L1: De store mundspytskirtler Flashcards Preview

Makroanatomi > L1: De store mundspytskirtler > Flashcards

Flashcards in L1: De store mundspytskirtler Deck (49):
1

Hvilken form har glandula parotidea?

Tresidet pyramide
Basis mod arcus zygomaticus
Apex: Ud for angulus mandibulae

2

Hvad er glandula parotideas relationer?

Superficiel flade:
Dækket af hud og fascie
Overkant under arcus zygomaticus
Bagkant foran m. SCM
Forkant op og frem på m. masseter

Anteromedial flade:
M. masseter
R. mandibulae
M. pterygoideus medialis

Posteromedial flade:
M. SCM
Venter posterior m. digastricus
Processus styloideus + muskler

3

Hvilken struktur og hvilket rum (m. indhold) ligger på hver side af stylo-musklerne?

Glandula parotidea(lateralt) og spatium lateropharyngeum(medialt):
A. carotis interna
V. jugularis interna
n. IX, X, XII

4

Hvad er fascia parotidea deriveret fra?

Lamina superficialis fascia cervicalis

5

Hvad er det superficielle blad af fascia parotidea sammenhængende med?

Fascia masseterica
Tilsammen betegnet fascia parotideomasseterica

6

Hvad er fåresyge?

Parotitis epidemica:
Betændelse i glandula parotidea

7

Hvad er parotidealogens indhold?

Lille Finger Rører Clitoris Ahh:
Lnn. parotidea
N. facialis
V. retromandibularis
A. carotis externa
N. auriculotemporalis

8

Hvad er forløbet af ductus parotideus(Stenoni)?

Fra superior anterior hjørne af glandula
Horisontalt fremover på m. masseter
Drejer medialt ved masseters forkant
Perforer corpus adiposum buccae og m. buccinator
Løber under slimhinden på musklen 1-1½ cm og
udmunder på papilla parotidea ud for kronen af 2. molar i overmunden

9

Glandula parotideas karforsyning

A. carotis externa: a. maxillaris + temporalis superficialis

V. retromandibularis

Lnn. parotidei -> Lnn. cervicalis profundus et superficialis

10

Glandula parotideas parasympatiske innervation

N. glossopharyngeus->
N. tympanicus->
Plexus tympanicus->
N. petrosus minor->
Ggl. oticum->
N. auriculotemporalis

11

Glandula parotideas sympatiske innervation

Ggl. cervicalis superior ->
Plexus omkring a. carotis externa

12

Ganglion oticums topografi

Under foramen ovale
Medialt for n. mandibularis
Foran a. meningea media

13

Angiv ganglion oticums præ- og postganglionære tråde

Præ:
n. glossopharyngeus via n. petrosus minor

Post:
N. auriculotemporalis til kirtelvæv

Passeres af somatiske tråde fra n. mandibularis uden synapse

14

Glandula submandibularis form

Valnøddeformet

15

Glandula submandibularis placering

Trigonum submandibulare
Afgrænsning:
M. digastricus
Basis mandibulae

16

Glandula submandibularis laterale relationer

Øvre del :
Fovea submandibularis på corpus mandibulae
Medialsiden af m. pterygoideus medialis
Angulus mandibulae

Nedre del:
Lamina superficialis fascia cervicalis
Platysma
Krydses af: v. facialis og r. marginalis mandibulae

17

Glandula submandibularis mediale relationer

Fortil: M. mylohyoideus

Bagtil:
M. hyoglossus
Venter posterior m. digastricus
N. lingualis
N. hypoglossus

Bagerste pol: A. facialis

18

Beskriv submandibularislogen

Løs loge
Opsplitning af lamina superficialis fascia cervicalis
Lnn. submandibulares

19

Beskriv ductus submandibularis(Whartoni) forløb

Fra midten af det overfladiske kirtelafsnits dybe flade
Omkring bagkanten af m. mylohyoideus
(krydses af n. lingualis 2 gange)
Udmunder på caruncula sublingualis

20

Glandula submandibularis karforsyning

A. facialis
V. facialis
Lnn. submandibulare -> lnn. cervicales profundi

21

Glandula submandibularis innervation

Parasympatisk: (sekretorisk)
N. facialis ->
Chorda tympani->
N. lingualis ->
Ganglion submandibulare ->
direkte tråde til kirtlen

Sympatisk:
Det sympatisk plexus omkring a. facialis

22

Glandula sublingualis relationer

Lateralt:
Corpus mandibulae over linea mylohyoidea

Medialt:
M. geniohyoideus
M. hyoglossus
Ductus submandibularis

23

Beskriv ductus sublingualis

10-12 papiller på plica sublingualis
1 stor med på caruncula sublingualis

24

Glandula sublingualis karforsyning og innervation

A. sublingualis
V. sublingualis
Lnn. submentales, submandibulares et cervicales profundi

Parasympaticus:
N. facialis -> ganglion submandibulare -> N. sublingualis
Sympatikus:
plexus omkring a. facialis

25

Læbernes afgrænsning

Opadtil: Næsen
Lateralt: Sulcus nasolabialis
Nedadtil: Sulcus mentolabialis

26

1. Hvad hedder furen lige nedenfor septum nasi?
2. Hvad hedder den røde del af læberne?
3. Lille slimhindefold fra bagsiden af hver læbe til gummen?

