Greek NT Nouns - Part 3 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Nouns - Part 3 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Nouns - Part 3 Deck (500):
1

ἐπίστασις, -εως, ἡ (2)

pressure, attention

2

ἐπισυναγωγή, -ῆς, ἡ (2)

meeting, assembling

3

ἐπιχορηγία, -ας, ἡ (2)

assistance, provision

4

ἔριον, -ου, τό (2)

wool

5

ἔριφος, -ου, ὁ (2)

a young goat, kid

6

ἑρμηνεία, -ας, ἡ (2)

an interpretation

7

ἔσοπτρον, -ου, τό (2)

a mirror

8

εὐεργεσία, -ας, ἡ (2)

a good deed

9

εὐκαιρία, -ας, ἡ (2)

fitting time, favorable opportunity

10

εὐλάβεια, -ας, ἡ (2)

awe, reverence, piety

11

εὐφροσύνη, -ης, ἡ (2)

gladness

12

ἐφημερία, -ας, ἡ (2)

a division, class (of temple priests)

13

ζεῦγος, -ους, τό (2)

a yoke, team, pair

14

ἡδύοσμον, -ου, τό (2)

mint

15

ἧλος, -ου, ὁ (2)

a nail

16

ἥττημα, -τος, τό (2)

loss, failure, defeat

17

θαῦμα, -τος, τό (2)

a wonder, amazement

18

θεριστής, -οῦ, ὁ (2)

a reaper, harvester

19

θυγάτριον, -ου, τό (2)

little daughter

20

θυρίς, -ίδος, ἡ (2)

a window

21

ἱερατεία, -ας, ἡ (2)

priestly office, priesthood

22

ἱεράτευμα, -τος, τό (2)

priesthood

23

ἱλασμός, -οῦ, ὁ (2)

expiation, propitiation, sin-offering

24

ἱλαστήριος (2)

means of expiation, place of propitiation

25

ἱππεύς, -έως, ὁ (2)

a horseman, cavalryman

26

ἶρις, -ιδος, ἡ (2)

a rainbow

27

ἰχθύδιον, -ου, τό (2)

a small fish

28

καθηγητής, -οῦ, ὁ (2)

a teacher, leader

29

καινότης, -ητος, ἡ (2)

newness

30

καρδιογνώστης, -ου, ὁ (2)

a knower of hearts

31

κατάκρισις, -εως, ἡ (2)

condemnation

32

καταλαλιά, -ᾶς, ἡ (2)

evil speech, slander

33

κατασκήνωσις, -εως, ἡ (2)

a place to live, nest

34

καταστροφή, -ῆς, ἡ (2)

ruin, destruction

35

κατάσχεσις, -εως, ἡ (2)

possession, a holding fast

36

κατοικητήριον, -ου, τό (2)

dwelling, dwelling-place

37

καῦμα, -τος, τό (2)

burning, heat

38

κενοφωνία, -ας, ἡ (2)

chatter, empty talk

39

κεραία, -ας, ἡ (2)

a projection, hook, stroke

40

κεράμιον, -ου, τό (2)

an earthen vessel, jar

41

κεφάλαιον, -ου, τό (2)

main thing, main point, sum of money

42

κιθαρῳδός, -οῦ, ὁ (2)

a lyre-player, harpist

43

κλάσις, -εως, ἡ (2)

breaking, fracturing

44

κλίβανος, -ου, ὁ (2)

an oven, furnace

45

κλινίδιον, -ου, τό (2)

a small bed, cot

46

κλοπή, -ῆς, ἡ (2)

a theft

47

κλύδων, -ωνος, ὁ (2)

rough water, a wave

48

κοδράντης, -ου, ὁ (2)

a quadrans (penny)

49

κόλασις, -εως, ἡ (2)

punishment

50

κρέας, -κρέατος (2)

meat

51

κρίνον, -ου, τό (2)

a lily

52

κρύσταλλος, -ου, ὁ (2)

a rock-crystal

53

κυβερνήτης, -ου, ὁ (2)

a shipmaster, pilot

54

κυρία, -ας, ἡ (2)

lady, mistress

55

λέντιον, -ου, τό (2)

linen cloth, towel

56

λιβανωτός, -οῦ, ὁ (2)

incense, censer

57

λίνον, -ου, τό (2)

a lamp-wick, linen garment

58

λίτρα, -ας, ἡ (2)

a (Roman) pound

59

λογεία, -ας, ἡ (2)

a collection

60

λογισμός, -οῦ, ὁ (2)

reasoning, reflection, thought

61

λοίδορος, -ου, ὁ (2)

