Greek NT Proper Nouns - Part 2 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Proper Nouns - Part 2 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Proper Nouns - Part 2 Deck (243):
1

Ἄζωτος, -ου, ἡ (1)

Azotus

2

Ἂἰνών, ἡ (1)

Aenon

3

Ἁκελδαμάχ (1)

Akeldama

4

Ἀμπλιᾶτος, -ου, ὁ (1)

Ampliatus

5

Ἀμφίπολις, -εως, ἡ (1)

Amphipolis

6

Ἀνδρόνικος, -ου, ὁ (1)

Andronicus

7

Ἅννα, -ας, ἡ (1)

Anna

8

Ἀντιοχεύς, -έως, ὁ (1)

Antiochene

9

Ἀντιπᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Antipas

10

Ἀντιπατρίς, -ίδος, ἡ (1)

Antipatris

11

Ἀπελλῆς, -οῦ, ὁ (1)

Apelles

12

Ἀπολλύων, -ονος, ὁ (1)

Apollyon, the Destroyer

13

Ἀπολλωνία, -ας, ἡ (1)

Apollonia

14

Ἀππίου (1)

the Forum of Appius

15

Ἀπφία, -ας, ἡ (1)

Apphia

16

Ἄραψ, -βος, ὁ (1)

an Arab

17

Ἀρεοπαγίτης, -ου, ὁ (1)

an Areopagite

18

Ἁρέτας, -α, ὁ (1)

Aretas

19

Ἀριστόβουλος, -ου, ὁ (1)

Aristobulus

20

Ἁρμαγεδών (1)

Armageddon

21

Ἀρνί, ὁ (1)

Arni

22

Ἀρτεμᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Artemas

23

Ἀρφαξάδ, ὁ (1)

Arphaxad

24

Ἀρχέλαος, -ου, ὁ (1)

Archelaus

25

Ἀσιανός, -οῦ, ὁ (1)

an Asian

26

Ἀσιάρχης, -ου, ὁ (1)

Asiarch

27

Ἀσύγκριτος, -ου, ὁ (1)

Asyncritus

28

Ἀττάλεια, -ας, ἡ (1)

Attalia

29

Ἂὐγοῦστος, -ου, ὁ (1)

Augustus

30

Ἀχαϊκός, -οῦ, ὁ (1)

Achaicus

31

Βάαλ, ὁ (1)

Baal

32

Βαλάκ, ὁ (1)

Balak

33

Βαράκ, ὁ (1)

Barak

34

Βαραχίας, -ου, ὁ (1)

Barachiah

35

Βαριησοῦς, -οῦ, ὁ (1)

Bar-jesus

36

Βαριωνᾶ (1)

Barjona

37

Βαρτιμαῖος, -ου, ὁ (1)

Bartimaeus

38

Βελιάρ, ὁ (1)

Beliar

39

Βηθζαθά, ἡ (1)

Bethzatha

40

Βλάστος, -ου, ὁ (1)

Blastus

41

Βοανηργές (1)

Boanerges

42

Βοσόρ, ὁ (1)

Bosor

43

Γάδ, ὁ (1)

Gad

44

Γαλάτης, -ου, ὁ (1)

a Galatian

45

Γεδεών, ὁ (1)

Gideon

46

Γώγ, ὁ (1)

Gog

47

Δαλμανουθά, ἡ (1)

Dalmanutha

48

Δαλματία, -ας, ἡ (1)

Dalmatia

49

Δάμαρις, -ιδος, ἡ (1)

Damaris

50

Δανιήλ, ὁ (1)

Daniel

51

Διονύσιος, -ου, ὁ (1)

Dionysius

52

Διόσκουροι, -ων, ὁ (1)

the Dioscuri

53

Διοτρέφης, -ους, ὁ (1)

Diotrephes

54

Δρούσιλλα, -ης, ἡ (1)

Drusilla

55

Ἔβερ, ὁ (1)

Heber

56

Ἐλαμίτης, -ου, ὁ (1)

