Greek NT Verbs - Part 1 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Verbs - Part 1 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Verbs - Part 1 Deck (500):
1

εἰμί (2462)

I am

2

λέγω (2357)

to say, speak

3

ἔχω (708)

to have, hold

4

γίνομαι (669)

to become, be

5

ἔρχομαι (634)

to come, go

6

ποιέω (572)

to do, make

7

ὁράω (455)

to see

8

ἀκούω (428)

to hear

9

δίδωμι (417)

to give

10

οἶδα (324)

to know

11

λαλέω (296)

to speak

12

λαμβάνω (258)

to take, receive

13

πιστεύω (249)

to have faith (in), believe

14

γινώσκω (242)

to come to know, learn, know, realize

15

ἀποκρίνομαι (231)

to answer

16

ἐξέρχομαι (218)

to go out, come out

17

δύναμαι (210)

to be powerful, able

18

θέλω (208)

to will, wish, desire

19

εἰσέρχομαι (194)

to go or come in or into, enter

20

γράφω (191)

to write

21

εὑρίσκω (176)

to find

22

ἐσθίω (157)

to eat

23

ἵστημι (155)

to cause to stand, stand

24

πορεύομαι (153)

to go, proceed

25

φημί (152)

to say

26

καλέω (148)

to call, name invite

27

ἀγαπάω (147)

to love

28

ἐγείρω (144)

to raise up

29

ἀφίημι (143)

to let go, permit, forgive

30

ζάω (140)

to live

31

βλέπω (136)

to see

32

ἀποστέλλω (132)

to send

33

βάλλω (122)

to throw, put, cast

34

μένω (120)

to remain, abide

35

παραδίδωμι (119)

to hand over, betray

36

κρίνω (118)

to judge, decide

37

ἀπέρχομαι (117)

to depart, go away

38

ζητέω (117)

to seek

39

ἀποθνῄσκω (111)

to die

40

ἀνίστημι (110)

to cause to arise, arise

41

μέλλω (109)

to be about to

42

παρακαλέω (109)

to beseech, urge, exhort, comfort

43

σῴζω (108)

to save

44

αἴρω (101)

to take up, take away

45

δεῖ (101)

it is necessary

46

τίθημι (100)

to place

47

γεννάω (97)

to beget

48

διδάσκω (97)

to teach

49

περιπατέω (95)

to walk

50

φοβέω (95)

to fear

51

κάθημαι (91)

to sit

52

ἀκολουθέω (90)

to follow

53

ἀπόλλυμι (90)

to destroy; to perish (middle)

54

πίπτω (90)

to fall

55

ἄρχω (86)

to rule

56

πληρόω (86)

to fill, fulfill

57

προσέρχομαι (86)

to come to

58

προσεύχομαι (85)

to pray

59

ἀναβαίνω (82)

to go up

60

ἐκβάλλω (81)

to cast out

61

καταβαίνω (81)

to go down

62

ἀνοίγω (79)

to open

63

πέμπω (79)

to send

64

ὑπάγω (79)

to depart

65

μαρτυρέω (78)

to bear witness, testify

66

βαπτίζω (77)

to baptize

67

ἀποκτείνω (74)

to kill

68

χαίρω (74)

to rejoice

69

πίνω (73)

to drink

70

αἰτέω (70)

to ask

71

τηρέω (70)

to keep

72

ἄγω (69)

to lead

73

ἀπολύω (66)

to release

74

φέρω (66)

to carry, bear, bring, lead

75

θεωρέω (64)

to look at, behold

76

ἐρωτάω (63)

to ask, request, entreat

77

δοκέω (62)

to think; seem

78

δοξάζω (61)

to glorify

79

κηρύσσω (61)

to proclaim, preach

80

προσκυνέω (60)

to worship

81

ὑπάρχω (60)

to be, exist

82

ἀσπάζομαι (59)

to greet, salute

83

συνάγω (59)

to gather together

84

δέχομαι (56)

to receive

85

ἐπερωτάω (56)

to ask, question, demand of

86

κράζω (55)

to cry out

87

εὐαγγελίζω (54)

to bring good news, preach good tidings

88

σπείρω (54)

to sow

89

πείθω (52)

to persuade

90

παραλαμβάνω (49)

to receive, take

91

φανερόω (49)

to manifest, make manifest, reveal

92

ἀποδίδωμι (48)

to give back, pay; to sell (middle)