a reviler, abusive person

62

λουτρόν, -οῦ, τό (2)

a bath, washing

63

λύτρον, -ου, τό (2)

the price of release, ransom

64

μεθοδεία, -ας, ἡ (2)

scheming, craftiness

65

μέθυσος, -ου, ὁ (2)

a drunkard

66

μερισμός, -οῦ, ὁ (2)

a division, distribution

67

μεσημβρία, -ας, ἡ (2)

midday, noon, the south

68

μήτρα, -ας, ἡ (2)

the womb

69

μίσθιος, -ου, ὁ (2)

day laborer, hired servant

70

μονή, -ῆς, ἡ (2)

a dwelling-place, abode, room

71

μόρφωσις, -εως, ἡ (2)

embodiment, form

72

νάρδος, -ου, ἡ (2)

spikenard, oil of nard

73

ναύτης, -ου, ὁ (2)

a sailor

74

νέκρωσις, -εως, ἡ (2)

death, putting to death

75

νομή, -ῆς, ἡ (2)

a pasture, spreading

76

ξενία, -ας, ἡ (2)

hospitality, a lodging place

77

ὁδοιπορία, -ας, ἡ (2)

a walking, journey

78

ὀδύνη, -ης, ἡ (2)

pain, grief , sorrow

79

ὀδυρμός, -οῦ, ὁ (2)

lamentation, mourning

80

ὀθόνη, -ης, ἡ (2)

linen cloth, sheet

81

οἰκητήριον, -ου, τό (2)

dwelling, habitation, abode

82

οἰκιακός, -οῦ, ὁ (2)

member of a household

83

οἰνοπότης, -ου, ὁ (2)

a drunkard

84

ὄμμα, -τος, τό (2)

an eye

85

ὁμοιότης, -ητος, ἡ (2)

likeness, similarity

86

ὀπή, -ῆς, ἡ (2)

opening, hole

87

ὀργυιά, -ᾶς, ἡ (2)

a fathom

88

ὀρεινός (2)

hill country

89

ὁρμή, -ῆς, ἡ (2)

impulse, inclination, attempt

90

ὄρνις, -ιθος, ἡ (2)

a hen

91

ὁσιότης, -ητος, ἡ (2)

piety, holiness

92

οὐσία, -ας, ἡ (2)

property, estate

93

ὀφείλημα, -τος, τό (2)

debt, that which is owed

94

ὀφθαλμοδουλία, -ας, ἡ (2)

eyeservice, external service

95

παιδευτής, -οῦ, ὁ (2)

instructor, one who disciplines

96

παλιγγενεσία, -ας, ἡ (2)

renewal, rebirth, regeneration

97

παραπικρασμός, -οῦ, ὁ (2)

a rebellion, provocation

98

παροικία, -ας, ἡ (2)

a sojourn, stay

99

παροξυσμός, -οῦ, ὁ (2)

stimulation, provocation

100

πεῖρα, -ας, ἡ (2)

attempt, trial, experience

101

πέλαγος, -ους, τό (2)

the open sea, the depths (of the sea)

102

περιβόλαιον, -ου, τό (2)

covering, cloak

103

περικεφαλαία, -ας, ἡ (2)

a helmet

104

πηδάλιον, -ου, τό (2)

a rudder

105

πλήκτης, -ου, ὁ (2)

a pugnacious person, bully

106

πνοή, -ῆς, ἡ (2)

wind, breath

107

ποίημα, -τος, τό (2)

work, creation

108

πολιτάρχης, -ου, ὁ (2)

a city official

109

πολιτεία, -ας, ἡ (2)

citizenship

110

πόμα, -τος, τό (2)

a drink

111

πορεία, -ας, ἡ (2)

a journey, way, pursuit

112

πορισμός, -οῦ, ὁ (2)

means of gain

113

πράκτωρ, -ορος, ὁ (2)

bailiff, constable

114

πρασιά, -ᾶς, ἡ (2)

a group

115

πρεσβεία, -ας, ἡ (2)

an ambassador

116

πρόγνωσις, -εως, ἡ (2)

foreknowledge , predetermination

117

πρόγονος, -ου, ὁ (2)

parents, forefathers

118

πρόνοια, -ας, ἡ (2)

forethought, foresight, providence

119

προσαίτης, -ου, ὁ (2)

a beggar

120

προσδοκία, -ας, ἡ (2)

an expectation

121

προφῆτις, -ιδος, ἡ (2)

a prophet

122

πρωΐα, -ας, ἡ (2)

(early) morning

123

πρῷρα, -ης, ἡ (2)

bow, prow (of a ship)

