L17: Peritoneum Flashcards Preview

Makroanatomi > L17: Peritoneum > Flashcards

Flashcards in L17: Peritoneum Deck (27):
1

Projektion af:
1. Ileocaecalstedet
2. Appendix vermiformis

1. Skæring mellem planum intertuberculare og medioclaviculærlinjen
2. 1/3 lateralt på spinoumbilicallinjen

1

Følsomheden af peritoneum

Parietale: Meget følsom, somatisk afferent
Viscerale: Ikke følsom, visceral afferent

2

Hvor er cavitas peritonealis åbent hos kvinder?

Ostium abdominale tubae uterinae: Så æggene kan komme fra æggestokkene ind til æggelederne

3

Forklar om primære og sekundære peritonealforhold

Primære: Er det samme sted som i føtallivet
Sekundær: Har skiftet position siden føtallivet

4

Hvad er peritoneums funktion?

Mindske friktion mellem organerne

5

Hvilke strukturer ligger sekundært retroperitonealt?

Pancreas
Duodenum(størstedelen)
Colon ascendens
Colon descendens

6

Hvilke strukturer ligger primært retroperitonealt?

Gll. suprarenales
Renes
Ureteres

8

Hvilke strukturer er i forvæggen i store sæk?

Plica umbilicalis mediana et medialis et lateralis
Lig. falciforme hepatis
Lig. teres hepatis

9

Hvilke strukturer er i bagvæggen i store sæk?

Afgang af diverse ligamenter/krøs

10

Hvilke strukturer er i loftet i store sæk?

Undersiden af diaphragma
Lig. falciformis hepatis

11

Hvilke strukturer er i gulvet i store sæk?

Fossa paravesicalis: Fold over vesica urinaria
Fossa pararectalis: Fold over begge sider af rectum
Excavatio rectovesicalis(mand)
Excavatio rectouterina et vesicouterina(kvinde)

12

Hvorfor er excavatio rectovesicales/rectouterina klinisk vigtig?

Fordi det ofte er der væske ansamler sig

13

Hvorfor har vi en stor og lille sæk?

De har været en del af samme sæk, men en udposning på store sæk har lavet lille sæk.

14

Hvad hedder den lille sæk på latin?

Bursa omentalis

15

Plica umbilicalis mediana, medialis et lateralis embryologiske oprindelse

Mediana: Urachus
Medialis: A. umbilicalis
Lateralis: Vasa epigastrica inferior

16

Forklar om peritonitis og acites

Perotonitis: Betændelse i peritoneum.
Ascites: Væske i abdomen.

17

Hvor har lille sæk kommunikation med store sæk, og hvad afgrænser åbningen.

Gennem foramen omentale.
Anteriort: lig. hepatoduodenale.
Posteriort: v. cava inferior.
Superiort: processus caudatus.
Inferiort: pars superior duodeni.

18

Opdeling af bursa omentalis

Foramen omentale
Vestibulum bursa omentalis: Nær relation til a. hepatica communis
Recessus superior(bag lobus caudatus)
Recessus inferior(ned i omentum majus): bag gaster
Reccesus splenicus: bag gaster hen mod splen

19

Nævn de 4 kirurgiske adgangsveje til bursa omentalis

Foramen omentale: Via store sæk
Omentum minus: Ovenfra
Omentum majus: Forfra
Mesocolon transversum: Nedefra

20

Kan du lave en rundtur med lille sæk?

Sagittalsnitt:
-Bageste blad i omentum minus
-Over på leveren, lobus caudatus
-Diaphragma
-Ned som rescessus superior bageste blad
-Til pancreas
-Mesocolon transversum til colon transversum som det forreste blad
-Næstbageste blad i omentum majus
-Næstforreste blad i omentum majus
-Ventriklens bagflade

Horisontalsnitt:
-Foramen omentale
-Omentum minus
-Ventriklen
-Lig gastrosplenicum
-Lig splenorenale
-Bagvæggen af bursa omentalis
-Foramen omentale

1) NEJ!
2) Ej, det tror jeg altså ikke.
3) Måske. :-)
4) Ja, det kan jeg nok godt.
5) Selvfølgelig!

21

Omentum minus ligamenter med indhold

Lig. hepatogastricum: Vasa gastricae dxt et sin, Latarjets nerve, lnn. gastrici sinistri
Lig. hepatoduodenale: Porta hepatis til pars superior duodeni. Ductus choledochus, a. hepatica propria, v. porta

22

Krøsrodens længde i forhold til tyndtarmen?

Krøs: 15 cm
Tyndtarm: 3-4 m

23

Beskriv den supracoliske etage

Supracolisk etage: Over colon transversum
--Recessus subphrenicus: afløb: dex parakoliske rum
--Recessus subhepaticus: afløb: dex parakoliske rum
--Lille sæk: Dårligt afløb

24

Beskriv den infracoliske etage

Infracolisk: Under colon transversum
--Intercoliske rum: Mellem colon. Dårligt afløb til højre for radix mesenterii.
--Paracoliske rum i hver side.
--Fossa Douglasi hos kvinden
--Excavatio rectovesicalis

25

Beskriv recesserne i peritoneum

Recessus duodenalis: Flere små nicher, som ligger ved flexura duodenojejunalis

Recessus ileoceacales: Ligger i nærheden af ileocaecalstedet

Recessus retrocaecalis: Fører op bag caecum

Recessus intersigmoideus: Ligger i vinklen mellem de to "ben" af mesocolon sigmoideums krøsrod.

26

Nævn fra venstre mod højre de strukturer på bageste bugvæg, som radix mesenterii løber henover

Flexura duodenojejunalis
Aorta
V. cava inferior
Højre ureter
Højre m. psoas major

27

I hvilke peritonealduplikaturer forløber følgende kar:
1)A. splenica?
2)A. gastricae breves?
3)A. gastroomentalis dextra?
4)V. porta?

1)Lig. splenorenale
2)Lig. gastrosplenicum
3)Omentum majus
4)Lig. hepatoduodenale