Greek NT Adjectives - Part 1 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Adjectives - Part 1 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Adjectives - Part 1 Deck (500):
1

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (1283)

all, every, all things

2

πολύς, πολλή, πολύ (418)

much, many (plural)

3

εἷς, μία, ἕν (353)

one

4

μέγας, μεγάλη, μέγα (245)

large, great

5

ἅγιος, -α, -ον (233)

holy; saints (plural noun)

6

Ἰουδαῖος, -α, -ον (195)

Jewish, a Jew, Judea

7

ἄλλος, -η, -ο (155)

other, another

8

δύο (135)

two

9

ἀγαθός, -ή, -όν (131)

good

10

νεκρός, -ά, -όν (130)

dead

11

ἴδιος, -α, -ον (114)

one's own

12

ὅλος, -η, -ον (109)

whole, all

13

καλός, -ή, -όν (102)

good

14

ἕτερος, -α, -ον (98)

other, another, different

15

ἑπτά (88)

seven

16

πονηρός, -ά, -όν (88)

evil

17

ἕκαστος, -η, -ον (82)

each

18

δίκαιος, -α, -ον (79)

right, just, righteous

19

δώδεκα (75)

twelve

20

ἐμός, -ή, -όν (74)

my, mine

21

αἰώνιος, -ον (73)

eternal

22

τρεῖς, -τρία (69)

three

23

λοιπός, -ή, -όν (67)

remaining, the rest (as a noun); for the rest, henceforth (as an adverb)

24

πιστός, -ή, -όν (67)

faithful, believing

25

πρεσβύτερος, -α, -ον (66)

elder

26

κακός, -ή, -όν (63)

bad, evil

27

μέσος, -η, -ον (62)

middle, in the midst

28

τρίτος, -η, -ον (62)

third

29

ἀγαπητός, -ή, -όν (61)

beloved

30

τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτον (57)

such

31

δεξιός, -ά, -όν (54)

right

32

ἔσχατος, -η, -ον (54)

last

33

ὀλίγος, -η, -ον (52)

little, few

34

δεύτερος, -α, -ον (51)

second

35

μακάριος, -α, -ον (50)

blessed, happy

36

τυφλός, -ή, -όν (50)

blind

37

μικρός, -ά, -όν (48)

small, little

38

ἁμαρτωλός, -όν (47)

sinful; sinner (as a noun)

39

ὅμοιος, -α, -ον (45)

like

40

καινός, -ή, -όν (42)

new

41

ἄξιος, -α, -ον (41)

worthy

42

τέσσαρες (41)

four

43

ἱκανός, -ή, -όν (39)

sufficient, able, considerable

44

πέντε (38)

five

45

ἅπας, -ασα, -αν (34)

all

46

πτωχός, -ή, -όν (34)

poor; poor man (as a noun)

47

ποῖος, -α, -ον (33)

what sort of? what?

48

ἀκάθαρτος, -ον (32)

unclean

49

δυνατός, -ή, -όν (32)

powerful, possible

50

ἐχθρός, -ή, -όν (32)

hating; enemy (as a noun)

51

ἰσχυρός, -ά, -όν (29)

strong

52

φίλος, -ου, ὁ (29)

loving; a friend (as a noun)

53

ἀληθινός, -ή, -όν (28)

TRUE

54

περισσός, -ή, -όν (28)

excessive, abundant

55

πλούσιος, -α, -ον (28)

rich

56

πνευματικός, -ή, -όν (28)

spiritual

57

καθαρός, -ά, -όν (27)

clean

58

πόσος, -η, -ον (27)

how great? how much?