124

πτερύγιον, -ου, τό (2)

highest point, pinnacle

125

πτύον, -ου, τό (2)

a winnowing fork

126

πτῶσις, -εως, ἡ (2)

a fall

127

πυρά, -ᾶς, ἡ (2)

a fire

128

ῥαβδοῦχος, -ου, ὁ (2)

a constable, police officer

129

ῥάκος, -ους, τό (2)

a rag, piece of cloth

130

ῥαντισμός, -οῦ, ὁ (2)

a sprinkling

131

ῥαφίς, -ίδος, ἡ (2)

needle

132

σανδάλιον, -ου, τό (2)

a sandal

133

σάρδιον, -ου, τό (2)

carnelian, a sardian stone

134

σάτον, -ου, τό (2)

a seah (a Hebrew measure)

135

σέβασμα, -τος, τό (2)

an object of worship

136

σιαγών, -όνος, ἡ (2)

a cheek

137

σιγή, -ῆς, ἡ (2)

silence, quiet

138

σκῆνος, -ους, τό (2)

a tent, lodging

139

σπίλος, -ου, ὁ (2)

a spot, stain, blemish

140

στεναγμός, -οῦ, ὁ (2)

a groan, groaning

141

στρατεία, -ας, ἡ (2)

a campaign, warfare, fight

142

στρατιά, -ᾶς, ἡ (2)

a host, an army

143

συμπόσιον, -ου, τό (2)

a party, group

144

συνέκδημος, -ου, ὁ (2)

a traveling companion

145

συνοχή, -ῆς, ἡ (2)

dismay, anguish

146

συστρατιώτης, -ου, ὁ (2)

a fellow-soldier

147

συστροφή, -ῆς, ἡ (2)

an unruly gathering; conspiracy

148

σχῆμα, -τος, τό (2)

outward appearance, form, shape

149

σχοινίον, -ου, τό (2)

a rope, cord

150

ταλαιπωρία, -ας, ἡ (2)

distress, misery

151

τάραχος, -ου, ὁ (2)

a disturbance, commotion

152

τέκτων, -ονος, ὁ (2)

a builder, carpenter

153

τελειότης, -ητος, ἡ (2)

perfection, completeness, maturity

154

τελείωσις, -εως, ἡ (2)

perfection, fulfillment

155

τίτλος, -ου, ὁ (2)

an inscription, notice

156

τόκος, -ου, ὁ (2)

interest

157

τρίβολος, -ου, ὁ (2)

a thistle, briar

158

τρύβλιον, -ου, τό (2)

a bowl, dish

159

τρυφή, -ῆς, ἡ (2)

reveling, luxury, splendor

160

ὕαλος, -ου, ἡ (2)

crystal, glass

161

ὑβριστής, -οῦ, ὁ (2)

a violent, insolent man

162

ὕμνος, -ου, ὁ (2)

a song of praise

163

ὕπαρξις, -εως, ἡ (2)

existence, subsistence, property, possession

164

ὑπεροχή, -ῆς, ἡ (2)

superiority, authority

165

ὑποζύγιον, -ου, τό (2)

a donkey, ass

166

ὑποτύπωσις, -εως, ἡ (2)

prototype, standard, example

167

ὑστέρησις, -εως, ἡ (2)

need, want, poverty

168

ὕψωμα, -τος, τό (2)

height, a lofty thing

169

φάγος, -ου, ὁ (2)

a glutton

170

φανέρωσις, -εως, ἡ (2)

disclosure, announcement

171

φάντασμα, -τος, τό (2)

an apparition, ghost

172

φαρμακεία, -ας, ἡ (2)

sorcery, magic

173

φάρμακος, -ου, ὁ (2)

a sorcerer, magician

174

φέγγος, -ους, τό (2)

light, brightness

175

φήμη, -ης, ἡ (2)

report, news

176

φθόγγος, -ου, ὁ (2)

tone, voice

177

φιλανθρωπία, -ας, ἡ (2)

(loving) kindness, love for mankind

178

φιλοξενία, -ας, ἡ (2)

hospitality

179

φρήν, -φρενός, ἡ (2)

thinking, understanding

180

φρόνησις, -εως, ἡ (2)

a way of thinking, insight, intelligence

181

φωλεός, -οῦ, ὁ (2)

den, hole

182

φωστήρ, -ῆρος, ὁ (2)

star, light, brilliance

183

φωτισμός, -οῦ, ὁ (2)

enlightenment, light

184

χαλινός, -οῦ, ὁ (2)

a bit, bridle

185

χιών, -όνος, ἡ (2)

snow

186

χλαμύς, -ύδος, ἡ (2)

a mantle, robe

187

χοῖνιξ, -ικος, ἡ (2)

a quart

188

χολή, -ῆς, ἡ (2)

gall (a bitter herb)

