Greek NT Vocab - Romans - Part 2 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Vocab - Romans - Part 2 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Vocab - Romans - Part 2 Deck (300):
1

Ἀκύλας

Aquila = 1

2

ἀλαζών

boaster, imposter; boastful (adj) = 1

3

ἀλάλητος

unutterable = 1

4

ἀληθής

true, honest, genuine = 1

5

ἀλλάσσω

to change, exchange, follow in order = 1

6

ἅμα

(+dat) together, at once, at the same time = 1

7

ἁμάρτημα

sin, sin offering = 1

8

ἀμεταμέλητος

without regret = 1

9

ἀμετανόητος

impenitent, unrepentant = 1

10

ἄμμος

sand = 1

11

Ἀμπλιᾶτος

Ampliatus = 1

12

ἀναβαίνω

to go up, rise up, advance = 1

13

ἀναγγέλλω

to report, announce, recount = 1

14

ἀνάγκη

necessity; distress, calamity = 1

15

ἀνάγω

to take up, to raise, offer up, bring = 1

16

ἀναζάω

to come back to life = 1

17

ἀνάθεμα

accursed = 1

18

ἀνακαίνωσις

renewal = 1

19

ἀνακεφαλαιόω

to sum up, bring together = 1

20

ἀναλογία

proportion = 1

21

Ἀνδρόνικος

Andronicus = 1

22

ἀνελεήμων

unmerciful = 1

23

ἀνεξεραύνητος

unsearchable = 1

24

ἀνεξιχνίαστος

untraceable, inscrutable = 1

25

ἄνθραξ

charcoal, coal = 1

26

ἀνθρώπινος

human = 1

27

ἀνίστημι

to raise up, set up, resist, restore, arise = 1

28

ἀνόητος

foolish = 1

29

ἀνοίγω

to open, unlock, disclose = 1

30

ἀνταπόδομα

repayment = 1

31

ἀνταποκρίνομαι

to reply, answer back again = 1

32

ἀντί

(+gen) for, in place of, instead of = 1

33

ἀντιλέγω

to speak in response, speak against; deny = 1

34

ἀντιμισθία

recompense = 1

35

ἀντιστρατεύομαι

to war against = 1

36

ἀντιτάσσω

to resist = 1

37

ἀνυπόκριτος

sincere, irrevocable = 1

38

ἀξίως

in a worthy manner = 1

39

ἀόρατος

invisible, unseen = 1

40

ἀπειθής

disobedient = 1

41

Ἀπελλῆς

Apelles = 1

42

ἀπέναντι

(+gen) opposite, before, against = 1

43

ἀπέρχομαι

to go away, depart = 1

44

ἀπιστέω

to disbelieve, distrust = 1

45

ἁπλότης

generosity, sincerity = 1

46

ἀποβολή

loss = 1

47

ἀποκαραδοκία

eager expectation = 1

48

ἀπολαμβάνω

to receive = 1

49

ἀπολογέομαι

to defend oneself = 1

50

ἀποστέλλω

to send = 1

51

ἀποστολή

sending away; discharge; reward, gift; apostleship; apostolate = 1

52

ἀποστρέφω

to turn away = 1

53

ἀποστυγέω

to abhor = 1

54

ἀποτίθημι

to put off, away = 1

55

ἀποτολμάω

to be bold = 1

56

ἀπώλεια

destruction, ruin = 1

57

ἀρά

curse, imprecation = 1

58

ἀριθμός

number = 1

59

Ἀριστόβουλος

Aristobulus = 1

60

ἀρχή

beginning, first, principle; ruler, realm, rule = 1

61

ἄρχω

to rule over; to begin (mid.) = 1

62

ἄρχων

ruler = 1

63

ἀσέλγεια

sensuality = 1

64

ἀσθένημα

weakness = 1

65

ἀσθενής

weak; weakness = 1

66

Ἀσία

Asia = 1

67

ἀσπίς

shield; asp, snake = 1

68

ἄστοργος

lacking normal affection = 1

69

Ἀσύγκριτος

Asyncritus = 1

70

ἀσύνθετος