93

κρατέω (47)

to grasp

94

προσφέρω (47)

to bring to, offer

95

καθίζω (46)

to seat, sit

96

σταυρόω (46)

to crucify

97

ἀπαγγέλλω (45)

to announce, report

98

διώκω (45)

to pursue, persecute

99

ἐπιγινώσκω (44)

to come to know, recognize

100

κατοικέω (44)

to inhabit, dwell

101

ἁμαρτάνω (43)

to sin

102

δέω (43)

to bind

103

διέρχομαι (43)

to pass through

104

θαυμάζω (43)

to marvel, wonder at

105

θεραπεύω (43)

to heal

106

φωνέω (43)

to call

107

ἐγγίζω (42)

to come near

108

λύω (42)

to loose

109

οἰκοδομέω (42)

to build, edify

110

πάσχω (42)

to suffer

111

ἐπιτίθημι (41)

to lay upon

112

ἐργάζομαι (41)

to work

113

εὐλογέω (41)

to bless

114

παρίστημι (41)

to be present, stand by

115

ἑτοιμάζω (40)

to prepare

116

κλαίω (40)

to weep

117

λογίζομαι (40)

to account, reckon

118

μισέω (40)

to hate

119

ἅπτω (39)

to touch

120

δικαιόω (39)

to justify, pronounce righteous

121

περισσεύω (39)

to abound, be rich

122

πλανάω (39)

to lead astray

123

πράσσω (39)

to do, perform

124

εὐχαριστέω (38)

to give thanks

125

πειράζω (38)

to test, tempt, attempt

126

ὑποτάσσω (38)

to subject, put in subjection

127

βούλομαι (37)

to wish, determine

128

διακονέω (37)

to wait upon, serve

129

καυχάομαι (37)

to boast

130

παραγίνομαι (37)

to come, arrive

131

ἐπιστρέφω (36)

to turn to, return

132

ὀφείλω (35)

to owe, ought

133

ὑποστρέφω (35)

to return

134

βλασφημέω (34)

to revile, blaspheme

135

ἔξειμι (34)

to depart, leave

136

μετανοέω (34)

to repent

137

ἀρνέομαι (33)

to deny

138

ἀσθενέω (33)

to be weak, sick

139

δείκνυμι (33)

to show

140

ἐκπορεύομαι (33)

to go out

141

φαίνω (33)

to shine, appear

142

ἀναγινώσκω (32)

to read

143

παραγγέλλω (32)

to command, charge

144

ἐλπίζω (31)

to hope

145

καθαρίζω (31)

to cleanse

146

φυλάσσω (31)

to guard, keep

147

ἀγοράζω (30)

to buy

148

ἐπικαλέω (30)

to call, name; to invoke, appeal to (middle)

149

συνέρχομαι (30)

to come together

150

ἐλεέω (29)

to have mercy

151

ἐπιτιμάω (29)

to rebuke, warn

152

παρέρχομαι (29)

to pass by, pass away; to arrive

153

προσκαλέομαι (29)

to summon, call to

154

σκανδαλίζω (29)

to cause to stumble

155

φεύγω (29)

to flee

156

ἁγιάζω (28)

to sanctify

157

ἀδικέω (28)

to wrong, do wrong, harm

158

γαμέω (28)

to marry

159

ἡγέομαι (28)

to be chief; to think, regard, consider

160

ἥκω (28)

to have come

161

ἰσχύω (28)

to be strong, able

162

νικάω (28)

to conquer

163

προφητεύω (28)

to prophesy

164

τελέω (28)

to finish, fulfill

165

βαστάζω (27)

to bear, carry

166

δουλεύω (27)

to serve

167

ἐκχέω (27)

to pour out

168

ἐνδύω (27)

to put on, clothe

169

καταργέω (27)

to bring to naught, abolish

170

ἀποκαλύπτω (26)

to reveal

171

ἰάομαι (26)

to heal

172

λυπέω (26)

to grieve

173

ὄμνυμι (26)

to swear, take an oath

174

ὁμολογέω (26)

to confess, profess

175

συνίημι (26)