189

χοῦς, -χοός (2)

soil, dust

190

χρεοφειλέτης, -ου, ὁ (2)

a debtor

191

χρῆσις, -εως, ἡ (2)

use, function

192

ψευδάδελφος, -ου, ὁ (2)

a false brother

193

ψευδομαρτυρία, -ας, ἡ (2)

a false witness

194

ψευδόμαρτυς, -υρος, ὁ (2)

a false witness

195

ψευδόχριστος, -ου, ὁ (2)

a false Christ or Messiah

196

ψιχίον, -ου, τό (2)

a crumb, scrap

197

ὦμος, -ου, ὁ (2)

a shoulder

198

ὠτάριον, -ου, τό (2)

ear

199

ὠφέλεια, -ας, ἡ (2)

benefit, advantage

200

ἀγαθοποιΐα, -ας, ἡ (1)

welldoing

201

ἀγανάκτησις, -εως, ἡ (1)

indignation

202

ἀγγεῖον, -ου, τό (1)

a vessel, flask, container

203

ἄγγος, -ους, τό (1)

vessel, container

204

ἁγιότης, -ητος, ἡ (1)

holiness

205

ἀγκάλη, -ης, ἡ (1)

arm

206

ἄγκιστρον, -ου, τό (1)

a fishhook

207

ἁγνισμός, -οῦ, ὁ (1)

purification

208

ἀγνόημα, -τος, τό (1)

a sin of ignorance

209

ἀγωγή, -ῆς, ἡ (1)

a way of life, conduct

210

ἀγωνία, -ας, ἡ (1)

agony, anguish

211

ἀδηλότης, -ητος, ἡ (1)

uncertainty

212

ἁδρότης, -ητος, ἡ (1)

an abundance

213

ἄθλησις, -εως, ἡ (1)

a contest, conflict

214

αἰδώς, -οῦς, ἡ (1)

modesty

215

αἱματεκχυσία, -ας, ἡ (1)

the shedding of blood

216

αἴνεσις, -εως, ἡ (1)

praise

217

αἴνιγμα, -τος, τό (1)

a riddle

218

αἴσθησις, -εως, ἡ (1)

perception, discernment

219

αἰσθητήριον, -ου, τό (1)

faculty of perception, a sense

220

αἰσχρολογία, -ας, ἡ (1)

obscene speech, dirty talk

221

αἰσχρότης, -ητος, ἡ (1)

shamefulness, obscenity, filthiness

222

αἰτίωμα, -τος, τό (1)

a charge, complaint

223

ἀκρίβεια, -ας, ἡ (1)

exactness, precision

224

ἀκροατήριον, -ου, τό (1)

auditorium, audience hall

225

ἀκροθίνιον, -ου, τό (1)

booty, spoils, plunder

226

ἀλεκτοροφωνία, -ας, ἡ (1)

crowing of a cock

227

ἀλίσγημα, -τος, τό (1)

pollution, defilement

228

ἀλλοτριεπίσκοπος, -ου, ὁ (1)

a busybody, meddler

229

ἀλόη, -ης, ἡ (1)

aloes

230

ἅλωσις, -εως, ἡ (1)

capture, a taking

231

ἀμέθυστος (1)

amethyst

232

ἀμοιβή, -ῆς, ἡ (1)

a return, recompense

233

ἀμπελουργός, -οῦ, ὁ (1)

vinedresser, gardener

234

ἀμφίβληστρον, -ου, τό (1)

casting-net

235

ἀμφόδον, -ου, τό (1)

street

236

ἄμωμον, -ου, τό (1)

amomum (a spice)

237

ἀνάβλεψις, -εως, ἡ (1)

recovery of sight

238

ἀναβολή, -ῆς, ἡ (1)

a postponement, delay

239

ἀνάδειξις, -εως, ἡ (1)

commissioning, installation, public appearance

240

ἀνάθημα, -τος, τό (1)

votive offering

241

ἀναίδεια, -ας, ἡ (1)

shamelessness, shameless persistence

242

ἀναίρεσις, -εως, ἡ (1)

a murder, killing, putting to death

243

ἀνάκρισις, -εως, ἡ (1)

an investigation, examination

244

ἀνάλημψις, -εως, ἡ (1)

ascension

245

ἀναλογία, -ας, ἡ (1)

proportion

246

ἀνάλυσις, -εως, ἡ (1)

departure

247

ἀνάχυσις, -εως, ἡ (1)

