Anatomi Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Anatomi > Flashcards

Flashcards in Anatomi Deck (3)
Loading flashcards...
1

När man vrickar foten, antingen genom överdriven pronation eller supination, kan ligamentens som stabiliserar art. talocruraris (övre språngbensleden) på medial- respektive lateralsidan av foten tänjas eller slitas av. Beskriv på anatomisk nivå ligamenten som stabiliserar art. talocruralis på medial- respektive lateralsidan av foten

På fotens mediala sida stabiliserar lig. deltoideum (lig. collaterale mediale) den övre språngbensleden. Ligamentet löper från flera av tarsalbenen på medialsidan och färstr in på malleoulus medialis. På fotens lateralsida bidrar tre olika ligament, som alla fäster in på malleous latteralis till stabiliteten i övre språngbensleden.
Anteriort löper lig. talofibulare anterius, lateralt löper lig. calcaneofibulare och posteriort lig. talofibulare posterius

2

Det latinska namnet för tvärutskottet i ryggraden?

Processus transversus (tvärutskott)
Ett utskott på vardera sida som löper posterolateralt, och som fungerar som fäste för muskulatur.

3

Det latinska namnet för ledutskottet i ryggraden?

Processus articularis (ledutskott)
Två utskott superiort och två inferiort på vardera kota – inferiora utskott på varje kota ledar mot superiora utskott på underliggande kota.