to understand

176

φρονέω (26)

to think

177

ἀναβλέπω (25)

to look up, receive sight

178

γνωρίζω (25)

to make known

179

κελεύω (25)

to order

180

μανθάνω (25)

to learn

181

μνημονεύω (25)

to remember

182

φιλέω (25)

to love

183

ἀναιρέω (24)

to take up; to kill, put to death

184

καταλείπω (24)

to leave

185

κεῖμαι (24)

to lie, be laid

186

πάρειμι (24)

to be present; to have arrived

187

πίμπλημι (24)

to fill

188

προσέχω (24)

to attend to, give heed to

189

ἀνάγω (23)

to lead up; to put to sea, set sail (middle)

190

αὐξάνω (23)

to cause to grow; increase

191

κατηγορέω (23)

to accuse

192

κοπιάω (23)

to toil, labor

193

κωλύω (23)

to forbid, hinder, prevent

194

μιμνῄσκομαι (23)

to remember

195

πεινάω (23)

to hunger

196

περιβάλλω (23)

to put around, clothe

197

τελειόω (23)

to fulfill, make perfect

198

χαρίζομαι (23)

to give freely, forgive

199

ἀγνοέω (22)

to not know, be unaware

200

γρηγορέω (22)

to watch, keep watch

201

δέομαι (22)

to beseech

202

δοκιμάζω (22)

to prove, approve

203

ἐκλέγω (22)

to pick out, choose

204

θεάομαι (22)

to behold

205

καθεύδω (22)

to sleep

206

κατεργάζομαι (22)

to work out, produce

207

προσδοκάω (22)

to wait for, look for

208

πωλέω (22)

to sell

209

βασιλεύω (21)

to reign

210

ἐνεργέω (21)

to work, effect

211

εὐδοκέω (21)

to think it good, be well pleased with

212

ἐφίστημι (21)

to stand over, come upon

213

θερίζω (21)

to reap

214

καθίστημι (21)

to set, constitute, put in charge

215

λατρεύω (21)

to serve, worship

216

στρέφω (21)

to turn

217

τιμάω (21)

to honor

218

ὑπακούω (21)

to obey

219

κατακρίνω (20)

to condemn

220

νηστεύω (20)

to fast

221

προάγω (20)

to lead forth, go before

222

τρέχω (20)

to run

223

ὑψόω (20)

to lift up, exalt

224

ἀπέχω (19)

to have received; to be distant

225

διακρίνω (19)

to discriminate, judge; to doubt (middle)

226

ἐπαίρω (19)

to lift up

227

ἐπιλαμβάνω (19)

to take hold of

228

μεριμνάω (19)

to be anxious, distracted

229

παρατίθημι (19)

to set before; to entrust (middle)

230

ὑπομένω (19)

to tarry; to endure

231

εἰσπορεύομαι (18)

to enter

232

ἐπιβάλλω (18)

to lay upon

233

ἐπιτρέπω (18)

to permit

234

καταγγέλλω (18)

to proclaim

235

κληρονομέω (18)

to inherit

236

κοιμάομαι (18)

to sleep, fall asleep

237

κρύπτω (18)

to conceal

238

παρέχω (18)

to offer, afford

239

προστίθημι (18)

to add, add to

240

τίκτω (18)

to give birth to

241

ἀνέχω (17)

to endure

242

ἀρέσκω (17)

to please

243

ἐλέγχω (17)

to convict, reprove

244

ἐξίστημι (17)

to amaze, be amazed

245

καταλύω (17)

to destroy; to lodge

246

κατέχω (17)

to hold back, hold fast

247

κερδαίνω (17)

to gain

248

νίπτω (17)

to wash

249

περιτέμνω (17)

to circumcize

250

ρ`ύομαι (17)

to rescue, deliver

251

ταράσσω (17)

to trouble

252

ἀθετέω (16)

to reject

253

ἀνακρίνω (16)

to examine

254

διαλογίζομαι (16)

to debate, reason

255

διατάσσω (16)

to command

256

διψάω (16)

to thirst

257

ἐκτείνω (16)

to stretch forth, stretch out

258

ἐμβαίνω (16)

to embark

259

ἐπιθυμέω (16)

to desire

260

ἐπιμένω (16)

to continue

261

κατέρχομαι (16)

to come down, go down

262

κλείω (16)

to shut

263

συλλαμβάνω (16)

to take, conceive

264

συνίστημι (16)

to commend (transitive); to stand with, consist (intransitive)