a wide stream, flood, excess

248

ἀνάψυξις, -εως, ἡ (1)

a recovery of breath, a refreshing

249

ἀνδραποδιστής, -οῦ, ὁ (1)

a slave dealer, kidnapper

250

ἀνδροφόνος, -ου, ὁ (1)

a murderer

251

ἀνεψιός, -οῦ, ὁ (1)

a cousin

252

ἄνηθον, -ου, τό (1)

dill

253

ἄνθραξ, -ακος, ὁ (1)

charcoal, coals

254

ἄνοιξις, -εως, ἡ (1)

an opening

255

ἀνταπόδοσις, -εως, ἡ (1)

recompense, reward

256

ἀντίθεσις, -εως, ἡ (1)

contradiction, opposition

257

ἀντίλημψις, -εως, ἡ (1)

help

258

ἀντίλυτρον, -ου, τό (1)

ransom

259

ἄντλημα, -τος, τό (1)

a bucket

260

ἀπαρτισμός, -οῦ, ὁ (1)

completion

261

ἀπαύγασμα, -τος, τό (1)

radiance, effulgence, reflection

262

ἀπέκδυσις, -εως, ἡ (1)

removal, stripping off

263

ἀπελεγμός, -οῦ, ὁ (1)

disrepute, discredit

264

ἀπελεύθερος, -ου, ὁ (1)

a freedman

265

ἀπόδειξις, -εως, ἡ (1)

proof, demonstration

266

ἀποκατάστασις, -εως, ἡ (1)

restoration

267

ἀπόκριμα, -τος, τό (1)

a sentence, decision

268

ἀπορία, -ας, ἡ (1)

perplexity, anxiety

269

ἀποσκίασμα, -τος, τό (1)

a shadow

270

ἀπουσία, -ας, ἡ (1)

absence

271

ἀπόχρησις, -εως, ἡ (1)

consuming, using up

272

ἀρά, -ᾶς, ἡ (1)

a curse

273

ἀργυροκόπος, -ου, ὁ (1)

silversmith

274

ἀρεσκεία, -ας, ἡ (1)

desire to please

275

ἀρήν, -ἀρνός, ὁ (1)

a lamb

276

ἄρκος, -ου, ὁ (1)

a bear

277

ἁρμός, -οῦ, ὁ (1)

a joint

278

ἄροτρον, -ου, τό (1)

a plow

279

ἁρπαγμός, -οῦ, ὁ (1)

a thing to be grasped, booty

280

ἀρτέμων, -ωνος, ὁ (1)

a foresail

281

ἀρχιποίμην, -ενος, ὁ (1)

chief shepherd

282

ἀρχιτέκτων, -ονος, ὁ (1)

a master builder

283

ἀρχιτελώνης, -ου, ὁ (1)

a chief tax collector

284

ἀσθένημα, -τος, τό (1)

weakness

285

ἀσιτία, -ας, ἡ (1)

a lack of appetite

286

ἀσπίς, -ίδος, ἡ (1)

an asp

287

αὐγή, -ῆς, ἡ (1)

dawn

288

αὐλός, -οῦ, ὁ (1)

a flute

289

αὐτόπτης, -ου, ὁ (1)

an eyewitness

290

ἀφανισμός, -οῦ, ὁ (1)

a vanishing

291

ἀφειδία, -ας, ἡ (1)

unsparing treatment

292

ἀφελότης, -ητος, ἡ (1)

sincerity, simplicity, humility

293

ἀφθορία, -ας, ἡ (1)

soundness, purity

294

ἄφιξις, -εως, ἡ (1)

departure

295

ἀφρός, -οῦ, ὁ (1)

foam, foaming

296

ἀχλύς, -ύος, ἡ (1)

a mist, mistiness

297

βαθμός, -οῦ, ὁ (1)

a step, grade

298

βάϊον, -ου, τό (1)

a palm branch

299

βασανιστής, -οῦ, ὁ (1)

a jailer, a torturer

300

βασίλειος, -ον (1)

a palace

301

βάσις, -εως, ἡ (1)

a foot

302

βάτραχος, -ου, ὁ (1)

a frog

303

βελόνη, -ης, ἡ (1)

a needle

304

βέλος, -ους, τό (1)

an arrow

305

βήρυλλος, -ου, ὁ (1)

beryl

306

βιαστής, -οῦ, ὁ (1)

a violent man

307

βίωσις, -εως, ἡ (1)

manner of life

308

βλέμμα, -τος, τό (1)

a look, what is seen

309

βοή, -ῆς, ἡ (1)

an outcry, shout

310

βοηθός, -οῦ, ὁ (1)

