Greek NT Adverbs Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Adverbs > Flashcards

Flashcards in Greek NT Adverbs Deck (243):
1

οὐ (1623)

not, no

2

οὕτω, οὕτως (208)

thus

3

τότε (160)

then, at that time

4

πρῶτος, -η, -ον (159)

first

5

νῦν (147)

now

6

πάλιν (141)

again

7

μόνος, -η, -ον (117)

alone, only

8

πῶς (103)

how?

9

ἐκεῖ (95)

there

10

ἔτι (93)

still, yet, even

11

μᾶλλον (81)

more, rather

12

ἔξω (63)

without; outside (gen)

13

ἤδη (61)

now, already

14

ὧδε (61)

here, hither

15

εὐθύς, -εῖα, -ύ (59)

straightway, immediately

16

οὐχί (54)

not

17

ποῦ (48)

where? whither?

18

οὐκέτι (47)

no longer

19

πάντοτε (41)

always

20

σήμερον (41)

today

21

ἄρτι (36)

now, just now

22

εὐθέως (36)

immediately

23

καλῶς (36)

well

24

ἐγγύς (33)

near

25

ὁμοίως (30)

likewise

26

πόθεν (29)

whence?

27

ποτέ (29)

at some time, once, ever, formerly

28

ἐκεῖθεν (27)

there, thence, from that place

29

οὔπω (26)

not yet

30

μηκέτι (22)

no longer

31

ὡσεί (21)

like, about

32

νυνί (20)

now

33

πότε (19)

when?

34

ἀληθῶς (18)

truly

35

παραχρῆμα (18)

immediately

36

πολλάκις (18)

often

37

ἐπαύριον (17)

on the morrow

38

πλησίον (17)

near; a neighbor (as a noun)

39

ὡσαύτως (17)

likewise

40

ἔπειτα (16)

then

41

κακῶς (16)

badly

42

οὐδέποτε (16)

never

43

εἶτα (15)

then

44

ὅθεν (15)

whence, wherefore

45

πώς (15)

at all, somehow, in any way

46

ταχέως (15)

quickly

47

ἅπαξ (14)

once, once for all

48

αὔριον (14)

tomorrow

49

μακρόθεν (14)

from afar, afar

50

ἄνωθεν (13)

from above, again

51

ἔξωθεν (13)

from without, outside (gen)

52

ταχύς, -εῖα (13)

quickly; quick

53

δεῦτε (12)

come!

54

ἔσωθεν (12)

from within, within, inside

55

λίαν (12)

greatly

56

μάλιστα (12)

especially

57

περισσοτέρως (12)

more abundantly

58

πρωΐ (12)

in the morning, early

59

τρίς (12)

thrice

60

ὕστερος, -α, -ον (12)

later, afterwards

61

ὁμοθυμαδόν (11)

with one accord

62

σφόδρα (11)

exceedingly

63

ἅμα (10)

at the same time; together with (dat)

64

δημόσιος, -α, -ον (10)

public

65

ἐντεῦθεν (10)

hence, on each side, thereupon

66

μακράν (10)

far away

67

ὄντως (10)

really, indeed

68

ἄνω (9)

up, above

69

δεῦρο (9)

until now, come here!

70

δωρεάν (9)

without cost; without cause

71

ἔσω (9)

within

72

κάτω (9)

down, below

73

ἐνθάδε (8)

within, here, hither

74

κύκλῳ (8)

in a circle, round about

75

πάντως (8)

altogether, by all means

76

ἀεί (7)

always, ever, unceasingly

77

Ἑβραϊστί (7)

a Hebrew

78

ὄπισθεν (7)

behind, after

79

πάλαι (7)

long ago, of old

80

πανταχοῦ (7)

everywhere

81

ἀξίως (6)

worthily

82

δίς (6)

twice

83

εἰκῇ (6)

without cause or reason, vainly

84

ἐξαυτῆς (6)

at once, forthwith, immediately

85

ἱνατί (6)

for what purpose? why?

