Greek NT Nouns - Part 4 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Nouns - Part 4 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Nouns - Part 4 Deck (343):
1

κῆτος, -ους, τό (1)

a sea-monster

2

κιννάμωμον, -ου, τό (1)

cinnamon

3

κλέμμα, -τος, τό (1)

stealing, theft

4

κλέος, -ους, τό (1)

fame, glory

5

κλινάριον, -ου, τό (1)

a bed, cot

6

κλισία, -ας, ἡ (1)

a group of people eating together

7

κοίμησις, -εως, ἡ (1)

sleep, a resting

8

κοιτών, -ῶνος, ὁ (1)

a bedroom, bedchamber

9

κολακεία, -ας, ἡ (1)

flattery

10

κολλούριον, -ου, τό (1)

eye salve

11

κολωνία, -ας, ἡ (1)

a colony

12

κόμη, -ης, ἡ (1)

(long) hair

13

κοπετός, -ου, ὁ (1)

mourning, lamentation

14

κοπή, -ῆς, ἡ (1)

a miting, slaughter

15

κοπρία, -ας, ἡ (1)

a manure pile

16

κόπριον, -ου, τό (1)

dung, manure , filth, dirt

17

κόραξ, -ακος, ὁ (1)

crow, raven

18

κορβανᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

temple treasury

19

κόρος, -ου, ὁ (1)

measure

20

κοσμοκράτωρ, -ορος, ὁ (1)

a world ruler

21

κραιπάλη, -ης, ἡ (1)

drinking bout, drunken dissipation

22

κριθή, -ῆς, ἡ (1)

barley

23

κρύπτη, -ης, ἡ (1)

a dark and hidden place, a cellar, crypt

24

κτήτωρ, -ορος, ὁ (1)

an owner

25

κυβεία, -ας, ἡ (1)

craftiness, trickery

26

κυβέρνησις, -εως, ἡ (1)

an administration

27

κυλισμός, -οῦ, ὁ (1)

a rolling, wallowing

28

κύμβαλον, -ου, τό (1)

a cymbal

29

κύμινον, -ου, τό (1)

cummin

30

κῶλον, -ου, τό (1)

a dead body, corpse

31

κωμόπολις, -εως, ἡ (1)

a market town, country town

32

κώνωψ, -ωπος, ὁ (1)

a gnat, mosquito

33

λαμπρότης, -ητος, ἡ (1)

shining, brilliance

34

λάρυγξ, -γγος, ὁ (1)

the throat

35

λεῖμμα, -τος, τό (1)

remnant

36

λεπίς, -ίδος, ἡ (1)

a scale (of a fish)

37

λήθη, -ης, ἡ (1)

forgetfulness

38

λῆμψις, -εως, ἡ (1)

receiving

39

λῆρος, -ου, ὁ (1)

idle talk, empty talk, nonsense

40

Λιβερτῖνος, -ου, ὁ (1)

a freedman

41

λίψ (1)

the southwest

42

λογομαχία, -ας, ἡ (1)

a dispute about words

43

λόγχη, -ης, ἡ (1)

a spear, lance

44

λύσις, -εως, ἡ (1)

a release, separation, loosing

45

λυτρωτής, -οῦ, ὁ (1)

a redeemer, deliverer

46

μαγεία, -ας, ἡ (1)

magic

47

μαθήτρια, -ας, ἡ (1)

a female disciple, disciple

48

μάκελλον, -ου, τό (1)

a meat market, food market

49

μάμμη, -ης, ἡ (1)

a grandmother

50

μανία, -ας, ἡ (1)

madness, frenzy

51

μάρμαρος, -ου, ὁ (1)

marble

52

ματαιολογία, -ας, ἡ (1)

empty, idle, fruitless talk

53

μέγεθος, -ους, τό (1)

size, greatness

54

μεμβράνα, -ης, ἡ (1)

a parchment

55

μεριστής, -οῦ, ὁ (1)

a divider, arbitrator

56

μεσότοιχον, -ου, τό (1)

a middle wall, dividing wall

57

μετάλημψις, -εως, ἡ (1)

sharing

58

μετοχή, -ῆς, ἡ (1)

a sharing, partnership

59

μετρητής, -οῦ, ὁ (1)

