, ἡ (3)

drunkenness

348

μεσουράνημα, -τος, τό (3)

the zenith, midheaven

349

μετάθεσις, -εως, ἡ (3)

a change, removal

350

μῆκος, -ους, τό (3)

length

351

μισθαποδοσία, -ας, ἡ (3)

recompense, reward

352

μνημόσυνον, -ου, τό (3)

memory, a memorial

353

μόδιος, -ου, ὁ (3)

a (dry) measure

354

μοιχεία, -ας, ἡ (3)

adultery

355

μοιχός, -οῦ, ὁ (3)

an adulterer

356

μορφή, -ῆς, ἡ (3)

form, shape, outward appearance

357

μόχθος, -ου, ὁ (3)

toil, hardship, labor

358

νεανίας, -ου, ὁ (3)

a young man, youth

359

νομοδιδάσκαλος, -ου, ὁ (3)

a teacher of the law

360

νουθεσία, -ας, ἡ (3)

admonition, instruction, warning

361

νυμφών, -ῶνος, ὁ (3)

a bridal chamber, wedding hall

362

ὁλοκαύτωμα, -τος, τό (3)

a whole burnt offering

363

ὄρθρος, -ου, ὁ (3)

daybreak, dawn, early morning

364

ὄρνεον, -ου, τό (3)

a bird

365

ὀφειλή, -ῆς, ἡ (3)

a debt, duty, obligation

366

ὄφελος, -ους, τό (3)

usem benefit, good

367

ὄψις, -εως, ἡ (3)

outward appearance, face, countenance

368

πάθος, -ους, τό (3)

a passion, a suffering

369

παιδαγωγός, -οῦ, ὁ (3)

a tutor, guardian

370

πανοπλία, -ας, ἡ (3)

full armor

371

παράδεισος, -ου, ὁ (3)

paradise

372

παραθήκη, -ης, ἡ (3)

a deposit or trust

373

παρακοή, -ῆς, ἡ (3)

disobedience

374

πατριά, -ᾶς, ἡ (3)

lineage, family

375

πέδη, -ης, ἡ (3)

a fetter, shackle

376

πλάξ, -πλακός, ἡ (3)

a tablet, table

377

πλόος (3)

a voyage

378

πόσις, -εως, ἡ (3)

a drinking, a drink

379

πρεσβυτέριον, -ου, τό (3)

a body of elders

380

πρεσβύτης, -ου, ὁ (3)

an old man

381

προδότης, -ου, ὁ (3)

a betrayer, traitor

382

προκοπή, -ῆς, ἡ (3)

progress

383

προσαγωγή, -ῆς, ἡ (3)

access

384

πρύμνα, -ης, ἡ (3)

the stern (of a ship)

385

πτωχεία, -ας, ἡ (3)

poverty

386

πύρωσις, -εως, ἡ (3)

a burning, burning ordeal

387

πώρωσις, -εως, ἡ (3)

hardness, obstinancy

388

ῥάπισμα, -τος, τό (3)

a blow, slap in the face

389

ῥύσις, -εως, ἡ (3)

a flowing, hemorrhage

390

σεμνότης, -ητος, ἡ (3)

seriousness, dignity

391

σής, -σητός, ὁ (3)

a moth

392

σκάφη, -ης, ἡ (3)

a dish, small boat

393

σκέλος, -ους, τό (3)

the leg

394

σκήνωμα, -τος, τό (3)

a tent, dwelling

395

σκληροκαρδία, -ας, ἡ (3)

hardness of heart

396

σπόγγος, -ου, ὁ (3)

a sponge

397

σποδός, -οῦ, ἡ (3)

ashes

398

σταφυλή, -ῆς, ἡ (3)

(a bunch of) grapes

399

στέγη, -ης, ἡ (3)

a roof

400

συγγένεια, -ας, ἡ (3)

kinship, relatives

401

συναιχμάλωτος, -ου, ὁ (3)

a fellow prisoner

402

συνήθεια, -ας, ἡ (3)

habit, custom, practice

403

σφαγή, -ῆς, ἡ (3)

slaughter

404

σωφροσύνη, -ης, ἡ (3)

self-control, moderation, good judgment

405

τελώνιον, -ου, τό (3)

tax office

406

τέχνη, -ης, ἡ (3)

art, craft, trade

407

τήρησις, -εως, ἡ (3)

an imprisonment, a keeping

408

τρίβος, -ου, ἡ (3)

a beaten track, a path

409

ὕβρις, -εως, ἡ (3)

damage, an insult

410

ὑδρία, -ας, ἡ (3)

a water pot, jar

411

ὑπάντησις, -εως, ἡ (3)

a going to meet

412

ὑπόμνησις, -εως, ἡ (3)

a reminding, reminder, remembrance

413

φοῖνιξ (3)

a palm tree, palm branch

414

φύλαξ, -ακος, ὁ (3)

a guard, sentinel

415

χρῖσμα, -τος, τό (3)

an anointing, unction

416

Χριστιανός, -οῦ, ὁ (3)

a Christian

417

ψῆφος, -ου, ἡ (3)

a small smooth stone, a voting-pebble

418

ψῦχος, -ους, τό (3)

cold

419

ὠτίον, -ου, τό (3)

an ear

420

ἀγγελία, -ας, ἡ (2)

a message

421

ἁγνεία, -ας, ἡ (2)

purity

422

ἁγνότης, -ητος, ἡ (2)

purity, chastity, sincerity

423

ἀγνωσία, -ας, ἡ (2)

ignorance

424

ἄγρα, -ας, ἡ (2)

