L14: Lever og galdeveje Flashcards Preview

Makroanatomi > L14: Lever og galdeveje > Flashcards

Flashcards in L14: Lever og galdeveje Deck (29):
0

Leverens funktion:

Nedbrydning: toxiner, alkohol
Opbevaring: Glukose, vitaminer
Syntese: lipider, proteiner, galde
Foetalt: hemopoiese

1

Leveren er embryologisk set udviklet fra:

Leverknoppen - udvækst fra kaudale del af fortarmen

2

Ligament som deler leveren:

Lig. falciforme hepatis

3

Hepars inddeling

Lobus dexter et sinister
Lobus caudatus
Lobus quadratus

4

Leverens to facies:

Facies diaphragmatica
Facies viscerale
Adskilt af margo inferior

5

Facies diaphragmaticas form

Tilpasset diaphragmakuplerne: konveks, konkav, konveks
Bagerste del formet efter bagerste bugvaeg: konveks, konkav, konveks

6

Dyb fure i leveren

Sulcus venae cavae

7

Fascies viscerales vigtige strukturer med indhold

Porta hepatis:
V. portae
A. hepatica propria
Ductus hepaticus communis
Lymfeknuder
Galdeblaere i fossa vesicae biliaris
Fissura lig. venosi
Fissura lig. teretis

8

Fissura lig. venosi og teretis oprindelse i føtallivet

Venosi: Ductus venosus

Teretis: V. umbilicalis

9

Hepars topografi

Regio hypochondriaca dxt: Dækker næsten hele regionen
Regio epigastrica: Øverste del
Regio hypochondriaca sin: Lille del

10

Hepars peritonealforhold

Daekker nœsten det hele
Undtagelse: Area nuda med sulcus v. cavae
Lobus caudatus: Lille sœk
Fast adhœrent til underliggende fibrøse lag(Glissons kapsel)

11

Hepars organrelationer

Impressio cardiaca: Svarer til hvor hjertet ligger på diaphragma
Impressio oesophageale: På den venstre lap.
Impressio gastrica: Curvatura gastrica minor
Impressio duodenalis: Pars superior duodeni
Impressio colica: Flexura coli dxt og colon transversum
Impressio renalis: Højre leverlap, højre nyre
Impressio suprarenalis: Lille trekantet flade
+ vesica biliaris

12

Hepars ligamenter, hvor leveren er spœndt op til andre strukturer

Lig. falciformis hepatis: Deler leveren i to dele
Lig. teres hepatis i den frie rand
Lig. coronarium hepatis: Omkrandser area nuda
Lig. triangulare dxt et sin: Hjørnerne af lig. coronarium
Omentum minus: Består af lig. hepatogastricum og lig. hepatoduodenale

13

Leverens afrivningsrand(kun ligamenter nœvnt)

Højre blad af lig. falciformis -> lig. coronarium -> lig. triangulare dexter -> fissura lig. venosi -> forreste blad i omentum minus -> fissura lig. venosi -> nedre blad af lig. coronarium -> lig. triangulare sin -> øvre blad af lig. coronarium -> venstre blad af lig. falciformis

14

Hepars karforsyning

Nutritive: A. hepatica propria(25%) -> Aa. interlobulares
Funktionel: V. portae(75%) -> Vv. interlobulares -> sinusoider
Fraløb: Vv. centrales -> Vv. hepaticae -> V. cava inf.
Lymfe:
Superficielt: Lnn. parasternales(facies diaphragmatica)
Lnn. mediastinales posterior + parasternales (bageste del af facies diaphragmatica)
Lnn. hepatici(facies visceralis)
Profundt: Lnn. hepatici

15

Hepars innervation

Plexus coeliacus og truncus vagalis anterior

16

Vesica biliaris funktion

Opbevare galde
Opkoncentrerer
Slimsecernering

17

Galdeblœrens form og volumen

Pœreformet
50 ml

18

Vesica biliaris projektion

Vinklen mellem højre rectusrand og ribbenskurvaturen

19

Vesica biliaris inddeling

Fundus: Den nederste del
Corpus
Collum: Medialt mod porta hepatis

20

Nœvn de 3 galdeveje

Ductus cysticus
Ductus hepaticus communis
Ductus choledochus

21

Ductus cysticus funktion

Fra galdeblœren løber den sammen med ductus hepaticus communis

22

Sammenløbssted for ductus cysticus og hepaticus communis

Omentum minus

23

Hvad løber i gennem lig. hepatoduodenale?

Ductus choledochus
V. porta
A. hepatica propria

24

Ductus choledochus inddeling

Pars supraduodenale: Lig. hepatoduodenale
Pars retroduodenale: Bag pars superior duodeni
Pars pancreatis: Indlejret i caput pancreatis
Pars intramuralis: 2 cm, skråt gennem duodenalvæggen

25

Kar til vesica biliaris

Vasa cystica
Lnn. hepatici

26

Hvor er det mest sandsynligt at en galdesten sœtter sig fast?

Lige med indmunding til m. sphincter Oddi
Ductus cysticus

27

Vesica biliaris innervation

Plexus hepaticus: N. vagus og sympatisk fibre

28

Angiv det fremspring som ofte ses på lobus caudatus

Processus papillaris