a liquid measure

60

μηλωτή, -ῆς, ἡ (1)

a sheepskin

61

μηρός, -οῦ, ὁ (1)

the thigh

62

μητρολῴας, -ου, ὁ (1)

one who murders his mother, a matricide

63

μίασμα, -τος, τό (1)

a shameful deed, misdeed, crime

64

μιασμός, -οῦ, ὁ (1)

defilement, corruption

65

μίγμα, -τος, τό (1)

a mixture, compound

66

μίλιον, -ου, τό (1)

a mile

67

μισθαποδότης, -ου, ὁ (1)

a rewarder

68

μίσθωμα, -τος, τό (1)

what is rented, a rented house

69

μνήμη, -ης, ἡ (1)

a memory, remembrance

70

μολυσμός, -οῦ, ὁ (1)

defilement

71

μομφή, -ῆς, ἡ (1)

blame, (cause for) complaint

72

μουσικός, -οῦ, ὁ (1)

a musician

73

μυελός, -ου, ὁ (1)

marrow

74

μώλωψ, -ωπος, ὁ (1)

a bruise, wound

75

μῶμος, -ου, ὁ (1)

a defect, blemish

76

μωρολογία, -ας, ἡ (1)

foolish or silly talk

77

ναύκληρος, -ου, ὁ (1)

a ship captain

78

ναῦς (1)

a ship

79

ναύτης, -ου, ὁ (1)

a sailor, seaman

80

νεομηνία, -ας, ἡ (1)

the new moon, first of the month

81

νέφος, -ους, τό (1)

a cloud

82

νεφρός, -οῦ, ὁ (1)

a mind

83

νεωκόρος, -ου, ὁ (1)

a temple keeper, guardian

84

νησίον, -ου, τό (1)

a small island

85

νίκη, -ης, ἡ (1)

victory

86

νιπτήρ, -ῆρος, ὁ (1)

a wash basin

87

νόμισμα, -τος, τό (1)

a coin

88

νομοθεσία, -ας, ἡ (1)

legislation, law

89

νομοθέτης, -ου, ὁ (1)

a lawgiver

90

νοσσία, -ᾶς, ἡ (1)

a brood

91

νοσσίον, -ου, τό (1)

a young bird

92

νοσσός, -οῦ, ὁ (1)

a young bird

93

νυχθήμερον, -ου, τό (1)

a day and a night

94

νῶτος, -ου, ὁ (1)

the back

95

ξέστης, -ου, ὁ (1)

a pitcher, jug

96

ὄγκος, -ου, ὁ (1)

bulk, encumbrance, impediment

97

οἰκετεία, -ας, ἡ (1)

a household (of slaves)

98

οἴκημα, -τος, τό (1)

a room, dwelling, prison cell

99

οἰκοδόμος, -ου, ὁ (1)

a builder

100

οἰνοφλυγία, -ας, ἡ (1)

drunkenness

101

ὀλιγοπιστία, -ας, ἡ (1)

littleness of faith

102

ὀλοθρευτής, -οῦ, ὁ (1)

a destroyer

103

ὁλοκληρία, -ας, ἡ (1)

wholeness, completeness, perfect health

104

ὄλυνθος, -ου, ὁ (1)

a late fig, an unripe fig

105

ὄμβρος, -ου, ὁ (1)

a shower, thunderstorm

106

ὁμιλία, -ας, ἡ (1)

association, company

107

ὁμίχλη, -ης, ἡ (1)

a mist, fog

108

ὁμοίωσις, -εως, ἡ (1)

a likeness, resemblance

109

ὀνάριον, -ου, τό (1)

a young donkey

110

ὄνειδος, -ους, τό (1)

disgrace, reproach, insult

111

ὀπώρα, -ας, ἡ (1)

fruit

112

ὄρεξις, -εως, ἡ (1)

longing, desire

113

ὅρμημα, -τος, τό (1)

a violent rush, violence

114

ὁροθεσία, -ας, ἡ (1)

a limit, fixed boundary

115

ὄσφρησις, -εως, ἡ (1)

the sense of smell, nose

116

ὀφρύς, -ύος, ἡ (1)

an eyebrow

117

ὀχύρωμα, -τος, τό (1)

a fortress

118

παιδάριον, -ου, τό (1)