Elamites

57

Ἐλιέζερ, ὁ (1)

Eliezer

58

Ἐλισαῖος, -ου, ὁ (1)

Elisha

59

Ἑλλάς, -άδος, ἡ (1)

Greece

60

Ἐλμαδάμ, ὁ (1)

Elmadam

61

Ἐλύμας, -α, ὁ (1)

Elymas

62

Ἐμμανουήλ, ὁ (1)

Emmanuel

63

Ἐμμαοῦς, ἡ (1)

Emmaus

64

Ἑμμώρ, ὁ (1)

Hamor

65

Ἐνώς, ὁ (1)

Enosh

66

Ἐπαίνετος, -ου, ὁ (1)

Epaenetus

67

Ἐπικούρειος, -ου, ὁ (1)

an Epicurean

68

Ἑρμᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Hermas

69

Ἑρμογένης, -ους, ὁ (1)

Hermogenes

70

Ἑσλί, ὁ (1)

Esli

71

Εὔβουλος, -ου, ὁ (1)

Eubulus

72

Εὐνίκη, -ης, ἡ (1)

Eunice

73

Εὐοδία, -ας, ἡ (1)

Euodia

74

Εὔτυχος, -ου, ὁ (1)

Eutychus

75

Ἐφραίμ, ὁ (1)

Ephraim

76

Ζάρα, ὁ (1)

Zerah

77

Ζηνᾶς (1)

Zenas

78

Ἤρ, ὁ (1)

Er

79

Ἡρῳδίων, -ωνος, ὁ (1)

Herodion

80

Θαμάρ, ἡ (1)

Tamar

81

Θάρα, ὁ (1)

Terah

82

Θευδᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Theudas

83

Ἰαμβρῆς, ὁ (1)

Jambres

84

Ἰανναί, ὁ (1)

Jannai

85

Ἰάννης, ὁ (1)

Jannes

86

Ἰάρετ, ὁ (1)

Jared

87

Ἰδουμαία, -ας, ἡ (1)

Idumea

88

Ἰεζάβελ, ἡ (1)

Jezebel

89

Ἱεράπολις, -εως, ἡ (1)

Hierapolis

90

Ἰεφθάε, ὁ (1)

Jephthah

91

Ἰλλυρικόν, -οῦ, τό (1)

Illyricum

92

Ἰουλία, -ας, ἡ (1)

Julia

93

Ἰουνιᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Junias

94

Ἰσσαχάρ, ὁ (1)

Issachar

95

Ἰτουραῖος, -α, -ον (1)

Ituraea

96

Ἰωανάν, ὁ (1)

Joanan

97

Ἰώβ, ὁ (1)

Job

98

Ἰωδά, ὁ (1)

Joda

99

Ἰωήλ, ὁ (1)

Joel

100

Ἰωνάμ, ὁ (1)

Jonam

101

Ἰωρίμ, ὁ (1)

Jorim

102

Ἰωσήχ, ὁ (1)

Josech

103

Κανδάκη, -ης, ἡ (1)

Candace

104

Κάρπος, -ου, ὁ (1)

Carpus

105

Καῦδα (1)

Clauda

106

Κεδρών, ὁ (1)

Kidron

107

Κίς, ὁ (1)

Kish

108

Κλαυδία, -ας, ἡ (1)

Claudia

109

Κλεοπᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Cleopas

110

Κλήμης, -εντος, ὁ (1)

Clement

111

Κλωπᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Clopas

112

Κνίδος, -ου, ἡ (1)

Cnidus

113

Κολοσσαί, -ῶν, ἡ (1)

Colossae

114

Κόρε, ὁ (1)

Korah

115

Κούαρτος, -ου, ὁ (1)

Quartus

116

Κρήσκης, -εντος, ὁ (1)

Crescens

117

κτίστης, -ου, ὁ (1)

the Creator

118

Κυρήνη, -ης, ἡ (1)

Cyrene

119

Κυρήνιος, -ου, ὁ (1)

Quirinius

120

Κώς, -Κῶ (1)