59

ἀληθής, -ές (26)

TRUE

60

ἀσθενής, -ές (26)

weak

61

δέκα (25)

ten

62

λευκός, -ή, -όν (25)

white

63

νέος, -α, -ον (24)

new, young

64

σός, -σή, -σόν (24)

your

65

ἄπιστος, -ον (23)

unbelieving, faithless

66

ἐλεύθερος, -α, -ον (23)

free

67

ἐκλεκτός, -ή, -όν (22)

chosen, elect

68

τεσσεράκοντα (22)

forty

69

ἐλάσσων, -ον (20)

lesser

70

σοφός, -ή, -όν (20)

wise

71

τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτον (20)

so great, so much; so many (plural)

72

ἐπουράνιος, -ον (19)

heavenly

73

παλαιός, -ά, -όν (19)

old

74

τέλειος, -α, -ον (19)

complete, perfect, mature

75

κενός, -ή, -όν (18)

empty, vain

76

φανερός, -ά, -όν (18)

manifest

77

χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν (18)

golden

78

ἑκατόν (17)

a hundred

79

ἕτοιμος, -η, -ον (17)

ready, prepared

80

κρυπτός, -ή, -όν (17)

hidden

81

δέσμιος, -ου, ὁ (16)

a prisoner

82

πλήρης, -ες (16)

full

83

γνωστός, -ή, -όν (15)

known

84

γυμνός, -ή, -όν (15)

naked

85

νήπιος, -α, -ον (15)

an infant, child

86

ἀλλότριος, -α, -ον (14)

another's, strange, foreign

87

ἀμφότεροι, -αι, -α (14)

both

88

ἕκτος, -η, -ον (14)

sixth

89

κοινός, -ή, -όν (14)

common, unclean, unholy

90

κωφός, -ή, -όν (14)

deaf, dumb

91

ξένος, -η, -ον (14)

strange; a stranger, host (as a noun)

92

φρόνιμος, -ον (14)

prudent, wise

93

χωλός, -ή, -όν (14)

lame

94

ἕξ (13)

six

95

συνεργός, -οῦ, ὁ (13)

a fellow worker

96

τίμιος, -α, -ον (13)

precious, honorable

97

ὕψιστος, -η, -ον (13)

highest

98

ἄδικος, -ον (12)

unjust, unrighteous

99

μωρός, -ά, -όν (12)

foolish

100

ἀρχαῖος, -α, -ον (11)

old, ancient

101

ἀσεβής, -ές (11)

ungodly, impious

102

ἄφρων, -ον (11)

foolish

103

Γαλιλαῖος, -α, -ον (11)

Galilean

104

εἴκοσι (11)

twenty

105

πρότερος, -α, -ον (11)

former; before (as adverb)

106

συγγενής, -οῦς (11)

kindred; a relative, kinsman (as a noun)

107

τριάκοντα (11)

thirty (indeclinable)

108

ὑγιής, -ές (11)

whole, healthy, well

109

ὑμέτερος, -α, -ον (11)

your

110

ὑψηλός, -ή, -όν (11)

high

111

χίλιοι, -αι, -α (11)

a thousand

112

ἀδύνατος, -ον (10)

incapable, impossible

113

ἔνατος, -η, -ον (10)

ninth

114

ἔνοχος, -ον (10)

involved in, liable, guilty

115

κλητός, -ή, -όν (10)

called

116

παραλυτικός, -οῦ, ὁ (10)

a paralytic

117

πλατύς, -εῖα, -ύ (10)

broad; street

118

ποικίλος, -η, -ον (10)

varied, manifold

119

ταπεινός, -ή, -όν (10)

humble, downcast

120

τέταρτος, -η, -ον (10)

fourth

121

ἄζυμος, -ον (9)

unleavened

122

ἄνομος, -ον (9)

lawless, without law

123

ἄρσην, -εν (9)

male

124

ἕβδομος, -η, -ον (9)

seventh

125

εἰδωλόθυτος (9)

sacrificed to idols

126

ἑξήκοντα (9)

sixty

127

εὐάρεστος, -ον (9)

well-pleasing

128

εὐώνυμος, -ον (9)

of good name, euph. for left

129

λαμπρός, -ά, -όν (9)

bright

130

λεπρός, -οῦ, ὁ (9)

scaly, leprous

131

μεστός, -ή, -όν (9)

full

132

μονογενής, -ές (9)

only begotten, only

133

νομικός, -ή, -όν (9)

pertaining to the law; one skilled in the Mosaic law, a lawyer

134

οὐράνιος, -ον (9)

