Immuneller Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Immuneller > Flashcards

Flashcards in Immuneller Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vad är en dendritisk cell?

Dendritiska celler är den bästa APC (Antigenpresenterande cellen) följt av makrofagen och sist Bcellen.
Som APC är DC länken mellan det medfödda och adaptiva IF, och därmed mycket viktig. DC är
den bästa APC då den kan ta upp antigen genom fagocytos, makropinocytos, pinocytos och
receptormedierad endocytos (opsonisering). Även då den kan migrera till lymfnoder och där
interagera med T-cellen.
DC finns både i blodet och i vävnaden. Kallas i huden för Langerhans cell.

2

Hur mognar en DC?

Den omogna DC har god förmåga att ta upp och processera smittoämnen men har dålig
”kommunikationsförmåga” till T-cellen då få B7 och CD40 uttrycks. DC kan aktiveras och mognar då.
Som mogen blir den sämre på att ta upp och processera antigen men blir bättre på kommunikation
då B7, MHC och CD40 uppregleras.

3

Hur aktiverar DC en T-cell?

För att DC ska kunna aktivera T-cellen krävs: Stimuli, TCR – MHC:peptid och CD8/CD4. Co-stimuli,
CD28 – B7 (även kallad CD80). Polarisation, cytokiner från DC som påverkar vilken typ av T-hjälparcell
som ska utvecklas.

4

Vad är en MHC?

MHC (major histocompatibility complex) är ytmolekyler på celler där peptider presenteras för
immunceller, mao antigenpresenterande. MHC är samma sak som HLA (Human leukocyt antigen).

5

Vad är en MHC1?

Finns på alla kroppens celler och presenterar intracellulära peptider från den normala proteinnedbrytningen av proteasomen. Detta eftersom alla celler i kroppen måste ha förmågan att
kunna visa omgivningen om de är normala (ex tumör, infektion), så att cellen och ev patogen kan
avdödas. Om en cell blir infekterad och därmed har främmande proteiner i cytosolen bryts dessa ner.
Då kommer främmande peptider presenteras av MHC I. Den infekterade cellen känns igen och kan
dödas av en cytotoxisk T-cell för att förhindra spridning.
Vid en infektion där IFN-y bildas kan proteasomen bli en immunproteasom
där 2 subenheter byts ut. Immunproteasomen är bättre på att bryta ner
främmande proteiner.

6

Hur presenteras ett antigen på MHC1?

Efter att peptider bindats av proteasomen i cytosolen behöver de laddas på
MHC klass I som finns i ER. TAP-systemet för in passande peptider till ER
där de sätts i ”fickan” hos MHC I. Stabiliserande proteiner i processen är
bla Erp57, calreticulin, calnexin, tapasin. MHC I med peptid förs till
cellmembranet med en vesikel.

I vissa tillstånd, ex vissa typer av cancer, bakterier eller virus, kan MHC klass I nedregleras på ytan i
ett försök att undkomma upptäckning av immunförsvaret. Detta kallas ”missing self”, men i sådant
fall kan NK-celler döda dessa celler.

7

Vad är MHC2?

Finns endast hos antigenpresenterande celler och speciella thymusepitelceller. Presenterar
extracellulära, främmande peptider.
Det främmande tas upp av en endosom och fuserar med en lysosom innehållande cathlepsiner
(proteaser). Proteaseran aktiveras vid låg pH och bildar ca 24 aminosyror långa peptider.

8

Hur verkar MHC2?

MHC II produceras i ER med en Invariant chain i sin
peptidbindande ficka. Komplexet förs till endolysosomen i
en vesikel med HLA-DM och de båda vesiklarna
sammansmälter. Cathlepsinerna klyver invariant chain och
lämnar endast CLIP kvar i fickan. HLA-DM stabiliserar MHC
II tills någon av de främmande peptiderna som brutits ner
passar i fickan och CLIP lossnar. MHC II med peptid förs till
membranet där det presenterar peptiden för en CD4+ Tcell.

9

Vad menas med korspresenntation?

DC har en förmåga att korspresentera, dvs ta upp, processera och visa upp MHC klass I för CD8+ Tceller
trots att DC inte själv är infekterad. Detta kan den göra genom att fagocytera eller stjäla en del
av den antigensproducerande cellens cellvägg, ex en cancercell, skadad/infekterad DC, virus- eller
bakterierinfekterad cell.

10

Vad är Nk cell?

Natural killer-celler är cytotoxiska och dödar celler selektivt. NK-cellerna kan aktiveras och då bli 20-
100 ggr mer toxiska. Aktiveringen sker genom stimuli av olika cytokiner, IFN-α och IFN-β från
infekterade celler eller IL-12 och IFN-γ från makrofager och DC.

11

Hur fungerar Nk cell?

NK-cellen läser av celler genom olika ligander, både
hämmande och aktiverande. För normala celler är det
övervägande hämmande. Bla MHC klass I ger hämmande
signaler hos NK-cellen och brist på MHC klass I, kallat
”missing self”, leder till avdödning av cellen. Nedreglering
av MHC klass I kan bero på olika infektioner, cancer mm
som försöker undkomma immunförsvaret.
MICA/MICB ger stimulerande signal till avdödning hos NKcellen.
Ytmolekylen bildas vid cellstress som sker ex under
en infektion. Även antikroppar kan binda till en infekterad
cell och via en Fc-receptor hos NK-cellen stimulera till
avdödande av cellen. Detta kallas ADCC, antibody
dependent cellular cytotoxity.