Cos

121

Κωσάμ, ὁ (1)

Cosam

122

Λάμεχ, ὁ (1)

Lamech

123

Λαοδικεύς, -έως, ὁ (1)

a Laodicean

124

Λασαία, -ας, ἡ (1)

Lasea

125

Λιβύη, -ης, ἡ (1)

Libya

126

Λίνος, -ου, ὁ (1)

Linus

127

Λυκαονία, -ας, ἡ (1)

Lycaonia

128

Λυκία, -ας, ἡ (1)

Lycia

129

Λυσανίας, -ου, ὁ (1)

Lysanias

130

Λωΐς, -ΐδος, ἡ (1)

Lois

131

Μάαθ, ὁ (1)

Maath

132

Μαγαδάν, ἡ (1)

Magadan

133

Μαγώγ, ὁ (1)

Magog

134

Μαδιάμ, ὁ (1)

Midian

135

Μαθουσαλά, ὁ (1)

Methuselah

136

Μαλελεήλ, ὁ (1)

Maleleel

137

Μάλχος, -ου, ὁ (1)

Malchus

138

Μαναήν, ὁ (1)

Manaen

139

Ματταθά, ὁ (1)

Mattatha

140

Μελεά, ὁ (1)

Melea

141

Μελίτη, -ης, ἡ (1)

Malta

142

Μεννά, ὁ (1)

Menna

143

Μῆδος, -ου, ὁ (1)

a Mede

144

Μιτυλήνη, -ης, ἡ (1)

Mitylene

145

Μνάσων, -ωνος, ὁ (1)

Mnason

146

Μολόχ, ὁ (1)

Moloch

147

Μύρα, -ων, τό (1)

Myra

148

Ναγγαί, ὁ (1)

Naggai

149

Ναθάμ, ὁ (1)

Nathan

150

Ναιμάν, ὁ (1)

Naaman

151

Ναΐν, ἡ (1)

Nain

152

Ναούμ, ὁ (1)

Nahum

153

Νάρκισσος, -ου, ὁ (1)

Narcissus

154

Ναχώρ, ὁ (1)

Nahor

155

Νηρεύς, -έως, ὁ (1)

Nereus

156

Νηρί, ὁ (1)

Neri

157

Νίγερ, ὁ (1)

Niger

158

Νικάνωρ, -ορος, ὁ (1)

Nicanor

159

Νικόλαος, -ου, ὁ (1)

Nicolaus

160

Νικόπολις, -εως, ἡ (1)

Nicopolis

161

Νύμφα, -ας, ἡ (1)

Nympha

162

Ὀλυμπᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Olympas

163

Οὐρβανός, -οῦ, ὁ (1)

Urbanus

164

Οὐρίας, -ου, ὁ (1)

Uriah

165

Πάρθος (1)

a Parthian

166

Παρμενᾶς, -ᾶ (1)

Parmenas

167

Πάταρα, -ων, τό (1)

Patara

168

Πάτμος, -ου, ὁ (1)

Patmos

169

Πατροβᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Patrobas

170

Περσίς, -ίδος, ἡ (1)

Persis

171

Πισιδία, -ας, ἡ (1)

Pisidia

172

Πόρκιος, -ου, ὁ (1)

Porcius

173

Ποτίολοι, -ων, ὁ (1)

Puteoli

174

Πούδης, -εντος, ὁ (1)

Pudens

175

Πρόχορος, -ου, ὁ (1)

Prochorus

176

Πτολεμαΐς, -ΐδος, ἡ (1)

Ptolemais

177

Πύρρος, -ου, ὁ (1)

Pyrrhus

178

Ῥαγαύ, ὁ (1)

Reu

179

Ῥαιφάν, ὁ (1)

Rephan

180

Ῥαμά, ἡ (1)

Ramah

181

Ῥαχάβ, ἡ (1)

Rahab

182

Ῥαχήλ, ἡ (1)

Rachel

183

Ῥεβέκκα, -ας, ἡ (1)

Rebecca

184

Ῥήγιον, -ου, τό (1)

