Virus Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Virus > Flashcards

Flashcards in Virus Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hur byggs det nakna viruset upp?

De nakna virusen
består av arvsmassa och en kapsid (proteinhölje) som kan vara
helikal eller ikosahedral. De är tåliga mot syra, detergenter, torka.
Nakna virus är oftast ikosahedrala då den helikala formen är
instabil utan membran.

2

Hur byggs det membranförsedda viruset upp?

De membranförsedda virusen har en kapsid men även ett
omslutande membran. De är mindre tåliga och måste smittas via
”vätska” ex aerosol, avföring, blod.

3

Vad är viral tropism?

Viral tropism är den/de organ som ett virus har specificitet för.
Med en bred tropism kan viruset verka i många organ medan en
snäv tropism endast för något organ, ex hepatit där virus har tropism för hepatocyter.
Zoonos är virus som sprids från/via djur eller insekter, ex malaria, influensa eller ebola.

4

Vad menas med Segmenterat genom?

Segmenterat genom, ex hos influensa, tillåter antigenic shift.
Detta leder till epidemier vart 10-15 år. Detta beror på att
grundstrukturen hos ett virus ändras efter att två virus
infekterat samma cell och dess genom blandats upp.
Antigenic drift är gradvisa mutationer i gener som kodar för
antikroppsbindande platser. Därmed försvåras
immunförsvarets förmåga att känna igen och attackera viruset
med specifika antikroppar för denna virusvariant. Därför kan du bli smittad av influensa år efter år,
eller flera gånger under en säsong.

5

Vad menas med Original antigenic siift?

Original antigenic sin: Vid upprepade
infektioner av ett virus som från gång till
gång muteras något, ex influensa, kommer
aktiveringen av minnesceller mot de för
immunförsvaret redan kända epitoperna att
konkurrera ut/undertrycka bildning av
antikroppar mot den/de nya epitoperna hos
viruset som bildats genom mutationerna.
Med upprepade infektioner och mutationer
kommer det slutligen vara endast ett fåtal
minnesceller och passande antikroppar
vilket ger ett sämre immunförsvar. Viruset
”lurar” det immunologiska minnet genom att gradvis
muteras utan att ett primärt immunsvar bildas mot de
nya epitoperna.

6

Beskriv infektionsförloppet

Det virala infektionsförloppet innefattar olika steg:
Igenkänning  Infästning  Ingång genom
penetration (kapsid) eller fusion (membranbeklätt
virus)  Avklädning  Transkription  Viral
proteinsyntes  Replikation  Sammansättande och
ev. membranisering Frisättning/Egress genom cellys
eller avknoppning

7

Beskriv RNA+

Är likt mRNA och kan därför läsas av direkt till proteinsyntes.

8

Beskriv RNA-

Detta är okänt för värdcellen och kräver därför RNA-beroende RNApolymeras,
både transkriptas och replikas, antingen färdigt i viruspartikeln eller kodat som
pluspolariserat RNA. Virusets egna polymeras är snabba och har få/inga proofreading-mekanismer
vilket ger många mutationer.

9

Beskriv DS RNA

Fungerar likt plus- och minuspolariserat.

10

Beskriv Retrovirus

Har +RNA men kodar för ett omvänt transkriptas som är ett RNA-beroende DNApolymeras
som bildar en komplementär DNA-sträng från en RNA-mall. Detta DNA-fragment kan
integreras i värdcellens genom (mha enzymet integras) och kan då använda värdens maskineri för
replikation, proteinsyntes mm. Dock har vissa komplexa retrovirus med sig egna proteiner, tex
promotorer för att få cellen att läsa av virusets DNA

11

Beskriv DNA-Virus

Kan vara enkel (s) eller dubbelsträngat (ds), men dubbel är vanligast. Kräver DNA-beroende DNApolymeras,
enhancer, transkriptionsfaktorer och promoter. Detta kan antingen vara värdcellens eller
virusets. Då DNA-virus måste integreras i genomet, translateras mm tar det längre tid att replikeras
än för RNA virus. Tiden mellan avklädning och viral proteinsyntes kallas eclipse period och under
denna period kan virusinfektionen inte upptäckas av kroppens immunförsvar.

12

Hur är influensaviruset uppbyggt?

-ssRNA-virus med 3 typer: Influensa A och B med genom i 8
segment och Influensa C med genom i 7 segment. Det
segmenterade genomet möjliggör antigenic shift. Helikal kapsid,
membranförsett. Är en zoonos från andfåglars normalflora som
oftast sprids genom grisar till människa.

13

Vad har influensa för subtyper?

Subtyperna av var influensa beror av kombinationerna av de olika
höljeproteinerna de har, HA/Hemagglutinin (17 olika) och
NA/Neuroaminidas (9 olika). H1N1, H2N2 och H2N3 är humananpassade.
Hemagglutinin (H/HA) binder till siacylsyra på målcellen. Neuroaminidas (N/NA) medverkar vid
avknoppningen och klipper av vironen från den infekterade cellens receptorer.

14

Beskriv influensans förlopp

Förlopp: HA binder till målcellen via siacylsyra. Värdenzymer klyver hemagglutinin till Ha1 och Ha2.
Klatrinmedierad endocytos sker och viruspartikeln omsluts i en vesikel. Jonkanalen M2 (från
viruspartikeln) surgör endosomen vilket ger konformationsförändringar på hemagglutinin, hydrofoba
delar blottas och tränger in i endosomens membran  fusion av virusets och endosomens membran
vilket får ut det virala genomet i cytosolen. Därefter förs det till kärnan (detta är dock ett ”undantag”
då RNA-virus normalt stannar i cytosolen).

15

Vad har Influensan för virulensfaktorer?

Virulensfaktorerna är NA, HA, RNA-beroende RNA-polymeras och M2 mm. Längden på HA och NA
avgör patogeniciteten, där långa proteiner är mer aggressiva.

16

Hur smittar influensan?

Smittar via kontaktsmitta och aerosol. Målvävnaden är det respiratoriska epitelet där skada uppstår
pga apoptos och cellys hos infekterade celler, lokalinflammation men mycket också pga immunsvaret
som fås från kroppens egna celler.