heavenly, in heaven, from heaven

135

περίχωρος, -ου, ἡ (9)

neighboring

136

ἁγνός, -ή, -όν (8)

pure, holy; chaste, innocent

137

ἀδόκιμος, -ον (8)

not standing the test, rejected

138

ἄμωμος, -ον (8)

without blemish

139

ἀναγκαῖος, -α, -ον (8)

necessary

140

ἀργός, -ή, -όν (8)

inactive, idle

141

ἄφθαρτος, -ον (8)

imperishable; immortal

142

βέβαιος, -α, -ον (8)

firm, secure

143

διακόσιοι, -αι, -α (8)

two hundred

144

ἐναντίος, -α, -ον (8)

opposite, hostile, opposed, contrary

145

εὐλογητός, -ή, -όν (8)

well spoken of, blessed

146

ἴσος, -η, -ον (8)

equal

147

μακρός, -ά, -όν (8)

long, far distant

148

ξηρός, -ά, -όν (8)

dry, withered

149

ὀκτώ (8)

eight

150

ὀξύς, -εῖα, -ύ (8)

sharp, swift

151

ὅσιος, -α, -ον (8)

righteous, pious, holy

152

πρωτότοκος, -ον (8)

first-born

153

σαπρός, -ά, -όν (8)

rotten, worthless

154

φαῦλος, -η, -ον (8)

worthless, bad

155

ἄκαρπος, -ον (7)

unfruitful

156

ἀνθρώπινος, -η, -ον (7)

human

157

βραχύς, -εια, -ύ (7)

short, little

158

δέκατος, -η, -ον (7)

tenth

159

δόκιμος, -ον (7)

tested, approved

160

ἐπίγειος, -ον (7)

of the earth, earthly

161

εὔκοπος (7)

?

162

ἡμέτερος, -α, -ον (7)

our

163

πεντήκοντα (7)

fifty

164

ποταπός, -ή, -όν (7)

from what country? what kind of?

165

σαρκικός, -ή, -όν (7)

fleshly, carnal

166

χρηστός, -ή, -όν (7)

good, kind

167

ἀνόητος, -ον (6)

foolish

168

ἀνυπόκριτος, -ον (6)

sincere, without hypocrisy, genuine

169

ἀπειθής, -ές (6)

disobedient

170

βάρβαρος, -ον (6)

barbarous, barbarian

171

βαρύς, -εῖα, -ύ (6)

heavy, burdensome

172

ἕνδεκα (6)

eleven

173

θαυμαστός, -ή, -όν (6)

wonderful, marvelous

174

θνητός, -ή, -όν (6)

subject to death, mortal

175

κόκκινος, -η, -ον (6)

scarlet

176

μάταιος, -α, -ον (6)

vain, useless, worthless

177

μέλας, -αινα, -αν (6)

black, ink

178

μέτοχος, -ου, ὁ (6)

partaker, partner

179

Ναζαρηνός, -οῦ, ὁ (6)

a Nazarene

180

πεντακισχίλιοι, -αι, -α (6)

five thousand

181

φθαρτός, -ή, -όν (6)

perishable, corruptible

182

χειροποίητος, -ον (6)

made by hand

183

ψυχικός, -ή, -όν (6)

natural, wordly-minded

184

Ἂἰγύπτιος, -α, -ον (5)

Egyptian

185

αἴτιος, -ου, ὁ (5)

causative of, responsible for

186

ἄμεμπτος, -ον (5)

blameless

187

ἀνέγκλητος, -ον (5)

above reproach, blameless

188

ἀνεκτός, -όν (5)

tolerable, bearable

189

ἀόρατος, -ον (5)

invisible

190

ἅρπαξ, -αγος (5)

ravenous

191

ἄρρωστος, -ον (5)

feeble, sickly

192

ἀσύνετος, -ον (5)

without understanding

193

ἀσφαλής, -ές (5)

certain, definite, sure

194

βασιλικός, -ή, -όν (5)

royal

195

βέβηλος, -ον (5)

worldly, profane

196

βύσσινος, -η, -ον (5)

fine linen

197

δεκατέσσαρες (5)