265

τολμάω (16)

to dare

266

ὑστερέω (16)

to lack, need

267

χορτάζω (16)

to eat to the full, be satisfied, be filled

268

ἀγαλλιάω (15)

to exult, rejoice

269

ἀπάγω (15)

to lead away

270

γεύω (15)

to taste

271

δέρω (15)

to beat

272

διαμαρτύρομαι (15)

to testify solemnly

273

ἐντέλλομαι (15)

to command

274

ἐπαγγέλλομαι (15)

to promise

275

καταλαμβάνω (15)

to overtake, apprehend

276

κτίζω (15)

to create

277

μοιχεύω (15)

to commit adultery

278

νομίζω (15)

to suppose

279

ξηραίνω (15)

to dry up

280

ὁμοιόω (15)

to make like, liken, compare

281

παύω (15)

to cease

282

ποτίζω (15)

to give drink to

283

προλέγω (15)

to say beforehand

284

σαλεύω (15)

to shake

285

συμφέρω (15)

to bring together; it is profitable

286

σφραγίζω (15)

to seal

287

ὠφελέω (15)

to profit

288

ἀναγγέλλω (14)

to announce, report

289

ἀνάκειμαι (14)

to recline (at meals)

290

ἀναχωρέω (14)

to depart, withdraw

291

ἀνθίστημι (14)

to resist, oppose

292

ἀπειθέω (14)

to disbelieve, disobey

293

ἁρπάζω (14)

to seize

294

ἀτενίζω (14)

to gaze, stare

295

ἀφίστημι (14)

to withdraw, depart, fall away

296

ἐπίσταμαι (14)

to understand, know

297

εὐφραίνω (14)

to rejoice

298

θύω (14)

to sacrifice, kill

299

κατανοέω (14)

to observe

300

κατεσθίω (14)

to eat up, devour

301

κλάω (14)

to break

302

κοινόω (14)

to make common, to defile

303

μερίζω (14)

to divide

304

νοέω (14)

to understand

305

προσδέχομαι (14)

to receive, wait for

306

ταπεινόω (14)

to humble

307

ἀναλαμβάνω (13)

to take up

308

γέμω (13)

to fill

309

δαιμονίζομαι (13)

to be demon possessed

310

διαλέγομαι (13)

to dispute, reason

311

διαφέρω (13)

to differ

312

ἐκπλήσσω (13)

to be astonished, amazed

313

ἐμπαίζω (13)

to mock

314

ἐξαποστέλλω (13)

to send forth

315

ἐπιζητέω (13)

to seek for

316

καταισχύνω (13)

to put to shame

317

καταντάω (13)

to come to, arrive

318

καταρτίζω (13)

to mend, fit, perfect, prepare

319

κλέπτω (13)

to steal

320

παιδεύω (13)

to teach, chastise, discipline

321

στηρίζω (13)

to establish

322

τύπτω (13)

to smite

323

χωρίζω (13)

to separate, depart, leave

324

ἀναπαύω (12)

to refresh; to take rest (middle)

325

ἀναπίπτω (12)

to recline

326

βασανίζω (12)

to torment

327

βοάω (12)

to cry aloud

328

ἐμβλέπω (12)

to look at

329

ἐξάγω (12)

to lead out

330

κατακαίω (12)

to burn up

331

κατάκειμαι (12)

to lie down, lie sick, recline (at meals)

332

κολλάω (12)

to join, cleave to

333

μεταβαίνω (12)

to depart

334

παραιτέομαι (12)

to make excuse, refuse

335

πιάζω (12)

to take

336

πληθύνω (12)

to multiply

337

πλουτέω (12)

to be rich

338

προσλαμβάνω (12)

to receive, accept, take aside

339

πυνθάνομαι (12)

to inquire

340

σαλπίζω (12)

to sound a trumpet

341

σπλαγχνίζομαι (12)

to have compassion

342

συνέχω (12)

to hold fast, oppress

343

τυγχάνω (12)

to obtain, happen

344

ὑγιαίνω (12)