a child, young boy

119

παλαιότης, -ητος, ἡ (1)

age, oldness

120

πάλη, -ης, ἡ (1)

a struggle, fight

121

πανδοχεῖον, -ου, τό (1)

inn

122

πανδοχεύς, -έως, ὁ (1)

an innkeeper

123

πανήγυρις, -εως, ἡ (1)

festal gathering

124

παραλλαγή, -ῆς, ἡ (1)

a change, variation

125

παραμυθία, -ας, ἡ (1)

encouragement, comfort, consolation

126

παραμύθιον, -ου, τό (1)

consolation, encouragement

127

παρανομία, -ας, ἡ (1)

lawlessness, evil-doing

128

παρατήρησις, -εως, ἡ (1)

observation, observance

129

παραφρονία, -ας, ἡ (1)

madness, insanity

130

παραχειμασία, -ας, ἡ (1)

wintering

131

πάρδαλις, -εως, ἡ (1)

a leopard

132

πάρεσις, -εως, ἡ (1)

a passing over, overlooking

133

παρηγορία, -ας, ἡ (1)

comfort, encouragement

134

παρθενία, -ας, ἡ (1)

virginity

135

πάροδος, -ου, ἡ (1)

passage, thoroughfare, passing

136

παροργισμός, -οῦ, ὁ (1)

irritation, anger

137

παροψίς, -ίδος, ἡ (1)

a dish, plate

138

πατρολῴας, -ου, ὁ (1)

one who kills his father, a patricide

139

πεισμονή, -ῆς, ἡ (1)

persuasion

140

πένης, -ητος, ὁ (1)

poor, needy

141

πενθερός, -οῦ, ὁ (1)

father-in-law

142

περίθεσις, -εως, ἡ (1)

putting on, wearing

143

περικάθαρμα, -τος, τό (1)

dirt, refuse, rubbish

144

περιοχή, -ῆς, ἡ (1)

a passage (of written text)

145

περίψημα, -τος, τό (1)

dirt, dregs, scum

146

πήγανον, -ου, τό (1)

rue

147

πιθανολογία, -ας, ἡ (1)

persuasive speech

148

πινακίδιον, -ου, τό (1)

a little (wooden) tablet (for writing)

149

πιότης, -ητος, ἡ (1)

fatness

150

πλανήτης, -ου, ὁ (1)

a wanderer, roamer

151

πλάσμα, -τος, τό (1)

an image, figure, that which is molded

152

πλέγμα, -τος, τό (1)

braided hair

153

πλήμμυρα, -ης, ἡ (1)

high water, flood

154

πλησμονή, -ῆς, ἡ (1)

indulgence, satisfaction, gratification

155

ποίησις, -εως, ἡ (1)

a making, a doing

156

πολίτευμα, -τος, τό (1)

a commonwealth, state, citizenship

157

πολυλογία, -ας, ἡ (1)

much speaking, wordiness

158

πορφυρόπωλις, -ιδος, ἡ (1)

a merchant dealing in purple cloth

159

πότος, -ου, ὁ (1)

a drinking party, drunken orgy

160

πραγματεία (1)

activity, occupation

161

πραϋπαθία (1)

gentleness

162

πρεσβῦτις, -ιδος, ἡ (1)

an older woman, elderly lady

163

προαύλιον, -ου, τό (1)

a porch, forecourt, gateway

164

προθεσμία, -ας, ἡ (1)

an appointed day, set time

165

πρόκριμα, -τος, τό (1)

prejudice, bias

166

προπάτωρ, -ορος, ὁ (1)

a ancestor, forefather

167

προσάββατον, -ου, τό (1)

the day before the Sabbath

168

προσκαρτέρησις, -εως, ἡ (1)

perseverance, steadfastness

169

προσκεφάλαιον, -ου, τό (1)

a pillow, cushion

170

πρόσκλισις, -εως, ἡ (1)

partiality, favoritism

171

προσκοπή, -ῆς, ἡ (1)

cause for offense, occasion of stumbling

172

προσκυνητής, -οῦ, ὁ (1)

a worshiper

173

πρόσλημψις, -εως, ἡ (1)

acceptance

174

προστάτις, -ιδος, ἡ (1)

a patron, benefactor, helper

175

προσφάγιον, -ου, τό (1)

fish (to eat)