fourteen

198

δεκτός, -ή, -όν (5)

acceptable, welcome

199

ἑβδομήκοντα (5)

seventy

200

ἑκατονταπλασίων, -ον (5)

a hundred times

201

ἔμφοβος, -ον (5)

terrified, frightened

202

ἐννέα (5)

nine

203

ἔντιμος, -ον (5)

valued, precious, highly regarded

204

ἐπιεικής, -ές (5)

yielding, gentle, kind, courteous

205

εὐπρόσδεκτος, -ον (5)

acceptable

206

εὐσχήμων, -ον (5)

comely, seemly, prominent

207

Ἐφέσιος, -α, -ον (5)

Ephesian

208

ἥμισυς, -εια, -υ (5)

half

209

θῆλυς, -εια, -υ (5)

female, woman

210

ὄγδοος, -η, -ον (5)

the eighth

211

ὀλιγόπιστος, -ον (5)

of little faith

212

ὁποῖος, -α, -ον (5)

what sort of, what kind of

213

περίλυπος, -ον (5)

very sad

214

πυκνός, -ή, -όν (5)

frequent, numerous, often

215

σιδηροῦς, -ᾶ, -οῦν (5)

(made of) iron

216

σκληρός, -ά, -όν (5)

hard, rough, strong

217

τετρακισχίλιοι, -αι, -α (5)

four thousand

218

ὑπερήφανος, -ον (5)

arrogant, haughty, proud

219

φωτεινός, -ή, -όν (5)

bright, full of light

220

αἰσχρός, -ά, -όν (4)

shameful, base

221

ἀμίαντος, -ον (4)

undefiled

222

ἄνυδρος, -ον (4)

waterless, dry

223

ἀνυπότακτος, -ον (4)

not subject to rule, rebellious

224

ἀρεστός, -ή, -όν (4)

pleasing, desirable

225

ἀριστερός, -α, -v (4)

left, on the left

226

ἄσπιλος, -ον (4)

spotless, unstained

227

ἄτιμος, -ον (4)

without honor, dishonored

228

ἄτοπος, -ον (4)

out of place, unusual, wrong

229

ἄφωνος, -ον (4)

speechless, mute, silent

230

βαθύς, -εῖα, -ύ (4)

deep

231

βλάσφημος, -ον (4)

blasphemous, slanderous

232

γλυκύς, -εια, -ύ (4)

sweet

233

γνήσιος, -α, -ον (4)

genuine, true, legitimate

234

διάφορος, -ον (4)

various, different, excellent

235

διηνεκής, -ές (4)

continuous, perpetual

236

διπλοῦς, -ῆ, -οῦν (4)

double, two-fold

237

ἐθνικός, -ή, -όν (4)

a Gentile

238

ἐκτενής, -ές (4)

zealous, earnest, fervent

239

ἔνδοξος, -ον (4)

honored, glorious, splendid

240

ἐνενήκοντα (4)

ninety

241

εὐλαβής, -ές (4)

devout, God-fearing

242

κακοῦργος, -ου, ὁ (4)

a criminal

243

κυλλός, -ή, -όν (4)

crippled

244

μαλακός, -ή, -όν (4)

soft, effeminate

245

πάροικος, -ου, ὁ (4)

an alien, stranger

246

πέμπτος, -η, -ον (4)

fifth

247

πετρώδης (4)

rocky, stony

248

πορφυροῦς, -ᾶ, -οῦν (4)

purple

249

πραΰς, -πραεῖα, -πραΰ (4)

gentle

250

πρόσκαιρος, -ον (4)

temporary, passing, transitory

251

σάρκινος, -η, -ον (4)

of the flesh, fleshly

252

σεμνός, -ή, -όν (4)

venerable, serious, honorable, dignified

253

σκολιός, -ά, -όν (4)

crooked, unscrupulous, perverse

254

στερεός, -ά, -όν (4)

hard, firm, solid

255

συγκληρονόμος, -ον (4)

a fellow heir

256

συνετός, -ή, -όν (4)

intelligent, clever, wise

257

σώφρων, -ον (4)