covenant breaker; faithless = 1

71

ἀσχημοσύνη

shameless act = 1

72

ἀφαιρέω

to seize, to take away; cut off = 1

73

ἀφθαρσία

incorruptibility, immortality = 1

74

ἄφθαρτος

imperishable, immortal, incorruptible = 1

75

ἀφικνέομαι

to arrive at, reach = 1

76

ἀφορίζω

to separate, divide = 1

77

ἄφρων

foolish = 1

78

Ἀχαΐα

Achaia = 1

79

ἀχρειόω

to become unprofitable, worthless = 1

80

Βάαλ

Baal = 1

81

βάπτισμα

washing, baptism = 1

82

βάρβαρος

foreign; foreigner; barbarian = 1

83

βασιλεία

kingdom = 1

84

βδελύσσομαι

to feel nausea, be sick; be loathsome = 1

85

βέβαιος

sure, firm, certain = 1

86

βεβαιόω

to confirm = 1

87

Βενιαμίν

Benjamin = 1

88

βῆμα

step, platform, judgment seat = 1

89

βούλημα

counsel, will, intent = 1

90

βρῶσις

food, eating, rust = 1

91

Γάϊος

Gaius = 1

92

γέ

yet, indeed, surely = 1

93

γέμω

to be full = 1

94

γεννάω

to be father of, to bear, beget; engender = 1

95

γνωστός

known, friend = 1

96

Γόμορρα

Gomorrah = 1

97

γονεύς

parent = 1

98

γραπτός

written, written form, engraved = 1

99

γυμνότης

nakedness = 1

100

γυνή

woman, wife = 1

101

δέησις

entreaty, request, prayer = 1

102

δεξιός

right, right hand = 1

103

δέομαι

to pray, ask, beg = 1

104

δεῦρο

to here; to now; come! = 1

105

δέω

to bind, stop = 1

106

διαγγέλλω

to announce through a messenger; to preach = 1

107

διακονέω

to serve, wait on = 1

108

διάκρισις

dispute, dissolution = 1

109

διαπορεύομαι

to pass through = 1

110

διαταγή

decree, ordinance = 1

111

διαφέρω

to be better, to differ, spread, carry over = 1

112

διάφορος

different, superior; unlike = 1

113

διδάσκαλος

teacher = 1

114

διέρχομαι

to pass through = 1

115

δικαιοκρισία

righteous, just judgment = 1

116

διχοστασία

division, dissension = 1

117

διψάω

to thirst = 1

118

διωγμός

persecution = 1

119

δολιόω

to deceive = 1

120

δόλος

deceit = 1

121

δυνατέω

to be able, powerful = 1

122

δωρεάν

freely = 1

123

δώρημα

gift = 1

124

ἐγγίζω

to bring near, come near = 1

125

ἐγκαλέω

to call in, accuse = 1

126

ἐγκαταλείπω

to leave behind, desert, forsake = 1

127

ἐγκόπτω

to cut off, hinder = 1

128

εἴδωλον

false god, idol; ghost, phantom = 1

129

εἰκῇ

in vain, randomly = 1

130

εἰρηνεύω

to have peace = 1

131

ἑκατονταετής

hundred years old = 1

132

ἐκδικέω

to avenge = 1

133

ἐκδίκησις

vengeance = 1

134

ἔκδικος

avenging, avenger; given over = 1

135

ἐκζητέω

to search earnestly = 1

136

ἐκκαίω

to burn, burn out, inflame = 1

137

ἐκκλείω

to exclude = 1

138

ἐκπετάννυμι

to stretch out = 1

139

ἐκπίπτω

to fall = 1

140

ἐκφεύγω

to escape = 1

141

ἐκχέω

to pour out, bring forth, come forth = 1

142

ἐκχύννω

to pour out = 1

143

ἑκών

willing = 1

144

ἐλάσσων

worse, less = 1

145

ἐλευθερία

freedom = 1

146

ἐλλογέω

