IBI Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > IBI > Flashcards

Flashcards in IBI Deck (13)
Loading flashcards...
1

Förklara de centrala processer som sker i sekundära lymfoida organ för B-celler från att de stöter på
ett antigen till att de kan lämna i form av plasmablaster/plasmaceller eller minnes B-celler.

Svarsförslag: B-cellen tar upp antigen i B-cellsfollikeln (eller primära/lymfoida follikeln) och vandrar
mot T-cellszonen för att interagera med T-celler som stött på samma antigen i T-cellszonen. B-cellen
vandrar sedan tillbaka in i B-cellsfollikeln där den prolifererar och genomgår somatisk
hypermutation och isotypswitch (isotypswitch kan också ske vid den intiala T-cellsinteraktionen i Tcellszonen).
Det sker sedan en selektion av de B-celler med högst affinitet för antigenet och detta
avgörs genom en selektionsprocess där B-cellerna interagerar med fDC och fTH-celler i
germinalcentrat (light zone för att vara exakt men så noga är det inte).

2

Efter en genomgången infektion kan cirkulerande antikroppar mot det infektiösa agens förhindra reinfektion.
Förklara varför dessa antikroppar från minnes B-celler har högre affinitet för antigenet än de antikroppar som band till antigenet vid det första infektionstillfället

Somatisk hypermutation, dvs B-celler som delar sig muterar de delar av Ig-generna som kodar för den variabla delen av tunga och lätta kedjan.
Därefter testas de av follikulära dendritiska celler (FDC) och follikulära T-hjlparceller (FTH) och endast de som har antikropp med hög affinitet kommer kunna få tag i antigeni konnkurens med andra B-celler.
Efter presentation på MHC2 för FTH får de en överlevnadssignal och blir minnesceller

3

Hur känner en B- och en T-lymfocyt igen sina respektive antigener? Ange receptor och hur antigenet presenteras.

B-celler behöver ingen antigenpresentation utan deras antikroppar känner igen antigen i dess nativa form, t.ex. ytprotein på bakterier, nukleinsyror eller olika kolhydrater. När en B-cell får en första signal genom inbindning av antigen till antikropp kommer den behöva hjälp av en CD4-cell. För att locka dit CD4-cellen presenterar den antigenet på MHC-II vilket leder till en fysisk bindning. B-cellen kommer att få cytokiner från CD4-cellen vilket hjälper den att proliferera och differentiera till olika celler.

För att kunna interagera med övriga celler har T-cellerna specifika T-cellsreceptorer (TCR) dessa känner igen antigen som presenteras på MHC-receptorer. Varje T-cell har en unik T-cellsreceptor som känner igen ett specifikt antigen.

4

Interferoner är viktiga i vårt försvar mot virusinfektioner


Vad mer exakt gör interferoner?

Interferoner
Detta är det snabba svaret mot virusinfektioner. Det finns två typer av interferoner, typ I-interferoner där IFN-α och β ingår och typ II-interferoner där IFN-γ ingår. Typ I produceras av många celler i kroppen, medan IFN-γ framförallt produceras av NK-celler. Det är till stor del interferonerna som framkallar sjukdomskänsla vid infektion.
Det är till stor del interferonerna som framkallar sjukdomskänsla vid infektion

5

Vad gör typ 1 interferon?

yp I-interferoner induceras av virala RNA och DNA via olika TLR och RIG-I som är en cytoplasmatisk PRR och som direkt kan känna igen viralt RNA och DNA. Interferonerna frisätts väldigt tidigt i infektionen, redan efter några timmar, och en av deras viktigaste uppgift är att inducera anti-viral state i närliggande värdceller. Cellerna drar då ner sin metabolism och proteinsyntes. Detta är inte bra för cellerna men gör att virus som kommer in inte kan replikeras. Dessutom aktiverar interferonerna NK-celler och ökar MHC-I på cellytan vilket ökar presentationen för cytotoxiska T-celler. När dessa T-celler väl har bildats kommer de ha lättare att döda infekterade celler

6

Vad gör INF-gamma?