self-controlled, sensible, prudent

258

τετρακόσιοι, -αι, -α (4)

four hundred

259

τηλικοῦτος, -αύτη, -οῦτο (4)

so great, so large

260

χλωρός, -ά, -όν (4)

pale green, pale

261

χοϊκός, -ή, -όν (4)

made of earth or dust, earthy

262

ψυχρός, -ά, -όν (4)

cold

263

ὡραῖος, -α, -ον (4)

beautiful, fair, lovely

264

ὠφέλιμος, -ον (4)

useful, profitable

265

ἄγριος, -α, -ον (3)

wild, savage

266

ἀκέραιος, -ον (3)

unmixed, pure, innocent

267

ἄλαλος, -ον (3)

dumb, mute, speechless

268

ἄλογος, -ον (3)

without reason, absurd

269

ἀνεπίλημπτος, -ον (3)

without reproach, above reproach

270

ἀπόκρυφος, -ον (3)

hidden, secret

271

ἀποσυνάγωγος, -ον (3)

expelled from the congregation, synagogue

272

ἀπρόσκοπος, -ον (3)

blameless, giving no offense

273

ἀργυροῦς, -α, -' (3)

silver

274

ἀρκετός, -ή, -όν (3)

sufficient, enough, adequate

275

ἄσβεστος, -ον (3)

unquenchable

276

ἀχειροποίητος, -ον (3)

not made with hands

277

βιωτικός, -ή, -όν (3)

a matter of (daily) life, life

278

βραδύς, -εῖα, -ύ (3)

slow

279

Γερασηνός, -ή, -όν (3)

a Gerasene

280

δειλός, -ή, -όν (3)

cowardly, timid

281

δεκαπέντε (3)

fifteen

282

δῆλος, -η, -ον (3)

clear, evident, plain

283

διδακτός, -ή, -όν (3)

instructed, taught

284

δίστομος, -ον (3)

two-edged

285

Ἑβραΐς, -ιδος, ἡ (3)

the Hebrew language

286

ἑδραῖος, -α, -ον (3)

steadfast, firm

287

ἑνδέκατος, -η, -ον (3)

eleventh

288

ἐνεργής, -ές (3)

effective, active, powerful

289

ἔντρομος, -ον (3)

terrified, trembling

290

ἐξώτερος, -α, -ον (3)

outer, outside

291

εὐγενής, -ές (3)

noble, high-born, noble-minded

292

εὔθετος, -ον (3)

useful, fit, suitable

293

εὐσεβής, -ές (3)

pious, devout

294

εὔχρηστος, -ον (3)

useful

295

ζεστός, -ή, -όν (3)

hot

296

ἡλίκος, -η, -ον (3)

how great, how small

297

θεῖος, -α, -ον (3)

divine

298

κακοποιός, -οῦ, ὁ (3)

an evildoer

299

λεπτός (3)

thin, small (coin)

300

λίθινος, -η, -ον (3)

of stone

301

μισθωτός, -οῦ, ὁ (3)

a hired servant

302

μύριοι, -αι, -α (3)

ten thousand

303

νηφάλιος, -α, -ον (3)

sober, temperate, self-controlled

304

οἰκεῖος, -ου, ὁ (3)

household, members of the household

305

οἰκτίρμων, -ον (3)

merciful

306

ὀκνηρός, -ά, -όν (3)

lazy, idle, indolent

307

παρεπίδημος, -ου, ὁ (3)

a sojourning in a strange place

308

πατρῷος, -α, -ον (3)

paternal, received from one's father

309

πειθός, -ή, -όν (3)

persuasive

310

πνικτός, -ή, -όν (3)

strangled

311

πολυτελής, -ές (3)

very costly, precious

312

πολύτιμος, -ον (3)

very precious, costly, valuable

313

πρόδηλος, -ον (3)

clear, evident

314

πρόθυμος, -ον (3)

willing, ready, eager

315

σεβαστός, -ή, -όν (3)

revered, august

316

σιτευτός, -ή, -όν (3)

fattened

317

σκοτεινός, -ή, -όν (3)

dark

318

σπόριμος (3)