to be in good health

345

φονεύω (12)

to kill, murder

346

ψεύδομαι (12)

to lie

347

ἀντιλέγω (11)

to speak against, oppose

348

ἀπαρνέομαι (11)

to deny

349

διαμερίζω (11)

to divide, distribute

350

ἐάω (11)

to permit, allow

351

εἰσάγω (11)

to lead in

352

ἐνδείκνυμι (11)

to show forth, show, demonstrate

353

ἐξουθενέω (11)

to despise

354

ἐπαισχύνομαι (11)

to be ashamed

355

ἐπιπίπτω (11)

to fall upon

356

ἐπισκέπτομαι (11)

to visit, have a care for

357

ζηλόω (11)

to be zealous

358

ζῳοποιέω (11)

to make alive

359

θανατόω (11)

to put to death

360

θάπτω (11)

to bury

361

καίω (11)

to burn

362

κατασκευάζω (11)

to prepare

363

κλίνω (11)

to cause to bend, bow

364

μετρέω (11)

to measure

365

ποιμαίνω (11)

to shepherd, rule

366

σπουδάζω (11)

to hasten, be eager

367

σχίζω (11)

to split, tear

368

τελευτάω (11)

to die

369

φυτεύω (11)

to plant

370

φωτίζω (11)

to give light, enlighten

371

χράω (11)

to use

372

ἀναφέρω (10)

to bring up, offer

373

ἀπολαμβάνω (10)

to receive from

374

ἀπολογέομαι (10)

to defend one's self

375

ἀφαιρέω (10)

to take away

376

ἀφορίζω (10)

to separate, set apart

377

ἐγκαταλείπω (10)

to leave behind, forsake, abandon

378

ἐκκόπτω (10)

to cut out, cut off

379

ἐκπίπτω (10)

to fall away

380

ἐμφανίζω (10)

to manifest, disclose

381

ἐξομολογέω (10)

to confess, profess

382

ἐπιτάσσω (10)

to command

383

ἐπιτελέω (10)

to complete, perform, finish

384

θλίβω (10)

to press, oppress

385

κομίζω (10)

to receive

386

κοσμέω (10)

to adorn

387

μακροθυμέω (10)

to be patient

388

μέλω (10)

it is a care

389

νουθετέω (10)

to admonish, exhort

390

ξενίζω (10)

to entertain (a stranger); to startle, bewilder

391

ὀνομάζω (10)

to name

392

παράγω (10)

to pass by

393

πατάσσω (10)

to smite

394

πενθέω (10)

to mourn

395

προσκαρτερέω (10)

to continue in or with

396

σέβω (10)

to reverence, worship

397

σιγάω (10)

to be silent, become silent

398

σιωπάω (10)

to be silent

399

συζητέω (10)

to discuss, dispute

400

σφάζω (10)

to slay

401

ὑπαντάω (10)

to meet, go to meet

402

φείδομαι (10)

to spare

403

χωρέω (10)

to make room for; to hold

404

ἀγαθοποιέω (9)

to do good, right

405

ἀλείφω (9)

to anoint

406

ἀναγκάζω (9)

to force, compel, urge

407

ἀναστρέφω (9)

to return; to live

408

ἀνατέλλω (9)

to cause to rise

409

ἀποδοκιμάζω (9)

to reject

410

ἀποστρέφω (9)

to turn away, turn back

411

ἀποτίθημι (9)

to put off, lay aside

412

βόσκω (9)

to feed

413

διασκορπίζω (9)

to scatter, separate, squander

414

διατρίβω (9)

to continue

415

ἐντρέπω (9)

to turn about, to reverence, to put to shame, respect

416

ἐπέρχομαι (9)

to come to or upon

417

ἐπιδίδωμι (9)

to give to

418

ἐπιποθέω (9)

to long for

419

θνῄσκω (9)

to die

420

καθαιρέω (9)

to take down, pull down

421

κατάγω (9)

to bring down

422

καταφρονέω (9)

to think little of, despise

423

κραυγάζω (9)

to cry out

424

κρούω (9)

to knock, strike

425

λιθάζω (9)

to throw stones, to stone

426

μεταπέμπομαι (9)

to send after, summon

427

οἰκέω (9)

