Ryggen Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Ryggen > Flashcards

Flashcards in Ryggen Deck (7)
Loading flashcards...
1

Beskriv hur muskler och ben utvecklas fram till och med vecka 3

Fram till vecka tre har gastruleringen skett och epiblasten har gett upphov till de tre definitiva
grodbladen: endoderm, mesoderm och ektoderm. Mesodermet kan delas upp i paraxialt,
intermediärt och lateralt mesoderm efter läget i förhållande till ryggsträngen.
Även bildning av notochorden/ryggsträngen har skett. Ryggsträngen är viktig för anläggningen av
ryggkotor och induktion av neuralröret. Det enda ryggsträngen ger upphov till är nucleus pulposus,
men de ersätts sedan.
Somitomerer bildas ur paraxialt mesoderm, dvs mesodermet på båda sidor om neuralröret.
Somitomererna börjar omvandlas till somiter som är mer välavgränsade än somitomererna.
Neuralplattan bildas ur ektodermet. Denna har en neuralfåra (neural groove).

2

Vad är Dermalt skelett

Dermalt skelett: Bildas direkt av odifferentierade, mesenkymala celler som
differentierar och börjar bilda ben. Kallas histologiskt för
direkt/intramembranös benbildning och står till grund för ex käke,
skallben, delar av clavicula.

3

Vad är Endoskelett

Odifferentierade, mesenkymala celler differentierar till
broskceller. En broskmall till benet bildas som sedan förbenas allt eftersom
osteoblaster och osteocyter bildas. Kallas histologiskt för indirekt/
endokondral benbildning. Står till grund för axialt skelett (skallbas till
svanskota) men även det appendikulära skelettet (ex armar och ben).
Det finns även heterotropt skelett som står till grund för sesambenen.

4

Vad blir Axialt skelett?

Axialt skelett (kotor, revben etc.) bildas ur sklerotom. När ryggkotorna ska
bildas ur sklerotomen kommer dessa delas upp så att två olika sklerotom
ger upphov till en kota. Exempel: Nedre delen av sklerotom C1 och övre
delen av sklerotom C2 kommer att bilda kota C1 (Atlaskotan). Övre delen
av sklerotom C1 kommer att bidra till skallbasen (os occipitale).
Observera att myotomen inte flyttas.
Undantag är bildningen av sternum/bröstbenet som bildas ur lateralt mesoderm och inte ur
sklerotom.

5

Vad gör Hox-Gener?

HOX-generna är mycket viktiga för att bestämma vilket segment som ska bildas i kranial – kaudal
riktning. Det är tack vare dessa som ryggkotorna kan se olika ut. Vilket segment som utvecklas beror
på hur många av HOX-generna som är aktiverade i ett visst segment. Det är fler gener aktiva i kaudal
riktning.

6

Hur utvecklas appendikulärt skelett?

Appendikulärt skelett ger upphov till de ben som hör till
extremiteterna och de bildas ”på plats”. I vecka 5 kommer lateralt
mesoderm bilda en stav för var extremitet. ”Grunddesignen” är
densamma för arm och ben, dock sker armens utveckling någon dag
före benets.
Mesenkymet kondenserar till en enda stor stav. De delar som ska bli
ben kommer att först kondrifieras (bildar brosk). Broskmallen
ossifieras och bildar ben. De delar av staven som inte kondrifierats
bildar leden med ledkapsel, ligament mm.
Brosket mot det icke-kondrifierade mesenkymet kommer differentiera
till ledbrosk, vilket aldrig ossifieras.

7

Hur utvecklas muskulatur?

Muskulatur
All muskulatur härstammar ur paraxialt mesoderm – somit – myotom.
Dock kan myotomet (mycket förenklat, men inte helt sant) delas upp:
- Epimer som bildar ”ryggmuskulatur”, vilken innerveras av r. dorsalis.
Induceringen till epimer sker av WNT.
- Hypomer som bildar resterande muskler, vilka innerveras av r. ventralis. Induceringen av hypomer
sker av BMP.