176

πρόσχυσις, -εως, ἡ (1)

a pouring, sprinkling

177

προσωπολήμπτης, -ου, ὁ (1)

one who shows partiality

178

πρωτοστάτης, -ου, ὁ (1)

a leader, ringleader

179

πρωτοτόκια, -ων, τό (1)

a birthright

180

πτέρνα, -ης, ἡ (1)

the heel

181

πτόησις, -εως, ἡ (1)

intimidation, fear, terror

182

πτύσμα, -τος, τό (1)

saliva, spittle

183

πυγμή, -ῆς, ἡ (1)

the fist, boxing

184

πύθων, -ωνος, ὁ (1)

a spirit of divination

185

ῥᾳδιούργημα, -τος, τό (1)

a crime

186

ῥᾳδιουργία, -ας, ἡ (1)

deceit, fraud, unscrupulousness

187

ῥακά (1)

raca, an empty-headed fool

188

ῥέδη, -ης, ἡ (1)

a carriage, chariot

189

ῥῆγμα, -τος, τό (1)

wreck, ruin, destruction

190

ῥήτωρ, -ορος, ὁ (1)

an advocate, attorney

191

ῥιπή, -ῆς, ἡ (1)

a rapid movement, twinkling, blinking

192

ῥυπαρία, -ας, ἡ (1)

filthiness, vulgarity

193

ῥύπος, -ου, ὁ (1)

dirt, filth

194

ῥυτίς, -ίδος, ἡ (1)

a wrinkle

195

σαββατισμός, -οῦ, ὁ (1)

a sabbath rest, sabbath observance

196

σαγήνη, -ης, ἡ (1)

a dragnet

197

σάλος, -ου, ὁ (1)

a surge, wave

198

σαλπιστής, -οῦ, ὁ (1)

a trumpeter

199

σανίς, -ίδος, ἡ (1)

a board, plank

200

σάπφιρος, -ου, ἡ (1)

the sapphire

201

σαργάνη, -ης, ἡ (1)

a basket

202

σαρδόνυξ, -υχος, ὁ (1)

sardonyx

203

σειρά (1)

a cord, rope, chain

204

σεμίδαλις, -εως, ἡ (1)

fine wheat flour

205

σίδηρος, -ου, ὁ (1)

iron

206

σικάριος, -ου, ὁ (1)

a dagger man, assassin, terrorist

207

σίκερα, τό (1)

beer, liquor, strong drink

208

σιμικίνθιον, -ου, τό (1)

an apron

209

σιτίον, -ου, τό (1)

grain, food (plural)

210

σιτομέτριον, -ου, τό (1)

a food allowance, ration

211

σκέπασμα, -τος, τό (1)

a covering

212

σκευή, -ῆς, ἡ (1)

equipment, tackle, gear

213

σκηνοποιός, -οῦ, ὁ (1)

a tent-maker

214

σκληρότης, -ητος, ἡ (1)

hardness (of heart), stubbornness

215

σκόλοψ, -οπος, ὁ (1)

a thorn, splinter

216

σκοπός, -οῦ, ὁ (1)

a goal, mark

217

σκύβαλον, -ου, τό (1)

refuse, garbage, rubbish

218

σκῦλον (1)

booty, spoils, plunder

219

σκώληξ, -ηκος, ὁ (1)

a worm

220

σμάραγδος, -ου, ὁ (1)

an emerald

221

σορός, -οῦ, ἡ (1)

a coffin, bier

222

σπεκουλάτωρ, -ορος, ὁ (1)

a courier, executioner

223

σπιλάς, -άδος, ἡ (1)

a (hidden) reef, spot, stain

224

σπορά, -ᾶς, ἡ (1)

a seed

225

στάδιον (1)

a stadia (one-eighth mile), an arena, stadium

226

στάμνος, -ου, ἡ (1)

a jar

227

στασιαστής, -οῦ, ὁ (1)

a rebel, insurrectionist

228

στατήρ, -ῆρος, ὁ (1)

the stater (a coin)