12

Beskriv T cytotoxiska cellen

Endast genom ”beröring” induceras apoptos hos målcellen, och fagocyterar inte.
CD8-T-cellen har lytiska granulae med cytotoxin som börjar produceras när cellen aktiveras.
Granulae innehåller bla Perforin och granulysin, som bildar porer i membranet så att Granzym kan ta
sig till målcellens inre där den inducerar apoptos via en kaskadreaktion. För att orsaka apoptos kan
CD8-T-cellen även verka genom sin Fas-ligand till Fas på målcellen.
Med apoptos inducerat bildas nukleaser som fragmenterar cellens och det ev virusets genom vilket
förhindrar spridning om cellen skulle lysera.
Den cytotoxiska CD8-T-cellen verkar inte bara genom cytotoxin utan även cytokiner. IFN-γ utsöndras
och leder till:
 Aktivering av makrofager – underlättar lysosomfusering och ökar syntesen av reaktiva och
mikrobicidala produkter (som även är toxiska för humanceller).
 Hämmar virusreplikation genom att aktivera immunproteasomen – ökad processering och
presentation av virusantigen

13

Vad är Th?

Det som avgör vilken Th-cell som bildas är cytokiner från APC i början och senare från
omkringliggande celler. T-hjälparcellernas uppgift är att kontrollera och intensifiera immunsvaret
mha cytokiner. Detta styr vilket slags immunsvar man får.

14

Beskriv Th1

IFN-γ leder till Th1-differentiering. Producerar IFN-γ. Ger främst ett cellmedierat immunsvar mot
intracellulära bakterier och virus. Aktiverar/stimulerar Tc(cytotoxisk T-cell), NK-celler, B-celler och
makrofager. B-celler aktiveras då patogenen vanligen är extracellulär när den sprids.

15

Beskriv Th2

IL-4 ger differentiering till Th2-celler. Producerar IL-4 och IL-5. Ger ett humoralt immunsvar mot
extracellulära parasiter. Aktiverar/stimulerar eosinofiler, mastceller och B-celler. Är även inblandat i
allergier.

16

Beskriv Th17

IL-17 ger differentiering till Th17-celler. Producerar IL-17. Ger ett cellmedierat svar mot
extracellulära bakterier och svamp. Aktiverar/stimulerar neutrofiler och olika epitel, ex endotel,
keratinocyter mm.

17

Beskriv Treg

antiinflammatoriska cytokiner. Viktigt för immunreglering, dvs inte få ett för starkt immunsvar, och
för slemhinnors immunsvar. Påverkar DC och effektor-T-celler.
iTreg bildas efter behov mha cytokiner. nTreg är naturliga, regulatoriska T-celler och bildas i thymus
av de T-celler som har en medelaffinitet till antigenet. Detta till skillnad från ”vanliga” effektor-Tceller
som har låg affinitet för att förhindra en autoimmuna reaktioner.

18

Vad har B cellen för syfte?

Aktiva B-celler kallas för plasmaceller, vars främsta uppgift är att producera
antikroppar. Antikroppar består av två tunga kedjor och två lätta där en av
vardera går samman för att bilda den antikroppsbindande delen (antigen
binding site eller CDR/complementary determining region). Stammen kallas för Fcdel
medan armarna kallas för Fab-del.
För att få självtoleranta B-celler sker en negativ selektion. B-cellen måste kombinera
en tung och lätt kedja som inte är reaktiv. Mha olika kombinationer kan så kallad
receptor editing ske.

19

Vad har antikroppar för syfte?

- Neutralisering av ex receptorer, toxiska delar på mikroorganismer vilket gör dem permanent
ofarliga.
- Del av ADCC (antibody-dependent cellular cytotoxity), ett sätt för NK-cellen att avdöda.
- Opsonisering, underlättande av fagocytos.
- Komplementaktivering genom den klassiska vägen vilket leder till opsonisering, inflammation och
lysering av mikroorganismen.

20

Vad gör IGM och IGD?

Normalt kan endast en typ av antikroppar uttryckas från en viss B-cell. Dock kan
IgM och IgD uttryckas samtidigt, vilket möjliggörs genom alternativ mRNA-splicing och inte genom
isotypswitch. IgM (som pentamer) och IgD (som monomer) är de första att uttryckas, alltså innan en
isotypswitch skett. IgM initialt och har då större funktion som pentamer. Då har affinitetsmognad
inte hunnit ske i så stor utsträckning och pentameren får fler bindningsställen och därmed en större
aviditet (samlad/summerad affinitet).

21

Vad gör IGG?

IgG är den dominerande i cirkulationen. Monomer. Kan föras över via placentan till fostret (passiv
immunisering).

22

Vad gör IGE?

IgE är mot parasiter, och finns därför i låga koncentrationer på de geografiska platser där parasiter är
ovanliga ex Sverige. IgE är inblandad i allergiska reaktioner där det binder till mastcellernas Fcreceptorer
och orsakar degranulering av histamin.

23

Vad gör IGA?

IgA är den viktigaste formen av antikroppar i slemhinnor, speciellt i tarmen. Finns i tarmlumen som
SIgA, med en sekretorisk del. Dålig på opsonisering och komplementaktivering, främsta uppgiften är
att neutralisera och hindra mikroorganismer från att invadera slemhinnan.