IFN-γ har många likartade effekter genom att det aktiverar NK-celler, bidrar till differentiering av T-hjälparceller, aktiverar makrofager samt har vissa effekter på B-celler där vi får isotyp switch till vissa subklasser

7

Mikroorganismer kan ha flertalet egenskaper (virulensfaktorer) för att skydda sig mot kroppen och immunförsvaret, både intracellulärt och extracellulärt


Nämn 3 strategier en mikroorganism kan ha för att klara den intracellulära miljön

Intracellulära mikroorgansimer kodar för virulensfaktorer som skyddar mot olika delar av immunsystemet. Exempel på egenskaper hos de virulensfaktorer som Salmonella kodar för:

Blockera sammansmältning mellan lysosom och fagosom
Hindra pH-sänkning i fagosomen
Motstånd mot ROS, NO och antimikrobiella peptider
Minska antigenpresentation för T-celler
Dessutom har några bakterier olika sätt att smita ut ur fagosomen, t ex producerar Shigella hemolysin som gör att de kan smita ut i cytoplasman
Spridning till nya värdceller utan att exponera sig extracellulärt

8

Det medfödda försvaret verkar snabbt, inom minuter/timmar, och består dels av lösliga mediatorer och dels av olika celler


Vilka 3 mediatorer finns det, som ingår i det medfödda immunförsvaret?

Komplementsystemet
Akutfasproteiner – Det är dessa som mäts vid CRP-provtagning
Interferoner – Framförallt viktiga vid virala infektioner

9

Beskriv 2 olika funktioner som sekretoriskt IgA kan utöva i tarmslemhinnan

Agglutinera antigen och neutralisera så att de inte kan binda till epitelcellerna
Binder till toxin så att de blockeras från att binda receptorer och orsaka skada
Binder muciner vilket på så sätt fångar mikrober i mucus
IgA är inte inflammationsinducerade och aktiverar därmed inte komplementsystemet. Detta är nödvändigt för att förhindra onödigt inflammatoriskt pådrag

10

Ge en kortfattad beskrivning av hur epitelceller i tarmen kan medverka i försvaret mot tarminfektioner.

Fysisk barriär med tight junctions
Närings-/gasupptag
Sekretion av enzymer, defensiner, syra, mukus osv
Antigenupptag och -transport
Antigenpresentation på både MHC-I och II trots att dessa inte är professionella APC. Vid närvaro av IFN-γ ökar epitelcellerna sin MHC-II-produktion vilket medför att de då även kan presentera extracellulära antigen
Känner igen patogener genom uttryck av pattern recognition receptors PRR (TLRs och NODs osv).

11

Nämn tre olika faktorer i det medfödda immunförsvaret i kvinnliga genitalierna som är av betydelse för skydd mot infektioner och förklara hur de verkar

Bakteriekolonisation i vagina
Slemhinna med epitelceller, cilier och produktion av mucus
Antimikrobiella peptider såsom laktoferrin, lysozym, defensiner, SpA och D, endometrialt SLPI
Lågt pH i vagina

12

Bakterier i blodet, bakteriemi, kan ge upphov till sepsis


Nämn 3 riskfaktorer för att få bakterier i blodet

Riskfaktorer för bakteriemi
Tandutdragning
Infektion i urinvägarna kan i vissa fall stiga upp till njurar/njurbäcken och ge sepsis
Infektion i huden med streptokocker eller stafylokocker kan snabbt utvecklas till sepsis då de har passerat första barriären
Infektion efter en operation
Tarminfektioner med Salmonella som ger systeminfektioner med hög feber och bakterier i blodet
Infektioner i luftvägarna med pneumokocker, som lunginflammation
Hjärnhinneinflammation är en ovanlig men allvarlig orsak till sepsis

13

Vilken antikroppstyp är dominant i genitalierna?

Genitalierna – Mindre slemhinneartat då det finns mer IgG än IgA. IgG är mer systemiska antikroppar som kommer ut i vävnaderna passivt från framförallt blodet. Här finns inga Peyerska plack-liknande vävnader utan endast de lymfkörtlar som dränerar området. Det finns en homingväg mellan luftvägar och genitalier. Detta visades vid nasal vaccination, varefter man även kunde se antikroppar i genitalierna.