229

στέμμα, -τος, τό (1)

a wreath or garland of flowers

230

στερέωμα, -τος, τό (1)

the firmament, firmness, steadfastness

231

στηριγμός, -οῦ, ὁ (1)

firmness, steadfastness

232

στιβάς, -άδος, ἡ (1)

leaves, a leafy branch

233

στίγμα, -τος, τό (1)

a mark, brand

234

στιγμή, -ῆς, ἡ (1)

a moment

235

στόμαχος, -ου, ὁ (1)

stomach

236

στρατόπεδον, -ου, τό (1)

a legion, army

237

στρῆνος, -ους, τό (1)

sensuality, luxury

238

συγγενίς, -ίδος, ἡ (1)

a kinswoman, relative

239

συγγνώμη, -ης, ἡ (1)

a concession, indulgence, pardon

240

συγκατάθεσις, -εως, ἡ (1)

agreement, union

241

συγκυρία, -ας, ἡ (1)

coincidence, chance

242

σύγχυσις, -εως, ἡ (1)

confusion, tumult

243

συζητητής, -οῦ, ὁ (1)

a disputer, debater

244

συκάμινος, -ου, ἡ (1)

the mulberry tree

245

συκομορέα, -ας, ἡ (1)

a sycamore tree or fig mulberry tree

246

σύμβουλος, -ου, ὁ (1)

an adviser, counsellor

247

συμμαθητής, -οῦ, ὁ (1)

a fellow disciple

248

συμμιμητής, -οῦ, ὁ (1)

a fellow-imitator

249

συμπολίτης, -ου, ὁ (1)

a fellow-citizen

250

συμπρεσβύτερος, -ου, ὁ (1)

a fellow elder

251

συμφυλέτης, -ου, ὁ (1)

a fellow-countryman

252

συμφώνησις, -εως, ἡ (1)

agreement, harmony

253

συμφωνία, -ας, ἡ (1)

music, a symphony

254

συνδρομή, -ῆς, ἡ (1)

a running together

255

συνηλικιώτης, -ου, ὁ (1)

a contemporary

256

συνοδία, -ας, ἡ (1)

a caravan

257

σύντριμμα, -τος, τό (1)

destruction, ruin

258

συνωμοσία, -ας, ἡ (1)

a conspiracy, plot

259

σύσσημον, -ου, ἡ (1)

signal, sign, standard, banner

260

σφάγιον, -ου, τό (1)

a victim, offering

261

σφυδρόν, -οῦ, τό (1)

the ankle

262

σχολή, -ῆς, ἡ (1)

a lecture hall, school

263

σωφρονισμός, -οῦ, ὁ (1)

self-discipline, sound judgment, self-control

264

ταβέρνη, -ης, ἡ (1)

a rest-house, inn, tavern

265

τάγμα, -τος, τό (1)

division, group, class, order

266

ταφή, -ῆς, ἡ (1)

a burial, burial-place

267

τεκμήριον, -ου, τό (1)

a proof

268

τεκνογονία, -ας, ἡ (1)

the bearing of children

269

τελειωτής, -οῦ, ὁ (1)

a perfecter

270

τελευτή, -ῆς, ἡ (1)

an end, death

271

τετράδιον, -ου, τό (1)

a squad of four soldiers

272

τιμιότης, -ητος, ἡ (1)

wealth, prosperity

273

τιμωρία, -ας, ἡ (1)

punishment

274

τοῖχος, -ου, ὁ (1)

a wall

275

τολμητής, -οῦ, ὁ (1)

a bold, daring person

276

τόξον, -ου, τό (1)

a bow

277

τοπάζιον, -ου, τό (1)

topaz

278

τραπεζίτης, -ου, ὁ (1)

a money changer, banker

279

τραῦμα, -τος, τό (1)

a wound

280

τρῆμα, -τος, τό (1)

an opening, hole

281

τριετία, -ας, ἡ (1)

three years

282

τρίστεγον, -ου, τό (1)

the third story, floor

283

τροπή, -ῆς, ἡ (1)

a turning, change

284

τροφός, -οῦ, ἡ (1)

a nurse, mother

285

τροχιά, -ᾶς, ἡ (1)

wheel-track, path, way

286

τροχός, -οῦ, ὁ (1)

a wheel, course

287

τρυγών, -όνος, ἡ (1)

small pigeon, turtledove

288

τρυμαλιά, -ᾶς, ἡ (1)

a hole, eye (of a needle)

