Greek NT Vocab - Ephesians - Part 2 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Vocab - Ephesians - Part 2 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Vocab - Ephesians - Part 2 Deck (227):
1

ἐάν_1

if = 1

2

ἐγκακέω

to become discouraged = 1

3

εἰδωλολάτρης

idolater = 1

4

ἐκεῖνος

that, that one, he = 1

5

ἐκλέγομαι

to choose, select = 1

6

ἐκπορεύομαι

to go, come out = 1

7

ἐλάχιστος

least = 1

8

ἔλεος

mercy = 1

9

ἐλεύθερος

free = 1

10

ἐνδείκνυμι

to show forth, exhibit = 1

11

ἔνδοξος

honored, eminent; glorious = 1

12

ἐνδυναμόω

to be strong = 1

13

ἐξαγοράζω

to buy time, redeem = 1

14

ἐξισχύω

to be able = 1

15

ἐπέρχομαι

to come upon, be at hand = 1

16

ἐπιδύω

to set, go down = 1

17

ἐπιφαύσκω

to give light = 1

18

ἐπιχορηγία

supply, support = 1

19

ἐποικοδομέω

to build up = 1

20

ἐργάζομαι

to work = 1

21

ἐργασία

work, gain, profit = 1

22

ἔσω

(+gen) inside (prep.); within (adv.) = 1

23

ἕτερος

other, another = 1

24

ἑτοιμασία

readiness, equipment, preparation = 1

25

εὖ

well, good = 1

26

εὐαγγελιστής

evangelist = 1

27

εὐάρεστος

acceptable = 1

28

εὐλογέω

to bless = 1

29

εὐλογητός

blessed = 1

30

εὐλογία

blessing = 1

31

εὔνοια

benevolence, good will = 1

32

εὔσπλαγχνος

tenderhearted, compassionate = 1

33

εὐτραπελία

vulgar talk = 1

34

εὐχαριστία

thanksgiving, thankfulness; eucharist = 1

35

εὐωδία

fragrant aroma, sweet smell = 1

36

Ἔφεσος

Ephesus = 1

37

ζωή

life, living, way of life = 1

38

ἡλικία

time of life, life span, height = 1

39

ἥλιος

sun = 1

40

θάλπω

to warm, take care of = 1

41

θεμέλιος

foundation = 1

42

θεμελιόω

to found = 1

43

θλῖψις

trouble, tribulation, oppression = 1

44

θυμός

anger; soul, spirit, sorrow, mind = 1

45

θυρεός

shield = 1

46

θυσία

sacrifice = 1

47

θώραξ

breastplate = 1

48

Ἰσραήλ

Israel = 1

49

καθαρίζω

to cleanse = 1

50

καθεύδω

to sleep = 1

51

καθίζω

to sit, set, place = 1

52

κακία

evil, trouble = 1

53

κάμπτω

to bend = 1

54

καρπός

fruit = 1

55

καταβολή

foundation, building, structure = 1

56

καταλαμβάνω

to take, overtake, reach = 1

57

καταλείπω

to leave, forsake = 1

58

καταντάω

to come, arrive = 1

59

καταργέω

to leave idle, occupy, make of no effect, nullify = 1

60

καταρτισμός

training, equipping = 1

61

κατενώπιον

(+gen) before = 1

62

κατεργάζομαι

to work, prepare, make, oppress, subdue = 1

63

κατοικέω

to settle, dwell, inhabit = 1

64

κατοικητήριον

house, dwelling place = 1

65

κατώτερος

lower = 1

66

καυχάομαι

to boast, glory = 1

67

κενός

empty, foolish, worthless = 1

68

κληρόω

to receive by lot, choose = 1

69

κλυδωνίζομαι

to be sea-tossed, thrown into confusion = 1

70

κομίζω

to bring, receive = 1

71

κοπιάω

to toil, grow tired, be weary = 1

72

κοσμοκράτωρ

world ruler = 1

73

κραταιόω

to become strong, prevail = 1

74

κραυγή

shout, outcry = 1

75

κρυφῇ

secretly = 1

76

κυβεία

trickery = 1

77

κυριότης

power, authority = 1

78

λουτρόν

washing, washing place; baptism = 1

79

λυπέω

to grieve, pain = 1

80

λύω

to loosen, release = 1

81

μακροθυμία

patience, endurance = 1

82

μακροχρόνιος

long-lived = 1

83

μανθάνω

to learn = 1

84

μαρτύρομαι

to testify; to call to witness = 1

85

ματαιότης

futility = 1

86

μάχαιρα

dagger; short-sword = 1

87

μέγας

great, large, old = 1

88

μέγεθος

greatness = 1

89

μεθύσκω

to get drunk = 1

90

μέλλω

to be about to; to linger = 1

91

μέν

indeed, on the one hand = 1

92

μεσότοιχον

dividing wall = 1

93

μεταδίδωμι

to impart, share, distribute = 1

94

μέχρι

(+gen) up to (prep.); until (conj.) = 1

95

μηδείς

no; no one = 1

96

μῆκος

length (dimension) = 1

97

μιμητής

imitator = 1

98

μισέω

to hate = 1

99

μνεία

remembrance, mention = 1

100

μνημονεύω

to remember, mention = 1

101

μόνος

only, alone = 1

102

μωρολογία

foolish talk = 1

103

ναός

temple, shrine; palace = 1

104

νήπιος

child = 1

105

νόμος

law, principle = 1

106

νουθεσία

warning = 1

107

νυνί

now = 1

108

οἰκεῖος

kin, family member; friendly, personal, suitable = 1

109

οἶνος

wine = 1

110

ὀλίγος

little, few = 1

111

ὀργίζω

to be angry = 1

112

ὁσιότης

piety, holiness = 1

113

ὀσμή

smell, stench = 1