helping, a helper

311

βολή, -ῆς, ἡ (1)

a throw

312

βόρβορος, -ου, ὁ (1)

mire, slime, mud

313

βοτάνη, -ης, ἡ (1)

herb, plant, vegetation

314

βότρυς, -υος, ὁ (1)

a bunch of grapes

315

βραδύτης, -ητος, ἡ (1)

slowness

316

βρόχος, -ου, ὁ (1)

a noose

317

βυθός, -οῦ, ὁ (1)

sea, deep water

318

βύσσος, -ου, ἡ (1)

fine linen

319

βωμός, -οῦ, ὁ (1)

an altar

320

γάγγραινα, -ης, ἡ (1)

gangrene, cancer

321

γέλως, -ωτος, ὁ (1)

laughter

322

γενετή, -ῆς, ἡ (1)

birth

323

γερουσία, -ας, ἡ (1)

a council of elders

324

γέρων, -οντος, ὁ (1)

an old man

325

γεώργιον, -ου, τό (1)

cultivated land, field

326

γῆρας, -ως (1)

old age

327

γλεῦκος, -ους, τό (1)

sweet new wine

328

γναφεύς, -έως, ὁ (1)

one who cleans woolen cloth, a launderer

329

γνόφος, -ου, ὁ (1)

darkness

330

γνώστης, -ου, ὁ (1)

an expert, one who knows

331

γογγυστής, -οῦ, ὁ (1)

a grumbler

332

γόης, -ητος, ὁ (1)

a swindler, cheat, impostor

333

γυμνασία, -ας, ἡ (1)

training, discipline

334

γυναικάριον, -ου, τό (1)

a little, idle or foolish woman

335

δαίμων, -ονος, ὁ (1)

demon, evil spirit

336

δακτύλιος, -ου, ὁ (1)

a ring

337

δάμαλις, -εως, ἡ (1)

a heifer, young cow

338

δάνειον, -ου, τό (1)

a loan, debt

339

δανιστής (1)

a creditor

340

δαπάνη, -ης, ἡ (1)

cost, expense

341

δεῖγμα, -τος, τό (1)

a proof, an example

342

δειλία, -ας, ἡ (1)

cowardice, timidity

343

δεῖνα, ὁ (1)

a certain one

344

δεισιδαιμονία, -ας, ἡ (1)

religion

345

δεξιολάβος, -ου, ὁ (1)

bowman, slinger, spearman

346

δέος, -ους, τό (1)

awe

347

δέρμα, -τος, τό (1)

skin, hide

348

δέσμη, -ης, ἡ (1)

a bundle

349

δημιουργός, -οῦ, ὁ (1)

a builder, maker, creator

350

διάγνωσις, -εως, ἡ (1)

a decision

351

διάδοχος, -ου, ὁ (1)

a successor

352

διαμερισμός, -οῦ, ὁ (1)

division, disunity

353

διανόημα, -τος, τό (1)

a thought

354

διαπαρατριβή, -ῆς, ἡ (1)

wrangling, constant arguing

355

διάστημα, -τος, τό (1)

interval

356

διάταγμα, -τος, τό (1)

edict, command

357

διατροφή, -ῆς, ἡ (1)

food, nourishment

358

διέξοδος, -ου, ἡ (1)

an outlet, a way out

359

διερμηνευτής, -οῦ, ὁ (1)

interpreter, translator

360

διήγησις, -εως, ἡ (1)

a narrative, account

361

δικαιοκρισία, -ας, ἡ (1)

a righteous judgment

362

διόρθωμα, -τος, τό (1)

an improvement, reform

363

διόρθωσις, -εως, ἡ (1)

a reformation, new order

364

δισμυριάς, -άδος, ἡ (1)

a double myriad

365

δίψος, -ους, τό (1)

thirst

366

διώκτης, -ου, ὁ (1)

a persecutor

367

δοκιμασία, -ας, ἡ (1)

a testing, proving

368

δότης, -ου, ὁ (1)

a giver

369

δυσεντέριον, -ου, τό (1)

dysentery

370

δύσις, -εως, ἡ (1)

west, a sinking

371

δυσφημία, -ας, ἡ (1)

defamation, slander, evil report

372

δωδεκάφυλον, -ου, τό (1)

the twelve tribes

373

ἔγερσις, -εως, ἡ (1)

resurrection

374

ἐγκαίνια, -ων, τό (1)

festival of rededication

375

ἐγκοπή, -ῆς, ἡ (1)

a hindrance

376

ἔδαφος, -ους, τό (1)

ground

377

ἑδραίωμα, -τος, τό (1)

a support

378

ἐθελοθρησκία, -ας, ἡ (1)

self-made religion, self-willed religion

379

ἐθνάρχης, -ου, ὁ (1)

an ethnarch (provincial governor)