289

τρύπημα, -ατος, τό (1)

a hole

290

ὑάκινθος, -ου, ὁ (1)

the jacinth, hyacinth

291

ὕλη, -ης, ἡ (1)

a forest, wood, timber

292

ὑπερηφανία, -ας, ἡ (1)

arrogance, haughtiness, pride

293

ὑπογραμμός, -οῦ, ὁ (1)

an example

294

ὑπόλειμμα, -τος, τό (1)

a remnant

295

ὑπολήνιον, -ου, τό (1)

a wine trough, vat

296

ὑπόνοια, -ας, ἡ (1)

suspicion, conjecture

297

ὑποστολή, -ῆς, ἡ (1)

hesitancy, timidity

298

ὗς, -ὑός, ἡ (1)

sow

299

φαιλόνης, -ου, ὁ (1)

a cloak

300

φανός, -οῦ, ὁ (1)

a lamp

301

φαντασία, -ας, ἡ (1)

pomp, pageantry, show

302

φάραγξ, -αγγος, ἡ (1)

a ravine, chasm

303

φάρμακον, -ου, τό (1)

poison, sorcery

304

φάσις, -εως, ἡ (1)

a report, announcement

305

φιλαργυρία, -ας, ἡ (1)

love of money, avarice

306

φιλία, -ας, ἡ (1)

friendship, love

307

φιλονεικία, -ας, ἡ (1)

contentiousness, dispute, love of strife

308

φιλοσοφία, -ας, ἡ (1)

philosophy

309

φιλόσοφος, -ου, ὁ (1)

philosopher

310

φόβητρον, -ου, τό (1)

terrible sight, horror

311

Φόρον, -ου, τό (1)

a market, forum

312

φραγέλλιον, -ου, τό (1)

a whip, lash, scourge

313

φρεναπάτης, -ου, ὁ (1)

a deceiver, misleader

314

φρύγανον, -ου, τό (1)

a bush, shrub, stick

315

φυγή, -ῆς, ἡ (1)

flight

316

φυλακτήριον, -ου, τό (1)

a phylactery, a prayer-band

317

φυσίωσις, -εως, ἡ (1)

a puffing up, arrogance

318

φυτεία, -ας, ἡ (1)

a plant

319

χαλκεύς, -έως, ὁ (1)

a coppersmith, metalworker

320

χαλκηδών, -όνος, ὁ (1)

chalcedony

321

χαλκίον, -ου, τό (1)

a bronze vessel

322

χαρακτήρ, -ῆρος, ὁ (1)

an impress, exact representation, exact likeness

323

χάραξ, -ακος, ὁ (1)

a pointed stake, entrenchment

324

χάρτης, -ου, ὁ (1)

papyrus, a sheet of paper

325

χάσμα, -τος, τό (1)

chasm

326

χείμαρρος (1)

a brook

327

χειραγωγός, -οῦ, ὁ (1)

one who leads another by the hand, a leader

328

χειρόγραφον, -ου, τό (1)

an account, record of debts

329

χορός, -οῦ, ὁ (1)

a (choral) dance, dancing

330

χόρτασμα, -τος, τό (1)

food

331

χρηματισμός, -οῦ, ὁ (1)

a divine response, an oracle

332

χρηστολογία, -ας, ἡ (1)

smooth, plausible speech

333

χρυσόλιθος, -ου, ὁ (1)

yellow topaz, chrysolite

334

χρυσόπρασος, -ου, ὁ (1)

chrysoprase

335

χρώς, -χρωτός, ὁ (1)

skin

336

χῶρος, -ου, ὁ (1)

northwest wind

337

ψευδαπόστολος, -ου, ὁ (1)

a false apostle

338

ψευδοδιδάσκαλος, -ου, ὁ (1)

a false teacher

339

ψευδολόγος, -ου, ὁ (1)

speaking falsely, lying

340

ψεῦσμα, -τος, τό (1)

a lie, falsehood

341

ψιθυρισμός, -οῦ, ὁ (1)

a gossiping, tale-bearing, whispering

342

ψιθυριστής, -οῦ, ὁ (1)

a gossip, tale-bearer, whisperer

343

ᾠόν, -οῦ, τό (1)

an egg