86

μόλις (6)

with difficulty

87

πώποτε (6)

ever yet, any time

88

ἀκριβής, -ές (5)

exact, precise

89

ἀκριβῶς (5)

carefully, accurately

90

δικαίως (5)

righteously, justly

91

ἐξαίφνης (5)

suddenly

92

ἑξῆς (5)

next

93

εὖ (5)

well

94

ἐφάπαξ (5)

once for all

95

ἡδέως (5)

sweetly, gladly

96

καθεξῆς (5)

successively

97

ἀδιαλείπτως (4)

constantly, unceasingly

98

αὐτοῦ (4)

there, here

99

ἀφόβως (4)

fearlessly

100

ἑπτάκις (4)

seven times

101

ἥσσων, -ον (4)

inferior, lesser

102

λάθρᾳ (4)

secretly

103

ὅλως (4)

altogether, completely, actially

104

ὁμοῦ (4)

together

105

ὀρθῶς (4)

rightly, correctly

106

οὐδέπω (4)

not yet, still not

107

περισσῶς (4)

abundantly, exceedingly, beyond measure

108

πλουσίως (4)

richly, abundantly

109

πόρρω (4)

far (away)

110

πού (4)

somewhere, about, approximately

111

σπουδαίως (4)

with haste, diligently, eagerly

112

ἀσφαλῶς (3)

safely, securely, certainly

113

ἄφνω (3)

suddenly

114

δυσκόλως (3)

with difficulty, hardly

115

ἔννυχος (3)

by night, at night

116

ἑτοίμως (3)

readily

117

εὐσχημόνως (3)

becomingly, properly, decently

118

ἐχθές (3)

yesterday

119

ὅμως (3)

yet, nevertheless

120

ὀψέ (3)

long after, late

121

πάντοθεν (3)

on all sides

122

ποσάκις (3)

how often?

123

σχεδόν (3)

almost, nearly

124

τολμηρός (3)

rather boldly

125

ὑπερεκπερισσοῦ (3)

exceeding abundantly

126

φανερῶς (3)

openly, publicly, clearly

127

ἀμέμπτως (2)

blamelessly

128

ἀνόμως (2)

lawlessly

129

ἀποτόμως (2)

severely, rigorously

130

ἀτάκτως (2)

disorderly, unruly

131

βαρέως (2)

with difficulty

132

δεινῶς (2)

terribly, vehemently

133

ἐκεῖσε (2)

thither, there

134

ἑκουσίως (2)

voluntarily, willingly

135

ἔκπαλαι (2)

long ago, for a long time

136

ἐκτενῶς (2)

intently, fervently

137

Ἑλληνιστί (2)

the Greek language

138

ἔνθεν (2)

from here

139

εὐκαίρως (2)

in season, conveniently

140

εὐσεβῶς (2)

in a godly manner

141

εὐτόνως (2)

vigorously, vehemently

142

μάτην (2)

in vain, to no end

143

μηδαμῶς (2)

by no means, no

144

μήπω (2)

not yet

145

νομίμως (2)

rightly, lawfully

146

οὐρανόθεν (2)

from heaven

147

πεζῇ (2)

by land

148

πέρυσι (2)

last year

149

πικρῶς (2)

bitterly

150

πνευματικῶς (2)

spiritually, in a spiritual manner

151

πόρρωθεν (2)

from a distance, at a distance

152

συντόμως (2)

briefly

153

τάχα (2)

perhaps, possibly

154

ὑπερλίαν (2)

exceedingly, beyond measure, preeminently

155

φειδομένως (2)

sparingly

156

χαμαί (2)

on or to the ground

157

ἁγνῶς (1)

purely, sincerely

158

ἀδήλως (1)

uncertainly

159

ἀδίκως (1)

unjustly

160

αἰσχροκερδῶς (1)

in fondness for dishonest gain, greedily

161

ἀκαίρως (1)

untimely

162

ἀκμήν (1)

even yet, still

163

ἀκωλύτως (1)

without hindrance

164

ἀλλαχόθεν (1)

at another place, by another way

165

ἀλλαχοῦ (1)

elsewhere

166

ἄλλως (1)

otherwise

167

ἀναγκαστῶς (1)

