Blod Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Blod > Flashcards

Flashcards in Blod Deck (17)
Loading flashcards...
1

Vad är syftet med blodet

Blodets funktion: Transportör av näring, syre och koldioxid, hormoner, celler, immunverkande
ämnen mm, Verka buffert, Medverka i koagulationen och Reglering av kroppstemperaturen.
Förhållandet mellan röda och vita blodkroppar bör hos en frisk vara 1000:1.

2

Vart sker hematopoesen hos foster?

AMG (aorta-mesonefric-gonad) och
benmärg.

3

Vart sker hematopoesen hos barn?

Hos barn: I benmärgen bla hos de långa
rörbenen (som senare förfettas  gul
benmärg).

4

Vart sker hematopoesen hos vuxna?

Hos den vuxna: I benmärg med aktiv
benmärg främst i pelvis 40 %, vertebrae 28 %
och kranium/käke 13 %.

5

Beskriv den HSC

De hematopoetiska stamcellerna HSC delas
var 60nde dag och förblir därför oftast i G0-
fas. HSC förser kroppen livslångt med celler
och förblir ett konstant antal medan
progenitorcellerna bildar celler som behövs
för tillfället.

6

Beskriv MPP

MPP – multipotent progenitor. CMP –
common myeloid progenitor ger upphov till
de myeloida cellerna. CLP – common lymphoid progenitor ger upphov till de lymfoida cellerna.
B-cellen, T-cellen och NK/Natural-Killer-cellen är lymfoida celler

7

Beskriv monocyten

Monocyten: Är en myeloid cell. Finns en kort tid i blodet men kan leva i månader/år i vävnader som
makrofager.

8

Beskriv granulocyten

Granulocyter: Är myeloida celler – neutrofiler, basofiler och eosinofiler som namnges efter de
granulae de innehåller.

9

Beskriv megakaryocyten

Megakaryocyten: Är myeloid och ger upphov till trombocyter/blodplättar. Genomgår endomitos, dvs
DNA-replikation utan celldelning vilket ger en polypoid cell(har flera uppsättningar kromosomer).
Megakaryocyten fragmenteras till över 1000 trombocyter.
Mastcellen har fortfarande oklart ursprung.

10

Vad gör cytokiner

Cytokiner är viktiga för utmognad, och ca 45 olika påverkar. De kan påverka genom att stimulera
tillväxt, överlevnad, differentiering eller verka som aktiveringsfaktor. Den viktigaste cytokinen är
EPO som medverkar till erytrocyter och är speciell då den inte kan ersättas med andra cytokiner.
Många andra cytokiner har nämligen överlappande funktion. Cytokiner kan även vara pleotropa = en
cytokin kan påverka flera olika celltyper och celler i olika stadier, eller verka i synergi = cytokiner
behöver verka tillsammans för att få en stark effekt.
Cytokinerna har inte en instruerande roll utan endast en tillåtande roll på stamcellerna. Det är först
hos progenitorerna som cytokinerna är avgörande för utslaget.

11

Vad har erytrocyter för syfte?

Funktion hos den röda blodkroppen: Kontrollera Syra-Bas genom att verka som buffert, Transport av
syre och koldioxid.

12

Berkriv erytrocytens uppbyggnad och varför ser den ut som den gör?

De röda blodkropparna är bikonkava vilket gör dem flexibla formmässigt och kan ex vikas i små
kapillärer. RBK lever i ca 120 dagar. Erytrocyterna har inga organeller, och utan mitokondrie är de beroende av anaerob glykolys. Energin krävs till Na+K+ATPas och NADH som behövs vid omvandlingen från metHb(Fe3+) till Hb efter spontan oxidering.
100 ml blod kan bära 20 ml syre.
Spektrin är ett cytoskelettsprotein som med penta/hexagonala former bildar en ”byggnadsställning”
och möjliggör RBKs bikonkava men flexibla form. Spektrin är genetiskt känsligt för mutationer.

13

Hur utvecklas en färdig erytrocyt?

För utvecklingen från megakaryocyt-erytrocyt-progenitor/MEP till en RBK är EPO essentiell men även
cytokinerna IL-3 och IL-4 är viktiga.
Proerytroblast/pronormoblast -> basofil erytroblast -> ploykromafil erytroblast -> normoblast ->
retikulocyt -> erytrocyt.
Proliferation kan ske till och med normoblast-stadiet. Under utvecklingen tillverkas mer
Hb/hemoglobin. Erytroblasten är först basofil pga mycket ribosomer men blir senare fylld med Hb
som gör den mindre basofil.
Hos retikulocyten är kärnan kondenserad och utstött, men den har fortfarande vissa organeller och
är det sista stadiet att producera Hb. Retikulocyterna kommer ut i blodet.
Erytrocyten har ingen kärna eller organeller och därmed ingen Hb-produktion.

14

Vad är EPO och hur verkar det?

EPO: Verkar som överlevnadsfaktor under hematopoesen och kan ej bytas ut mot annan cytokin
vilket gör den essentiell. Påverkar genom att hämma apoptos, öka tillväxt, snabba på utvecklingen och retikulocyter att lämna benmärgen till blodet tidigare.
Är ett hormon/glykoprotein som till 90 % tillverkas i njuren av interstitiella celler och 10 % av hepatocyter. Halveringstiden är 5 timmar men har effekter i 2-3 dagar då de påverkar erytrocyternas hematopoes genom genuttryck.
Vid njurhypoxi ökar HIF-1 (hypoxia inducable factor) som är en transkriptionsfaktor för EPO. I närvaro av syre kommer ett heme-protein att ha bundit syre och hindra transkription av HIF-1 och ger därför heller inget EPO (eftersom det finns syre och det därmed inte finns något behov av EPO).

15

Varför är erytrocyter en känslig cell?

Erytrocyterna är de snabbast växande cellerna i kroppen och blir därför känsligare för
bristsjukdomar. Järn och vitamin B6 behövs för Hb-produktionen samt vitamin B12 (kobalamin) och folsyra är viktigt för DNA-replikationen.

16

Vad har Hb för struktur?

Hemoglobin: 4 pyrol bildar en porfyrinring, som med Fe2+ bildar en heme. 4 heme, 2 α-globinkedjor
och 2 β-globinkedjor (hos den vuxna) bildar Hemoglobin.

17

Hur bryts erytrocyter ner?

90 % av RBK bryts ner i det retikuloendoteliala systemet i mjälten medan resterande 10 % hemolyseras i blodet. Lysozymala enzym bryter ner RBKs cellmembran. Hemoxigenas bryter ner Hb där kroppens enda CO bildas samt järn och biliverdin vid klyvningen av porfyrinringen. Järnet återanvänds och biliverdin transporteras till levern mha albumin (då biliverdin är fettlösligt). Där konjugeras det med glykuronsyra som gör biliverdin vattenlösligt för att underlätta utsöndring. Via gallan till tarmen där det oxideras till sterkobilin som ger avföringen dess bruna färg. Visst återupptag sker till blodet  via njuren till urinen där det oxideras till urobilin som ger urinen dess gula färg.