Rhegium

185

Ῥησά, ὁ (1)

Rhesa

186

Ῥόδη, -ης, ἡ (1)

Rhoda

187

Ῥόδος, -ου, ἡ (1)

Rhodes

188

Ῥουβήν, ὁ (1)

Reuben

189

Ῥούθ, ἡ (1)

Ruth

190

Σαλαμίς, -ῖνος, ἡ (1)

Salamis

191

Σαλείμ (1)

Salim

192

Σαλμώνη, -ης, ἡ (1)

Salmone

193

Σαμοθρᾴκη, -ης, ἡ (1)

Samothrace

194

Σάμος, -ου, ἡ (1)

Samos

195

Σαμψών, ὁ (1)

Samson

196

Σάπφιρα (1)

Sapphira

197

Σάρεπτα, -ων, τό (1)

Zarephath

198

Σαρών, -ῶνος, ὁ (1)

Sharon

199

Σεκοῦνδος, -ου, ὁ (1)

Secundus

200

Σελεύκεια, -ας, ἡ (1)

Seleucia

201

Σεμεΐν, ὁ (1)

Semein

202

Σέργιος, -ου, ὁ (1)

Sergius

203

Σερούχ, ὁ (1)

Serug

204

Σήθ, ὁ (1)

Seth

205

Σήμ, ὁ (1)

Shem

206

Σκευᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Sceva

207

σκηνοπηγία, -ας, ἡ (1)

the Feast Booths or Tabernacles

208

Σκύθης, -ου, ὁ (1)

a Scythian

209

Σουσάννα, -ης, ἡ (1)

Susanna

210

Συντύχη, -ης, ἡ (1)

Syntyche

211

Συράκουσαι, -ῶν, ἡ (1)

Syracuse

212

Σύρος, -ου, ὁ (1)

a Syrian man

213

Συροφοινίκισσα, -ης, ἡ (1)

a Syrophoenician woman

214

Σύρτις, -εως, ἡ (1)

Syrtis

215

Συχάρ, ἡ (1)

Sychar

216

Σώπατρος, -ου, ὁ (1)

Sopater

217

Σωσίπατρος, -ου, ὁ (1)

Sosipater

218

Τέρτιος, -ου, ὁ (1)

Tertius

219

Τιβέριος, -ου, ὁ (1)

Tiberius

220

Τιμαῖος, -ου, ὁ (1)

Timaeus

221

Τίμων, -ωνος, ὁ (1)

Timon

222

Τίτιος, -ου, ὁ (1)

Titius

223

Τραχωνῖτις, -ιδος, ἡ (1)

Trachonitis

224

Τρύφαινα, -ης, ἡ (1)

Tryphena

225

Τρυφῶσα, -ης, ἡ (1)

Tryphosa

226

Τύραννος, -ου, ὁ (1)

Tyrannus

227

Τύριος, -ου, ὁ (1)

a Tyrian

228

Φάλεκ, ὁ (1)

Peleg

229

Φανουήλ, ὁ (1)

Phanuel

230

Φιλήμων, -ονος, ὁ (1)

Philemon

231

Φίλητος, -ου, ὁ (1)

Philetus

232

Φιλιππήσιος, -ου, ὁ (1)

a Philippian

233

Φιλόλογος, -ου, ὁ (1)

Philologus

234

Φλέγων, -οντος, ὁ (1)

Phlegon

235

Φοίβη, -ης, ἡ (1)

Phoebe

236

Φορτουνᾶτος, -ου, ὁ (1)

Fortunatus

237

Φύγελος, -ου, ὁ (1)

Phygelus

238

Χαλδαῖος, -ου, ὁ (1)

Chaldean

239

Χερούβ (1)

a Cherub, a winged creature

240

Χίος, -ου, ἡ (1)

Chios

241

Χλόη, -ης, ἡ (1)

Chloe

242

Χουζᾶς, -ᾶ, ὁ (1)

Chuza

243

Ὡσηέ, ὁ (1)

Hosea