under compulsion

168

ἀναντιρρήτως (1)

without objection

169

ἀναξίως (1)

in an unworthy or improper manner

170

ἀπερισπάστως (1)

without distraction

171

ἁπλῶς (1)

simply, sincerely, generously

172

ἀπροσωπολήμπτως (1)

impartially

173

ἀσμένως (1)

gladly

174

ἆσσον (1)

nearer

175

ἀσώτως (1)

wastefully, recklessly

176

γνησίως (1)

sincerely, genuinely

177

ἑβδομηκοντάκις (1)

seventy times

178

ἐθνικῶς (1)

as a Gentile

179

ἑκάστοτε (1)

at any time, always

180

ἐκπερισσῶς (1)

extraordinarily, insistently

181

ἐξάπινα (1)

suddenly, unexpectedly

182

ἐπάναγκες (1)

of a necessary nature

183

ἐπιμελῶς (1)

carefully, diligently

184

ἐσχάτως (1)

finally

185

ἑτέρως (1)

differently, otherwise

186

εὐαρέστως (1)

acceptably

187

εὖγε (1)

well done! excellent!

188

εὐθύμως (1)

cheerfully

189

Ἰουδαϊκῶς (1)

in a Jewish manner

190

ἴσως (1)

perhaps, probably

191

καθόλου (1)

entirely, completely

192

κατωτέρω (1)

lower, below

193

κενῶς (1)

to no purpose, in vain

194

κομψότερον (1)

better

195

κρυφῇ (1)

secretly

196

λαμπρῶς (1)

splendidly

197

Λυκαονιστί (1)

in (the) Lycaonian (language)

198

μακροθύμως (1)

patiently

199

μεγάλως (1)

greatly

200

μετέπειτα (1)

afterwards

201

μετρίως (1)

moderately, somewhat

202

μηδέποτε (1)

never

203

μηδέπω (1)

not yet

204

μόγις (1)

hardly, scarcely, with difficulty

205

νουνεχῶς (1)

wisely, thoughtfully

206

ὀλίγως (1)

scarcely, barely

207

ὁμολογουμένως (1)

undeniably, beyond question, by common confession

208

ὁσίως (1)

devoutly, piously

209

οὐδαμῶς (1)

by no means

210

οὐκοῦν (1)

therefore, so, then

211

παιδιόθεν (1)

from childhood

212

παμπληθεί (1)

all together

213

πανοικεί (1)

with the whole household

214

πανταχῇ (1)

everywhere

215

πάντῃ (1)

in every way

216

παραπλήσιος (1)

coming near, resembling

217

παραπλησίως (1)

similarly, likewise

218

παραυτίκα (1)

immediately, for the moment

219

πεντάκις (1)

five times

220

περαιτέρω (1)

further, beyond

221

πέριξ (1)

(all) around, in the vicinity

222

πολυμερῶς (1)

in various parts

223

πολυτρόπως (1)

in many ways

224

πότερον (1)

whether

225

προθύμως (1)

willingly, eagerly, freely

226

προσφάτως (1)

recently

227

πρώτως (1)

for the first time

228

ῥητῶς (1)

expressly, explicitly

229

ῥοιζηδόν (1)

with a rushing sound, with a loud noise

230

Ῥωμαϊστί (1)

in the Latin language

231

σφοδρῶς (1)

exceedingly, greatly, violently

232

σωματικῶς (1)

in bodily form, bodily

233

σωφρόνως (1)

soberly, sensibly, showing self-control

234

τελείως (1)

fully, completely

235

τηλαυγῶς (1)

plainly, clearly

236

τυπικῶς (1)

as an example or warning

237

ὑπερβαλλόντως (1)

above measure, much more

238

ὑπερέκεινα (1)

beyond

239

ὑπερπερισσῶς (1)

beyond all measure, utterly

240

φιλανθρώπως (1)

benevolently, kindly

241

φιλοφρόνως (1)

courteously, hospitably

242

φρονίμως (1)

prudently, shrewdly

243

φυσικῶς (1)

naturally, by instinct, by nature