to inhabit, dwell, live

428

ὀνειδίζω (9)

to reproach

429

παρρησιάζομαι (9)

to speak freely or boldly

430

πιπράσκω (9)

to sell

431

πλεονάζω (9)

to superabound, to make to abound

432

προέρχομαι (9)

to go in front, precede

433

προπέμπω (9)

to send before, send forth

434

στήκω (9)

to stand, stand fast

435

τρέφω (9)

to make to grow, to nourish, feed

436

φθείρω (9)

to destroy, corrupt, spoil

437

χρηματίζω (9)

to instruct, reveal, answer, warn

438

ἀγωνίζομαι (8)

to contend for a prize, struggle

439

αἰνέω (8)

to praise

440

ἀνακλίνω (8)

to lay upon, lay down, to lie back

441

ἀντίκειμαι (8)

to lie opposite, i.e. oppose, withstand

442

ἄπειμι (8)

to go away, depart; to be absent

443

ἀπεκδέχομαι (8)

to await eagerly

444

ἀπιστέω (8)

to disbelieve, be faithless

445

ἀποκαθιστάνω (8)

to restore, bring back

446

ἀρκέω (8)

to assist, suffice

447

βεβαιόω (8)

to confirm, secure

448

βοηθέω (8)

to come to the aid of

449

γεμίζω (8)

to fill

450

γογγύζω (8)

to mutter, murmur

451

διανοίγω (8)

to open up completely

452

διαστέλλω (8)

to set apart, fig. to distinguish, to charge expressly

453

διασῴζω (8)

to bring safely through (a danger), to save thoroughly

454

διηγέομαι (8)

to relate fully

455

δουλόω (8)

to enslave, bring under subjection

456

εἰσφέρω (8)

to carry inward, bring in

457

ἐκφέρω (8)

to carry out, bring forth

458

ἐκφεύγω (8)

to flee away

459

ἕλκω (8)

to drag

460

ἐξαιρέω (8)

to take out, to deliver

461

ἐπιλανθάνομαι (8)

to forget, neglect

462

ἐπισυνάγω (8)

gather, gather together

463

ἐραυνάω (8)

to search, examine, inquire

464

θησαυρίζω (8)

to lay up, store up, treasure

465

καλύπτω (8)

to cover

466

καρποφορέω (8)

to bear fruit

467

κατηχέω (8)

to teach by word of mouth

468

κινέω (8)

to move

469

κοινωνέω (8)

to have a share of

470

κόπτω (8)

to strike, smite

471

μεγαλύνω (8)

to make or declare great, enlarge, exalt

472

μεθερμηνεύω (8)

to translate, to interpret

473

μετέχω (8)

to partake of, share in

474

ὀργίζω (8)

to make angry

475

ὁρίζω (8)

to mark off by boundaries, to determine

476

περιτίθημι (8)

to place around

477

πορνεύω (8)

to commit fornication

478

προΐστημι (8)

to put before, to set over, to rule

479

προσκόπτω (8)

to strike a against, to stumble

480

προσπίπτω (8)

to fall upon, fall prostrate before

481

ῥίπτω (8)

to throw, cast, to throw off, toss

482

συγκαλέω (8)

to call together

483

συλλέγω (8)

to collect, gather

484

συμβαίνω (8)

to come together, to come to pass, happen

485

τάσσω (8)

to arrange, appoint, order

486

ἀγανακτέω (7)

to be indignant

487

ἁγνίζω (7)

to purify, cleanse from defilement

488

ἀνταποδίδωμι (7)

to recompense, repay

489

ἀξιόω (7)

to consider worthy

490

ἀποδέχομαι (7)

to receive gladly, welcome

491

ἀπολείπω (7)

to leave, leave behind, abandon

492

ἀτιμάζω (7)

to dishonor

493

βρέχω (7)

to send rain, to rain, to wet

494

γαμίζω (7)

to give in marriage

495

δηλόω (7)

to make clear, declare

496

διαστρέφω (7)

to distort, pervert, misinterpret, corrupt

497

διατίθημι (7)

to grant, dispose of by a will

498

ἐγκαλέω (7)

to accuse, bring a charge

499

ἐκζητέω (7)

to seek out, inquire

500

ἐλευθερόω (7)

to set free, exempt (from liability)