380

εἰδέα, -ας, ἡ (1)

a form, appearance

381

εἰδωλεῖον, -ου, τό (1)

idol's temple

382

ἐκβολή, -ῆς, ἡ (1)

a jettisoning

383

ἐκδοχή, -ῆς, ἡ (1)

expectation

384

ἐκζήτησις, -εως, ἡ (1)

useless speculation

385

ἐκπλήρωσις, -εως, ἡ (1)

completion

386

ἐκτένεια, -ας, ἡ (1)

perseverance, earnestness

387

ἔκτρωμα, -τος, τό (1)

an untimely birth

388

ἐλαιών, -ῶνος, ὁ (1)

an olive grove, olive orchard

389

ἐλαφρία, -ας, ἡ (1)

vacillation, levity

390

ἐλεγμός, -οῦ, ὁ (1)

reproach, rebuke, reproof

391

ἔλεγξις, -εως, ἡ (1)

rebuke, reproof

392

ἔλεγχος, -ου, ὁ (1)

proof, conviction

393

ἔλευσις, -εως, ἡ (1)

coming, arrival

394

ἐμπαιγμονή, -ῆς, ἡ (1)

mocking

395

ἐμπαιγμός, -οῦ, ὁ (1)

scorn, mocking

396

ἐμπλοκή, -ῆς, ἡ (1)

braiding, braid

397

ἐμπορία, -ας, ἡ (1)

business, trade

398

ἐμπόριον, -ου, τό (1)

a market

399

ἔνδειγμα, -τος, τό (1)

evidence, plain indication

400

ἔνδυσις, -εως, ἡ (1)

a putting on , clothing

401

ἐνδώμησις, -εως, ἡ (1)

construction, material

402

ἐνύπνιον, -ου, τό (1)

a dream

403

ἐξανάστασις, -εως, ἡ (1)

resurrection

404

ἐξέραμα, -τος, τό (1)

vomit

405

ἕξις, -εως, ἡ (1)

maturity

406

ἐξορκιστής, -οῦ, ὁ (1)

an exorcist

407

ἐξοχή, -ῆς, ἡ (1)

prominence

408

ἐπανόρθωσις, -εως, ἡ (1)

improvement,correction

409

ἔπαυλις, -εως, ἡ (1)

a homestead, residence

410

ἐπεισαγωγή, -ῆς, ἡ (1)

a bringing in besides

411

ἐπενδύτης, -ου, ὁ (1)

outer garment, coat

412

ἐπερώτημα, -τος, τό (1)

an inquiry, appeal

413

ἐπιθυμητής, -οῦ, ὁ (1)

one who desires

414

ἐπικάλυμμα, -τος, τό (1)

a cover, veil

415

ἐπικουρία, -ας, ἡ (1)

help

416

ἐπιλησμονή, -ῆς, ἡ (1)

forgetfulness

417

ἐπίλυσις, -εως, ἡ (1)

an explanation, interpretation

418

ἐπιμέλεια, -ας, ἡ (1)

care, attention

419

ἐπίνοια, -ας, ἡ (1)

a thought, intention

420

ἐπιποθία, -ας, ἡ (1)

longing, desire

421

ἐπισιτισμός, -οῦ, ὁ (1)

provisions

422

ἐπιστροφή, -ῆς, ἡ (1)

attention, conversion

423

ἐπιτιμία, -ας, ἡ (1)

punishment

424

ἐπιτροπή, -ῆς, ἡ (1)

permission, a commission, authority

425

ἐπόπτης, -ου, ὁ (1)

an eyewitness, spectator

426

ἔπος, -ους, τό (1)

a word

427

ἐρίφιον, -ου, τό (1)

a goat

428

ἑτοιμασία, -ας, ἡ (1)

readiness, preparation

429

εὐδία, -ας, ἡ (1)

fair weather, tranquillity

430

εὐεργέτης, -ου, ὁ (1)

a benefactor

431

εὐθύτης, -ητος, ἡ (1)

righteousness, uprightness

432

εὔνοια, -ας, ἡ (1)

favor, affection, good will

433

εὐποιΐα, -ας, ἡ (1)

doing good, a good deed

434

εὐπορία, -ας, ἡ (1)

prosperity

435

εὐπρέπεια, -ας, ἡ (1)

beauty, loveliness

436

Εὐρακύλων, -ωνος, ὁ (1)

a northeast wind

437

εὐσχημοσύνη, -ης, ἡ (1)

