Neuro Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Neuro > Flashcards

Flashcards in Neuro Deck (13)
Loading flashcards...
1

Beskriv den Vestibulospinala banan

Från de vestibulära kärnorna framförallt till mediala delar av ryggmärgen. Använder balansinformation för att styra proximal muskulatur (t.ex. hållning).


Kontrollerar extensormuskler
Börjar i nucleus vestibularis
går till framhornet
Aktiverar a gamma motorneuron
2 banor mediala -> Huvud och nacke
Laterala -> axiala och appendicular muskler
Viktigt pga balansinput från örat pga rörelse
kan kordinera balans och rörelse.
Huvudrörelse koordineras med cn3,4,6
Kräver att nucleus rubens reglerar systemet att inte för mycket info går ner.

2

Beskriv Ponto-retikulosystemet

Kommer från Pons (del i retilulära systemet)
Kontrollerar extensormuskler
Går via pontoretikuospinala banan'
Går till anteriora, mediala framhprnet
gamma och alfamotorneuron går till muckler
Får muskler från ascending tract på vad som händer med kroppen.

3

Beskriv Rubrospinala banan

Kontrolelrar flexormuskler
Övre leder flexor, viss litteratur säger även nedre.
Börjar i n.Ruber i mellanhjärnan
Sker en överkorsning
Går till mediala anteriora, framhornet
alfa gamma motorneuron går till muskler och flexerar
N.ruber får info från cerebellum
Cortex kan även ge kollateraler som stimulerar banan

4

Medulla Retikulospinala banan

Kontrollerar flexormuskler
Nucleus finns i medullan som är en del i den retkikulära formationen
Går via medulla, spinala banan
Går till framhornet som kontrollerar muskler
Får info från cortex.

5

Vad gör den Laterala kortikospinala banan?

Korsad och finmotorik

6

Vad gör den retikulospinala banan?

Balans och grovmotorik

7

Vad finns det för likheter och skillnader mellan den direkta och indirekta banan?

Likheter/ skillnader direkt och indirekt
Ursprunget är primära motorkortex i båda fallen
Direkt: Laterala corticospinalabanan
Löper ner via capsula interna ner i hjärnstammen
Byter sida i hjärnstammen i ett område som kallas pyramiden (pyramis)
Detta ligger ganska ytligt och man ser korsningen
Löper sedan ner lateralt
Når nervcellerna i ventralhornet
Indirekt: Corticoreticulospinal
Från kortex går den till den retikulära formationen
Från den retikulära formationen till spinala motorneuron
Löper ner på liknande sätt och synapsar, men här kommer en kortikal hjärnhalva i viss mån styra båda sidor nervceller i ryggmärgen
Detta är inte så konstigt eftersom många av dessa grovmotoriska rörelser är
ganska sidlika
Konsekvens: Om man får en skada i kortex på vägen till formatio reticularis så kommer man att få starkare symptombild i finmotoriken eftersom den har en strikt kontralateral innervation medan den grova har lite backup från andra sidan
Detta gör den indirekta lite mer robust, men man förlorar finmotorik

Kontakt med ryggmärgen
Celler i kortex skickar fibrer till
CM-celler (corticomotoneural cells) = motorneuron på spinalnivå
Interneuron
Då går signalen till måna
Subcorticala motorneuron, se tidigare avsnitt

8

Beskriv processen då vi går från tanke till rörelse

Översikt: Från tanke till rörelse
Då vi medvetet utför en rörelse är frontala delar av hjärnbarken (t.ex. prefrontalcortex) viktiga för att planera rörelsen
Härifrån skickas impulser till premotorområden som premotorarean (PMA), supplementära motorarean (SMA) och posteriora parietalcortex
Under förloppets kommunicerar dessa områden med
Basala ganglierna, som fixar
Jämnhet
Rörelselängd
Bestämma “Ska vi släppa igenom det eller inte?”
Möjligen även via cerebellum om det är något som behöver koordineras lite
Modellerar så att rörelsen blir fin
I PMA och SMA omsätts sedan den planerade handlingen i motorprogram
Dessa områden skickar vidare informationen till primära motorbarken som i sin tur direkt kontaktar motorneuron i ryggmärgens framhorns laterala del (laterala kortikospinala banan)
Denna bana är korsad och står för den finmotoriska delen av rörelsen
Premotorområden och primära motorcortex kontaktar även nervceller i hjärnstammens formatio reticularis, som i sin tur projicerar till ryggmärgens framhorn (den retikulospinala banan) där de (oftast via interneuron) kontaktar motorneuroner
Denna bana ser till exempel till att man inte ramlar omkull på grund av tyngdpunktsförändringen då vi sträcker ut handen
Den styr även annan grovmotorik – framförallt i proximal muskulatur och är till viss del dubbelsidig
Motorneuronet aktiverar sedan muskeln
Om det blir lite halvfel återkopplar muskelspolar, dels direkt och dels via cerebellum (spinocerebellum), som sedan fixar till rörelsen

9

Redogör för de molekylära mekanismerna bakom långtidspotentiering (LTP) i hippocampus.

Svarsförslag: Samtidig aktivering av AMPA- och NMDA-receptorer. Mg2+ blockaden av NMDAreceptorerna
upphävs av depolariseringen, Ca2+ strömmar in i cellen (frisätts också möjligen ur
intracellulära förråd). Ca2+ inducerar aktivering av CaMKII och/eller PKC. Detta leder, till att AMPAreceptorer
som finns intracellulärt (i membranblåsor) inkorporeras i synapserna vilket gör
nervcellerna mer känsliga. Senare komponenter av LTP kräver även ny proteinsyntes. Den
transkriptionella aktiveringen som krävs för detta tros i viss mån bero på transkriptionsfaktorn Creb.

10

Vad gör vestibulocerebellum?

Hållning och balans

Input går via vestibulär nerv till vestibulära nucleus ( via cerebello vestibular tract) till lägre motorneuron (via vestibulospinala tract) i ryggmärgen till muskler

11

Vad gör spinocerebellum?

Koordination

Transportväg:
Ryggmärg -> Spinocerebral tract -> Retikular formation (nucleus rubens) Lägre motorneuron i ryggmärgen -> Muskler

12

Vad gör Pontocerebellum?

Kognotion, rörelseplanering och timing.

Transportväg
Nucleus pontie -> pontocerebrel tract -> Cerebellum -> Talamus -> Cortex -> Corticospinala banor -> Ryggmärg

13

Vart finns retikulära formationen?

Hjärnstammen