sown, grain field

319

σπουδαῖος, -α, -ον (3)

diligent, earnest, eager

320

στενός, -ή, -όν (3)

narrow

321

τετράπους (3)

a four-footed animal

322

ὑάλινος, -η, -ον (3)

of glass, glassy

323

ὑπέρακμος, -ον (3)

past the bloom of youth, of full age

324

ὑπήκοος, -ον (3)

obedient

325

φιλόξενος, -ον (3)

hospitable

326

φοβερός, -ά, -όν (3)

fearful, terrible

327

φυσικός, -ή, -όν (3)

natural, according to nature

328

ψευδής, -ές (3)

lying, false

329

ἄγναφος, -ον (2)

unshrunken, new

330

ἀγοραῖος, -ου, ὁ (2)

the marketplace

331

ἄδηλος, -ον (2)

unseen, indistinct

332

ἀδιάλειπτος, -ον (2)

unceasing, constant

333

ἀθέμιτος, -ον (2)

unlawful, forbidden, disgusting

334

ἄθεσμος, -ον (2)

lawless, unprincipled

335

Ἀθηναῖος, -α, -ον (2)

Athenian

336

ἀθῷος, -ον (2)

innocent

337

ἀΐδιος, -ον (2)

everlasting, eternal

338

αἰσχροκερδής, -ές (2)

greedy of base gain, avaricious

339

αἰφνίδιος, -ον (2)

sudden

340

ἄκακος, -ον (2)

guileless, innocent

341

ἀκάνθινος, -η, -ον (2)

of thorns, thorny

342

ἀκατακάλυπτος, -ον (2)

uncovered

343

ἀκατάκριτος, -ον (2)

uncondemned, without trial

344

ἀκατάστατος, -ον (2)

unstable, restless

345

ἀκρογωνιαῖος, -α, -ον (2)

corner, cornerstone, capstone

346

Ἀλεξανδρῖνος, -η, -ον (2)

Alexandrian

347

ἄμαχος, -ον (2)

uncontentious, peaceable

348

ἀμέριμνος, -ον (2)

free from care

349

ἀμετάθετος, -ον (2)

unchangeable

350

ἀμεταμέλητος, -ον (2)

without regret

351

ἄμετρος, -ον (2)

immeasurable

352

ἀναίτιος, -ον (2)

innocent

353

ἀνάπειρος (2)

crippled

354

ἀναπολόγητος, -ον (2)

without excuse, inexcusable

355

ἀνεξιχνίαστος, -ον (2)

inscrutable, incomprehensible

356

ἀνθρωπάρεσκος, -ον (2)

man-pleasing

357

ἄνιπτος, -ον (2)

unwashed

358

ἀνόσιος, -ον (2)

unholy

359

ἀντίτυπος, -ον (2)

struck back, corresponding to

360

ἀνώτερος (2)

higher , above

361

ἀνωφελής, -ές (2)

unprofitable, useless

362

ἁπαλός, -ή, -όν (2)

tender

363

ἁπλοῦς, -ῆ, -οῦν (2)

simple, single, sincere

364

ἀπόδεκτος, -ον (2)

acceptable

365

Ἄρειος (2)

a hill (Areopagus "the hill of Ares")

366

ἀσάλευτος, -ον (2)

immovable, unshakable

367

ἀστεῖος, -α, -ον (2)

handsome, well-bred

368

ἀστήρικτος, -ον (2)

unstable, weak

369

ἄστοργος, -ον (2)

without natural affection, unfeeling, unloving

370

ἄτεκνος, -ον (2)

childless

371

αὐθάδης, -ες (2)

self-willed, stubborn, arrogant

372

αὐθαίρετος, -ον (2)

of one's own accord

373

αὐστηρός, -ά, -όν (2)

strict, exacting

374

αὐτόματος, -η, -ον (2)

by itself

375

ἀφιλάργυρος, -ον (2)

free from the love of money

376

ἀχάριστος, -ον (2)

ungrateful

377

ἀχρεῖος, -ον (2)

useless, worthless, unworthy

378

Γαλατικός, -ή, -όν (2)

