Lunga Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Lunga > Flashcards

Flashcards in Lunga Deck (46)
Loading flashcards...
1

Hur räknas minutvolym ut?

Andningsfrekvens*titalvolym

2

Vad är VT?

Tidalvolymen, volymen för ett andetag. Vilovolym ca 500ml

3

Hur stor är viloandningen?

ca 12-25 b/m vilovolym ca 500ml

4

Vad är IRV?

Inspiratorisk reservvolym. ca 3,1 för män och 1,9 för kvinnor

5

Vad är ERV?

Expiratorisk reservvolym
ca 1,2 för män och 0,7 för kvinnor.

6

Hur påverkar kroppsläge ERV?

Påverkas av kroppsläge. Störst stående och minst liggandes.
Beror på gravitationen. Diafragman får mindre hjälp och bukpartiet trycks mot lungorna. Compliance ökar och återfjädring minskar och risken för att lungorna kollapsar ökar

7

Vad är RV?

Residualvolym. Luft vi inte kan andas ut. Ca 1,2L

8

Vad är VC?

ERV+VT+IRV

9

Vad är TLC?

VC+RV

10

Vad är FEV1?

Max forcerad utandning under 1 sekund. Lågt värde vid obstruktiva sjukdomar ex kol och astma

11

Vad är FVC?

Forcerad expiratorisk volym

12

Vad är PEF/MEF?

Peak expiratory flow, maximalt utandningsflöde

13

Vad är dynamisk spirometri?

Mått på volymer och ger ingen info om gasutbyte.

14

Vilka felkällor finns vid dynamisk spirometri?

Tekniken hos patienten, sluter inte tätt kring munstycket, felkalibrerad maskin eller att försöksledaren inte peppar till maximal prestation

15

Vad är Dead space?

Luft i den konduktiva sonen utan gasutbyte. Ca 150/100ml.
Även i alveolen men gasutbytet sker inte fullt ut

16

Vad är en shunt?

sker pga anastomoser mellan bronkiala kapillärer mellan system och pulmunära kretsloppet.
Syrefattigt blod från systemkretsloppet blandas med syreriktblod och minskar syresättningen i blodet som går tillbaka via vv. pulmonares

17

Vad är compliance?

Hur eftergivlig lungan är. Motsats till återfjädring.
Högst i basen då alveolerna är tätt packade och kan således expandera mycket.
I apex är de redan expanderade och kan expandera mindre

18

Beskriv Surfaktanten

Kommer från typ 2 pneumocyter.
Minskar ytspänningen
Har en hydrofob och en hydrofil del
Består av fosfolipider och proteiner

19

Hur påverkar ytspänningen lungan?

Ger 2/3 av återfjädringen.
1/3 kommer från elastiska fibrier

20

Vilka muskler ger inandning i vila?

75% diaphragma, 25% intercostalis externus

21

Vilka muskler ger utandning?

Inga. Kommer från återfjädring av ytspänning och elastiska fibrer

22

Vilka muskler ger forcerad inspiration?

Scalene, sternocleid masteodeus, trapezius, pectoralis minor

23

Vilka muskler ger forcerad expiration?

Mukmuskulatur och m intercostalis internus

24

Hur styrs andningen?

Från medulla oblongata med viljestyrning från hjärnan.
I medulla finns en dorsal respiratorisk grupp DRG (inspiratoriskt centra) som kontrollerar andningen vid passiv andning.

VRG, Ventral respiratorisk grupp (expiratoriskt centra)
Styr forcerad utandning.

Finna andra centran som bestämmer rytm och begränsar inandning

25

Hur påverkar proprioreceptorer andningen?

Kan stimulera till ökad inandning vid muskelarbete som förhindrar hypoxi

26

Hur påverkar kemoreceptorer andningen?

Reglerar andningen.
Finns i medulla oblnigata
Känner av H+ och PCO2
Perifiert finns de i aortabågen och vid carotis bifurkationen som hänner av H+, PO2 och pCO2

27

Hur optimeras gasutbytet?

Optimeras mha: stor area, tunna barriärer, skilt systemiskt
och lungkretslopp samt externt (luft) och internt flöde (blod)
som bibehåller gradienten för utbyte.

28

Hur styrs gastransportets flöde?

Flödet beror av: Koncentrationsgradienten och därmed även
trycket (som enligt Boyles lag beror av varandra) samt
Diffunderingskapaciteten som i sin tur beror av två
egenskaper hos ämnet – molekylärvikten och lösligheten i
vatten, och två egenskaper hos barriären – arean och
tjockleken. Observera att detta skiljer sig dels mellan olika
delar av lungan men även under andningscykeln (ex att vid
inspiration när lungan är expanderad är barriären tunn och arean större).

29

Vad begränsar syteupptaget?

Både syre och koldioxid är normalt perfusionsbegränsade, dvs de hinner nå jämvikt under tiden
blodet passerar i kapillären. Ekvilibrium nås normalt vid en tredjedel av sträckan i vila – stor
diffusionskapacitetsreserv. Dock kan flödet femdubblas (då CO kan öka 5 ggr under arbete) och
jämvikt uppnås ändå trots att tiden i kapillären minskar – detta beror på att kärlen vidgas vilket ger större diffusionsyta men även djupare andning vilket
expanderar lungan mer och ger en tunnare barriär.

30

Hur transporteras syre?

2% löst i blodet, 98% med HB