Hemostas Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Hemostas > Flashcards

Flashcards in Hemostas Deck (8)
Loading flashcards...
1

Vad är syftet med hemostas?

Hemostas = att stoppa blödning. Blodet måste vara lagom antikoagulerande då man inte vill ha en
ohämmad blödning eller blodproppar.

2

Vad är trombocyter för någonting?

Trombocyter: cellfragment utan kärna men innehållande mRNA med ursprung ur megakaryocyter.
De är kontraktila, innehåller granulae och är essentiella för koagulationen.

3

Hur sker den primära hemostasen?

Primär hemostas
Kärlkonstriktion sker som svar på flera mekanismer (myogen spasm, serotonin, minskat NO från detskadade/obefintliga endotelet, smärtnerver mm) och sker för att minska blodtillförseln och därmed blodförlusten.

Trombocytplugg sker genom stegen initiering, aktivering och aggregation.

Initiering - När kärlväggen skadas exponeras kollagenet från subendotelet (som vanligen inte har
kontakt med blodet) som är en mycket kraftig aktivator av trombocyterna. Kollagenet kan endast
aktivera till ett monolager av trombocyter, men med aktiveringen av trombocyterna kan de själva
aktivera närliggande trombocyter.

Aktivering – Trombocyterna kan aktiveras av många saker, bla kollagen, ADP, von
Willebrandsfaktor/vWF, trombin och andra närliggande trombocyter. När trombocyterna aktiveras sväller de och bildar pseudopoder/utskott för att få en så stor yta som möjligt (mycket viktigt då delar av koagulationskaskaden är beroende av att reaktioner sker på en fosfolipidyta).
De kommeräven att degranulera sina dense bodies (innehållande ADP, Ca2+, serotonin) och α-granulae
(innehållande vWF, FV, FXIII, fibrinogen) samt uttrycka andra receptorer bla för fäste av
koagulationsfaktorer och receptorer som gör det möjligt för att aktivera andra närliggande
trombocyter. En flip-flopning av fosfatidylserin i membranet sker vilket ändrar ytladdningen på
cellmembranet som blir negativ.

Aggregation – Närliggande trombocyter aktiverar varandra i en självgenererande kaskadreaktion.
Den bildade pluggen kommer ”armeras” av fibrin som bildats.

4

Hur sker den sekundära hemostasen?

Sekundär hemostas
Den sekundära hemostasen är den stabiliserande koagulationen och beror av många olika
koagulationsfaktorer som är proenzymer. Dessa klyvs, blir aktiva och kan i sin tur (själva eller tillsammans med andra faktorer) klyva och därmed aktivera andra faktorer. Detta initierar enkaskadreaktion med faktorer.

Många av faktorerna har flertalet olika benämningar, ex TF/tissue-factor/vävnadsfaktor/Faktor III/tromboplastin och vissa har namn efter upptäckten, ex Christmas-factor. Proenzymet dvs, den oaktiverade faktorn förkortas vanligen ex FVII för Faktor VII medan det aktiverade/aktiva enzymet kallas FVIIa.

Initieringen av koagulationen kan gå genom en intrinsic pathway (sker sällan) eller extrinsic pathway
(den fysiologiska formen).

Extrinsic pathway - Tissue Factor exponeras som binder till Ca2+ och FVIIa som till viss del finns aktiverat i blodet (detta är ett undantag då resterande faktorer finns i oaktiverad form). Detta komplex kan initialt klyva FX till FXa som ingår i protrombin-komplexet men även FIX till FIXa. FIXa ingår i Tenaskomplexet vars uppgift är att aktivera FX (som då bildar protrombinkomplexet) främst
senare i reaktionen.
Protrombinkomplexet omvandlar protrombin/FII till trombin/FIIa. Trombin är viktigt för att förstärka
koagulationens kaskadreaktion, hämma fibrinolys mm men dess främsta uppgift är att omvandla
FI/fibrinogen till fibrin/FIa som armerar proppen.
För att fibrinet ska bli stabilt behöver det korsbindas av FXIIIa (aktiverat av trombin).

Intrinsic pathway – Initieras av negativt laddade ytor, ex glas. Initierar inte fysiologiskt utan verkar i
kroppen som en förstärkningsmekanism när extrinsic väl satt igång processen.
Sänkt temperatur, lågt pH och minskat Ca2+ i blodet ger en försämrad koagulation.

5

Varför är Ca++ viktigt vid sekundär koagulation?

Kalcium är viktigt och binder till vissa koagulationsfaktorer. För att detta ska kunna ske behöver
dessa koagulationsfaktorer en extra karboxylgrupp, en gamma-karboxylering som fås postribosomalt
(ej kodat i DNA). Detta sker av karboxylas i levern med vitamin K som kofaktor. Vitamin K oxideras i
reaktionen och kan åter reduceras för att användas igen.
De två negativa karboxylgrupperna hos koagulationsfaktorn binder gärna till kalcium som är positivt
laddat och de binder tillsammans till de negativt laddade fosfolipiderna på de aktiverade
trombocyterna.

6

Vad begränsar koagulationen?

Begränsning: Vid koagulationsstället finns mycket aktivt trombin
som ser till att proTAFI blir TAFI. TAFI hämmar fibrinolysen vid
skadestället så att proppen kvarstår.
För att begränsa koagulationen till skadestället och inte vidare
med blodbanan kan viktiga koagulationsfaktorer inaktiveras.
Detta görs av Aktiverat Protein C (APC) med Protein S (S) som
kofaktor.
Protein C (PC) aktiveras till APC mha TromboModulin (TM) och
Trombin (T). APC kan inaktivera FVa som ingår i protrombinkomplexet till FVi (inaktiverat) och FVIIIa
som ingår i tenaskomplexet till FVIIIi (inaktiverat).

7

Hur fungerar fibrinolysen?

Fibrinolys: Plasminogen frisätts
av endotelet men aktiveras till
plasmin av t-PA, tissueplasminaktivator.
Plasmin kan
bryta ner fibrinet i dimeriska
fragment och bryter då ner
proppen.
Fibrinolysen kan hämmas i
flera olika led för att behålla koagulatet. Plasmin kan inhiberas av α2-antiplasmin. t-PA kan hämmas
av PAI/PlasminAktivator-Inhibitor

8

Hur kan trombocyter aktiveras?

Aktivering – Trombocyterna kan aktiveras av många saker, bla kollagen, ADP, von
Willebrandsfaktor/vWF, trombin och andra närliggande trombocyter. När trombocyterna aktiveras sväller de och bildar pseudopoder/utskott för att få en så stor yta som möjligt (mycket viktigt då delar av koagulationskaskaden är beroende av att reaktioner sker på en fosfolipidyta).
De kommeräven att degranulera sina dense bodies (innehållande ADP, Ca2+, serotonin) och α-granulae
(innehållande vWF, FV, FXIII, fibrinogen) samt uttrycka andra receptorer bla för fäste av
koagulationsfaktorer och receptorer som gör det möjligt för att aktivera andra närliggande
trombocyter. En flip-flopning av fosfatidylserin i membranet sker vilket ändrar ytladdningen på
cellmembranet som blir negativ.