Galatian

379

γεννητός, -ή, -όν (2)

born, begotten

380

δεκαοκτώ (2)

eighteen

381

δερμάτινος, -η, -ον (2)

(made of) leather

382

διδακτικός, -ή, -όν (2)

able to teach

383

δίψυχος, -ον (2)

double-minded, hesitating

384

δυσβάστακτος, -ον (2)

hard to bear

385

εἰλικρινής, -ές (2)

pure, sincere

386

εἰρηνικός, -ή, -όν (2)

peaceable, peaceful

387

ἔκδικος, -ου, ὁ (2)

avenging, punishing

388

ἔκφοβος, -ον (2)

terrified

389

ἑκών, -οῦσα, -ον (2)

of one's own free will, voluntarily

390

ἐλαφρός, -ά, -όν (2)

light, easy to bear

391

ἐλεεινός, -ή, -όν (2)

miserable, pitiable

392

ἐλεήμων, -ον (2)

merciful, sympathetic, compassionate

393

ἐμφανής, -ές (2)

visible , manifest

394

ἔνδικος, -ον (2)

righteous, just

395

ἔννομος, -ον (2)

legal, lawful

396

ἑξακόσιοι, -αι, -α (2)

six hundred

397

ἐπικατάρατος, -ον (2)

cursed

398

ἐπιούσιος, -ον (2)

for today, daily

399

ἐπίσημος, -ον (2)

splendid, outstanding, notorious

400

ἐρυθρός, -ά, -όν (2)

red

401

εὔκαιρος, -ον (2)

timely

402

εὔσπλαγχνος, -ον (2)

tenderhearted

403

ἡσύχιος, -ον (2)

quiet, tranquil

404

ἱερός, -ά, -όν (2)

holy, sacred

405

ἵλεως, -ων (2)

gracious, merciful

406

κοσμικός, -ή, -όν (2)

earthly, worldly

407

κόσμιος, -ον (2)

respectable, appropriate

408

κρίθινος, -η, -ον (2)

made of barley flour

409

κρυφαῖος, -α, -ον (2)

hidden, private

410

κυριακός, -ή, -όν (2)

the Lord's

411

λογικός, -ή, -όν (2)

thoughtful, reasonable

412

λοιμός, -οῦ, ὁ (2)

pestilence, plague

413

μονόφθαλμος, -ον (2)

one-eyed

414

νῆστις, -ιδος (2)

not eating, hungry

415

νωθρός, -ά, -όν (2)

lazy, sluggish, dull

416

ξύλινος, -η, -ον (2)

wooden

417

ὀγδοήκοντα (2)

eighty

418

ὁλόκληρος, -ον (2)

whole, complete

419

ὁμοιοπαθής, -ές (2)

with the same nature

420

ὀνικός, -ή, -όν (2)

of or for an ass

421

ὀρθός, -ή, -όν (2)

straight, upright

422

ὀρφανός, -ή, -όν (2)

an orphan

423

ὀστράκινος, -η, -ον (2)

made of earth or clay

424

παντελής, -ές (2)

completely., forever

425

πάροινος, -ου, ὁ (2)

addicted to wine, drunken

426

πεντακόσιοι, -αι, -α (2)

five hundred

427

περίεργος, -ου, ὁ (2)

meddlesome, belonging to magic

428

πηλίκος, -η, -ον (2)

how large , how great

429

πικρός, -ά, -όν (2)

bitter

430

πιστικός, -ή, -όν (2)

genuine, pure

431

προπετής, -ές (2)

rash, reckless, thoughtless

432

προφητικός, -ή, -όν (2)

prophetic

433

πρωϊνός, -ή, -όν (2)

early, belonging to the morning

434

πυρρός, -ά, -όν (2)

fiery red

435

ῥυπαρός, -ά, -όν (2)

filthy, soiled

436

Σιδώνιος, -α, -ον (2)