to reckon, impute = 1

147

ἐμαυτοῦ

of myself, my own = 1

148

ἐμπίπλημι

to fill = 1

149

ἐμφανής

visible = 1

150

ἔνδικος

just = 1

151

ἐνδυναμόω

to be strong = 1

152

ἐνεργέω

to work = 1

153

ἐνίστημι

to begin, be, be upon, be present = 1

154

ἐνοικέω

to dwell in = 1

155

ἐξεγείρω

to raise up, wake up, arise, revive = 1

156

ἐξέρχομαι

to come out, go out = 1

157

ἐπαγγέλλομαι

to promise, to profess = 1

158

Ἐπαίνετος

Epaenetus = 1

159

ἐπαινέω

to praise = 1

160

ἐπαναμιμνῄσκω

to remind = 1

161

ἐπαναπαύομαι

to rest on, rely on = 1

162

ἐπερωτάω

to ask, inquire = 1

163

ἐπιγινώσκω

to know; look upon, witness; recognize, decide = 1

164

ἐπιζητέω

to seek after = 1

165

ἐπικαλύπτω

to cover = 1

166

ἐπιπίπτω

to fall, fall upon, attack = 1

167

ἐπιποθέω

to greatly desire = 1

168

ἐπιποθία

great desire = 1

169

ἐπίσημος

notable; well-known; symbol "6" (neuter) = 1

170

ἐπιστολή

letter, epistle = 1

171

ἐπιταγή

commandment; authority = 1

172

ἐπιτελέω

to complete, perform = 1

173

ἐπιφέρω

to bring, give, carry = 1

174

ἐπονομάζω

to name, call = 1

175

ἑπτακισχίλιοι

seven thousand = 1

176

Ἔραστος

Erastus = 1

177

ἐραυνάω

to search, examine = 1

178

ἐριθεία

strife = 1

179

Ἑρμᾶς

Hermas = 1

180

Ἑρμῆς

Hermes = 1

181

ἑρπετόν

reptile, creeping thing = 1

182

ἔσω

(+gen) inside (prep.); within (adv.) = 1

183

ἔτος

year = 1

184

εὐδοκία

good pleasure, good will, approval; satisfaction = 1

185

εὐοδόω

to prosper = 1

186

εὐσχημόνως

honestly = 1

187

εὐφραίνω

to cheer, to rejoice = 1

188

εὔχομαι

to wish, pray, long for; to vow = 1

189

ἐφάπαξ

once, once for all = 1

190

ἐφευρετής

inventor = 1

191

ἔχθρα

enmity, hatred = 1

192

ζέω

to boil = 1

193

ἥκω

to have come, be present = 1

194

Ἠλίας

Elijah = 1

195

ἡμέτερος

our = 1

196

Ἡρῳδίων

Herodian = 1

197

Ἠσαῦ

Esau = 1

198

ἤτοι

or, either/or = 1

199

ἥττημα

defeat = 1

200

θάλασσα

sea, lake = 1

201

θεάομαι

to see = 1

202

θειότης

deity, divinity = 1

203

θεμέλιος

foundation = 1

204

θεοστυγής

god-detested, god forsaken; hating God = 1

205

θήρα

hunting; prey, booty; snare, trap = 1

206

θησαυρίζω

to store up treasure = 1

207

θυμός

anger; soul, spirit, sorrow, mind = 1

208

θυσία

sacrifice = 1

209

θυσιαστήριον

altar = 1

210

Ἰάσων

Jason = 1

211

ἰδού

note! pay attention! look! = 1

212

ἱεροσυλέω

to commit sacrilege, rob a temple = 1

213

ἱερουργέω

to serve as priest = 1

214

Ἰεσσαί

Jesse = 1

215

ἱλαρότης

cheerfulness = 1

216

ἱλαστήριον

propitiation, place of forgiveness = 1

217

Ἰλλυρικόν

Illyricum = 1

218

ἰός

poison = 1

219

Ἰουδαία

Judea = 1

220

Ἰουλία

Julia = 1

221

Ἰουνιᾶς

Junias = 1

222

ἴχνος

footprint, track = 1

223

καθαρός

pure = 1

224

καθήκω

to belong to; to be lawful, proper; to let down, lower = 1