1. Philtrum
2. Prolabiet
3. Frenulum labii superioris et inferioris

27

Angiv læbernes lag

- Hud: Sved- og fedtkirtler, hår
- M. orbicularis oris
- Submucosa med glandulae labiales
- Mucosa

28

Læbernes karforsyning

A. facialis -> A. labialis superior et inferior

V. labialis superior et inferior -> v. facialis

Overlæbe: Lnn. submandibulares
Underlæb: Lnn. submentales

29

Læbernes innervation

Overlæbe:
V2 -> n. infraorbitalis -> rr. labialis superior

Underlæbe:
V3 -> n. mentalis -> rr. labialis inferior

Mundvinklen:
V3 -> forreste stamme -> n. buccalis

30

Kindens lag

- Hud
- Corpus adiposum buccae(fysiologisk fedt)
- M. buccinator
- Submucosa
- Mucosa(innerveret af n. buccalis V3)

31

Cavitas oris' inddeling

Vestibulum oris
Cavitas oris propria

32

Vestibulum oris' afgrænsning

Anterior/lateralt:
Buccae, labiales

Posterior/medialt:
Processi alveolares superior et inferior + tænder

Loft/gulv: Sulcus alveololabialis superior et inferior og sulcus alveolobuccalis superior et inferior

33

Cavitas oris proprias afgrænsning

Superior: Ganen
Inferior: Regio sublingualis
Lateralt: Processi alveolares sup. et inf.
Posteriort: Arcus palatoglossus og isthmus faucium

34

Hvor er der kommunikation mellem vestibulum oris og cavitas oris propria?

Mellem tænderne
Større spalte: Spatium retrodentale

35

Beskriv regio sublingualis

Halvmåneformet region under tungen
Begrænses af nederste tandbue
Slimhinden er løs og danner:
- Frenulum linguae("stregen" mediant)
- Caruncula sublingualis
- Plica sublingualis

36

Beskriv kort ganen

Palatum:
Skillevæg mellem næsehule og mundhule
Forreste 2/3: Palatum durum
Bageste 1/3: Palatum molle

37

Beskriv palatum durum og dens huller

Dannet af:
- Processus palatina os maxilla
- Lamina horisontalis os palatinum
- Spina nasalis posterior: skyder sig bagud i medianplanet

Perforeres af:
Fortil: Foramen incisivum -> canalis incisivum
Bagtil, lateralt: Foramen palatinum majus(forande små)
Bagtil, lateralt: Foramina palatina minores

38

Beskriv palatum molle

Opbygget af muskulatur og aponeurosis palatina
Ender i uvula

39

Beskriv de to ganebuer

Arcus palatoglossus: (forrest)
Bliver dannet af m. palatoglossus.
Ender i tungen ud for sulcus terminalis

Arcus palatopharyngeus:
Bliver dannet af m. palatopharyngeus
Fortaber sig i svælgvæggen

40

Angiv de 5 ganemuskler og deres innervation

N. mandibularis(V): M. tensor veli palatini

N. vagus:
- M. levator veli palatini
- M. uvulae
- M. palatoglossus
- M. palatopharyngeus

41

Angiv m. tensor veli palatini' udspring og insertion og funktion

O: Tuba auditiva
I: Aponeurosis palatina
F: strammer ganeseglet fra side til side

42

Angiv m. levator veli palatini' udspring og insertion og funktion

O: Undersiden af pars petrosa ossis temporalis
I: Aponeurosis palatina
F: løfter ganen sammen med den modsidige

43

Angiv m. uvulae udspring og insertion

O: Spina nasalis posterior
I: Slimhinden i uvula

44

Angiv m. palatoglossus i udspring og insertion

O: Aponeurosis palatina
I: Tungemuskulaturen

45

Angiv m. palatopharyngeus i udspring og insertion

O: Aponeurosis palatina
I: Svælgets dybe slimhinde

Danner plica salpingophragynea med m. salpingopharyngeus

46

Angiv palatums karforsyning

A. maxillaris ->
A. palatina descendens ->
A. palatina major, foramen palatinum majus: Palatum durum
Aa. palatinae minores, foramina palatina minora: Palatum molle

Venerne ender i plexus pterygoideus og plexus pharyngeus

Lymfe til øverste lnn. cervicales profundi

47

Angiv palatums innervation

N. maxillaris V2:
Ggl. pterygopalatinum ->
--N. palatinus major, foramen palatinum majus: durum
--Nn. palatina minores, foramina palatina minora: molle
--N. nasopalatinus: Forreste del af palatum durum

48

Beskriv ganglion pterygopalatinum

Parasympatisk ganglie beliggende i fossa pterygopalatina

Præganglionære parasympatiske tråde:
N. facialis(intermedius) via n. petrosus major

Postganglionære parasympatiske tråde:
Til kirtler i ganen, næse og til gl. lacrimalis

Passeres af sympaticus og sensoriske tråde fra n. maxillaris

49

Angiv glandula sublingualis karforsyning

A. sublingualis(fra a. lingualis)
V. sublingualis
Lnn. submentalis, submandibulare et cervicales profundi