Sidonian

437

σκυθρωπός, -ή, -όν (2)

sad, gloomy

438

συμμέτοχος, -ου, ὁ (2)

sharing with, partaking with

439

σύμμορφος, -ον (2)

similar in form

440

σύμφορος (2)

beneficial, useful, profitable

441

σωματικός, -ή, -όν (2)

bodily

442

ταλαίπωρος, -ον (2)

miserable, wretched

443

ταχινός, -ή, -όν (2)

imminent, swift

444

τεσσαρεσκαιδέκατος, -η, -ον (2)

fourteenth

445

τεσσερακονταετής, -ές (2)

forty years

446

τραχύς, -εῖα, -ύ (2)

rough, uneven

447

τριακόσιοι, -αι, -α (2)

three hundred

448

ὑπεναντίος, -α, -ον (2)

opposed, contrary, hostile

449

ὑπέρογκος, -ον (2)

arrogant, haughty, pompous

450

φιλάργυρος, -ον (2)

fond of money, avaricious

451

χαλεπός, -ή, -όν (2)

hard, difficult

452

ἀβαρής, -ές (1)

not burdensome

453

ἀγαθοποιός, -οῦ, ὁ (1)

beneficent, doing good

454

ἀγενεαλόγητος, -ον (1)

without genealogy

455

ἀγενής, -ές (1)

base, low, insignificant

456

ἄγνωστος, -ον (1)

unknown

457

ἀγράμματος, -ον (1)

uneducated, illiterate

458

ἀδάπανος, -ον (1)

free of charge

459

ἀδιάκριτος, -ον (1)

unwavering

460

ἄδολος, -ον (1)

unadulterated, pure

461

Ἀδραμυττηνός, -ή, -όν (1)

of Adramyttium

462

ἄθεος, -ον (1)

without God, godless

463

αἴγειος, -α, -ον (1)

of a goat

464

αἱρετικός, -ή, -όν (1)

factious, causing division

465

αἰχμάλωτος, -ου, ὁ (1)

captive

466

ἀκατάγνωστος, -ον (1)

beyond reproach

467

ἀκατάλυτος, -ον (1)

endless, indestructible

468

ἀκατάπαυστος, -ον (1)

unceasing, restless

469

ἀκλινής, -ές (1)

without wavering

470

ἀκρατής, -ές (1)

without self-control, dissolute

471

ἄκρατος, -ον (1)

unmixed, undiluted

472

ἄκων (1)

unwilling

473

ἀλάλητος, -ον (1)

inexpressible

474

ἀλλογενής, -οῦς, ὁ (1)

foreign

475

ἀλλόφυλος, -ον (1)

alien, foreign

476

ἁλυκός, -ή, -όν (1)

salty

477

ἄλυπος (1)

free from anxiety

478

ἀλυσιτελής, -ές (1)

unprofitable

479

ἀμαθής, -ές (1)

ignorant, unlearned

480

ἀμαράντινος, -η, -ον (1)

unfading

481

ἀμάραντος, -ον (1)

unfading, permanent

482

ἀμάρτυρος, -ον (1)

without witness

483

ἀμετακίνητος, -ον (1)

immovable

484

ἀμετανόητος, -ον (1)

unrepentant

485

ἀμήτωρ, -ορος (1)

without a mother

486

ἀμώμητος, -ον (1)

blameless

487

ἄναλος, -ον (1)

without salt

488

ἀναμάρτητος, -ον (1)

without sin

489

ἀναντίρρητος, -ον (1)

not to be contradicted, undeniable

490

ἀνάξιος, -ον (1)

unworthy, incompetent

491

ἀναρίθμητος, -ον (1)

innumerable

492

ἀνεκδιήγητος, -ον (1)

indescribable

493

ἀνεκλάλητος, -ον (1)

inexpressible

494

ἀνέκλειπτος, -ον (1)

unfailing, inexhaustible

495

ἀνελεήμων, -ον (1)

unmerciful

496

ἀνέλεος, -ον (1)

merciless

497

ἀνένδεκτος, -ον (1)

impossible

498

ἀνεξεραύνητος, -ον (1)

unfathomable

499

ἀνεξίκακος, -ον (1)

patient, tolerant

500

ἀνεπαίσχυντος, -ον (1)

unashamed, not needing to be ashamed