propriety, seemliness

438

εὐτραπελία, -ας, ἡ (1)

coarse jesting

439

εὐφημία, -ας, ἡ (1)

a good report

440

ἐφευρετής, -ου, ὁ (1)

an inventor, a discoverer

441

ζευκτηρία, -ας, ἡ (1)

a band, rope

442

ἡγεμονία, -ας, ἡ (1)

rule, management

443

ἦθος, -ους, τό (1)

custom, habit, morals

444

ἡμιώριον (1)

half an hour

445

θάρσος, -ους, τό (1)

courage

446

θεά, -ᾶς, ἡ (1)

a goddess

447

θειότης, -ητος, ἡ (1)

divinity, divine nature

448

θέλησις, -εως, ἡ (1)

will

449

θεμέλιον, -ου, τό (1)

foundation, basis

450

θεοσέβεια, -ας, ἡ (1)

piety, godliness

451

θεότης, -ητος, ἡ (1)

divine nature, deity, godhead

452

θεράπων, -οντος, ὁ (1)

an attendant, servant

453

θέρμη, -ης, ἡ (1)

heat

454

θεωρία, -ας, ἡ (1)

spectacle, sight

455

θήκη, -ης, ἡ (1)

a sheath

456

θήρα, -ας, ἡ (1)

a net, trap

457

θρέμμα, -τος, τό (1)

a (domesticated) animal; cattle (plural)

458

θρόμβος, -ου, ὁ (1)

a drop

459

θύελλα, -ης, ἡ (1)

a storm, whirlwind

460

θυμιατήριον, -ου, τό (1)

an altar of incense, a censer

461

θυρεός, -οῦ, ὁ (1)

a shield

462

ἱδρώς, -ῶτος, ὁ (1)

sweat, perspiration

463

ἱερόσυλος, -ου, ὁ (1)

a robber of temples

464

ἱκανότης, -ητος, ἡ (1)

fitness, sufficienct, adequacy

465

ἱκετηρία, -ας, ἡ (1)

supplication

466

ἰκμάς, -άδος, ἡ (1)

moisture

467

ἱλαρότης, -ητος, ἡ (1)

cheerfulness, gladness

468

ἰῶτα, τό (1)

iota (the tenth Hebrew letter, yodh)

469

καθαρότης, -ητος, ἡ (1)

purity, cleansing

470

κακοήθεια, -ας, ἡ (1)

malice, malevolence

471

κακοπάθεια, -ας, ἡ (1)

suffering, affliction

472

κάκωσις, -εως, ἡ (1)

mistreatment, oppression

473

καλάμη, -ης, ἡ (1)

stubble, straw

474

καλλιέλαιος, -ου, ἡ (1)

a cultivated olive tree

475

κατάβασις, -εως, ἡ (1)

descent, slope

476

καταγγελεύς, -έως, ὁ (1)

a proclaimer, preacher

477

καταδίκη, -ης, ἡ (1)

condemnation, sentence of condemnation

478

κατάθεμα, -τος, τό (1)

an accursed thing, a curse

479

κατάνυξις, -εως, ἡ (1)

stupefaction

480

κατάρτισις, -εως, ἡ (1)

a being made complete

481

καταρτισμός, -οῦ, ὁ (1)

equipment, equipping

482

κατάσκοπος, -ου, ὁ (1)

a spy

483

κατάστημα, -τος, τό (1)

behavior, demeanor

484

καταστολή, -ῆς, ἡ (1)

attire, clothing

485

κατατομή, -ῆς, ἡ (1)

mutilation, cutting in pieces

486

καταφρονητής, -οῦ, ὁ (1)

a despiser, scoffer

487

κατήγωρ, -ορος, ὁ (1)

an accuser

488

κατήφεια, -ας, ἡ (1)

gloominess, dejection

489

κατοίκησις, -εως, ἡ (1)

a dwelling

490

κατοικία, -ας, ἡ (1)

a dwelling-place, habitation

491

καῦσις, -εως, ἡ (1)

a burning

492

κειρία, -ας, ἡ (1)

binding material, wrappings

493

κέλευσμα, -τος, τό (1)

a shouted command

494

κενοδοξία, -ας, ἡ (1)

vanity, empty conceit, vainglory

495

κέραμος, -ου, ὁ (1)

clay, a roof tile

496

κεράτιον, -ου, τό (1)

carob pods

497

κέρμα, -τος, τό (1)

a piece of money, coin

498

κερματιστής, -ου, ὁ (1)

a money-changer

499

κεφαλίς, -ίδος, ἡ (1)

roll of a book

500

κηπουρός, -οῦ, ὁ (1)

a gardener