a hunting, a catch

425

ἀγριέλαιος, -ου, ἡ (2)

a wild olive tree

426

ἀγρυπνία, -ας, ἡ (2)

sleeplessness, case

427

ἀδελφότης, -ητος, ἡ (2)

brotherhood

428

ἀθέτησις, -εως, ἡ (2)

a setting aside, annulment

429

αἶνος, -ου, ὁ (2)

praise

430

ἀκρασία, -ας, ἡ (2)

to lack of self-control, self-indulgence

431

ἀλαζονεία, -ας, ἡ (2)

pretension, arrogance

432

ἀλαζών, -ονος, ὁ (2)

a boaster, braggart

433

ἄλευρον, -ου, τό (2)

wheat flour

434

ἅλων, -ος, ἡ (2)

a threshing floor

435

ἀναβαθμός, -οῦ, ὁ (2)

a flight of stairs

436

ἀνάγαιον, -ου, τό (2)

upper room

437

ἀνακαίνωσις, -εως, ἡ (2)

renewal

438

ἀνθρακιά, -ᾶς, ἡ (2)

a charcoal fire

439

ἄνοια, -ας, ἡ (2)

folly, foolishness

440

ἀνοχή, -ῆς, ἡ (2)

forbearance

441

ἀντάλλαγμα, -τος, τό (2)

an exchange

442

ἀνταπόδομα, -τος, τό (2)

repayment, reward, recompense

443

ἀντιμισθία, -ας, ἡ (2)

a reward

444

ἀξίνη, -ης, ἡ (2)

an axe

445

ἀποβολή, -ῆς, ἡ (2)

rejection, loss

446

ἀπογραφή, -ῆς, ἡ (2)

census, registration

447

ἀποδοχή, -ῆς, ἡ (2)

acceptance, approval

448

ἀπόθεσις, -εως, ἡ (2)

a removal, laying aside

449

ἀποκαραδοκία, -ας, ἡ (2)

eager expectation

450

ἀπόλαυσις, -εως, ἡ (2)

enjoyment

451

ἀποστασία, -ας, ἡ (2)

apostacy, abandonment

452

ἀποτομία, -ας, ἡ (2)

severity

453

ἀρσενοκοίτης, -ου, ὁ (2)

a homosexual

454

ἀρχάγγελος, -ου, ὁ (2)

chief angel, archangel

455

ἀσσάριον, -ου, τό (2)

an assarion, a farthing (one tenth of a drachma)

456

ἀσχημοσύνη, -ης, ἡ (2)

a disgraceful deed

457

ἀτμίς, -ίδος, ἡ (2)

vapor

458

αὐλητής, -οῦ, ὁ (2)

a flute player

459

αὔξησις, -εως, ἡ (2)

growth, increase

460

αὐτάρκεια, -ας, ἡ (2)

sufficiency, contentment, self-sufficiency

461

ἀφεδρών, -ῶνος, ὁ (2)

toilet, latrine

462

ἁφή, -ῆς, ἡ (2)

a joint

463

ἄχυρον, -ου, τό (2)

chaff

464

ἄψινθος (2)

wormwood

465

βεβαίωσις, -εως, ἡ (2)

confirmation

466

βοήθεια, -ας, ἡ (2)

help

467

βορρᾶς, -ᾶ, ὁ (2)

the north

468

βουλευτής, -οῦ, ὁ (2)

a councilor

469

βουνός, -οῦ, ὁ (2)

a hill

470

βραβεῖον, -ου, τό (2)

a prize

471

βροχή, -ης, ἡ (2)

rain

472

γάζα, -ης, ἡ (2)

treasure

473

γενεαλογία, -ας, ἡ (2)

a genealogy

474

γενέσια, -ων, τό (2)

a birthday celebration

475

γλωσσόκομον, -ου, τό (2)

a money-box

476

δεσμώτης, -ου, ὁ (2)

a prisoner

477

διαταγή, -ῆς, ἡ (2)

ordinance, direction

478

δίδραχμον, -ου, τό (2)

a double drachma

479

διετία, -ας, ἡ (2)

a space of two years

480

δικαίωσις, -εως, ἡ (2)

justification

481

δικαστής, -οῦ, ὁ (2)

a judge

482

διχοστασία, -ας, ἡ (2)

dissension

483

δοκίμιον, -ου, τό (2)

a testing

484

δόσις, -εως, ἡ (2)

gift, giving

485

δοχή, -ῆς, ἡ (2)

a reception, a banquet

486

δώρημα, -τος, τό (2)

a gift, present

487

ἔγκλημα, -τος, τό (2)

an accusation, charge

488

ἔκβασις, -εως, ἡ (2)

outcome, a way out, end

489

ἐμπαίκτης, -ου, ὁ (2)

a mocker

490

ἐνέδρα, -ας, ἡ (2)

an ambush

491

ἐνέργημα, -τος, τό (2)

an effect, activity

492

ἔννοια, -ας, ἡ (2)

a thought, intention, purpose

493

ἑνότης, -ητος, ἡ (2)

oneness, unity

494

ἐνταφιασμός, -οῦ, ὁ (2)

preparation for burial, burial

495

ἔντευξις, -εως, ἡ (2)

petition, request, prayer

496

ἐντροπή, -ῆς, ἡ (2)

shame, humiliation

497

ἐπάγγελμα, -τος, τό (2)

a promise

498

ἐπαρχεία, -ας, ἡ (2)

a province

499

ἐπιείκεια, -ας, ἡ (2)

kindness, gentleness

500

ἐπιπόθησις, -εως, ἡ (2)

longing