114

ὀσφῦς

waist = 1

115

οὐδείς

no one, nothing = 1

116

οὐκέτι

no longer = 1

117

ὀφείλω

to be obligated = 1

118

ὀφθαλμοδουλία

service to impress = 1

119

ὀφθαλμός

eye = 1

120

παιδεία

instruction, discipline = 1

121

παλαιός

old = 1

122

πάλη

struggle = 1

123

πανουργία

craftiness = 1

124

πάντοτε

always = 1

125

παρίστημι

to present, stand by = 1

126

πάροικος

stranger = 1

127

παροργίζω

to make angry = 1

128

παροργισμός

wrath, provocation = 1

129

παρρησιάζομαι

to speak with boldness = 1

130

πατριά

family, people = 1

131

παύω

to cease, stop = 1

132

πέμπω

to send = 1

133

πεποίθησις

confidence = 1

134

περιζώννυμι

to wrap around, make oneself ready = 1

135

περικεφαλαία

helmet = 1

136

περιποίησις

preservation; obtaining; possession = 1

137

περισσεύω

to abound = 1

138

περιτομή

circumcision = 1

139

περιφέρω

to carry about = 1

140

πικρία

bitterness = 1

141

πλάνη

error = 1

142

πλάτος

breadth = 1

143

πλεονέκτης

greedy person = 1

144

πλήν

(+gen) only, except (prep.); but, nevertheless (conj.) = 1

145

πλησίον

(+gen) near; neighbor = 1

146

πλούσιος

rich = 1

147

ποίημα

created thing; deed = 1

148

ποιμήν

shepherd = 1

149

πολιτεία

citizenship; civic life, republic; life = 1

150

πολυποίκιλος

multicolored, diverse, intricate = 1

151

πολύς

much, many = 1

152

πονηρία

wickedness = 1

153

πορνεία

sexual immorality = 1

154

πόρνος

sexually immoral man; prostitute chaser = 1

155

πράσσω

to do, to accomplish = 1

156

πραΰτης

gentleness = 1

157

πρέπω

to be fitting = 1

158

πρεσβεύω

to be an ambassador; to serve, negotiate = 1

159

πρό

(+gen) before, above = 1

160

προγράφω

to write formerly = 1

161

προελπίζω

to trust first = 1

162

προετοιμάζω

to prepare ahead of time = 1

163

προσεύχομαι

to pray = 1

164

προσκαρτέρησις

perseverance = 1

165

προσκολλάω

to cause to stick; to stick, cleave to; to be united = 1

166

προσφορά

offering = 1

167

προσωπολημψία

favoritism = 1

168

πρότερος

former, formerly = 1

169

προτίθημι

to set forth; to purpose = 1

170

πρῶτος

first, prominent, former = 1

171

πυρόω

to burn = 1

172

πώρωσις

stubbornness = 1

173

πῶς

how? in what way? = 1

174

ῥιζόω

to take root = 1

175

ῥυτίς

fold, wrinkle = 1

176

σαπρός

rotten = 1

177

σβέννυμι

to extinguish, quench = 1

178

σκοτόω

to darken = 1

179

σοφός

wise; skilled = 1

180

σπίλος

stain = 1

181

σπουδάζω

to do one's best; to hasten, labor over = 1

182

σταυρός

cross = 1

183

συγκαθίζω

to sit together = 1

184

συγκληρονόμος

sharing inheritance together; co-inheritor = 1

185

συγκοινωνέω

to take part in = 1

186

συζωοποιέω

to make alive together with = 1

187

συμβιβάζω

to advise; to bring together, unite = 1

188

συμπολίτης

fellow citizen = 1

189

σύνδεσμος

ligament, joint; bond, chain; conspiracy = 1

190

συνεγείρω

to help raise up; to raise together with = 1

191

σύνεσις

understanding, intelligence = 1

192

συνίημι

to understand, to think about = 1

193

συνοικοδομέω

to build together = 1

194

σύσσωμος

part of the same body; co-body member = 1

195

σωτήρ

savior, Savior = 1

196

σωτηρία

salvation = 1

197

σωτήριον

salvation; peace-offering = 1

198

ταπεινοφροσύνη

humility = 1

199

τέ

and, so, both/and = 1

200

τέλειος

complete, perfect = 1

201

τηρέω

to keep, to guard = 1

202

τιμάω

to honor = 1

203

τοιοῦτος

such, of such kind = 1

204

τόπος

place, position; opportunity; passage = 1

205

τρόμος

trembling = 1

206

Τυχικός

Tychicus = 1

207

ὕδωρ

water = 1

208

υἱοθεσία

adoption = 1

209

ὕμνος

hymn; praise song = 1

210

ὑπερεκπερισσοῦ

more than ever, far beyond = 1

211

ὑποδέω

to put on, bind on = 1

212

φθείρω

to corrupt, destroy = 1

213

φοβέω

to fear = 1

214

φραγμός

fence, wall = 1

215

φρόνησις

wisdom = 1

216

φύσις

nature = 1

217

χαριτόω

to be gracious, be favored, bestow on freely = 1

218

χείρ

hand = 1

219

χειροποίητος

hand-made = 1

220

χρηστός

kind = 1

221

χρηστότης

kindness = 1

222

χωρίς

(+gen) without (prep.); separately (adv) = 1

223

ψάλλω

to play a harp; to sing a psalm = 1

224

ψαλμός

psalm = 1

225

ψεῦδος

lie; falsehood = 1

226

ψυχή

soul, self, inner life = 1

227

ᾠδή

song = 1