225

καθό

according to, as, because = 1

226

καθοράω

to look down upon, observe, clearly see = 1

227

κακία

evil, trouble = 1

228

κακοήθεια

meanness = 1

229

καλλιέλαιος

cultivated olive tree = 1

230

καλῶς

well = 1

231

καταβαίνω

to come down, go down = 1

232

καταγγέλλω

to announce, declare, preach = 1

233

κατάγω

to bring down, lead down = 1

234

κατάλαλος

slanderer = 1

235

καταλαμβάνω

to take, overtake, reach = 1

236

καταλείπω

to leave, forsake = 1

237

καταλύω

to destroy, lodge = 1

238

κατανοέω

to understand, consider = 1

239

κατάνυξις

astonishment, insensitivity, stupor = 1

240

καταράομαι

to curse = 1

241

καταρτίζω

to mend, restore, create, strengthen = 1

242

κατασκάπτω

to ruin, destroy, burn to the ground = 1

243

καταφρονέω

to despise = 1

244

κατέναντι

(+gen) opposite, before, in the presence of = 1

245

κατηγορέω

to accuse, reproach; to be predicate = 1

246

κατηχέω

to instruct, catechize = 1

247

καύχημα

object of boasting, pride = 1

248

Κεγχρεαί

Cenchrea = 1

249

κενόω

to make of no effect, make empty = 1

250

κεραμεύς

potter = 1

251

κεφαλή

head = 1

252

κήρυγμα

preaching, proclamation = 1

253

κίνδυνος

danger, peril = 1

254

κλῆσις

calling = 1

255

κλίμα

region = 1

256

κοιλία

stomach, womb = 1

257

κοινωνία

fellowship, participation = 1

258

κολλάω

to glue, to join to = 1

259

Κούαρτος

Quartus = 1

260

κρέας

meat = 1

261

κτίζω

to create, build, found = 1

262

κύκλῳ

(+gen) round (prep.); in a circle (adv.) = 1

263

κωλύω

to hinder = 1

264

κῶμος

carousing = 1

265

λάρυγξ

throat = 1

266

λάχανον

vegetable = 1

267

λεῖμμα

remnant = 1

268

λειτουργέω

to serve, worship = 1

269

λιμός

famine = 1

270

λογικός

rational = 1

271

λόγιον

oracle, revelation; oracular breast-piece = 1

272

λογισμός

thought, deliberation, reasoning; reason = 1

273

Λούκιος

Lucius = 1

274

λυπέω

to grieve, pain = 1

275

λύπη

grief, pain = 1

276

Μακεδονία

Macedonia = 1

277

μανθάνω

to learn = 1

278

Μαρία

Mary = 1

279

μάρτυς

witness; martyr = 1

280

ματαιότης

futility = 1

281

ματαιόω

to be given to futility = 1

282

μέθη

strong drink; drunkenness = 1

283

μέμφομαι

to find fault with, to blame = 1

284

μένω

to remain, abide, stay = 1

285

μερίζω

to divide, distribute = 1

286

μεταμορφόω

to change form = 1

287

μετάνοια

repentance = 1

288

μεταξύ

(+gen) between; meanwhile (adv.) = 1

289

μέτρον

measurement, dimension; poetic meter = 1

290

μήπω

not yet = 1

291

μήτηρ

mother = 1

292

μήτρα

womb; matrix = 1

293

μισθός

wages; reward = 1

294

μνεία

remembrance, mention = 1

295

μόλις

scarcely, hardly = 1

296

μόρφωσις

outward form = 1

297

μωραίνω

make foolish, tasteless = 1

298

ναί

yes = 1

299

Νάρκισσος

Narcissus = 1

300

νεκρόω

to put to death = 1